Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Bolesławiec


Informacje o Bolesławiec:

Ilość ulic: 267

Ilość kodów pocztowych: 1

Współrzedne geograficzne N: 51.266998

Współrzedne geograficzne E: 15.567000

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 75

Liczba ludności: 41100

Gęstość ludności: 1 698,0 os./km²

Powierzchnia: 22.8 km²

Wysokośc npm: 193

Rodzaj gminy: miejska

Tablice rejestracyjne: DBL

Herb Bolesławiec:

Herb Bolesławiec

Flaga Bolesławiec:

Flaga Bolesławiec

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Bolesławiec

 • Dzielnica: Bolesławice

 • Dzielnica: Lelów

Bolesławiec

Bolesławiec Śląski (niem. Bunzlau) – miasto leżące na Śląsku (Dolnym Śląsku), w województwie dolnośląskim.

Przez miasto przepływa rzeka Bóbr, okoliczne obszary leśne należą do Borów Dolnośląskich. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa jeleniogórskiego.

Struktura powierzchni

Według danych z 2007 Bolesławiec ma obszar 23,57 km² (235. lokata w kraju), w tym:

 • użytki rolne: 33%
 • użytki leśne: 18%

Miasto stanowi 1,75% powierzchni powiatu.

Demografia

Według danych z 31 grudnia 2009 w Bolesławcu mieszkało 40 021 osób (108. lokata w kraju). Według danych z 30 czerwca 2010 miasto liczyło 39 891 mieszkańców.

Średni dochód na jednego mieszkańca wynosi 1 465,22 zł.

Rozwój demograficzny miasta

 • Wykres liczby ludności miasta na przestrzeni ostatnich 120 lat

Największą populację Bolesławiec odnotował w 1993 r. – wg danych GUS 44 711 mieszkańców.

Gospodarka

Do ważniejszych zakładów w mieście należą:

 • Zakłady Chemiczne Wizów
 • Zakłady Tkanin Technicznych Bonitex S.A.
 • Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o.
 • Gerresheimer Bolesławiec S.A. (dawniej Bolesławiecka Fabryka Materiałów Medycznych "Polfa" S.A., a wcześniej Bolesławiecka Fabryka Fiolek i Ampułek)
 • Zakłady Ceramiczne Bolesławiec sp. z o.o.
 • Zakłady Skór i Materiałów przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego "Bader"
 • Zakład Produkcji Kaloryferów i Systemów Ogrzewania "Zehnder"

Od 2007 roku na terenie miasta istnieje podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK". Podstrefa Bolesławiec obejmuje łącznie obszar o powierzchni 39,9 ha i jest w całości terenem niezabudowanym.

Osiedla

 • Południe
 • Piastów
 • Kwiatowe
 • Śródmieście
 • Leśne
 • Witosa
 • ul. 22 lipca (Lubańska)
 • Czterdziestolecia
 • Przylesie
 • Przylesie II
 • Zabobrze
 • Staszica
 • Kościuszki
 • Nadzieja
 • Kozia Górka
 • Słowiańskie (w budowie)
 • Eurocash

Historia osadnictwa

Epoka paleolitu (ok. 3 000 000 – ok. 8300 lat p.n.e.)

Najstarsze ślady pobytu człowieka w rejonie Bolesławca pochodzą z młodszej fazy późnego paleolitu, tj ok. 10 000 lat p.n.e. W 1974 na wysokim tarasie Bobru w Bobrowicach koło Szprotawy odnalezione zostały narzędzia krzemienne z tego okresu (liściak typu Lyngby wraz z dwoma fragmentami odłupków). W tym samym czasie w Golnicach koło Bolesławca również na terasie dopływu Bobru odkryte zostały podobne wyroby (asymetryczny tylczak z retuszowaną bazą oraz dwa duże łuskowe fragmenty odłupków). Usytuowanie znalezisk ma ścisły związek z górskim charakterem Bobru. Dolina tej rzeki, szeroka od 500 do 3500 m, w okresie wiosennym i w czasie ciągłych opadów deszczu znajdowała się pod wodą. Poziom wód gruntowych sprawiał, iż opadała ona powoli. W związku z tym dolina przez długi czas była trudno dostępna. Dla własnego bezpieczeństwa człowiek późnego paleolitu przebywał więc na tym obszarze na terenach zabezpieczających go przed żywiołem wodnym.

Epoka mezolitu (ok. 8300 p.n.e. – ok. 4500 lat p.n.e.)

W dorzeczu Bobru odkryto aż 45 stanowisk datowanych na epokę mezolitu, od Bolesławca do Krosna Odrzańskiego. Wszystkie one, podobnie jak i w paleolicie, usytuowane są przy krawędziach dolin, na terasach lub wydmach, przede wszystkim po stronie południowej lub południowo-zachodniej. Odkryte znaleziska to obozowiska wielkości od 2-3 arów do 1 ha (w tym wypadku byłoby to kilka małych funkcjonalnych w tamtym czasie stanowisk), na których terenie odnaleziono nieliczne wyroby krzemienne. Zamieszkująca w tym czasie dorzecze Bobru ludność przybyła tutaj u schyłku paleolitu z kręgu tzw. kultury Federmesser i ahrensburskiej. Po ociepleniu się klimatu pozostała tu część ludności uczestniczyła w powstaniu społeczności mezolitycznej, określanej mianem grupy protokomornickiej. Po dalszym ociepleniu opuściła ona jednak rejon Bobru, a na te obszary przybyła u schyłku okresu borealnego ludność postmaglemoska, zapewne z kultury chojnicko-pieńkowskiej. Zajmowała się głównie eksploatacją środowiska leśno-wodnego (łowiectwo, rybołówstwo). Kres osadnictwa mezolitycznego nastąpił w końcu II okresu neolitu.

Epoka neolitu (ok. 4500 p.n.e. – 1800 lat p.n.e.)

Rejon Bolesławca penetrowany był także w epoce neolitu, zwłaszcza przez plemiona kultury ceramiki sznurowej. Potwierdzeniem tego jest stanowisko tej kultury odkryte w Bolesławicach (kamienny toporek). Największe skupiska osadnicze wystąpiły w Pradolinie Głogowsko-Baryckiej, Nizinie Śląskiej i Kotlinie Raciborskiej, w miejscach występowania najżyźniejszych gleb i nieco już przetrzebionych lasów. Ze względu na znaczną ruchliwość plemion tej kultury sądzi się, że w ich sposobie gospodarowania dominował chów oraz pewne formy pasterstwa. Ale także rejony pokryte puszczami oraz łęgami (np. ok. Bolesławca), ze względu na warunki łowieckie, miały też pewne znaczenie dla tej ludności. W interesującym nas rejonie są to jednak, wyjątkowe przypadki. Z czasem ludność tej kultury zastała zasymilowana przez napływającą z zewnątrz społeczność posługującą się lepszymi wyrobami z brązu.

Epoka brązu (1 800 p.n.e. – 700 lat p.n.e.)

Najważniejszą kulturą archeologiczną epoki brązu była kultura łużycka, poprzedzona kulturą przedłużycką, która niezatracając charakteru mogiłowego, wytworzyła cały szereg cech lokalnych. Umiejscawiana między Kaczawą a górnym Bobrem i Szprotawą. Prawdopodobnie w tym czasie miała miejsce stabilizacja osadnicza ludności tej kultury na Śląsku, Saksonii, Łużycach i w Wielkopolsce. Z tego okresu tzw. fazy klasycznej kultury przedłużyckiej odnaleziono w Bobrowicach, koło Szprotawy uchatą szpilę o ozdobionej główce. W niedalekiej od Bolesławca Osiecznicy znaleziono z kolei brązową siekierkę z brzegami. Mimo, iż ślady pobytu ludności kultury łużyckiej odnaleziono na brzegach niemal całego biegu Bobru, to jednak teren ten nie należy do dużych obszarów osadniczych (z wyjątkiem okolic Żagania i Nowogrodu Bobrzańskiego). Kilkanaście stanowisk odkrytych w pobliżu Bolesławca wskazuje wszelako na dość intensywną penetrację tej części ziem nadbobrzańskich przez społeczności kultury Łużyckiej. Stanowiska te (cmentarzyska) usytuowane są m.in. w Bolesławcu, Bolesławicach, Buczku Małym, Kruszynie-Godnowie, Rakowicach-Otoku.

Epoka żelaza (okres lateński i rzymski 400-500 lat n.e.)

Po krótkim okresie halsztackim (700-400 lat p.n.e.) w którym upadła kultura łużycka nastąpił okres lateński (w okolicach Wrocławia datowany na czas między IV w p.n.e. a schyłkiem II w n.e.). Rejon Bolesławca znajdował się poza oddziaływaniem "celtyckich" grup kulturowych. Pomimo tego w Bolesławcu znaleziono brązową zapinkę z wolną piętką i tarczką. Reprezentuje ona rzadki okaz zapinki Munssingenskiej z cięciwą obwiniętą wokół kabłąka. Druga z fibul, żelazna z wolno piętką i niedużą zdobioną kulką przynależy do późnej wersji zapinki duchcowskiej (nazwa od skarbu w Duchcowie). Obie są formami wczesnolateńskimi. Przypuszcza się że te znaleziska wskazują na istnienie dodatkowego szlaku kontaktu Celtów z Północą. W rejonie Szprotawy i Starej Koperni koło Żagania odkryto żelazne zapinki kowalewicke w grobach kultury pomorskiej. Pod koniec II w n.e. miejsce Celtów zajęła ludność kultury luboszyckiej (połowa II w – IV-V w n.e). Badania nad osadnictwem w tym rejonie w okresie przedrzymskim i wpływów rzymskich z wyjątkiem luźnych znalezisk oraz ceramiki dowodzącej istnienia osady, jak dotychczas, nie potwierdziły istnienia tutaj zawartego osadnictwa. Znajdowało się ono bowiem na pograniczu kultury luboszyckiej i legnickiego rejonu kultury przeworskiej. Wspomniane znaleziska z okresu wpływów rzymskich (Iw p.n.e. -VI w n.e) nie należą do imponujących. W latach 1932 – 1933 w Bolesławicach odkryto dwie monety rzymskie (jedna z brązu), które znajdowały się w prywatnym posiadaniu, a obecnie uważane są za zaginione. Znacznie wcześniej (1820 rok) w Bolesławcu odkryto denar rzymski wraz z ostrzem włóczni a następnie w 1941 r. denar Gardiana III z lat 238-244. Monety te dowodzić mogą istnienia szlaku handlowego w tym rejonie już w I połowie I tysiąclecia. Uwagę zwraca natomiast odkrycie w Bolesławcu osady (ceramika) kultury luboszyckiej. Nieco dalej na północ od miasta, w Parkoszowie, odnaleziono cmentarzysko tej kultury z pięcioma grobami wyposażonymi w ceramikę i ułamkami ciałopalenia oraz stopione szkło i ułamek grzebienia. Sądzi się że osadnictwo w tym okresie zajmowało niewielki obszar wzdłuż Bobru.

Osadnictwo wczesnośredniowieczne (VI-X wiek)

W VI/VII wieku Śląsk oraz Łużyce nie były jeszcze zasiedlone przez Słowian. Przybyli oni na Śląsk w VII w., jednak w rejonie Bolesławca nie odnaleziono śladów ich pobytu w tym czasie, podobnie jak pozostałości tzw. kultury Sukow-Szeligii, obejmującym swoim zasięgiem m.in. Pomorze Zachodnie, Meklemburgię, Brandenburgię, Łużyce, Mazowsze płockie, Wielkopolskę, Śląsk, oraz prawdopodobnie przejściowo Małopolskę południową. Występowała ona w północnych rejonach Dolnego Śląska koło Ślęży. Podobnie niejasno przedstawia się sytuacja osadnicza w rejonie Bolesławca w VIII w. Zdaniem niektórych badaczy obszar ten wchodził do strefy Tornow-Klenica, która obejmowała część Łużyc, Ziemię Lubuską, część Wielkopolski i północne terytoria Dolnego Śląska. Podobnie jak poprzednio nie odkryto jeszcze stanowisk potwierdzających przynależność Bolesławca do tej strefy. Pierwsze znaleziska potwierdzające istnienie osadnictwa w Bolesławcu na przełomie VIII i IX w są ze względu na ich formę niezwykle cenne. Odnaleziono bowiem zakończenie pasa tzw. typu blatnickiego, pochodzący ze strefy Blatnica-Mikulżice datowanej na lata 790-830. Wyróżnia się ona wyrobami powstałymi po upadku kaganatu awarskiego, nawiązującymi do wyrobów zachodnich. Zakończenia pasa odnalezione w Bolesławcu posiada cechy karolińskie. Odnaleziona zaś ostroga jest naśladownictwem wyrobów wczesnokarolińskich. Bolesławiec znajduje się więc na granicy wpływów wczesnokarolińskich, obejmujących swoim zasięgiem Słowian Połabskich, a potem pas na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej aż do Bolesławca, a następnie aż do rejonu Ślęży i w kierunku południowo-zachodnim obejmując Czechy. Niezwykle ważnym znaleziskiem jest misa żelazna tkz. typu śląskiego. Uważa się je za ostatnio coraz częściej za pierwotną formę pieniądza poza kruszcowego, którą na Morawach i w Małopolsce wyparła doskonalsza jego forma – grzywna siekiero podobna. Bolesławiecka miska jest najdalej na zachód wysuniętym znaleziskiem dosyć zwartej strefy występowania takich produktów na Śląsku. Po wejściu Śląska w obieg wpływów państwa wielkomorawskiego w rejon Bolesławca nie dotarły oddziaływania Wielkich Moraw, które są widoczne na terenach sąsiednich Trzebowian czy Dziadoszan. Podobnie nie dotarły tutaj oddziaływania Czeskie widoczne u pierwszego plemienia.

X-XIII wiek

Sytuacja dotycząca osadnictwa na śląsku w X-XI w staje się nieco jaśniejsza, po sięgnięciu do źródeł pisanych. W ich świetle na zachód od Trzebowian i Dziadoszan, w dorzeczu środkowego Bobru rozsiadło się plemię Bobrzan. Ich obecność tutaj poświadcza jedynie tak zwany dokument praski z 1086 roku, wprawdzie podejrzany, ale dane w nim zawarte są przyjmowane powszechnie jako odpowiadające sytuacji z 973 roku. Stwierdza się w nim, iż północne granicy biskupstwa praskiego wyznaczają plemiona Trebouane (Trzebowianie) Pobrane (Bobrzanie), Dedosize (Dziadoszanie), które graniczą przez las z Milczanami. Z nich faktycznie graniczyć mogli z Miliczanami tylko Bobrzanie. Nazwa tego plemienia wyraźnie wskazuje, że ich siedzib należy szukać nad Bobrem. Badania archeologiczne potwierdziły istnienie większego skupiska osadniczego między Szprotawą a Nowogrodem Bobrzańskim, zajmowało ono obszar 350-400 km². W tym rejonie większość badaczy sytuuje właśnie siedziby Bobrzan. Zatem Ilua (Iława) wspomniana w kronice Thietmara byłaby stołecznym grodem Bobrzan i wokół niego koncentrowałoby się osadnictwo tego plemienia. Byliby więc Bobrzanie jakąś małą jednostką terytorialną, jakie spotykamy m.in. na Łużycach i u Serbów połabskich. Ich plemię mogło się wydzielić podczas rozwoju terytorialnego Dziadoszan, przez których zostali ponownie wchłonięci. w rozumieniu politycznym Bobrzanie nie byli więc plemieniem, ale częścią rozleglejszej jednostki. Obszar okolic Bolesławca pokrywa rozległa, dobrze poświadczona źródłowo, puszcza. Badania archeologiczne pozwoliły stwierdzić, że osadnictwo w tym rejonie w okresie wczesnośredniowiecznym było słabo rozwinięte. W zasadzie poświadczone zostało funkcjonowanie grodu jedynie w Otoku, mniej prawdopodobne wydaje się istnienie grodziska w Łagowie nad Kwisą. W niektórych pracach dopuszcza się istnienie grodu w Bolesławicach. Do kogo więc mogłyby one należeć? Od Trzebowian oddzielała je poprzecinana rzekami puszcza. Trudno więc przypuszczać aby przynależały do tego plemienia. Wydaje się, że mogło to być jedynie z najdalej na południe wysuniętych grodów Bobrzańskich (Dziadoszańskich), w którym łączność z głównym ośrodkiem osadnictwa zapewniały Bóbr i Kwisa. Gród na lewym brzegu na terenie Bolesławic datowany na okres przed połową X wieku, zlokalizowany został przez archeologów niemieckich w okresie przedwojennym w ramach badań powierzchniowych. Podczas nowych badań prowadzonych w 1960 roku nie udało się zlokalizować grodziska. Stąd wysunięto przypuszczenie, iż w tym czasie zostało ono całkowicie zniszczone. Nowsze prace nie zajmują się już tym grodem, uznając go i chyba słusznie, za byt nieistniejący, wytwór przedwojennej historiografii niemieckiej. Słabo poświadczone w tym rejonie osadnictwo w okresie wczesnośredniowiecznym spowodowane było początkowo istnieniem tak zwanej granicy strefowej biegnącej pasmem puszcz między Nysą Łużycką a Bobrem. Wraz z rozwojem z jednej strony osadnictwa śląskiego, a z drugiej łużycko-milczańskiego w związku z rozgraniczaniem posiadłości dominialnych granica strefowa przechodzić zaczęła w granicę linearną na Kwisie i Bobrze, ukształtowaną ostatecznie na przełomie XII i XIII wieku. Granicą zachodnią Śląska stała się wtedy Kwisa.

Kalendarium

 • przed kilkunastoma wiekami (wg kronik już około 800 n.e.) miejscem kultowym Słowian zamieszkujących dzisiejsze okolice Bolesławca była pogańska świątynia znajdująca się na terenie dzisiejszej miejscowości Ołobok.
 • koniec IX-X w. - powstanie słowiańskiego plemiennego grodu
 • XIII w. – osada strzegąca przeprawy przez Bóbr
 • ok. 1251 – uzyskanie praw miejskich na prawie magdeburskim
 • XVII i XVIII w. – ośrodek produkcji krzemionki i garncarski – Bolesławiec jest znany do dziś z ceramiki bolesławieckiej.
 • 1813 – tu umiera Michaił Kutuzow, rosyjski feldmarszałek
 • XIX w. – powstały huty szkła
 • doprowadzenie 2-torowej linii kolejowej z Miłkowic w październiku 1845
 • 1945
  • styczeń Zbliżanie się Armii Czerwonej spowodowało ucieczkę i ewakuację ludności niemieckiej z terenów Pomorza i Śląska ( w tym także z Bolesławca) zarządzonej przez władze niemieckie bez przygotowania. Z tego powodu wielu ludzi zginęło - bądź to w wyniku działań frontowych, bądź wskutek wysokich mrozów.
  • 12 lutego 1945 zajęcie miasta przez Armię Czerwoną
  • 1945 Bolesławiec zostaje włączony do Polski
  • 22 lipca roku 1945 zmarł pierwszy polski burmistrz Bolesławca Śląskiego Bolesław Kubik. Śmierć Kubika była skutkiem ran odniesionych dzień wcześniej, w wyniku wybuchu miny, podczas prac polowych w folwarku, we wsi Tillendorf (dziś Bolesławice).
 • 1945-1947
  • Nieliczna ludność niemiecka, która nie uciekła w styczniu 1945 roku przed nadciągającą Armią Czerwoną została wysiedlona z miasta na mocy układu między USA , Wielkiej Brytanii i ZSRR zawartego w czasie konferencji jałtańskiej.
  • Do miasta przybywają depatrianci z Kresów Wschodnich czyli z obszarów, które po konferencji jałtańskiej znalazły się poza nową wschodnią granicą Polski. Polaków tych wysiedlano przymusowo na podstawie narzuconych przez rząd ZSRR umów, które podpisał marionetkowy i podporządkowany Stalinowi Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN.). Do Bolesławca przybywają także reemigranci z Jugosławii i Francji
 • 1945-1975 Bolesławiec miastem powiatowym województwa wrocławskiego
 • 1975-1998 Bolesławiec w granicach województwa jeleniogórskiego

Zabytki i atrakcje turystyczne

Miasto posiada bardzo dobrze zachowaną średniowieczną siatkę ulic okalającą barokowy ratusz. Wzdłuż pierzei rynkowych i ulic staromiejskich ciągnie się zabudowa kamieniczna. Miasto okalał ciąg murów obronnych poprzecinanych trzema bramami miejskimi. Pierwsza u wylotu ulicy Sierpnia 80 nazywała się "Brama Górna", druga na początku ulicy Kutuzowa nazwano ją "Mikołajską". Trzecia brama stała u wylotu ulicy Bolesława Prusa i nazwano ją "Bramą Dolną". Wybrane zabytki zespołu staromiejskiego:

 • Ratusz Miejski – obecny kształt budowli uzyskany został po wielu przebudowach w 1776 r. Wcześniej, w 1522 r., Wendel Roskopf odbudował go ze zniszczeń. Obecnie ratusz spełnia funkcję urzędu miasta. Najpiękniejszą częścią jest Pałac Ślubów. Budowla posiada wieżę.
 • Kamienice wokół Rynku Starego Miasta – wyróżniające się :
  • Rynek nr 29, kawiarnia „Pod Złotym Aniołem” – Renesansową elewację zdobi rokokowa płaskorzeźba przedstawiająca anioła, z wykutą datą 1776.
  • Rynek nr 28 – obecnie księgarnia „Agora” – Barokowa kamienica, w której urodził się znany badacz i podróżnik K. F. Appun.
  • Kamienica przy ul. Mickiewicza 1 – u zbiegu z ulicą Sierpnia 80. – Elewacja jest wykonana z płytek ceramicznych w stylu secesyjnym, posiada wiele roślinnych ornamentów.
 • Zabytkowe mury obronne – średniowieczne mury obronne zachowane w licznych fragmentach. Rozebrano je w okresie wojen napoleońskich. Wzdłuż nich ciągnie się pas Plant i trasa spacerowa. Zachowała się jedna baszta w której urzęduje Bolesławieckie Towarzystwo Fotograficzne.
 • Sanktuarium Maryjne – kościół Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja z XV w. – Wnętrze barokowe wykonane przez Giulio Simonetiego. Szczególną uwagę zwracają: chrzcielnica i ambona z II połowy XVIII wieku. W środku znajduje się obraz "Chrystusa cierpiącego na krzyżu" z 1736 namalowany przez J. W. Neunhertza. Wokoło kościoła znajdują się barokowe rzeźby wykonane przez konstruktora ołtarza głównego Jerzego Leonarda Webera. Na początku XX wieku dobudowano hełm do najwyższej wieży kościoła.
 • Skwer przy ulicy Kubika – Znajduje się tu staw, oraz budynek wzniesiony w 1862 r. jako restauracja "Odeon". W XIX w. odbywały się tutaj koncerty i przedstawienia teatralne. Po drugiej stronie gmachu stoi głaz narzutowy ustawiony tu w poł. XIX w. na pamiątkę wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacji w mieście.
 • Wylot ulicy Bolesława Prusa znajduje się najstarsza sala gimnastyczna w Bolesławcu, niegdyś należała do gimnazjum żeńskiego.
 • Klasztor Dominikanów z końca XVII w.
 • Gmach arsenału miejskiego - Teatr Stary w Bolesławcu– Wybudowany w 1822 roku.
 • Budynek filii Muzeum Ceramiki w Bolesławcu w którym zmarł Michaił Kutuzow.
 • Kościół poewangelicki – Na miejscu kościoła, stał zamek książęcy, a w XVIII wieku, po rozebraniu budowli powstał kościół i dom Pastora.
 • Budynek gimnazjum z XIX w. – wybudowany w stylu neogotyckim początkowo spełniał rolę gimnazjum, obecnie w budynku mieści się Sąd Rejonowy.
 • Planty miejskie
 • Pływalnia miejska z pocz. XX w. wkomponowana w jedną z baszt należących do pasa murów miejskich.
 • Zabytkowy pomnik Kutuzowa w formie obelisku – wzniesiony w XIX w. Początkowo stał na rynku lecz w 1893 roku przeniesiono go w obecne miejsce.
 • Cmentarz żołnierzy rosyjskich z 1812 i 1945 roku z wmurowanym sercem feldmarszałka Kutuzowa
 • Muzeum ceramiki – budynek z 1908 roku wybudowany w sąsiedztwie jednej z baszt należących do murów obronnych.
 • Wiadukt kolejowy – wybudowany nad rzeką Bóbr w latach 1844-1846.
 • rzeźba "Jezus przyjaciel dzieci" z karraryjskiego marmuru, autorstwa P. Breuera stojąca obecnie na placu Zamkowym.
 • Kościół Matki Bożej Różańcowej – jest najstarszą świątynią i budowlą w mieście. Prezbiterium zbudowano w XIII w., budowę dokończono w XIV-XVI.

Droga świętego Jakuba

Przez miasto przebiega Dolnośląska Droga św. Jakuba odcinek szlaku pielgrzymkowego do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Kultura

 • Do 1944 roku w Bolesławcu w Teatrze Starym funkcjonował posiadający stały zespół teatralny Śląski Teatr Krajowy Schlesisches Landestheater von Bunzlau. Obecnie teatr jest nieczynny.
 • Od 1994 roku w Bolesławcu organizuje się Święto Ceramiki – jest to trzydniowy festyn, odbywający się w przedostatni weekend sierpnia. Impreza ta ma na celu promowanie bolesławieckiej ceramiki. Od 2007 roku w trakcie Bolesławieckiego Święta Ceramiki jest Parada Glinoludów.
 • Od 1990 roku organizowany jest Blues nad Bobrem – międzynarodowa impreza bluesowa, połączona z warsztatami bluesowymi. W roku 2007 pojawili się m.in. Dżem, Nocna Zmiana Bluesa i rodzima Obstawa Prezydenta.
 • Miasto świętuje też Dni Miasta – co roku w maju
 • Tradycją jest też Dzień Kultury Bałkańskiej, odbywający się na początku lata.

Kościoły i związki wyznaniowe

Na terenie miasta działalność duszpasterską prowadzą następujące kościoły i związki wyznaniowe:

Katolicyzm

 • Kościół rzymskokatolicki
  • parafia pw. Świętych Cyryla i Metodego, ul. Krótka 1
  • sanktuarium Wniebowzietej Matki Koscioła, ul. Kościelna 3
  • parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Jarzębinowa 49
  • pariafia pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Orzeszkowej 3
  • parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy → Bolesławiec ul. Plac Zamkowy
  • parafia Matki Bożej Różańcowej → Bolesławiec
  • parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa → Bolesławiec
  • parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa → Bolesławiec
  • parafia pw.Chrystusa Króla → Bolesławiec

Protestantyzm

 • Kościół Ewangelicko-Augsburski
  • filiał w Bolesławcu
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
  • zbór w Bolesławcu
 • Kościół Zielonoświątkowy
  • zbór w Bolesławcu

Świadkowie Jehowy

 • Zbór Świadków Jehowy (Sala Królestwa, ul. Sadowa 36) .

Transport

Historia kolei żelaznych w Bolesławcu sięga I połowy XIX wieku. 1 września 1846 otwarto 2-torową linię kolejową Miłkowice-Bolesławiec-Żary o długości 102,4 km. 30 marca 1900 linię tę przedłużono o 21 km odcinek Żary-Jasień. Po zakończeniu II wojny światowej rozebrano drugi tor na 63 km odcinku Węgliniec-Jasień. W grudniu 1985 zakończono elektryfikację 61,5 km odcinka Miłkowice-Bolesławiec-Węgliniec.

Obecnie istnieje 1 czynna stacja kolejowa Bolesławiec i nieczynna już stacja Bolesławiec Wschód.

Przez miasto prowadzi droga krajowa nr 94.

Honorowi obywatele

 • Edward Bober: (ur. 1930), duchowny katolicki, Prałat Domowy Jego Świątobliwości. W 1969 został skierowany z misją odbudowy poewangelickiego kościoła w Bolesławcu i utworzenia nowej parafii. W latach 1969-2006 proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu i dziekan dekanatu Bolesławiec-Zachód.
 • Hubert Bonin (ur. 1912 zm. 2008): harcerz, założyciel harcerstwa w powiecie bolesławieckim, więzień obozu koncentracyjnego Stuthoff.
 • Adam Wacław Kowalski: (ur.1907 zm. 2003), zegarmistrz, jeden z pierwszych polskich przymusowych wysiedleńców z Kresów Wschodnich przybyłych do Bolesławca w 1945, dzięki jego pracy odnowiony został po II wojnie światowej zegar na ratuszowej wieży.
 • Władysław Rączka: duchowny katolicki, dziekan, wieloletni proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja. Zmarł 8.06.2009. r.

Edukacja

Szkoły podstawowe

 • Szkoła podstawowa nr 1 (Miejski Zespół Szkół nr 2)
 • Szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 2 (Miejski Zespół Szkół nr 3)
 • Szkoła podstawowa nr 3
 • Szkoła Podstawowa nr 4
 • Szkoła podstawowa nr 5 (Miejski Zespół Szkół nr 1)
 • Powiatowa Szkoła Integracyjna nr 6

Gimnazja

 • Gimnazjum samorządowe nr 1 (Miejski Zespół Szkół nr 2)
 • Gimnazjum samorządowe nr 2
 • Gimnazjum samorządowe nr 3 (Miejski Zespół Szkół nr 3)
 • Gimnazjum samorządowe nr 4 (Miejski Zespół Szkół nr 1)

Szkoły ponadgimnzjalne

 • I Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1)
 • II Liceum Ogólnokształcące (Miejski Zespół Szkół nr 1)
 • IV Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Elektronicznych)
 • Technikum nr 1 (Zespół Szkół Mechanicznych)
 • Technikum nr 2 (Zespół Szkół Budowlanych)
 • Technikum nr 3 (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych)
 • Technikum nr 4 (Zespół Szkół Elektronicznych)
 • Technikum nr 5 (Zespół Szkół Handlowych i Usługowych)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (Zespół Szkół Mechanicznych)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 (Zespół Szkół Budowlanych)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 (Zespół Szkół Elektronicznych)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 (Zespół Szkół Handlowych i Usługowych)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 6

Szkoły prywatne

 • Prywatna szkoła podstawowa OXPRESS
 • Prywatne gimnazjum nr 1 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1)
 • Prywatne gimnazjum nr 2
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "MUR" (Miejski Zespół Szkół nr 2)
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące 'College'

Szkoły wyższe

 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny

Sąsiednie gminy

Media

 • Prasa:
  • Gazeta Bolec.Info – bezpłatny dwutygodnik
  • IstotneInformacje.pl Bolesławiec – bezpłatny dwutygodnik wydawany od 2009 roku
  • Express Bolesławiecki (wydawana przez grupę Expressy Dolnośląskie)
  • Gazeta Bolesławiecka
  • Gazeta Powiatowa – Dolny Śląsk
 • Telewizja:
  • Telewizja Łużyce
  • Telewizja Lokalna Azart-Sat
 • Internet:
  • Bobrzanie.pl
  • Radiobolec.pl
  • Istotne.pl (dawniej Boleslawiec.org oraz IstotneInformacje.pl)
  • Bolec.Info
  • Bolesławiec24.pl

">edytuj] Miasta partnerskie

 • Dania Hobro
 • Niemcy Pirna
 • Niemcy Siegburg
 • Czechy Czeska Lipa
 • Francja Nogent-sur-Marne
 • Prnjavor
 • Norwegia Molde
 • Włochy Vallecorsa

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 267)

0-9ABCDFGHIJKLŁMNOPRSŚTWZŻ

0-9

ul. 1 Maja
ul. 10 Marca

A

ul. Agatowa
ul. Akacjowa
ul. Andersa Władysława
ul. Armii Krajowej
ul. Armii Wojska Polskiego II
ul. Artyleryjska
ul. Asnyka
ul. Asnyka Adama
ul. Astrów

B

ul. Baczyńskiego Krzysztofa Kamila
ul. Bankowa
ul. Bazaltowa
ul. Bema
ul. Bema gen. Józefa
ul. Bielska
ul. Bobrowa
ul. Bohaterów Getta
ul. Bolesława Chrobrego
ul. Bratków
ul. Brody
ul. Brody Mikołaja
ul. Brzozowa
ul. Buczka Mariana
ul. Bukowa
ul. Bławatkowa

C

ul. Ceramiczna
ul. Chopina
ul. Chopina Fryderyka
ul. Cicha
ul. Ciesielska
ul. Cieszkowskiego
ul. Cieszkowskiego Augusta
ul. Cisowa
ul. Czerwonych Maków

D

ul. Dąbka Stanisława
ul. Daszyńskiego
ul. Daszyńskiego Ignacego
ul. Dębowa
ul. Dolne Młyny
ul. Domeyki Ignacego
ul. Drzymały
ul. Drzymały Michała
ul. Dzieci Wrześni

F

ul. Fabryczna

G

ul. Garncarska
ul. Gałczyńskiego
ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa
ul. Gdańska
ul. Góralska
ul. Górne Młyny
ul. Górników
ul. Górska
ul. Grabowa
ul. Graniczna
ul. Grunwaldzka
ul. Głowackiego
ul. Głowackiego Bartosza

H

ul. Herberta Zbigniewa
ul. Hutnicza

I

ul. II Armii Wojska Polskiego
ul. Irysów

J

ul. Jadwigi Królowej
ul. Jana Pawła
ul. Jana Pawła II
ul. Jana Sobieskiego
ul. Jarzębinowa
ul. Jaśminowa
ul. Jasna
ul. Jeleniogórska
ul. Jemiołowa
ul. Jesionowa
ul. Jezierskiego Franciszka Salezego
ul. Jodłowa

K

ul. Kalinowa
ul. Kamienna
ul. Kamionkowa
ul. Karkonoska
ul. Karpecka
ul. Kasztanowa
ul. Kaszubska
ul. Kazimierza Wielkiego
ul. Kilińskiego
ul. Kilińskiego Jana
ul. Kleeberga
ul. Kleeberga gen. Franciszka
ul. Klonowa
ul. Komuny Paryskiej
ul. Konopnickiej
ul. Konopnickiej Marii
ul. Konradowska
ul. Konstytucji
ul. Konstytucji 3 Maja
ul. Konwaliowa
ul. Kopernika
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Korfantego Wojciecha
ul. Kościelna
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Kosiby
ul. Kosiby Bronisława
ul. Kołłątaja
ul. Kołłątaja Hugo
ul. Kraszewskiego
ul. Kraszewskiego Józefa Ignacego
ul. Krótka
ul. Kubika
ul. Kubika Bolesława
ul. Kutuzowa
ul. Kutuzowa Michała
ul. Kwiatowa

L

ul. Leśna
ul. Lipowa
ul. Lubańska

Ł

ul. Łąkowa
ul. Łasicka
ul. Łukasiewicza
ul. Łukasiewicza Ignacego

M

ul. Magistracka
ul. Maja 1
ul. Marca 10
ul. Marcinkowskiego Karola
ul. Masarska
ul. Matejki
ul. Matejki Jana
ul. Mazowiecka
ul. Mała
ul. Małachowskiego Stanisława
ul. Meissnera Janusza
ul. Miarki
ul. Miarki Karola
ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza Adama
ul. Miodowa
ul. Modrzewiowa
ul. Modłowa
ul. Morelowa
ul. Mostowa
ul. Murarska
ul. Młyńska

N

ul. Nadrzeczna
ul. Narcyzów
ul. Narutowicza
ul. Narutowicza Gabriela
ul. Niepodległości

O

ul. Obrońców Helu
ul. Obrońców Westerplatte
ul. Ogrodowa
ul. Okrzei
ul. Okrzei Stefana
ul. Opitza
ul. Opitza Marcina
ul. Orla
ul. Orzeszkowej Elizy

P

ul. Paderewskiego Ignacego
ul. Parkowa
al. Partyzantów
ul. Pasteura
ul. Pasteura Ludwika
ul. Piaskowa
ul. Piastów
pl. Piastowski
ul. Piotra i Pawła
ul. Piłsudskiego
pl. Piłsudskiego marsz. Józefa
ul. Plater
ul. Plater Emilii
ul. Pod Lasem
ul. Podgórna
pl. Pokoju
ul. Polna
ul. Pomorska
ul. Prusa
ul. Prusa Bolesława
ul. Przemysłowa
ul. Ptasia

R

rynek Rynek
ul. Rajska
ul. Reja Mikołaja
ul. Reymonta Władysława
ul. Robotnicza
ul. Różana
ul. Rumianków
ul. Rynek
ul. Rzemieślnicza

S

skwer Wyszyńskiego kard. Stefana
ul. Sądowa
ul. Sadowa
ul. Saperska
ul. Sierpnia
ul. Sikorskiego gen. Władysława
ul. Skalna
ul. Skargi Piotra
ul. Sobieskiego
ul. Sosnowa
ul. Spacerowa
ul. Spokojna
ul. Sportowa
ul. Spółdzielcza
ul. Staroszkolna
ul. Starzyńskiego
ul. Starzyńskiego Stefana
ul. Staszica
ul. Staszica Stanisława
ul. Stefana Batorego
ul. Stokrotek
ul. Stolarska
ul. Storczyków
ul. Sucharskiego mjr. Henryka
ul. Szarotek
ul. Szkolna
ul. Słoneczna
ul. Słoneczników
ul. Słowackiego
ul. Słowackiego Juliusza
ul. Słowiańska

Ś

ul. Ślusarska
ul. Śluzowa
ul. Śniadeckich
ul. Świerkowa

T

ul. Tamka
ul. Targowa
ul. Teatralna
ul. Topolowa
ul. Traugutta Romualda
ul. Tulipanowa
ul. Tunelowa
ul. Tyrankiewiczów
ul. Tyrankiewiczów Heleny i Wincentego
al. Tysiąclecia

W

ul. Wańkowicza
ul. Wańkowicza Melchiora
ul. Warszawska
ul. Wąska
ul. Wałowa
ul. Wesoła
ul. Wiaduktowa
ul. Widok
ul. Wieluńska
ul. Wieruszowska
ul. Wierzbowa
ul. Willowa
ul. Witosa
ul. Witosa Wincentego
al. Wojska Polskiego
pl. Wolności
ul. Wróblewskiego
ul. Wróblewskiego Walerego
ul. Wybickiego Józefa
ul. Władysława Łokietka

Z

ul. Zabobrze
ul. Zacisze
ul. Zagłoby
pl. Zamkowy
ul. Zaułek
ul. Zaułek Sasanek
ul. Zgorzelecka
ul. Zielna
ul. Zielona
ul. Zwycięstwa
ul. Zygmunta Augusta

Ż

ul. Żeromskiego
ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żwirki i Wigury
ul. Żwirowa

Kody pocztowe, Bolesławiec (wyświetlono 1/1)


Ocena internautów miejscowości Bolesławiec
Średnia ocena: 3.2
liczba ocen: 8

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Bolesławiec, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Bolesławiec

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 20:26:07

Szybka zmiana regionu Polski