Menu
Home» »

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) − służba specjalna właściwa w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności RP oraz bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, powołana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 i podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Służba pełni rolę kontrwywiadowczą.

SKW rozpoczęła działalność 1 października 2006. Dzień wcześniej (30 września 2006) zostały rozwiązane Wojskowe Służby Informacyjne.

Struktura

 • Zarząd Operacyjny
 • Zarząd Ochrony Ekonomicznych Interesów Sił Zbrojnych
 • Zarząd Ochrony Sił Zbrojnych
 • Zarząd Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych
 • Biuro Techniki i Obserwacji
 • Biuro Radiokontrwywiadu
 • Biuro Łączności i Informatyki
 • Biuro Pełnomocnika Ochrony i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Biuro Logistyki
 • Biuro Ewidencji i Archiwum
 • Biuro Kadr i Szkolenia
 • Biuro Prawne
 • Zespół Nadzoru Finansowego
 • Zespół Audytu Wewnętrznego
 • Gabinet Szefa SKW
 • Inspektorat SKW w Gdyni
 • Inspektorat SKW w Krakowie
 • Inspektorat SKW w Lublinie
 • Inspektorat SKW w Poznaniu
 • Inspektorat SKW w Warszawie
 • Zadania

 • rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie popełnianych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w tym również żołnierzy SKW i SWW oraz pracowników SZ RP i innych jednostek organizacyjnych MON, przestępstw:
  • przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych określonych w rozdziale XVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
  • przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej określonych w rozdziale XVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
  • określonych w art. 140 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
  • określonych w art. 228-230 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., jeżeli mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub zdolności bojowej SZ RP
  • przeciwko ujawnianiu informacji niejawnych
  • związanych z obrotem z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa
  • związanych z działalnością terrorystyczną oraz innych niż wymienione w lit. a-f, godzących w bezpieczeństwo potencjału obronnego państwa
 • współdziałanie z Żandarmerią Wojskową i innymi organami uprawnionymi do ścigania przestępstw wymienionych w pkt 1;
 • realizowanie zadań dotyczących ochrony państwa
 • uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie informacji mogących mieć znaczenie dla obronności, bezpieczeństwa lub zdolności bojowej SZ RP
 • prowadzenie kontrwywiadu radioelektronicznego oraz przedsięwzięć z zakresu ochrony kryptograficznej i kryptoanalizy;
 • uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji umów międzynarodowych dotyczących rozbrojenia;
 • ochrona bezpieczeństwa jednostek wojskowych oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa;
 • ochrona bezpieczeństwa badań naukowych i prac rozwojowych zleconych przez SZ RP oraz produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym zamówionymi przez SZ RP
 • podejmowanie działań, przewidzianych dla SKW, w innych ustawach, a także umowach międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana.
 • Stopnie służbowe

  W SKW obowiązują następujące korpusy i stopnie służbowe żołnierzy i funkcjonariuszy:

  • korpus szeregowych:
   • szeregowy
   • starszy szeregowy
  • korpus podoficerów:
   • kapral
   • starszy kapral
   • plutonowy
   • starszy plutonowy
   • sierżant
   • starszy sierżant
   • sierżant sztabowy
   • starszy sierżant sztabowy
   • młodszy chorąży
   • chorąży
   • starszy chorąży
   • młodszy chorąży sztabowy
   • chorąży sztabowy
   • starszy chorąży sztabowy
  • korpus oficerów:
   • podporucznik
   • porucznik
   • kapitan
   • major
   • podpułkownik
   • pułkownik
   • generał brygady

  Szef SKW

  Powołanie

  Szefów SKW powołuje i odwołuje, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych i Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

  Odwołanie

  Odwołanie Szefa SKW z zajmowanego stanowiska następuje w przypadku:

  • rezygnacji z zajmowanego stanowiska;
  • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa;
  • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • utraty predyspozycji niezbędnych do zajmowania stanowiska;
  • nie wykonywania obowiązków z powodu choroby trwającej nieprzerwanie ponad 3 miesiące.

  Sukcesy służby

  • Wciągnięcie w grę operacyjną i ujawnienie działalności szpiegowskiej dwóch żołnierzy II Zarządu Głównego Sz. Gen. SZ Fed. Rosyjskiej (GRU) będących pod przykryciem dyplomatów FR. Skutek: wydalenie z Rzeczypospolitej Polskiej tych żołnierzy - dyplomatów z Ataszatu Obrony przy Ambasadzie FR w Warszawie pod koniec 2008.
  • Wielokrotne, okraszone sukcesami działania operacyjne prowadzone na rzecz realizacji zadań przez żołnierzy JW 4814.

  Ciekawostki

  W piwnicach pod siedzibą SKW przy ul. Chałubińskiego 3B w Warszawie działa Muzeum Zbrodni Komunistycznych, dokumentujące działania NKWD i komunistycznych służb bezpieczeństwa w powojennej Polsce.

  W 2007 biblioteka SKW opublikowała polskie wydanie książki Anatolija Golicyna pt. "Nowe kłamstwa w miejsce starych" z 1984, poświęconej dezinformacji stosowanej przez KGB.

  W 2009 roku rozpoczęło się śledztwo w sprawie podejrzenia korupcji w dziale wydającym świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

  Szefowie SKW

  L.p. Okres urzędowania Imię i nazwisko Zajmowana funkcja
  1. lipiec 2006 - 4 października 2006 Antoni Macierewicz Pełnomocnik ds. tworzenia Służby Kontrwywiadu Wojskowego
  2. 4 października 2006 - 5 listopada 2007 Antoni Macierewicz Szef SKW
  3. 5 listopada - 20 listopada 2007 płk Andrzej Kowalski p.o. Szefa SKW
  4. 20 listopada 2007 - 20 lutego 2008 płk Grzegorz Reszka p.o. Szefa SKW
  5. 20 lutego 2008 - 20 maja 2008 ppłk Janusz Nosek p.o. Szefa SKW
  6. od 20 maja 2008 gen. bryg. Janusz Nosek Szef SKW
  Ocena artykułu przez internautów
  Średnia ocena: 4.3
  liczba ocen: 5