Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Świętochłowice


Informacje o Świętochłowice:

Ilość ulic: 173

Ilość kodów pocztowych: 3

Współrzedne geograficzne N: 50.291939

Współrzedne geograficzne E: 18.917780

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 32

Liczba ludności: 54091

Gęstość ludności: 4 084,1 os./km²

Powierzchnia: 13,31 km²

Wysokośc npm: 249-314 m n.p.m.

Aglomeracja: 3 847 000 katowicka

Rodzaj gminy: miejska

SIMC: 0943150

TERC: 2474011

Tablice rejestracyjne: SW

Herb Świętochłowice:

Herb Świętochłowice

Flaga Świętochłowice:

Flaga Świętochłowice

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Świętochłowice

 • Dzielnica: Chropaczów

 • Dzielnica: Kolonia Janasa

 • Dzielnica: Kolonia Kolejowa

 • Dzielnica: Lipiny

 • Dzielnica: Piaśniki

 • Dzielnica: Podgórze

 • Dzielnica: Szyb Marcina

 • Dzielnica: Zgoda

Świętochłowice

Świętochłowice (niem. Schwientochlowitz) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Świętochłowice leżą nad rzeką Rawą, w południowej części Wyżyny Śląskiej – Wyżynie Katowickiej.

Są najgęściej zaludnionym miastem w Polsce – 4 084,1 osób/km². Jednocześnie są najmniejszym z powiatów grodzkich pod względem zajmowanej powierzchni – 13,31 km². Prawa miejskie Świętochłowice posiadają od 1 stycznia 1947. Do intensywnego rozwoju miasta przyczynił się przemysł ciężki, głównie górniczy i hutniczy. Obecnie w wyniku procesu restrukturyzacji kopalnie węgla kamiennego zostały zlikwidowane. Do dziś na terenie Świętochłowic funkcjonuje dawna Huta Florian, obecnie jako część koncernu ArcelorMittal Poland. Jednym z najciekawszych zabytków na terenie miasta jest pochodzący z XIX wieku kościół św. Piotra i Pawła.

Wg danych GUS z 31 grudnia 2009 miasto miało 54 091 mieszkańców.

Położenie

Świętochłowice graniczą od północy z Bytomiem, od zachodu i południowego zachodu z Rudą Śląską, a od wschodu i południowego wschodu z Chorzowem. Przez Świętochłowice przepływa rzeka Rawa.

Rozciągłość w kierunku południkowym wynosi ok. 6 km, a w kierunku równoleżnikowym ok. 3,7 km. Długość granic wynosi 23,22 km. Powierzchnia wynosi 13,31 km² (64. lokata w kraju).

Świętochłowice są najgęściej zaludnionym miastem w Polsce i należą do najgęściej zaludnionych miejscowości w Europie. 31 grudnia 2008 Świętochłowice zamieszkiwało 54 360 osób (59. lokata w kraju). Na 1 km² przypadało więc 4 084,1 osób.

To usytuowanie pokładów węgla zadecydowało o bardzo wczesnym i od razu intensywnym rozwoju górnictwa węglowego, które stało się podstawą uprzemysłowienia tego terenu.

Środowisko naturalne

Obszar Świętochłowic stanowi fragment południowej części Wyżyny Śląskiej, znajdujący się w obrębie Wyżyny Katowickiej. Pod względem tektonicznym obszar ten zajmuje część karbońskiego siodła głównego, przebiegającego wzdłuż osi Zabrze-Mysłowice. W obrębie tego siodła występują kopuły stanowiące wypiętrzenia warstw karbońskich o dużej miąższości pokładów węgla kamiennego, dochodzące do powierzchni ziemi. Jedną z nich jest kopuła chorzowska, w skład której wchodzi także obszar Świętochłowic.

Rzeźba terenu

Najwyższym wzniesieniem jest Góra Hugona – 314 m n.p.m. znajdująca się na południu miasta w obrębie Wzgórz Chropaczowskich. Natomiast najniżej położona jest dolina Lipinki, znajdująca się na wysokości ok. 249 m n.p.m.

Klimat

Świętochłowice wraz z całym obszarem Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego leżą w obrębie śląsko-krakowskiej dzielnicy klimatycznej. Charakteryzuje ją przewaga wpływów oceanicznych nad kontynentalnymi oraz sporadyczne oddziaływanie docierających tu od południowego zachodu przez Bramę Morawską mas powietrza zwrotnikowego. Docierają tu również zimne masy powietrza arktycznego z północy – głównie w chłodnej połowie roku. Średnia temperatura stycznia wynosi ok. -2,5 °C, lipca +19,1 °C, roczna +8 °C. Liczba dni ze średnią temperaturą dobową co najmniej +5 °C dochodzi do 220, co stwarza korzystne warunki dla wegetacji roślin. Średnia roczna suma opadów wynosi ok. 700 mm, najwyższe opady są w lipcu, a najniższe w lutym. Świętochłowice, podobnie jak i cały obszar Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, cechuje także dość długi okres zalegania pokrywy śnieżnej oraz stosunkowo duża jej przeciętna grubość w porównaniu do nizinnych terenów Polski środkowej.

Przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, przynoszące w zimie powiewy ciepłych mas powietrza znad Europy Zachodniej i basenu Morza Śródziemnego, powodując często odwilże. W lecie wiatry przynoszą znad Atlantyku wilgotne masy powietrza, które obniżają temperatury i powodują opady.

Gleby

Gleby obszaru Świętochłowic można podzielić na dwa rodzaje: gleby bielicowe, wytworzone z glin różnej genezy oraz piasków na glinionych i na iłowych oraz gleby brunatne, wytworzone z piasków gliniastych na wapniowych. Gdzieniegdzie można spotkać także gleby bagienne. Gleby te nie przedstawiają większej wartości rolniczej, ponieważ znajdują się w zasięgu silnego oddziaływania szkodliwych wpływów przemysłu.

Hydrografia

Obszar Świętochłowic leży w strefie wododzielnej zlewisk górnej Wisły i górnej Odry. Oddzielający te zlewiska dział wodny I rzędu przebiega północną częścią miasta z południowego zachodu na północny wschód. Obszar należący do zlewiska Wisły jest odwadniany przez Rawę, prawy dopływ Brynicy. Północna część miasta drenowana jest Strugą Chropaczowską – dopływem Bytomki, prawym dopływem Kłodnicy, a później Odry.

Usytuowanie obszaru miasta w strefie wodo dzielnej powoduje niedobór wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych. Rzeka Rawa, a właściwie ciek wodny o tej nazwie, prowadzi średnio zaledwie 10% swoich wód, a resztę stanowią ścieki z miasta. Na większości swojego biegu Rawa jest uregulowana, przykryta betonowymi płytami.

Na teranie miasta Świętochłowice znajduje się szereg zbiorników powierzchniowych pochodzenia antropogenicznego utworzonych w zagłębieniach powstałych wskutek osiadania terenu w wyniku działalności górniczej. Przeważająca większość z nich ma charakter bezodpływowy. Jedynie w północnych rejonach miasta część z nich łączy Struga Chropaczowska.

Do większych zaliczyć można stawy:

 • Kalina,
 • Wąwóz,
 • Zacisze,
 • Szwajcera,
 • Wojskowy,
 • Skałka.

Część stawów z uwagi na dobrą jakość wód wykorzystywana jest w celach rekreacyjnych, zaliczyć tu można m.in. stawy: Foryska, Wąwóz.

Ekologia

Do XIX wieku Świętochłowice były miejscowością typowo leśną. Jednak rozwój przemysłu spowodował degradację środowiska i wycinkę lasów na jego potrzeby. Istniejące obecnie w różnej postaci obszary zadrzewione oraz łąki obejmują wprawdzie około 30% terenu miasta, ale stan ich jest daleki od zadowalającego. Ogółem w Świętochłowicach znajduje się 17,9 ha powierzchni terenów o szczególnych walorach przyrodniczych, prawnie chronionych. Plany na najbliższe lata, ale także już wprowadzone w życie mają za zadanie zalesienie hałd.

Wraz z zanikaniem wielkich drzew leśnych i naturalnych zbiorowisk roślinnych, zniknęły również sprzyjające faunie warunki bytowania. W wyniku dokonanej analizy warunków siedliskowych wyodrębniono szereg zespołów florystyczno-faunistycznych. Charakteryzują się one największymi wartościami przyrodniczymi w Świętochłowicach i mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania ekosystemów otaczających wyróżnione zespoły.

Główne zespoły:

 • Zespół rolniczo-leśny północno-zachodnich Świętochłowic
 • Zespół wzgórza Hugona (użytek ekologiczny)
 • Zespół parkowo leśny Piasniki- Chropaczów
 • Zespół parkowo leśny "Lasek Chropaczowski" (użytek ekologiczny)
 • Zespół Parkowo- Leśny “Planty Bytomskie”
 • Zespół Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego “Skałka”
 • Zespół Staw Foryśka (użytek ekologiczny)
Fauna i flora

Flora Świętochłowic nie jest zbyt obfita. Liczy ponad 300 gatunków roślin. Dominują w mieście gatunki pospolite, ale można tu znaleźć również wiele okazów rzadkich i chronionych jak np. bluszcz pospolity, kruszczyk błotny, kruszczyk szerokolistny, centuria pospolita, skrzyp olbrzymi i inne.

Z waloryzacji przyrodniczej Świętochłowic wynika, że na terenie miasta odnaleziono około 260 gatunków zwierząt, z czego około 60 podlega ochronie prawnej.

Gatunki zwierząt występujące w mieście:

 • stawonogi: biegacz, mieniak tęczowiec, paź królowej, tygrzyk paskowany
 • płazy i gady: kumak nizinny, ropucha paskówka, ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka drzewna, traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, zaskroniec zwyczajny, żaba jeziorkowa, żaba trawna, żaba wodna
 • ptaki: dzięcioł, kaczka krzyżówka, kokoszka, kukułka, łabędź niemy, mewa śmieszka, perkoz, perkozek, piegża zwyczajna, remiz zwyczajny, rybitwa, sójka, zimorodek
 • ssaki: dzik, kret europejski, łasica, nietoperz, nornica ruda, ryjówka aksamitna

Użytkowanie gruntów

W ogólnym areale gruntów miasta znaczący udział mają grunty zakwalifikowane jako innego przeznaczenia (tj. grunty pod szpitalami, szkołami, drogami, kolejami, pod stawami, grunty rekreacyjne), które stanowią 43% powierzchni miasta, grunty zadrzewione i zakrzewione stanowią 13,21%, a użytki rolne (w tym ogródki działkowe) 11,5% powierzchni miasta.

W strukturze użytkowania gruntów 14,3% powierzchni miasta stanowiły grunty pod zabudową mieszkaniową, natomiast udział gruntów pod zabudową przemysłową wynosił 9,83%.

Podział administracyjny

Dzielnice miasta zostały wytyczone Uchwałą nr XLVI/305/97 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 1997 roku, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1998 roku. Ich granice administracyjne są określone i funkcjonują na podstawie uchwały, jako:

 • Centrum
 • Chropaczów
 • Lipiny
 • Piaśniki
 • Zgoda

Niemniej w przeszłości granice obecnych dzielnic przebiegały odmiennie. Przykładowo większa, wschodnia część obecnej dzielnicy Zgoda (Kalina, Os. Nowowiejska, Góra Hugona) historycznie należy do Świętochłowic (Centrum), natomiast tereny na zachód od ul. Śląskiej (Zgoda właściwa) stanowiły część gminy Nowy Bytom. Z kolei Piaśniki wchodziły w skład gminy Lipiny. Ponadto na terenie obecnego miasta istniały w przeszłości inne kolonie robotnicze tj. Martinschacht, czy Kol. Kojejowa.

Na górę strony

Pochodzenie nazwy miasta

Istnieje kilka hipotez na temat pochodzenia nazwy miasta:

 • od "świętego gaju", który miał się tu znajdować jeszcze przed XI wiekiem – na jego terenie składano ofiary pogańskim bogom
 • od słowiańskiego boga Świętowita
 • od przeznaczenia dochodów ze wsi na "święte cele" (na klasztor Premonstratensów we Wrocławiu)
 • od imienia słowiańskiego Świętosław (ewentualnie Świętochel lub Świętochla – być może pierwszy właściciel)

Na górę strony

Historia

Pierwsza wzmianka o Świętochłowicach pochodzi z 25 maja 1313. Istnieją też wcześniejsze zapisy jednak te dotyczą wyłącznie dzisiejszej dzielnicy miasta – Chropaczowa (z 21 lipca 1295). Na przestrzeni dziejów właściciele miasta bardzo często się zmieniali. Poszukiwania węgla na tym terenie rozpoczęły się z początkiem lat 20. XIX w. W 1825 firma "Spadkobiercy Gieschego" uruchomiła na terenie Lipin pierwszą kopalnię "Król Saul".

We wrześniu 1939 w mieście nie były prowadzone żadne poważniejsze działania wojenne. Zajęcie Świętochłowic nastąpiło w nocy z 2 na 3 września. Na terenie miasta powstało filie obozów koncentracyjnych. Najbardziej znany był utworzony w 1943 r. obóz Eintrachthütte w dzielnicy Zgoda. Był on filią obozu KL Auschwitz, na terenie którego zginęło kilkaset więźniów. 27 stycznia 1945 miasto zostało zajęte przez Armię Czerwoną. Natychmiast po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną ponownie otwarto Obóz Zgoda. Komendantemi zostali Aleksy Krut i Salomon Morel. W ciągu 300 dni istnienia obozu zmarło lub zostało zamęczonych do 2500 przetrzymywanych osób. Obóz zlikwidowano 16 listopada 1945.

Do 1946 siedziba wiejskiej gminy Świętochłowice.

Na górę strony

Komunikacja

Układ komunikacyjny Świętochłowic, który wykształcony został na przełomie kilku stuleci, a głównie drugiego i trzeciego ćwierćwiecza XIX w., wzbogacony jest obecnie o odcinek Drogowej Trasy Średnicowej. Układ ten tworzą:

 • fragment tranzytowej trasy kolejowej biegnącej z zachodu na wschód, pierwszej która powstała na Górnym Śląsku, łączącej niegdyś Wrocław, Opole, Katowice i Mysłowice, dziś zapewniającej Świętochłowicom poprzez węzły kolejowe w Katowicach i Gliwicach połączenia z Europą Zachodnią, Europą Południową i Europą Wschodnią oraz połączenie krajowe.
 • sieć ulic z głównymi:
  • Katowicka i Bytomska, przebiegającymi przez Centrum, łączą one Świętochłowice z jednej strony z Chorzowem Batorym, a dalej z Katowicami, a z drugiej strony z Bytomiem
  • Chorzowska przebiegająca przez Piaśniki i Lipiny, ta łączy Świętochłowice z jednej strony z Chorzowem, a tam z drogą wojewódzką nr 914, a z drugiej strony z Rudą Śląską i dalej Gliwicami
  • Wojska Polskiego i Śląska, które prowadzą przez Zgodę do Rudy Śląskiej
  • droga wojewódzka nr 902 (Drogowa Trasa Średnicowa), która łączy Świętochłowice z Katowicami i Rudą Śląską
 • przez Świętochłowice przebiegają także linie tramwajowe i autobusowe KZK GOP:
  • tramwajowe: 7, 9, 10, 11, 17
  • autobusowe: 6, 7, 13, 23, 39, 102, 144, 199, 201, 840, 870
   • w nocy kursuje także linia 830

Ogółem długość dróg w 2005 r. wynosiła 78,59 km, z tego:

 • długość dróg wojewódzkich – 5,91 km (7,52%);
 • długość dróg powiatowych – 23,28 km (29,62%);
 • długość dróg gminnych – 49,40 km (62,86%).

Przez Świętochłowice przebiega linia kolejowa nr 137 łącząca Katowice z Legnicą (2-torowa zelektryfikowana na odcinku Katowice-Rudziniec Gliwicki). Dworzec (istniejący od listopada 1845 do lat 90. XX wieku) mieścił się przy ul. Dworcowej w centrum miasta. Obecnie znajduję się tam tylko przystanek kolejowy.

W odległości około 35 km na północ od Świętochłowic znajduje się międzynarodowy port lotniczy Katowice-Pyrzowice z asfaltobetonową drogą startową o długości 2800 metrów i szerokości 60 metrów. W odległości do 100 km od Świętochłowic znajdują się jeszcze dwa międzynarodowe porty lotnicze: port lotniczy Ostrawa i Airport Kraków w Balicach.

Wspólnoty religijne

Na terenie miasta działalność duszpasterską prowadzą następujące kościoły i związki wyznaniowe:

Katolicyzm

 • Kościół rzymskokatolicki
  • Kościół św. Augustyna w Lipinach
  • Kościół św. Józefa na Zgodzie
  • Kościół Matki Bożej Różańcowej w Chropaczowie
  • Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaśnikach
  • Kościół św. Piotra i Pawła w Centrum

Protestantyzm

 • Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
  • Kościół im. Jana Chrzciciela – w Centrum
 • Kościół Wolnych Chrześcijan w RP
  • Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan – w Centrum

Inne

 • Świadkowie Jehowy - kilka zborów.

Kultura i edukacja

W Świętochłowicach znajduje się 10 przedszkoli, 7 szkół podstawowych, 5 gimnazjów oraz 6 szkół ponadgimnazjalnych (3 licea ogólnokształcące, 2 licea profilowane i jedno technikum elektroniczne). Poza tym istnieją także dwie szkoły policealne – zawodowe.

Najważniejszą instytucją z dziedziny kultury jest Centrum Kultury Śląskiej, które ma dwie filie w Lipinach i na Zgodzie. CKŚ zajmuje się organizowaniem i koordynowaniem wydarzeń kulturalnych w mieście oraz prowadzi warsztaty dla młodzieży. Inną instytucją organizującą kulturę w mieście jest Muzeum Miejskie, które promuje kulturę śląską, urządza wystawy i koncerty. W mieście jest 8 bibliotek. Inną ważną instytucją jest Młodzieżowy Dom Kultury, który jest organizatorem życia kulturalnego dla dzieci i młodzieży miasta.

W mieście odbywają się festiwale bluesowe oraz jazzowe. W CKŚ o. Zgoda cyklicznie mają miejsce wieczory kabaretowe, na których występują największe gwiazdy sceny kabaretowej. W początku września na "Skałce" odbywa się Międzynarodowy Festiwal Polki, na którym można zobaczyć i wysłuchać najlepsze zespoły muzyczne z Polski i świata oraz m.in. zespoły folklorystyczne i orkiestry dęte.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia wraz ze swymi 6 filiami prowadzi także działalność oświatową dzieci i młodzieży.

Od 2006 roku działa Grupa Artystów Nieprofesjonalnych "Grota" skupiająca na początku twórców świętochłowickich, a obecnie także z innych miast regionu.

Sport

Na terenie miasta znajduje się tor motocrossowy oraz kompleks sportowy – OSiR "Skałka", w którym są: stadion (do piłki nożnej i żużla), boisko boczne trawiaste i żwirowe, korty tenisowe, boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, tor speed rowerowy oraz wypożyczalnia kajaków na pobliskim stawie Skałka. W Lipinach znajduje się boisko tamtejszego Naprzodu (obecnie w remoncie). Do 2002 roku w Świętochłowicach istniał klub żużlowy.

W mieście działa, również "Świętochłowickie Stowarzyszenie Rowerowe FR Bonito" , które propaguje kolarstwo grawitacyjne. Grupa kilkunastu rowerzystów trenuje głównie na Górze Hugona.

Kluby sportowe:

 • Śląsk Świętochłowice – piłka nożna
 • Śląsk Świętochłowice – żużel
 • Naprzód Lipiny – piłka nożna
 • Czarni Świętochłowice – klub piłkarski grający obecnie w klasie B

Świętochłowiczanie uczestniczący w Igrzyskach Olimpijskich:

 • Amsterdam 1928: Teodor Peterek (piłka nożna), Paweł Galus, Franciszek Pampuch, Teofil Rost, Franciszek Tajstra (wszyscy gimnastyka);
 • Berlin 1936: Klara Sierońska-Kostrzewa (gimnastyka), Hubert Gad, Ryszard Piec, Teodor Peterek (piłka nożna);
 • Helsinki 1952: Ewald Cebula (piłka nożna), Gotfryd Gremlowski (pływanie);
 • Melbourne 1956: Małgorzata Błaszczyk-Wasilewska (gimnastyka);
 • Rzym 1960: Roman Lentner (piłka nożna), Sylwia Julito (szermierka)
 • Tokio 1964: Gerda Bryłka-Krajciczek, Małgorzata Wilczek-Rogoń (gimnastyka).
 • Montreal 1976: Leszek Skorupa (podnoszenie ciężarów), Barbara Wysoczańska
 • Innsbruck (zima) 1976: Kordian Jajszczok (hokej)
 • Moskwa 1980: Barbara Wysoczańska (floret – brąz)

Ścieżki rowerowe

Przez miasto przebiegają ścieżki rowerowe. Trasa składa się z 6 oddzielnych odcinków. Pięć odcinków posiada nawierzchnię asfaltową, a jeden znajduje się na drodze gruntowej i prowadzi na Górę Hugona.

Polityka

Prezydentem Świętochłowic jest od 2010 roku Dawid Kostempski reprezentujący PO. W Radzie Miejskiej zasiada 23 radnych (po 6 z okręgów: Centrum, Chropaczów, Lipiny-Piaśniki oraz 5 ze Zgody). Prezydent Świętochłowic w latach 2000-2010, Eugeniusz Moś, odpadł w pierwszej turze wyborów uzyskując 11,54% głosów.

W wyborach samorządowych w 2010 wygrał w II turze Dawid Kostempski uzyskując 54,89% głosów i pokonując Rafała Świerka (45,11%). Najwięcej mandatów w Radzie Miasta zdobył Ruch Ślązaków - osiem. Platformę Obywatelską, Platformę Świętochłowicką, Aktywnych dla Świętochłowic oraz Prawo i Sprawiedliwość reprezentować będzie po trzech radnych. Dwa mandaty uzyskało Porozumienie Świętochłowickie, jeden Nasze Miasto.

Zabytki

Wpis do rejestru zabytków posiadają: zespół zabudowań walcowni na terenie dawnych Zakładów Cynkowych "Silesia" w Lipinach, kościół ewangelicki pw. Jana Chrzciciela, wieże wyciągowe szybów I i II kopalni "Polska", kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej, zespół trzynastu witraży w kościele św. Augustyna, Krzyż Męki Pańskiej w Chropaczowie, organy w kościele św. Augustyna w Lipinach.

 • Centrum:
  • kamienice zwane familokami z 2. połowy XIX wieku i początku XX wieku
  • Urząd Miasta z 1926 r.
  • Kościół św. Piotra i św. Pawła z 1891 roku
  • Wieża ciśnień z 1909, przy ulicy Katowickiej zbudowanej w 1879
  • Dyrekcja Kopalń i Hut Donnersmarcków zbudowana jeszcze przed 1883 rokiem
  • Dawna siedziba zarządu dóbr ziemskich Donnersmarcków w Świętochłowicach z 1907 roku
  • Stary cmentarz z 1896 roku
  • Kościół św. Jana Chrzciciela z 1901 roku
 • Chropaczów:
  • Były ratusz z 1911 roku
  • kamienice zwane familokami z 2. połowy XIX wieku i początku XX wieku
  • Kościół Matki Bożej Różańcowej z roku 1913
 • Lipiny:
  • kamienice zwane familokami z 2. połowy XIX wieku i początku XX wieku
  • Były ratusz z 1908 roku
  • Kościół św. Augustyna z 1872 r.
 • Piaśniki:
  • Zameczek zbudowany w 1859 roku
  • Schron bojowy z 1937 roku
 • Zgoda:
  • Kościół św. Józefa z 1931 r.

Przemysł i gospodarka

Pierwsze kopalnie pojawiły się w mieście już od 1826, natomiast huty od 1830. Przemysł górniczy w procesie restrukturyzacji już upadł, jednak hutniczy wciąż istnieje. Huty Florian i Zgoda działają do dziś. Po hucie Silesia pozostała jedynie zachodnia część kompleksu. Na terenie miasta funkcjonuje już z powodzeniem kilkanaście firm z udziałem kapitału zagranicznego. Poza tym w mieście istnieje fabryka kosmetyków "Pollena-Malwa", fabryka opon Michelin, fabryka silników Volvo, jedna z większych w Polsce firma spedycyjna – "Delta Trans", platforma logistyczna Yves Rocher – Polska oraz wiele innych mniejszych firm, m.in. "Veldus", "Tyco Wterworks". W niedalekiej przyszłości powstanie Centrum Kapitałowe oraz wytwórnia ciastek "Lambertz".

Stworzony został także Śląski Park Przemysłowy (wspólnie z Rudą Śląską), gdzie ściągani są inwestorzy. Dobre umiejscowienie Świętochłowic, w centrum GOP, stanowi dobrą możliwość tworzenia nowych przedsiębiorstw. W mieście znajduje się wiele supermarketów, m.in. Lidl, Carrefour, Tesco, Biedronka. Handel i usługi w mieście obsługuje sieć placówek spółdzielczych oraz prywatnych. Kilkadziesiąt zakładów rzemieślniczych różnych branż zapewnia świadczenie podstawowych usług dla ludności. Na terenie miasta znajduje się 8 filii lub oddziałów różnych banków, które zapewniają obsługę finansową podmiotów gospodarczych i mieszkańców miasta.

Procesy restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa spowodowały bardzo wysokie bezrobocie w mieście. Jednak w miarę, gdy w Polsce zmniejszało się bezrobocie także i w Świętochłowicach spadało, by w październiku 2008 osiągnąć najniższy poziom od kilku lat, czyli 9,2%. Zmianę bezrobocie obrazuje grafika umieszczona poniżej.

Stopa bezrobocia w Świętochłowicach w kwartałach lat 2002-2009


Zasoby infrastruktury technicznej miasta

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Woda dla całego obszaru miasta dostarczana jest poprzez sieć magistralną Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach do systemu wodociągowego miasta. Eksploatację sieci wodno – kanalizacyjnej Świętochłowic prowadzi Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ChŚPWiK Sp. z o.o.), które realizuje zadania z zakresu zaopatrzenia miasta w wodę, jak również odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ich oczyszczania.

W 2005 roku długość sieci wodociągowej eksploatowanej w Świętochłowicach przez ChŚPWiK wynosiła 68 289,7 mb. Świętochłowice posiadają rozbudowany system kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej. Długość sieci kanalizacyjnej miasta w 2005 roku wynosiła 84 622,8 mb.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Świętochłowice posiadają nowoczesne (wybudowane w 1991 roku) składowisko odpadów komunalnych. Zarządzanie składowiskiem powierzono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada gmina Świętochłowice.

Składowisko zlokalizowane jest w zachodniej części miasta Świętochłowice, na terenie wyrobiska hałdy hutniczej huty „Florian”. Składowisko składa się z ośmiu komór. Powierzchnia całego terenu przeznaczonego na składowisko wynosi 12,17 ha, z czego same kwatery składowania odpadów zajmują powierzchnię 7,076 ha.

Wśród dostarczanych na wysypisko odpadów komunalnych dominują niesegregowane (zmieszane) odpady, wytwarzane w większości w gospodarstwach domowych, które stanowią 89,2% wszystkich dostarczanych odpadów.

Na terenie składowiska w tym roku planowana jest budowa nowoczesnej linii do segregacji odpadów komunalnych. Dzięki temu na wysypisko trafi mniej odpadów i docelowo znajdzie tu zatrudnienie ok. 40 osób.

Ciepłownictwo

Głównym producentem energii cieplnej dla Świętochłowic jest Elektrociepłownia Chorzów "Elcho". Zadania w zakresie przesyłu i dystrybucji energii cieplnej dla celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej oraz produkcji ciepła w źródłach własnych realizuje Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice S.A.

W 2005 roku spółka na terenie miasta zarządzała siecią ciepłowniczą o łącznej długości 32 915 m w tym sieci magistralnej wysokoparametrowej 21 311 m oraz niskoparametrowej 11 604 m. Spółka eksploatowała na terenie miasta 6 kotłowni lokalnych, w których produkowała 9 069,7 GJ.

Gazownictwo

Na terenie miasta Świętochłowice eksploatację sieci gazowej prowadzi Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu – Rozdzielnia Gazu w Świętochłowicach. Długość sieci gazowej w mieście w roku 2005 wynosiła 94 948 mb.

Telekomunikacja

W 2005 roku w Świętochłowicach funkcjonowało 25 central telefonicznych o łącznej pojemności ok. 15000 abonentów, wykorzystywanych w 80%. W ostatnich latach w Świętochłowicach nastąpiła wyraźna dynamika w rozwoju telekomunikacji i jej dostępności dla mieszkańców (np. w 1995 r. były 3 centrale telefoniczne o pojemności 5680 w 100% abonenci wykorzystywali te możliwości).

Pomniki i tablice pamiątkowe

 • Grób zbiorowy ofiar III powstania śląskiego
 • Tablica upamiętniająca miejsce pracy i śmierci więźniów podobozu Auschwitz-Birkenau na terenie obozu "Zgody" w latach 1942-45
 • Grób Witolda Kossobudzkiego pierwszego dyrektora Muzeum w Świętochłowicach
 • Grób Józefa Trojoka uczestnika powstań śląskich i akcji plebiscytowej
 • Głaz z tablicą upamiętniający poległych w walkach o społeczne i narodowe wyzwolenie
 • Tablica upamiętniająca miejsce, w którym w dniu 6 maja 1921 roku zginęli w walce o polskość ziemi śląskiej Wojciech Stokłosa i Henryk Dyga
 • Pomnik poświęcony poległym w latach 1919-21 oraz ofiarom faszyzmu i stalinizmu
 • Grób księdza Józefa Michalskiego, pierwszego proboszcza w Lipinach
 • Grób księdza dziekana Wincentego Muschallika, duszpasterza i proboszcza parafii pw. św. Augustyna
 • Grób Augustyna Świdra, współzałożyciela "Sokoła" w Lipinach, poety, publicysty i redaktora "Polaka", czynnego uczestnika I i II powstania śląskiego
 • Mogiła Tytusa Jaszkowskiego, wybitnego działacza "Sokoła", uczestnika Powstań Śląskich, działacza ruchu oporu w czasie II wojny światowej
 • Grób Augustyna Czarnynoga, porucznika Powstań Śląskich, kronikarza Lipin Śląskich, działacza społecznego
 • Grób Kacpra Grzomby, działacza narodowego i kulturalnego, aktywnego uczestnika "Sokoła" w Lipinach, uczestnika akcji plebiscytowej i III Powstania Śląskiego
 • Grób dr med. Antoniego Bukowego, uczestnika ruchu oporu w czasie II wojny światowej

Ludzie urodzeni w Świętochłowicach

Lista osób urodzonych w Świętochłowicach, które mają biogram na stronach Wikipedii:

 • Dono – lider zespołu Tewu
 • Wiktor Balcarek – szachista
 • Joanna Bartel – aktorka
 • Mirosław Breguła – lider zespołu muzycznego Universe
 • Grażyna Bułka – aktorka
 • Ewald Cebula – reprezentant Polski w piłce nożnej, olimpijczyk
 • Max Fleischer – botanik i malarz, urodzony w dzielnicy Piaśniki
 • Krzysztof Hanke – aktor, satyryk i kabareciarz
 • Maria Dulcissima Hoffmann – Służebnica Boża
 • Emanuel Konstanty Imiela – poeta
 • Błażej Koniusz – tenisista, zwycięzca Australian Open 2006 w deblu juniorów
 • Teodor Kubina – pierwszy biskup częstochowski
 • Eugeniusz Moś – prezydent Świętochłowic (od 2000 do 2010 r.)
 • Bogdan Musiol – złoty medalista olimpijski
 • Piotr Naliwajko – malarz
 • Teodor Peterek – piłkarz, olimpijczyk
 • Klaudiusz Sevkovic – kucharz, prezenter telewizyjny, aktor-amator i piosenkarz
 • Leszek Skorupa – sztangista, olimpijczyk
 • Jerzy Stroba – Arcybiskup Metropolita Poznański
 • The Syntetic – Dariusz Pakuła – artysta muzyczny
 • Augustyn Świder – pisarz i powstaniec śląski
 • Paweł Waloszek – żużlowiec
 • Barbara Wałkówna - aktorka
 • Krzysztof Zaleski – aktor, reżyser teatralny

Zobacz też

 • Tewu (grupa hip-hopowa)
 • Sokoli Laur im. Augustyna Świdra
 • The Syntetic
 • Chico
 • Tramwaje Śląskie
 • Kolej Górnośląska
 • Ludność Świętochłowic

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 173)

0-9ABCDFGHIJKLŁMNOPRSŚTUWZŻ

0-9

ul. 1 Maja

A

ul. Akacjowa
ul. Armii Ludowej
ul. Astrów

B

ul. Bankowa
ul. Barlickiego Norberta
ul. Beskidzka
ul. Bieszczadzka
ul. Boczna
ul. Bohaterów Westerplatte
ul. Bolesława Chrobrego
ul. Brzozowa
ul. Buczka Mariana
ul. Bukowa
ul. Bukowego Antoniego (Doktora Antoniego Bukowego)
ul. Bukowego dr. Antoniego
ul. Bytomska

C

ul. Ceramiczna
ul. Chopina Fryderyka
ul. Chorzowska
ul. Chrobrego Bolesława
ul. Cicha
ul. Cmentarna
ul. Czajora Antoniego

D

ul. Dębowa
ul. Drzymały Michała
ul. Dworcowa
ul. Dylonga Pawła
ul. Działkowców

F

ul. Figuły Mieczysława
ul. Findera Pawła
ul. Fornalskiej Małgorzaty

G

ul. Góra Hugona
ul. Górna
ul. Górnicza
ul. Gołęszyców
ul. Graniczna
ul. Granitowa
ul. Grunwaldzka

H

ul. Hajduki
ul. Harcerska
ul. Hibnera Władysława
ul. Hutnicza

I

inne Góra Hugona
inne Szyb Marcina
ul. Imieli Emanuela

J

ul. Jana św.
ul. Jaśminowa
ul. Jaworowa
ul. Jesionowa
ul. Jodłowa
ul. Jordanowska

K

ul. Kaliny
ul. Kamionki Dominika
ul. Karpacka
ul. Kasprzaka Marcina
ul. Kasztanowa
ul. Katowicka
ul. Klonowa
ul. Kolejowa
ul. Komandra Pawła
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Korfantego Wojciecha
ul. Kościelna
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Krasickiego Janka
ul. Krauzego Juliusza
ul. Krótka
ul. Krzywa
ul. Krzyżyńskich Marianny i Jana
ul. Kubiny bp. Teodora
ul. Kubiny Teodora (Biskupa Teodora Kubiny)

L

ul. Lampego Alfreda
ul. Lazara Franciszka
ul. Licealna
ul. Liebknechta Karola
ul. Ligonia Juliusza
ul. Lipińska
ul. Lipowa
ul. Lotnicza

Ł

ul. Łagiewnicka

M

ul. Maja 1
ul. Mańczyka ppłk. Teodora
ul. Mańczyka Teodora (Podpułkownika Teodora Mańczyka)
ul. Matejki Jana
ul. Matki Polki
ul. Metalowców
ul. Miarki Karola
ul. Mickiewicza Adama
ul. Miczurina Iwana
ul. Mielęckiego Andrzeja
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Morcinka Gustawa

N

ul. Nastolatków
ul. Niedurnego Piotra
ul. Nowa
ul. Nowotki Marcelego

O

ul. Ogrodowa
ul. Okrzei Stefana
ul. Oświęcimska

P

park Chropaczowski
park Heiloo
park Jordanowski
park Miejski Skałka
park Zgoda
al. Parkowa
ul. Piastowska
ul. Piechaczka Teodora
ul. Pieczki Franciszka
ul. Piękna
ul. Plebiscytowa
ul. Pocztowa
ul. Podhalańska
ul. Pokoju
ul. Pola Wincentego
ul. Polaka Wiktora
ul. Polna
ul. Powstańców Śląskich
ul. Powstańców Warszawy
ul. Przemysłowa
ul. Przybyły Jana

R

pl. Raabe ks. Leopolda
ul. Raabe Leopolda Pl. (Księdza Leopolda Raabe)
ul. Reja Mikołaja
ul. Rzeczna

S

skwer Mijanka
ul. Sądowa
ul. Sawickiej Hanki
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Sikorskiego Władysława
ul. Solidarności
ul. Sosnowa
ul. Sportowa
ul. Stawowa
ul. Strzelców Bytomskich
ul. Sudecka
ul. Szczytowa
ul. Szkolna
ul. Szpitalna
ul. Sztygarska
pl. Słowiański

Ś

ul. Śląska
ul. Ślęzan
ul. Średnia
ul. Świdra Augustyna
ul. Świerczewskiego Karola
ul. Świerczyny Floriana
ul. Świętego Jana
ul. Świętokrzyska

T

ul. Tatrzańska
ul. Topolowa
ul. Tunelowa

U

ul. Uroczysko

W

ul. Wallisa Stanisława
ul. Węglowa
ul. Wiechaczka Wiktora
ul. Wieczorka Józefa
ul. Wierzbowa
ul. Wincentego Pola
ul. Wiosenna
ul. Wiślan
ul. Wodna
ul. Wojska Polskiego
ul. Wolności
ul. Wróblewskiego Walerego
ul. Wyszyńskiego kard. Stefana
ul. Wyszyńskiego Stefana (Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
ul. Wyzwolenia

Z

pl. Zawadzkiego Aleksandra
ul. Zielona
ul. Zubrzyckiego Franciszka

Ż

ul. Żelazna
ul. Żołnierska

Kody pocztowe, Świętochłowice (wyświetlono 3/3)


Ocena internautów miejscowości Świętochłowice
Średnia ocena: 4.1
liczba ocen: 14

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Świętochłowice, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Świętochłowice

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 20:16:03

Szybka zmiana regionu Polski