Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Szczebrzeszyn


Informacje o Szczebrzeszyn:

Ilość ulic: 60

Ilość kodów pocztowych: 1

Współrzedne geograficzne N: 50.682999

Współrzedne geograficzne E: 22.966999

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 84

Liczba ludności: 5255

Gęstość ludności: 180 os./km²

Powierzchnia: 29,12 km²

Wysokośc npm: 230 m n.p.m.

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

TERC: 3060820134

Tablice rejestracyjne: LZA

Herb Szczebrzeszyn:

Herb Szczebrzeszyn

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Szczebrzeszyn

 • Dzielnica: Błonie

 • Dzielnica: Chmielnik

 • Dzielnica: Domki

 • Dzielnica: Doroszewszczyzna

 • Dzielnica: Dwór

 • Dzielnica: Góra

 • Dzielnica: Klemensów

 • Dzielnica: Popławy

 • Dzielnica: Przedmieście Zamojskie

 • Dzielnica: Sady

 • Dzielnica: Szelechy

 • Dzielnica: Szperówka

Szczebrzeszyn

Szczebrzeszyn – miasto w województwie lubelskim, nad rzeką Wieprz, 5283 mieszkańców (stan na rok 2007). Niegdyś gród obronny na trakcie kijowskim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. zamojskiego.

Szczebrzeszyn posiada prawa miejskie od 1352 roku (nadane przez Kazimierza Wielkiego); w czasie reformacji miasto było ośrodkiem kalwińskim. Ścierały się tutaj różne kultury i religie: katolicy, żydzi, kalwini, arianie. O przeszłości świadczą pozostałe budowle: barokowy przyklasztorny kościół św Katarzyny, cerkiew o obronnym charakterze z XV wieku, synagoga. Obrazu dopełnia jeden z najstarszych żydowskich cmentarzy – kirkut ze swoimi macewami.

Z Michalowa k. Szczebrzeszyna wywodzi się ród Kaczorowskich – matki Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II.

Miasto to znane jest m.in. z wiersza Jana Brzechwy ze słowami "W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie", dlatego umieszczono tu drewniany pomnik chrząszcza grającego na skrzypcach przy malowniczym źródełku.

Szczebrzeszyn jest członkiem stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich.

Historia

Badania naukowe stwierdzają, że pierwsi mieszkańcy dzisiejszego Szczebrzeszyna osiedlili się na wzgórzu zamkowym około 5 tysięcy lat temu. Był to neolityczny lud rolniczy kultury pucharów lejkowatych. Położenie grodu na skrzyżowaniu Szlaku Bursztynowego oraz trasy między Kijowem a Krakowem stwarzało szansę dynamicznego rozwoju. Takie usytuowanie miasteczka miało również swoje złe strony: właśnie tędy szły na Polskę najazdy Turków, Tatarów, Kozaków i innych nieprzyjaciół, którzy niszczyli miasto. Szczebrzeszyn pełnił ważną rolę gospodarczą, kulturalną i oświatową. Był też ośrodkiem ruchu niepodległościowego i walk z zaborcą.

X wiek

Z X wieku pochodzą odkryte na terenie wzgórza zamkowego chaty z kamiennym piecem, cmentarzysko szkieletowe, jama do przechowywania zboża.

XI wiek

Nazwy sąsiednich wsi spotyka się już w XI-to wiecznej ruskiej kronice Nestora. Sugeruje to, że Szczebrzeszyn już również istniał, tym bardziej, że leżał on na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków handlowych: Szlaku Bursztynowego znad Bałtyku na południe, oraz szlaku z Kijowa na zachód Europy.

XII wiek

Pod koniec XII wieku wybudowano romański kościół. W wyniku przeprowadzonych prac archeologicznych na terenie dzisiejszej cerkwi unickiej odsłonięto fundamenty pierwotnej absydy, które stanowią relikty pierwotnej świątyni. Dotychczasowe ustalenia pozwalają określić czas powstania budowli na XII lub początek XII wieku, odkryto bowiem zarys romańskiej świątyni małopolskiej.

XIV wiek

Szczebrzeszyn po raz pierwszy pojawił się w źródłach historycznych, już jako miasto, w roku 1352 w akcie króla Kazimierza Wielkiego wystawionym "prope Szczebreszyno opido ruthenicali" (koło miasta Ruskiego Szczebrzeszyn), Szczebrzeszyn był zatem miastem już przed wyprawą Kazimierza Wielkiego na Ruś. W 1340 roku Kazimierz Wielki zajął Szczebrzeszyn oddając go w lenno Jerzemu Narymuntowiczowi. Po śmierci króla miasto znalazło się we władaniu Władysława Opolczyka, zaś po jego ustąpieniu z Rusi w 1378 roku zostało nadane przez Ludwika Węgierskiego Dymitrowi z Goraja. Nadanie potwierdził następnie król Władysław Jagiełło w 1398 roku". (J. Górak Miasta i miasteczka Zamojszczyzny 1990)

"Za panowania Ludwika Węgierskiego olbrzymia część ziemi chełmskiej z rozległymi dobrami szczebrzeszyńskimi i turobińskimi były własnością Dymitra z Goraja, którego król Władysław Jagiełło obdarzył jako swego podskarbiego koronnego wręcz wyjątkowymi przywilejami. Mianował go zwierzchnikiem całej szlachty zamieszkałej dookoła Szczebrzeszyna stwarzając coś w rodzaju księstwa udzielnego. "Pan Szczebrzeszyński" miał ogromną władzę – w czasie wojny prowadził na wyprawę pod swoją chorągwią całą okoliczną szlachtę, w czasie pokoju sprawował nad nią sądy w swoim grodzie stołecznym Szczebrzeszynie, przyjmował tu na zamku hołdy poddańcze od tejże szlachty, przy czym hojną ręką obdarowywał ją ziemią, której sam miał pod dostatkiem. Jest to jedyny w Polsce wypadek istnienia udzielnego księstwa o ustroju feudalnym".

"Nie ustalono dotąd pewnej daty nadania Szczebrzeszynowi prawa magdeburskiego. Większość historyków przyjmuje rok 1388 nie podając jednak źródeł. Wydaje się, że Szczebrzeszyn mógł otrzymać prawo magdeburskie od Władysława Opolczyka przed rokiem 1378."

W 1394 lub 1397 roku Dymitr z Goraja funduje kościół drewniany. Parafia w Szczebrzeszynie była bardzo rozległa i obejmowała znaczną część ówczesnego powiatu szczebrzeszyńskiego, wywierając znaczny wpływ na życie religijne całego regionu.

"Drugim kościołem w Szczebrzeszynie jest kościół Franciszkanów pod wezwaniem Świętej Trójcy, wraz z klasztorem, fundowany prawdopodobnie przez Dymitra z Goraja w 1398 roku, gdy przebywał tu arcybiskup halicki Jakub Strepa, franciszkanin, wraz z generalnym wikariuszem Braci Mniejszych Leonardem."

Po starannym przygotowaniu północno-zachodniej części wzgórza zbudowano zamek w postaci wieży mieszkalno-obronnej, która strzegła przeprawy na Wieprzu. Zamek broniony był przez usypany od strony zachodniej wał ziemny licowany kamieniem. Nasyp ziemny wału dodatkowo wzmocniony został wysokim częstokołem, który bronił dojścia od strony suchej fosy. Wjazd do zamku zlokalizowano w północno-wschodniej części wzgórza, gdzie zbudowana została solidna brama.

XVI wiek

Najstarsza wzmianka o żydach w Szczebrzeszynie pochodzi z 1507 roku i mówi o tym, że gmina opłaciła roczny podatek w wysokości 25 złotych. Od 1530 roku kupcy żydowscy ze Szczebrzeszyna rejestrowani byli w komorach celnych w Lublinie oraz na szlaku wodnym do Gdańska.

W 1563 roku podatek pogłówny opłaciło 199 Żydów, a w 1564 – 90.

W roku 1560 zakończyła się przebudowa cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia – Wniebowzięcia NMP.

W 1570 roku Andrzej Górka przejął drewniany kościół św. Mikołaja na zbór kalwiński. Przy zborze funkcjonowała szkoła.

W roku 1583 wielki pożar miasta. Spłonął zamek, cerkiew oraz kościół drewniany. 1584 – dokumenty potwierdzają wybudowanie drewnianej synagogi. W tym samym roku ówczesny właściciel miasta, Jan Czarnowski, oficjalnie wyznacza miejsce na cmentarz żydowski.

"W 1593 roku Szczebrzeszyn przeszedł do Czarnowskich z długami na rzecz Marcina Leśniowolskiego. Z okazji zadłużenia dóbr skorzystał Jan Zamoyski i pozaprawnymi działaniami wszedł w tym samym roku w posiadanie włości szczebrzeszyńskiej. Po dwuletnim procesowaniu się, w 1595 roku stał się ostatecznie właścicielem Szczebrzeszyna i od razu włączył go do ordynacji."

Po Unii Brzeskiej w 1596 cerkiew odgrywała rolę unickiej cerkwi parafialnej.

XVII wiek

W latach 1610-1620, pierwszy dziekan i zarazem proboszcz szczebrzeszyński, ksiądz Mikołaj Kiślicki – prałat lwowski i oficjał chełmski w miejscu zniszczonego kościoła drewnianego własnym nakładem wystawił kościół murowany, ale jeszcze bez wieży, którą do pół wysokości wymurował w 1622 roku ks. Starnigiel. Świątynia w 1620 roku została konsekrowana pod wezwaniem św. Mikołaja przez Jerzego Zamoyskiego, biskupa chełmskiego.

"Najdawniejsza zabudowa Szczebrzeszyna była drewniana. Jedynymi budowlami murowanymi w XVII wieku były: zamek, a właściwie dom wzniesiony na jego miejscu, dwa kościoły, kaplica, cerkiew i synagoga."

Z 1620 roku pochodzi bogata polichromia Kościoła Unickiego. Odsłonięta w części na ścianie północnej przedstawia scenę Apokalipsy według św. Jana. Polichromia występująca na ścianach wschodniej i południowej przedstawia kuszenie Chrystusa. W glifach dziennych herby Zamoyskich i Gorajskich.

W latach 1620-1638 z fundacji Tomasza i Katarzyny Zamoyskich na miejscu dawnego kościoła Świętej Trójcy wzniesiono kościół murowany, a przy nim klasztor.

Miasto pustoszone przez Kozaków (1648), Szwedów (1656) oraz Turków i Tatarów (1672).

W 1644 Tatarzy spalili kościół św. Mikołaja (pozostały same mury).

1648-1649 Powstanie Chmielnickiego: spalenie synagogi. Wydarzenia te opisał i wydał drukiem w 1650 roku Meir ben Szmuel.

1659 – Jan Zamoyski zezwala na wybudowanie synagogi w miejscu zniszczonej świątyni. Zbudowana w stylu renesansowym z pięknym fryzem arkadowym, nakryta łamanym dachem polskim.

1668 – konsekracja odbudowanego kościoła św. Mikołaja.

W 1672 r. Jan Sobieski zawiązał tutaj konfederację wojsk koronnych, tzw. "konfederację szczebrzeszyńską".

XVIII wiek

W 1701 odbyła się sesja Sejmu Czterech Ziem (Waad). W 1765 roku w Szczebrzeszynie zamieszkiwało 444 Żydów.

W 1783 r. klasztor św. Katarzyny przekształcono w szpital, gdzie pracowały siostry miłosierdzia.

XIX wiek

Po 1808 – Rozbudowa kościoła unickiego z fundacji Stanisława Kostki Zamoyskiego. Fasada z elementami neogotyckimi. Jest to jeden z pierwszych przypadków zastosowania neogotyku w polskim budownictwie sakralnym.

W 1811 r. Stanisław Zamoyski założył w Szczebrzeszynie Szkołę Wojewódzką, dla której wzniósł okazałe gmachy.

W 1812 roku konwent franciszkański uległ kasacie, klasztor przy kościele św. Trójcy przekazano Szarytkom i urządzono w nim szpital.

W roku 1815 populacja żydowska liczyła 31% ludności miasta (1083 osoby), w 1827 r. 38% (1605 osób), a w 1897 r. 42% (2644 osoby).

1 lutego 1833 r. urodziła się babka Isaaka Bashevisa Singera, pisarza, laureata Nagrody Nobla – Tema Blima Szejner.

1840 – rozpoczęcie budowy ratusza wykorzystując materiał budowlany uzyskany z rozbiórki Bramy Zamojskiej. Ratusz postawiono w miejscu starego, zniszczonego, który był siedzibą władz miejskich, oraz spełniał rolę poczty i powozowni.

1867 – zamiana kościoła unickiego na cerkiew prawosławną.

W 1883 roku kościół Świętej Trójcy zamieniony został na cerkiew prawosławną, usunięto siostry Szarytki, a na ich miejsce sprowadzono prawosławne mniszki Krzyżanki.

Drewniana zabudowa miasta przy ulicach poza rynkiem nie różniła się w zasadzie od bogatszych chałup wiejskich, Szczebrzeszyn bowiem od początku poza funkcją ośrodka administracyjnego miał charakter rolniczo-handlowy. W 1860 roku było tu 230 rolników, a do miasta należało 3604 morgów gruntu.

W XIX wieku miasto było ważnym ośrodkiem ruchu niepodległościowego. Pod koniec tego stulecia Szczebrzeszyn staje się ważnym ośrodkiem chasydyzmu. W latach osiemdziesiątych osiadł tu cadyk z Jaworowa – Elimelech Hurwicz.

XX wiek

1915 – zajęcie na dłuższy czas Szczebrzeszyna przez Austrię i otwarcie Wyższej Szkoły Ludowej im. Hetmana Zamoyskiego.

W maju 1916 roku austriackie władze okupacyjne obsadziły w Szczebrzeszynie komisarza, który administrował miastem do 16 kwietnia 1917 roku, kiedy powstała Rada Miejska.

W 1917 roku kościół św. Trójcy rekoncyliowano pod wezwaniem św. Katarzyny, w klasztorze pozostał nadal szpital, kierowany w latach międzywojennych przez znanego lekarza i historyka doktora Zygmunta Klukowskiego.

W latach 20. wszystkie ulice zostały wybrukowane kamieniami, bądź cegłami. Oświetlono je lampami naftowo-karbidowymi.

W latach 30. miasto zelektryfikowano, w początkowym etapie czerpiąc energię elektryczną z młyna wodnego Perety.

1934-35 – Aleksander Waligóra otwiera w Brodach Małych Fabrykę Kalafonii i Terpentyny "ALWA"

1938 - władze polskie przeznaczyły cerkiew do likwidacji w ramach akcji polonizacji, jednak na skutek protestów mieszkańców rozbiórkę wstrzymano i cerkiew pozostawiono w stanie zdewastowanym

Rok 1939:

 • 6 września – lotnictwo niemieckie zbombardowało fabrykę "ALWA"
 • 9 września – bombardowanie miasta
 • 13 września – po silnym ostrzale artyleryjskim Niemcy zajmują Szczebrzeszyn
 • 27 września – na podstawie układu Ribbentrop – Mołotow do miasta wkraczają wojska sowieckie; władzę przejmują komuniści
 • 8 października – Niemcy ponownie zajmują Szczebrzeszyn
 • 22 października – pierwszy większy przypadek prześladowania ludności żydowskiej. Rozbijanie i rabowanie sklepów, wartościowego mienia, plądrowanie domów, bicie Żydów.
 • listopad – spalenie synagogi i okolicznych domów żydowskich. Niemcy zakazali gasić pożaru.
 • grudzień – zarządzenie władz niemieckich zobowiązujące Żydów do noszenia białych opasek z żółtą gwiazdą Dawida i branie udziału w przymusowych robotach na rzecz hitlerowskich Niemiec.

Marzec 1940 – rejestracja Żydów w wieku od 12 do 60 lat.

Kwiecień 1940 – pierwsze aresztowania Polaków.

Wielkanoc 1942 – Niemcy przekazują rzymskokatolicki kościół św. Katarzyny niewielkiej grupce wyznawców prawosławia. Najprawdopodobniej w celu skłócenia społeczeństwa miasta.

Do końca listopada 1942 r. z miasta wywieziono (głównie do obozu zagłady w Bełżcu) ponad 900 Żydów, a około 3500 zabito w domach, na ulicy i miejscach kaźni na kirkucie i żwirowni na Szperówce.

1943 – zamknięcie kościoła św. Mikołaja. Od tego czasu jedynym miejscem, gdzie odprawiano msze katolickie był położony na cmentarzu kościółek św. Leonarda.

10 lipca 1943 – wysiedlenie Polaków ze Szczebrzeszyna i okolicznych wsi (Bodaczów, Deszkowice, Rozłopy, Sułów i inne). Wysiedlenia poprzedzały aresztowania mężczyzn, w sumie 1500 osób, których umieszczono najpierw w obozie przejściowym w Zwierzyńcu, skąd większość wywieziono na roboty do Niemiec lub do obozów koncentracyjnych.

21 lipca 1943 – wywózka wszystkich Ukraińców ze Szczebrzeszyna i okolic do Tarnogrodu. Miasto opustoszało (pamiętajmy, że do tego czasu zakończyła się już praktycznie akcja eksterminacji Żydów; pozostali tylko nieliczni, ukrywający się u polskich rodzin na wsi). Rozpoczęło się osiedlanie kolonistów niemieckich i germanizacja terenu.

26 lipca 1944 r. w nocy, ostatni Niemcy wysadzają most na Wieprzu. Po nich do miasta wchodzi zwiad radziecki a wkrótce potem oddziały 9. pułku AK dowodzone przez "Podkowę" i "Wacława".

1955-1965 – odbudowa synagogi

14 października 1967 – uroczyste otwarcie Izby Pamiątek w Szczebrzeszynie. Udział wziął m.in. ówczesny minister kultury i sztuki Lucjan Motyka. Zgromadzono wiele cennych eksponatów z wielowiekowej historii miasta i okolic. Dzisiaj wielu mieszkańców miasta zastanawia się co stało się z cennymi pamiątkami po zlikwidowaniu Izby.

6 sierpnia 1991 – wmurowanie tablicy pamiątkowej i pomnika na cmentarzu żydowskim przez Izraelskie Towarzystwo Żydów Szczebrzeszyńskich.

Atrakcje turystyczne

 • Kościół św. Katarzyny z XVII wieku w stylu barokowym
  • klasztor franciszkanów z XVII-XIX w. (ob. szpital)
 • Kościół św. Mikołaja z XVII wieku w stylu barokowym
  • dzwonnica z kaplicą
  • cmentarz przykościelny
  • figura NMP
  • ogrodzenie z bramką
 • Cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, należąca do parafii w Biłgoraju; najstarsza czynna świątynia prawosławna w Polsce
 • Synagoga w Szczebrzeszynie z XVII w.
 • Cmentarz żydowski w Szczebrzeszynie
 • Pomnik chrząszcza w Szczebrzeszynie
 • Ratusz w Szczebrzeszynie
 • Pałac Zamoyskich w Klemensowie, przebudowany w XIX wieku
 • Ruiny zamku z pozostałościami kamiennej kwadratowej wieży oraz suchymi fosami (teren pryw.), nr rej.: A/225 z 11.08.1982
 • Kaplica św. Leonarda z 1908 roku i cmentarz katolicki
 • Młyn wodny z pocz. XX w.
 • Układ urbanistyczny, nr rej.: A/642 z 8.11.1972
 • Dom dyrektora cukrowni „Klemensów”, ul. Słodka 1, XIX/XX, nr rej.: A/505 z 1.02.1995
 • Szkoła z 1819 roku (ob. Liceum), ul. Zamojska 70, nr rej.: A/189 z 24.05.1979

Kody pocztowe, Szczebrzeszyn (wyświetlono 1/1)


Ocena internautów miejscowości Szczebrzeszyn
Średnia ocena: 3.4
liczba ocen: 20

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Szczebrzeszyn, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Szczebrzeszyn

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 22:23:16

Szybka zmiana regionu Polski