Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Olsztyn


Informacje o Olsztyn:

Ilość ulic: 790

Ilość kodów pocztowych: 50

Współrzedne geograficzne N: 53.783001

Współrzedne geograficzne E: 20.500000

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 89

Liczba ludności: 174500

Gęstość ludności: 1998,4 os./km²

Powierzchnia: 87.9 km²

Wysokośc npm: 158

Aglomeracja: 270 000 2005

Rodzaj gminy: miejska

SIMC: 0964465

TERC: 2862011

Tablice rejestracyjne: NO

Herb Olsztyn:

Herb Olsztyn

Flaga Olsztyn:

Flaga Olsztyn

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Olsztyn

  • Dzielnica: Dajtki

  • Dzielnica: Grądek

  • Dzielnica: Hubertów

  • Dzielnica: Karolin

  • Dzielnica: Kortowo

  • Dzielnica: Likusy

  • Dzielnica: Pieczewo

  • Dzielnica: Pozorty

  • Dzielnica: Stary Dwór

  • Dzielnica: Track

Olsztyn

Olsztyn (niem. Allenstein, dawniej hist. pol. Holstin, łac. Holsten, prus. Alnāsteini) – największe miasto i stolica województwa warmińsko-mazurskiego, siedziba władz ziemskiego powiatu olsztyńskiego, kurii archidiecezji warmińskiej i luterańskiej diecezji mazurskiej. Główny ośrodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy, siedziba władz i instytucji regionu, a także drogowy. Miasto centralne aglomeracji olsztyńskiej. Według danych GUS populacja Olsztyna wynosi 176 463 (stan na 31.12.2010).

Olsztyn leży w południowej części Warmii, historycznej krainy będącej w latach 1466 – 1772 częścią Rzeczypospolitej.

Położenie

Olsztyn położony jest w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego nad rzeką Łyną, w granicach Pojezierza Olsztyńskiego, które wchodzi w skład makroregionu Pojezierza Mazurskiego i jest podprowincją Pojezierzy Wschodniobałtyckich. Od południowej strony miasto sąsiaduje z Puszczą Napiwodzko-Ramucką.

Miasto sąsiaduje z gminami: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd oraz Jonkowo. Jedynym powiatem, z którym graniczy Olsztyn, jest powiat olsztyński (ziemski).

Olsztyn leży 87 km od granicy z Rosją, 131 km od Kaliningradu i 408 km od stolicy Litwy – Wilna.

Według Google Maps odległości drogowe do stolic sąsiednich województw wynoszą:

Podział administracyjny

Olsztyn podzielony jest na 23 osiedla – jednostki pomocnicze gminy. Stanowią one najniższy, pomocniczy, szczebel samorządu miejskiego. Do zakresu ich działania należą sprawy publiczne o zasięgu lokalnym.

Osiedla olsztyna.svg

Redykajny Gutkowo Likusy Nad Jeziorem
Długim
Dajtki Grunwaldzkie Kortowo Wojska
Polskiego
Podleśna Zielona Górka Zatorze Śródmieście Kętrzyńskiego Pojezierze Kościuszki Podgrodzie Brzeziny Kormoran Mazurskie Nagórki Generałów Jaroty Pieczewo

W Olsztynie funkcjonuje również co najmniej kilkanaście mniejszych osiedli, nieposiadających rad osiedli. Nie stanowią one oficjalnego podziału administracyjnego, ale zostały wyodrębnione (np. ze względu na swoje położenie) i posiadają nazwy powszechnie używane przez mieszkańców. Jest to 17 osiedli bez rad osiedli: Jakubowo, Karolin, Kolonia Jaroty, Kortowo II, Łupstych, Mleczna, Niedźwiedź, Piękna Góra, Podlesie, Pozorty, Skarbówka Poszmanówka, Słoneczny Stok, Stare Kieźliny, Stare Miasto, Stare Zalbki, Stary Dwór, Track, Zacisze, Tęczowy Las.

Aglomeracja Olsztyn

Problematyka obszaru i ludności kształtującej się aglomeracji olsztyńskiej jest podejmowana od połowy lat 80. XX wieku, kiedy to Olsztyn przekroczył 150 000 mieszkańców. W końcu lat 90. XX w. można wyodrębnić funkcjonalną aglomerację olsztyńską w strukturze osadniczej Polski składająca się z: Olsztyna, gminy Dywity oraz części gmin Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo.

Warunki naturalne

Struktura użytkowania gruntów (2007)
Rodzaj Powierzchnia  %
tereny rolne 22,7 km² 25,8%
tereny leśne i zadrzewione 20,2 km² 23,0%
tereny osiedlowe 20,4 km² 23,0%
tereny przemysłowo-składowe 5,5 km² 6,3%
tereny parków i zieleni 1,7 km² 2,0%
tereny usług ogólnomiejskich (w tym PKP) 8,0 km² 9,2%
tereny pod wodami 9,4 km² 10,7%
Powierzchnia miasta (Σ) 88,0 km² 100,0%

Ukształtowanie terenu

Miasto leży w paśmie moren czołowych ostatniego zlodowacenia. Najwyższy punkt Olsztyna umiejscowiony jest na wysokości 155 m n.p.m., natomiast najniższy na 88 m n.p.m.

Klimat

Olsztyn leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego. Jest to typowy klimat pojezierny. Uwarunkowany został głównie przez lokalne elementy środowiska (rzeźba terenu, lasy, jeziora). Klimat lokalny cechują średnie roczne opady, wynoszące ok. 600 mm. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. +7,2 °C z maksimum w lipcu ok. +17,3 °C i minimum w styczniu ok. –3,0 °C. Przeciętnie w ciągu roku opady występują przez ok. 160 dni, liczba dni z przymrozkami wynosi 140, natomiast pokrywa śnieżna zalega średnio przez 83 dni. W ciągu całego roku dominują wiatry południowo-zachodnie i zachodnie. Jesienią i zimą wzrasta udział wiatrów południowych, zaś wiosną i latem północno-zachodnich.

Stosunki wodne

Przez miasto Olsztyn przepływają 3 rzeki: Łyna, Wadąg i Kortówka. W granicach administracyjnych miasta obecnie leży 15 jezior, w tym 13 o powierzchni powyżej 1 ha.

Łącznie powierzchnia jezior w Olsztynie wynosi około 720 ha (8,15% powierzchni miasta). Ich rozmieszczenie jest nierównomierne na korzyść części zachodniej, gdzie jeziorność wynosi 40% (w części wschodniej 8%).

W przeszłości na obszarze miasta znajdowało się więcej jezior, które po przejęciu przez prywatnych inwestorów w drugiej połowie XIX wieku poddane zostały osuszeniu. W wyniku osuszenia z powierzchni Olsztyna zniknęły liczne stawy oraz jeziora: Motka, Małe Klebarskie, Płocidugi czy Pelnogi (Połnogi) oraz jezioro Fajferek, nad którym w 1845 roku Zarząd Miejski otworzył kąpielisko.

Przyroda

Olsztyńskie lasy zajmują ponad 1800 ha (21,2% powierzchni miasta). Ponad połowa to zwarty kompleks Lasu Miejskiego (1050 ha), pełniący przede wszystkim funkcje terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz turystyczno-krajoznawczych.

Zieleń miejska zajmuje 560 ha (6,5% powierzchni miasta). Urządzona jest w postaci licznych parków (m.in. Park Kusocińskiego, Park Zamkowy), zieleńców, skwerów oraz trzech ponad stuletnich cmentarzy.

Na terenie Olsztyna znajdują się dwa rezerwaty przyrody roślinności torfowej:

  • Mszar – powierzchnia: 4 ha, ustanowiony w 1953 roku
  • Redykajny – powierzchnia: 10 ha, ustanowiony w 1949 roku

W przeszłości na terenie miasta znajdował się również rezerwat przyrody poryblinu jeziornego, ustanowiony w 1957, obejmujący swym zasięgiem obszar jez. Tyrsko (Gutkowskiego) – rezerwat przyrody Jezioro Gutkowskie. Został on jednak zlikwidowany, a przy brzegu jeziora wzniesiono hotel.

Demografia

W 2000 Olsztyn przekroczył liczbę 172 tys. mieszkańców. Szacuje się, że wówczas na każdego olsztynianina przypadło średnio 139 m² lasu miejskiego, 3,5 m² parku, 43,5 m² powierzchni wód znajdujących się w granicach miasta.

Tab. Liczba ludności Olsztyna od 1770 roku

Według danych GUS z 31 grudnia 2010, Olsztyn ma 176 463 mieszkańców (23. m-ce w kraju), powierzchnię 88,33 km² (26 m-ce w kraju) i gęstość zaludnienia 1998 os./km². Od 2002 roku liczba ludności miasta systematycznie wzrasta, co jest ewenementem w skali kraju (oprócz Warszawy, gdzie występuje zjawisko napływu ludności głównie w celach zarobkowych).

Zgodnie z danymi GUS z 30 czerwca 2010, proporcja liczby kobiet do liczby mężczyzn w Olsztynie wyniosła 94 545 kobiet na 81 977 mężczyzn, co daje stosunek 115 kobiet na 100 mężczyzn. W roku 2006 udzielono 903 małżeństw, na świat przyszło 1619 dzieci, zmarło 1257 osób, w tym 8 niemowląt. Przyrost naturalny w Olsztynie wyniósł 362 (2,15 na 1000 mieszkańców). Saldo migracji wyniosło 273 osoby, podczas gdy stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,8%. W marcu 2008 stopa bezrobocia (liczona do aktywnych zawodowo) spadła do 4,4%.

Struktura demograficzna mieszkańców miasta Olsztyn wg danych z 31 grudnia 2007:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 175 710 100 94 205 53,61 81 505 46,39
wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) 30 193 17,18 14 853 8,45 15 340 8,73
wiek produkcyjny (18–65 lat) 119 642 68,09 61 557 35,03 58 085 33,06
wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) 25 875 14,73 17 795 10,13 8080 4,6

Historia

Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z roku 1334, kiedy to Henryk von Luter założył w zakolu rzeki Łyny drewniano-ziemną strażnicę puszczańską, nadając jej nazwę Allenstein (Gród nad Łyną, Alna znaczy "łania", to pruska nazwa Łyny). Prawa miejskie oraz nazwę "Allenstein" (dla Polaków był to Holstin, a później Olstyn, ale wymawiano tę nazwę tak jak dzisiaj – Olsztyn) zostały nadane 31 października 1353 roku przez diecezjalną Kapitułę Warmińską. Zasadźcą i pierwszym burmistrzem miasta był Jan z Łajs.

Jeszcze przed nadaniem praw miejskich – w 1347 roku – w miejscu strażnicy drewniano-ziemnej rozpoczęto budowę zamku, którą ukończono w 1353. W późniejszych wiekach zamek był wielokrotnie przebudowywany. W drugiej połowie XIV wieku (lata 1370-1380) wzniesiono kościół pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła, który uchodzi za jeden z najwybitniejszych przykładów gotyku ceglanego w Polsce. Do dziś przetrwała wytyczona wtedy sieć ulic i część imponujących fortyfikacji, a wiele istniejących dziś na obszarze Starego Miasta domów wspiera się o średniowieczne fundamenty.

Liczne wojny XV wieku niejednokrotnie niszczyły młode jeszcze miasto. W 1414 Olsztyn został zniszczony przez wojska króla Władysława Jagiełły. W 1440 miasto przystąpiło do Związku Pruskiego – konfederacji szlachty i miast pruskich skierowanej przeciw Krzyżakom. W 1454 mieszczanie wzięli udział w powstaniu przeciwko zakonowi krzyżackiemu i opanowali zamek, uznając zwierzchnictwo króla polskiego, jednak rok później miasto ponownie zajął zakon krzyżacki. Na mocy traktatu pokojowego zawartego w 1466 roku w Toruniu, Olsztyn wraz z całą Warmią przeszedł pod zwierzchnictwo Polski.

Kolejna wojna, wywołana w latach 1519-1521 przez zakon krzyżacki, spustoszyła południową Warmię. Ówczesnym administratorem dóbr kapituły warmińskiej był kanonik fromborski – Mikołaj Kopernik. Przygotował on skutecznie olsztyński zamek do obrony przed spodziewanym atakiem Krzyżaków (1521). Ponadto Kopernik podjął wielką akcję zasiedlania rejonu, sprowadzając mówiących po polsku osadników z Mazowsza.

Kolejny wiek to rozkwit miasta, korzystnie położonego na ruchliwym szlaku Królewiec–Warszawa. Mieszkańcy utrzymywali się z handlu i rzemiosła. Pośredniczyli też w wymianie handlowej między Polską a portami Bałtyku. Rozwój został powstrzymany przez wojny północne w XVII i XVIII wieku, a wielka zaraza lat 1709-1712 wyludniła miasteczko niemal całkowicie. Dzięki wsparciu kapituły Olsztyn w ciągu XVIII wieku zdołał poprawić swe położenie. W okresie rozbiorów Warmię wcielono do Królestwa Prus. Miasto i zamek stały się własnością króla pruskiego.

W czasie wojen napoleońskich miasto zostało po raz kolejny obrabowane. 3 lutego 1807 w Olsztynie zatrzymał się cesarz Francuzów – Napoleon Bonaparte. Po wojnach napoleońskich w Prusach utworzono samorząd terytorialny, a w 1818 roku powstał powiat olsztyński.

Po 1818 roku zabudowa miejska opuściła mury Starego Miasta. Druga połowa XIX wieku to dynamiczny rozwój pod rządami burmistrza Roberta Zakrzewskiego (Sakrzewskiego), a następnie Oskara Beliana. W 1867 – powstał nowoczesny jak na owe czasy szpital, w latach 1872-1873 przeprowadzono przez Olsztyn magistralę kolejową, łączącą Toruń z Królewcem, w 1877 powstało gimnazjum. Liczba mieszkańców w tym okresie wzrosła z 4 tys. w 1846, poprzez 6 tys. w 1875 do 25 tys. w 1895 r. W 1900 przeszło 35% mieszkańców Olsztyna stanowili Polacy. W tym samym okresie Olsztyn stał się jednym z ośrodków polskiego ruchu narodowego na Warmii. W kwietniu 1886 roku ukazał się pierwszy numer "Gazety Olsztyńskiej", polskiego pisma wydawanego bez przerwy do 1939 roku przez rodziny Liszewskich i Pieniężnych. W 1891 powstało Polsko-Katolickie Towarzystwo Ludowe "Zgoda". Dzięki pomocy działaczy z Wielkopolski i Pomorza polscy Warmiacy w wyborach do sejmu pruskiego zaczęli wysuwać swoich kandydatów.

W ostatnich latach XIX wieku i na początku XX wzniesiono nowe gmachy publiczne, między innymi nowy ratusz w stylu holenderskiego renesansu, neogotyckie kościoły Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Józefa, siedzibę rejencji, zbudowano też nowoczesne dzielnice mieszkaniowe. W roku 1890 położono instalację gazową, a w 1892 zadzwonił pierwszy telefon, sześć lat później doszedł nowoczesny wodociąg i kanalizację, a w 1907 – elektryczność. Na ulicach pojawiły się tramwaje, a niewiele później otwarto lotnisko.

W 1914 r. miasto zostało na krótko zajęte przez wojska rosyjskie, które wycofały się z miasta po klęsce w bitwie pod Tannenbergiem. Po I wojnie światowej o przyszłej przynależności państwowej południowej części Prus Wschodnich zadecydował plebiscyt z 11 lipca 1920. 97,8% głosujących w Olsztynie opowiedziało się za pozostaniem miasta przy Niemczech. Pod rządami Hitlera wokół miasta powstał krąg osiedli powiązanych ze śródmieściem terenami zielonymi. W roku 1939 mieszkało tu ponad 50 tys. osób.

22 stycznia 1945 Olsztyn zajęła Armia Czerwona, po kilku dniach stacjonowania żołnierze radzieccy podpalili miasto – zniszczeniu uległo ok. 40% zabudowy. 21 marca 1945 o godz. 12.00 Jakub Prawin jako Pełnomocnik Rządu na Okręg Warmińsko-Mazurski przejął administrację Warmii i Mazur. Pozostała w Olsztynie ludność niemieckojęzyczna uległa wysiedleniu, na jej miejsce stopniowo napływali m.in. polscy osadnicy. W 1946 miasto liczyło 23 tys. mieszkańców, a w 1950 – 45 tys.

Po 1945 roku Olsztyn jako stolica województwa znacznie się rozwinął. Tu przeniesiona została z Fromborka siedziba kurii biskupiej (diecezjalnej, a od 1992 archidiecezjalnej). Zlokalizowano zakłady przemysłu gumowego – Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych (1967), spożywczego, drzewnego, maszynowego, materiałów budowlanych i inne. Przełom w życiu politycznym oznaczało powstanie NSZZ Solidarność. W okresie stanu wojennego w mieście czynnie działała opozycja. Po 1989 roku odtworzony został samorząd terytorialny, wybrano pierwszą demokratyczną radę i zarząd miasta. W 1999 roku z połączenia trzech szkół wyższych powstał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Obecnie widoczny jest dalszy rozwój miasta – szybka rozbudowa dzielnicy mieszkaniowej Jaroty oraz dzielnicy przemysłowej (m.in. poprzez rozwój fabryki Michelin). Olsztyn jest jednym z niewielu miast posiadających dodatni współczynnik przyrostu naturalnego, jak też dodatnie saldo migracji.

Polityka i administracja

Miasto jest członkiem Federacji Miast Kopernikowskich oraz Nowej Hanzy.

Rada miasta

W dawnym Olsztynie rada miejska organizowała życie w mieście m.in. poprzez ustanawianie przepisów porządkowych zwanych wilkierzami. Pierwszy wilkierz olsztyński datowany jest na 1568 rok. Samorząd Olsztyna kontrolowała kapituła, a właściwie jej przedstawiciel kanonik administrator komornictwa olsztyńskiego. Jego rezydencją był zamek.

Po rozbiorach, w ramach wielkich reform państwa pruskiego w latach 1806-1807, wprowadzono w życie nową ordynację miejską. Władza ustawodawcza należała do rady miejskiej, wybieranej przez obywateli w bezpośrednim głosowaniu. W Olsztynie wybierano wówczas 24 członków rady. Władza wykonawcza należała do magistratu, wybieranego przez radę miejską, a zatwierdzanego przez rejencyjną władzę państwową.

Obecnie Rada Miasta Olsztyna jest organem stanowiącym i kontrolnym Miasta, w skład którego wchodzi 25 członków, wybieranych na 4-letnią kadencję.

Burmistrzowie i prezydenci miasta

Prezydent Miasta Olsztyn jest organem wykonawczym gminy, wybieranym na 4-letnią kadencję w wyborach bezpośrednich. Obecnym prezydentem Olsztyna jest Piotr Grzymowicz, zaprzysiężony na tym stanowisku 9 marca 2009. Został on wybrany w przedterminowych wyborach prezydenta miasta, zarządzonych w wyniku odwołania poprzedniego prezydenta Czesława Małkowskiego w referendum gminnym. Prezydenta Grzymowicza wspomagają wiceprezydenci Jerzy Szmit i Halina Zaborowska-Boruch.

Gospodarka

Do XIX wieku Olsztyn był miastem niewyróżniającym się pod względem rozwoju gospodarczego spośród innych miast Warmii. Sytuacja zmieniła się w 2. połowie XIX w. W ciągu 30 lat liczba mieszkańców powiększyła się ponad czterokrotnie. Zlokalizowano tu garnizon wojskowy, Olsztyn stał się węzłem kolejowym i drogowym, utworzono rejencję oraz przyznano mu status miasta wydzielonego na prawach powiatu.

W końcu grudnia 2010 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Olsztynie obejmowała ok. 5863 mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 6,9% do aktywnych zawodowo.

W miejscowości działało Państwowe Gospodarstwo Rybackie Olsztyn.

Przemysł

W końcu XIX w. miasto wyróżniało się dzięki dwóm fabrykom maszyn: Karla Roenscha (przy dzisiejszej ul. Partyzantów) oraz spółki Beyer i Thiel (przy dzisiejszej al. Niepodległości), a także fabryce zapałek Juliusza Landedorfa (przy obecnej al. Piłsudskiego). W 1914 r. funkcjonowało już ok. 60 zakładów przemysłowych, m.in.: 2 zakłady mleczarskie, 2 młyny, 3 drukarnie, fabryka musztardy, 4 browary, 7 tartaków, 9 fabryczek mebli, 7 cegielni, 2 kaflarnie, 3 fabryki wozów, wytwórnia batów, fabryka rękawiczek, fabryka koszów, 2 fabryki grzebieni, 7 pralni chemicznych i farbiarni.

Szybki wzrost gospodarczy Olsztyn przeżył również po II wojnie światowej, kiedy miasto stało się ośrodkiem administracyjnym Warmii i Mazur. Zlokalizowano tu przemysł dotąd nieistniejący na Warmii jak Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych (otwarte 1967), znacznie rozbudowano zakłady oparte na przetwórstwie płodów rolnych oraz przemysł drzewny.

Obecnie Olsztyn, obok Dębicy, jest głównym ośrodkiem przemysłu oponiarskiego (fabryka opon Michelin), drzewnego i meblarskiego – Mazur Comfort, Mebelplast, Mazurskie Meble Trading Sp. z o.o., spożywczego (mięsny, mleczarski, młynarski, browar) – Grupa Indykpol, Grupa Polmlek, Browar Kormoran, Chłodnia Olsztyn, odzieżowego – Wardom, Yakan, środków transportu, materiałów budowlanych, poligraficznego – Olsztyńskie Zakłady Graficzne, Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych.

Transport i komunikacja

Komunikacja miejska

System komunikacji miejskiej w Olsztynie istnieje od 1907 roku. W latach 1907-1965 w jego skład wchodziły linie tramwajowe, a w latach 1939-1971 również trolejbusowe. Obecnie jedynym środkiem komunikacji miejskiej są autobusy. W Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn pojawiły się plany przywrócenia trakcji tramwajowej do 2020 r. Jako pierwsza miałaby powstać linia łącząca Dworzec Główny z Jarotami.

Podstawowym organizatorem i przewoźnikiem w miejskim transporcie zbiorowym jest Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie. Przewozy pasażerskie realizowane są na 31 liniach komunikacyjnych (w tym dwie linie nocne i 4 miejsko-podmiejskie). Na stanie ZKM znajduje się 154 autobusów (stan na grudzień 2011 rok).

W Olsztynie funkcjonują także przewoźnicy prywatni, którzy zapewniają komunikację w granicach miasta (m.in. Olsztyńska Korporacja – 4 linie miejskie, "Prywatna Komunikacja Miejska"), jak również z okolicznymi miejscowościami.

Transport drogowy

Według stanu na 31 grudnia 2006, w Olsztynie jest 13 km powiatowych dróg publicznych o twardej nawierzchni ulepszonej i 170 km dróg publicznych o twardej nawierzchni, w tym 164 km posiadają nawierzchnie ulepszoną.

Drogi przechodzące przez Olsztyn
Droga Trasa
Droga krajowa 16 Grudziądz – Olsztyn – Ogrodniki
Droga krajowa 51 Olsztynek – Olsztyn – Bezledy
Droga krajowa 53 Olsztyn – SzczytnoOstrołęka
Droga wojewódzka 527 Olsztyn – PasłękDzierzgoń
Droga wojewódzka 598 Olsztyn – Zgniłocha

Olsztyn nie posiada obwodnicy, a większość ruchu tranzytowego odbywa się ulicami miasta. Obecnie trwają uzgodnienia oraz prace projektowe związane z ustaleniem jej trasy. Według założeń obwodnica Olsztyna powinna powstać do 2013.

Jednocześnie trwają prace lobbingowe na rzecz modernizacji dróg krajowych w regionie oraz nt. budowy na ich podłożu dróg ekspresowych. W zamierzeniu podejmowane są tematy budowy drogi ekspresowej S16, drogi ekspresowej S51 oraz drogi ekspresowej S53.

Plac Pułaskiego jest jednym z niewielu rond w Europie, na środku którego umiejscowiony jest parking, przystanek autobusowy i toaleta miejska, a samo rondo ma kształt prostokąta.

Transport kolejowy

Pierwsza linia kolejowa przechodząca przez Olsztyn otwarta została w 1872 roku. Wkrótce Olsztyn stał się węzłem kolejowym regionu.

Linie kolejowe przechodzące przez Olsztyn
Linia Trasa
Linia 216 Działdowo – Olsztyn Główny
Linia 219 Olsztyn Główny – Ełk
Linia 220 Olsztyn Główny – Bogaczewo
Linia 353 Poznań Wschód – Skandawa

Miasto posiada pięć stacji kolejowych, w tym trzy kolejowe przystanki osobowe z funkcjonującymi dworcami:

  • Olsztyn Gietkowska – stacja (bocznica szlakowa)
  • Olsztyn Główny – stacja, przystanek i dworzec
  • Olsztyn Gutkowo – stacja, przystanek i dworzec
  • Olsztyn Kortowo – stacja (bocznica szlakowa, wcześniej mijanka)
  • Olsztyn Zachodni – stacja, przystanek i dworzec

Zlikwidowane stacje:

  • Olsztyn Linkuzy – stacja (mijanka)

Transport lotniczy

W granicach administracyjnych Olsztyna funkcjonuje cywilno-sportowy port lotniczy Olsztyn-Dajtki. Lotnisko zlokalizowane zostało na osiedlu Dajtki, w odległości ok. 4,5 km od centrum miasta. Z lotniska korzysta m.in. Aeroklub Warmińsko-Mazurski oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Edukacja i nauka

Olsztyn jest największym ośrodkiem edukacyjnym województwa warmińsko-mazurskiego. W obszarze miasta obecnie funkcjonują:

  • 43 przedszkola (w tym 14 niepublicznych)
  • 30 szkół podstawowych (w tym 3 niepubliczne)
  • 25 gimnazjów (w tym 1 niepubliczne)
  • 28 liceów ogólnokształcących (w tym 14 niepublicznych)
  • 1 liceum plastyczne
  • 9 liceów profilowanych
  • 11 techników (w tym 1 niepubliczne)
  • 8 zasadniczych szkół zawodowych (w tym 1 niepubliczna)
  • 47 szkoły policealne (w tym 37 niepublicznych)
  • 2 szkoły muzyczne (I i II stopnia)
  • 8 ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (w tym 7 niepublicznych)
  • 1 niepubliczne kolegium języków obcych
  • 6 ośrodków doskonalenia nauczycieli (w tym 4 niepubliczne)
  • 6 centrów kształcenia ustawicznego (w tym 4 niepubliczne)
  • 18 niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego
  • 10 uzupełniających liceów ogólnokształcących (w tym 8 niepublicznych)
  • 9 uzupełniających techników (w tym 2 niepubliczne)
  • 1 szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
  • 1 niepubliczny ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy
  • 3 niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze
  • 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci
  • 5 poradni psychologiczno-pedagogicznych (w tym 1 niepubliczna)
  • 18 zespołów szkół i placówek

Uczelnie wyższe

Pierwszą uczelnią wyższą w mieście była utworzona 31 maja 1950 Wyższa Szkoła Rolnicza. 1 października 1969 WSR przemianowana została na Akademię Rolniczo-Techniczną. 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego powstał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który kształci ponad 35 tys. studentów na 16 wydziałach i 49 kierunkach oraz jest największą szkołą wyższą w regionie.

W Olsztynie jest 7 szkół wyższych:

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
  • Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Tadeusza Kotarbińskiego
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP
  • Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum"
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie – Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie
  • Gdańska Wyższa Szkoła Administracji – Wydział Zamiejscowy w Olsztynie

W Olsztynie funkcjonuje również Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Jednostki naukowo-badawcze

Oprócz szkół wyższych, działalność badawczo-naukową w Olsztynie prowadzą instytuty:

  • Centrum Badań Wschodnich
  • Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
  • Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
  • Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego

W przeszłości w mieście funkcjonowały również:

  • Instytut Mazurski
  • Warmiński Instytut Teologiczny

Kultura i sztuka

Muzea

Za czasów Prus Wschodnich muzealnictwo w Olsztynie nie miało warunków rozwoju. Pierwsze muzeum państwowe w Olsztynie powstało w 1921 w salach olsztyńskiego zamku, a zawarte w nim eksponaty głosiły zwycięstwa niemieckiego w plebiscycie z 1920.

Przeszłość miasta oraz przeszłość i współczesność otaczających go wsi były zbyt polskie, by mogły budzić zainteresowanie niemieckich kulurträgerów. Nie mógł tu zaś powstać społeczny, polski ruch muzealniczy, tego typu co w Łowickiem czy na Kurpiach, bo brakło indywidualności, które rozbudziły go i pokierowały nim, i brakowało funduszy.

— Andrzej Wakar: Olsztyn: dzieje miasta. Olsztyn: „Radio Wa-Ma”, 1997, s. 168-169. ISBN 83-905634-0-1.  (pol.)

Największą obecnie olsztyńską placówką muzealną jest Muzeum Warmii i Mazur, którego siedziba mieści się w Zamku Kapituły Warmińskiej. W jego zbiorach znajdują się m.in. pamiątki, dokumenty, ikonografie, obrazy i rzeźby rodem z tutejszego regionu. W Muzeum zlokalizowana jest stała wystawa kopernikowska, której eksponatem jest astronomiczna tablica doświadczalna wykonana własnoręcznie przez Mikołaja Kopernika w 1517 roku.

Do muzeów w Olsztynie zalicza się także Dom Gazety Olsztyńskiej, którego siedzibą jest budynek, będący w czasach dwudziestolecia międzywojennego redakcją Gazety Olsztyńskiej, jedynej polskiej gazety na Warmii, ukazującej się od 1886 roku. W stolicy województwa warmińsko-mazurskiego mieszczą się także muzea przyrody przy ul. Metalowej w secesyjnym pałacyku oraz muzeum przyrody im. Janiny Wengris w dzielnicy akademickiej Kortowo, w hali widowiskowo-sportowej Urania znajduje się Muzeum Sportu im. Mariana Rapackiego.

Galerie

W Olsztynie funkcjonuje ok. 10 galerii sztuki. Jedną z nich jest Biuro Wystaw Artystycznych z siedzibą w olsztyńskim planetarium. Jest to największa, państwowa galeria sztuki w mieście. Powstała w roku 1958, początkowo jej siedzibą był olsztyński zamek, w roku 1973 przeniesiono ją w obecne miejsce. Wśród innych olsztyńskich galerii znajdują się m.in. Galeria Rynek, Galeria Spichlerz MOK czy Art Deco.

Kina

Pierwszym kinem wędrownym, które zawitało do miasta było najprawdopodobniej Welt – Biographie (niem.), inż. Heinrich Schnellhase. Anons reklamowy umieszczony 26 listopada 1909 w Allensteiner Volksblatt, przytacza dwunastoletnią tradycję pokazów kinowych w mieście. Na jego podstawie przyjąć można, że pierwsza projekcja kinowa w Olsztynie odbyła się najprawdopodobniej w 1897. 30 września i 1 października 1909, w sali hotelu Deutsches Haus gościł Edison-Welt-Theater Windorfa z Berlina-Weißensee.

Pierwsze kina stacjonarne w Olsztynie powstawały jeszcze przed I wojną światową:

  • Teatr obrazów świetlnych (niem. Lichtbild-Theater) – pierwszy stały teatr kinematografii w Olsztynie, utworzony w 1909, co upamietnia anons w Allensteiner Volksblatt z dnia 16 listopada 1909;
  • Kino Luizy (niem. Luisen-Theater) przy Rynku nr 23 – obecnie w jego miejscu funkcjonuje kino „Awangarda”;
  • Metropol Theater (niem.) przy ul. Podgórnej (obecna ul. Staromiejska) – kino zniszczone podczas działań wojennych w 1945;
  • Lichtspielpalast (niem.) przy ul. Pieniężnego nr 12 – kino przemianowane w 1918 na Central-Theater (niem.), zlikwidowane po II wojnie światowej.

Kolejne obiekty kinowe w mieście powstały w okresie międzywojennym:

  • kino Capitol przy ul. Klebarskiej (obecna al. Piłsudskiego) – kino utworzone w 1929, po zakończeniu II wojny światowej kino zastąpione nieistniejącym już kinem Odrodzenie;
  • kino utworzone w 1936 nakładem inwestycyjnym berlińskiej firmy UT-Lichtspiele przy ul. Pieniężnego 16 – działające do 2005 jako kino Polonia.

W połowie lat 90. XX wieku zamknięto kino Grunwald przy al. Wojska Polskiego. Kolejne zamknięcia placówek kinowych w Olsztynie odbyły się w 2005 i dotyczyły kina Kopernik przy ul. 1 maja oraz kina Polonia przy ul. Pieniężnego. Oba kina zamknięto w związku z budowanym multipleksem centrum filmowego „Helios” w „Alfa Centrum” przy al. Piłsudskiego.

Obecnie w mieście funkcjonują dwa kina: Helios oraz Awangarda. Ponadto istnieje również Dyskusyjny Klub Filmowy „ZA”, działajacy przy przy Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych.

Teatry

Największym olsztyńskim teatrem jest dramatyczny Teatr im. Stefana Jaracza, założony w 1925 roku jako Treudank, symbol wdzięczności mieszkańcom za głosowanie za pozostaniem w granicach Niemiec podczas plebiscytu w 1920 roku. Placówka posiada obecnie trzy sceny, w tym jedną dużą na 480 miejsc. W Teatrze im. Stefana Jaracza odbywają się Olsztyńskie Spotkania Teatralne oraz Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Demoludy". Aktualnie teatr posiada status narodowej instytucji kultury. Od 1998 roku działa w nim publiczne Studium Aktorskie. W Olsztynie mieści się także Olsztyński Teatr Lalek. Za datę jego powstania uznaje się rok 1953. Trzecim olsztyńskim teatrem jest założona w 1957 przez Tadeusza Ostaszkiewicza Pantomima Olsztyńska – teatr głuchych, zaliczany w latach 1971-1990 do grona renomowanych scen w kraju i Europie (od 1959 do 1989 prowadził ją Bohdan Głuszczak). W latach 90. Pantomima Olsztyńska straciła na znaczeniu, zaś od początku XXI wieku jej status ogranicza się do roli teatralnego koła zainteresowań przy Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych (d. WDK) w Olsztynie. 30 listopada 2009 roku, po pokazie nieukończonego spektaklu „Nazwać chwilowe na zawsze” w reżyserii Ryszarda Piesaka, oficjalnie kończąc działalność przestała istnieć.

Muzyka

Edukacja muzyczna w Olsztynie odbywa sie na bazie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina, a także prywatnej Szkoły Muzycznej Yamaha.

W Olsztynie mieści się Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego. Początki działalności Filharmonii związane są z małą orkiestrą symfoniczną, powstałą w połowie lat 40. XX w. W 1972 r. zespół Orkiestry Symfonicznej otrzymał stałą siedzibę w Państwowej Szkole Muzycznej im. F. Chopina, wtedy też nadano jej status Państwowej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego.

Olsztyn utożsamiany jest również jako ośrodek chóralistyki w północno-wschodniej Polsce.

Z Olsztyna wywodzi się kilka znanych zespołów muzycznych i wykonawców różnych nurtów i gatunków, m.in: Afromental, Vader, Big Day, Czerwony Tulipan, Pro Musica Antiqua, Pro Musica, PRO FORMA, Olsztyński Chór Kameralny COLLEGIUM MUSICUM, Norbi, Kuśka Brothers, Kangaros, Mietek Folk, Harlem, K.O.M.P, Kaczki z Nowej Paczki, Shannon, Horpyna, Tuhaj Bej, Dies Irae, Berkut, Enej, Transsexdisco Los Vaticaneros, Medium, LIDO, Kookaburra, Skyscream, Wierni, Akademicki Chór Bel Canto WSIiE TWP czy Chór Lekarzy:"Medici Pro Musica".

Imprezy i festiwale

Do olsztyńskich cyklicznych imprez i festiwali należą m.in. Olsztyńskie Lato Artystyczne, Olsztyńskie Noce Bluesowe oraz Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję". Spotkania Zamkowe odbywają się w mieście od 1974 roku. Głównym punktem festiwalu jest konkurs młodych artystów poezji śpiewanej. Olsztyńskie Lato Artystyczne to z kolei trzymiesięczny cykl imprez odbywających się w trakcie wakacji. Główną ich sceną jest olsztyński amfiteatr. Wśród imprez organizowanych w ramach Olsztyńskiego Lata Artystycznego są m.in. Dni Olsztyna, Olsztyńskie Koncerty Organowe, Staromiejskie Spotkania z Szantą, Olsztyński Festiwal Jazzowy. W Olsztynie corocznie odbywa się też Olsztyński Festiwal Dalekowschodnich Sztuk Walki.

Planetarium i obserwatorium

Olsztyńskie Planetarium Astronomiczne otwarto 19 lutego 1973 – w pięćsetną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika – przy dzisiejszej Alei Piłsudskiego. Jest to drugie co do wielkości planetarium w Polsce. Planetarium jest siedzibą Federacji Miast Kopernikowskich.

Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie otwarto 13 października 1979. Zlokalizowane zostało w zaadaptowanej wieży ciśnień, zbudowanej w 1897 roku na wzgórzu św. Andrzeja, najwyższym (143 m n.p.m.) wzniesieniu dawnego Olsztyna.

Przy bezchmurnej pogodzie obserwatorium prowadzi pokazy astronomiczne. Ponadto z tarasu budynku widoczna jest panorama miasta.

Inne organizacje i placówki kulturalne

  • Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych – samorządowa instytucja kultury, zajmująca się animowaniem, inspirowaniem i wspieraniem społecznej aktywności kulturalnej w województwie warmińsko-mazurskim
  • Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie – organizator wielu imprez i festiwali
  • Pałac Młodzieży w Olsztynie – placówka oświatowo-wychowawcza dla dzieci i młodzieży
  • Centrum Francusko-Polskie Cotes-d'Armor

Wspólnoty wyznaniowe

Katolicyzm

  • Kościół Rzymskokatolicki
  • Ukraińska Cerkiew greckokatolicka (Kościół obrządku bizantyjsko-ukraińskiego)
  • Kościół Polskokatolicki

Prawosławie

  • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

Protestantyzm

  • Kościół Ewangelicko-Augsburski
  • Kościół Chrześcijan Baptystów
  • Kościół Zielonoświątkowy
  • Kościół Chrystusowy
  • Wspólnota Chrześcijańska "Golgota"
  • Kościół Boży w Chrystusie (Centrum Chrześcijańskie "Droga" w Olsztynie)

Buddyzm

  • Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu

Inne

  • Świadkowie Jehowy

Turystyka

Szlaki turystyczne

Olsztyn jest ośrodkiem turystycznym głównie ze względu na swoje położenie wśród jezior i lasów. Miasto położone jest Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego, polskiej części Drogi św. Jakuba, Szlaku Zamków Gotyckich, POL Szlak czerwony.svg Szlaku Grunwaldzkim, czy Szlaku Kopernikowskim

Turystyka kajakowa

W sezonie letnim po Łynie odbywają się spływy kajakowe "Łyną przez Olsztyn". Spływy rozpoczynają się pod zamkiem olsztyńskim. Trzykilometrowa trasa wiedzie przez malowniczy przełom Łyny w olsztyńskim Lesie Miejskim. Celem spływu jest rozlewisko, gdzie łączą się dwie rzeki – Łyna i Wadąg.

Zabytki

Do walorów rekreacyjno-turystycznych należy zaliczyć zabytki architektoniczne miasta:

  • gotycki zamek kapituły warmińskiej z II połowy XIV w.,
  • fragmenty murów miejskich z Bramą Wysoką (Górna Brama) z XIV w.,
  • XIV-wieczna konkatedra pw. św. Jakuba (bazylika mniejsza),
  • Stary Ratusz (wzniesiony w XIV w., po pożarze odbudowany w latach 1623-1624),
  • Kościół św. Wawrzyńca z XIV w. (w dzielnicy Gutkowo),
  • Kaplica Jerozolimska z 1565 r.,
  • secesyjna zabudowa ul. Dąbrowszczaków,
  • neogotycki kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z lat 1901-02,
  • neoromański kościół pw. św. Józefa z lat 1912-13,
  • kościół pw. Chrystusa Króla (zbudowany w stylu renesansu włoskiego) z XX w.,
  • kościół garnizonowy pw. Matki Boskiej Królowej Polski (1913-14),
  • neogotycki kościół ewangelicko-augsburski z lat 1876-99,
  • pseudogotycka kaplica cmentarna, obecnie cerkiew prawosławna z 1904 r.,
  • secesyjna kaplica Zjednoczonego Kościoła Ewangelickiego z przełomu XIX i XX w.,
  • dom Gazety Olsztyńskiej,
  • pałacyk przy ul. Metalowej,
  • pałacyk fabrykancki (XIX w.),
  • Pałac Archiprezbitera z II poł. XVIII wieku
  • wiadukt kolejowy w przełomie Łyny (XIX w.),
  • Dom Polski (XIX w.),
  • gmach I LO im. Adama Mickiewicza z II połowy XIX w.,
  • cmentarz żydowski z domem pogrzebowym, zaprojektowany przez Ericha Mendelsohna,
  • Nowy Ratusz z pocz. XX w.,
  • figura Boża Męka z XVIII w.,
  • figura Chrystusa Pana z XVIII w.
  • dzwonnica na Dajtkach przy ul. Żniwnej
  • kościół Matki Bożej Różańcowej na Dajtkach z 1878

Do 10 listopada 1938 roku w mieście znajdowała się mauretańska synagoga z 1877 roku. Była jednym z najbardziej charakterystycznych budynków w mieście ze względu na swoją unikalną, orientalną architekturę.

Sport

Oprócz typowych walorów rekreacyjno-turystycznych, miasto jest prężnie działającym ośrodkiem sportowym. W mieście działa kilkadziesiąt klubów sportowych. Najbardziej utytułowanymi i powszechnie rozpoznawanymi klubami na arenie ogólnokrajowej są Stomil Olsztyn (piłka nożna) (dawny Stomil Olsztyn), AZS UWM Olsztyn (siatkówka), OKPR Warmia Anders Group-Społem Olsztyn oraz i KKS Warmia Olsztyn.

Olsztyn był również etapowym miastem kolarskiego wyścigu Tour de Pologne.

Dzięki posiadanej infrastrukturze sportowej, unikalnej lokalizacji wśród lasów i jezior oraz rozwiniętej bazie hotelowej, Olsztyn jest miejscem zgrupowań wielu kadr i reprezentacji sportowych.

Osoby związane z Olsztynem

Lista nazwisk znanych osób urodzonych lub mieszkająch w Olsztynie

  • Johannes Knolleisen (zm. 1511), pruski profesor teologii,
  • Mikołaj Kopernik (1473-1543), wybitny astronom, matematyk, ekonomista, lekarz, duchowny, administrator kapituły warmińskiej w latach 1516-1521,
  • Łukasz David (1503-1583), historyk pruski,
  • Albert Nowiejski (zm. 1664), sekretarz królewski, kanonik warmiński, cały swój majątek zapisał w testamencie na rzecz szpitali Świętego Ducha i Świętego Jerzego w Olsztynie.
  • Oskar Belian, słynny burmistrz Olsztyna,
  • Piotr Poleski (1730-1798) kupiec olsztyński, rajca miejski, opiekun zabytków, założyciel fundacji Poleskiego,
  • Jan Antoni Blank-Białecki (1785-1844), malarz historyczny,
  • Jan Liszewski (1852-1894), założyciel „Gazety Olsztyńskiej”,
  • Hugo Haase (1863-1919), niemiecki polityk (SPD i USPD),
  • Franz Justus Rarkowski (1873-1950), niemiecki, katolicki biskup polowy wojska niemieckiego
  • Feliks Nowowiejski (1877-1946), kompozytor, muzyk-wirtuoz, dyrygent, autor muzyki do "Roty",
  • Maksymilian Kaller (1880-1947), w latach 1930–1947 biskup warmiński,
  • Erich Mendelsohn (1887-1953), wybitny architekt niemiecki,
  • Seweryn Pieniężny (1890-1940), dziennikarz, redaktor i wydawca „Gazety Olsztyńskiej”,
  • Olga Desmond (1891-1964), ur. jako Olga Sellin, niemiecka tancerka i aktorka,
  • Kurd von Bülow (1899-1971), niemiecki geolog,
  • Maria Zientara-Malewska (1894-1984), poetka,
  • Jakub Prawin (1901-1957), pierwszy wojewoda olsztyński,
  • Jędrzej Giertych (1903-1992), polityk, ideolog Narodowej Demokracji,
  • Klaus-Joachim Zülch (1910-1988), niemiecki naukowiec (neurologia), syn burmistrza Georga Zülcha,
  • Günter Wand (1912-2002), niemiecki dyrygent i kompozytor,
  • Henryk Panas (1912-1985), prozaik, dramaturg i publicysta,
  • Annemarie Suckow von Heydendorff (ur. 1912), niemiecka rzeźbiarka,
  • Mieczysław Moczar (1913-1986), działacz władz komunistycznych, w latach 1948–1952 związany z Olsztynem,
  • Hans-Jürgen Wischnewski (1922-2005), wieloletni minister Republiki Federalnej Niemiec,
  • Andrzej Zawada (1928-2000), sejsmolog i himalaista,
  • Józef Glemp (ur. 1929), prymas Polski, w latach 1979–1981 biskup warmiński,
  • Leonhard Pohl (ur. 1929), niemiecki lekkoatleta, zdobywca brązowego medalu w 1956 na olimpiadzie w Melbourne,
  • Wolf Lepenies (ur. 1941), niemiecki naukowiec, socjolog i politolog,
  • Janusz Lorenz (ur. 1942), polityk,
  • Kazimierz Schilling (1943-2006) astronom, popularyzator astronomii,
  • Gudrun Wagner (1944-2007), współorganizatorka Festiwalu Wagnerowskiego w Bayreuth,
  • Tadeusz Iwiński (ur. 1944), polityk SLD,
  • Jacek Jezierski (ur. 1949), biskup pomocniczy warmiński,
  • Zbigniew Lubiejewski (ur. 1949), siatkarz, mistrz olimpijski z Montrealu,
  • Marian Bublewicz (1950-1993), wielokrotny mistrz Polski w rajdach samochodowych,
  • Andrzej Arciszewski (ur. 1951), lalkarz, aktor dubbingowy,
  • Ryszard Górecki (ur. 1951), rektor UWM, członek PAN, senator RP, honorowy obywatel Olsztyna,
  • Kazimierz Brakoniecki (ur. 1952), poeta, eseista, tłumacz literatury francuskiej Bretanii, laureat nagrody Laur Unesco 2007,
  • Bronisław Wildstein (ur. 1952), dziennikarz,
  • Rudolf Bażanowski (ur. 1953), biskup diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP,
  • Henryka Krzywonos (ur. 1953), działaczka opozycji w okresie PRL, sygnatariuszka porozumień sierpniowych,
  • Juliusz Machulski (ur. 1955), reżyser,
  • Izabela Trojanowska (ur. 1955), piosenkarka i aktorka,
  • Włodzimierz Kowalewski (ur. 1956), prozaik, nominowany do literackiej nagrody NIKE (1998,2001)
  • Andrzej Ryński (ur. 1958), polityk SLD, prezydent Olsztyna (1994–1998), marszałek województwa warmińsko-mazurskiego (1999–2006),
  • Piotr Galiński (1959), tancerz, choreograf, juror Tańca z gwiazdami TVN,
  • Piotr Bałtroczyk (ur. 1961), dziennikarz, poeta, konferansjer, satyryk, prezenter telewizyjny i radiowy,
  • Krzysztof Pater (ur. 1961), ekonomista, działacz społeczny i polityk, harcmistrz,
  • Krzysztof Hołowczyc (ur. 1962), kierowca rajdowy,
  • Iwona Szymańska-Pavlović (ur. 1963) – tancerka, sędzia związkowy, jurorka Tańca z gwiazdami TVN,
  • Piotr "Peter" Wiwczarek (ur. 1965), wokalista zespołu Vader
  • Artur Wojdat (ur. 1968), pływak, brązowy medalista olimpijski,
  • Beata Krupska-Tyszkiewicz (ur. 1970), polska koszykarka,
  • Ireneusz Bruski (ur. 1971), duchowny katolicki, prawnik, dziennikarz, publicysta,
  • Anna Samusionek (ur. 1971), aktorka,
  • Marek Bożek (ur. 1974) ekskomunikowany proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w St. Louis, USA
  • Łukasz Kadziewicz (ur. 1980), siatkarz, reprezentant Polski,
  • Wojciech Grzyb (ur. 1981), siatkarz, reprezentant Polski,
  • Marek Kaliszuk (ur.1980), aktor,
  • Tomasz Lach pseudonim Tomson (ur. 1983) – wokalista grupy Afromental i zdobywca I nagrody w Festiwalu Muzyki BigBeatowej w Żarach
  • Wojciech Łozowski pseudonim Łozo (ur. 1984) – wokalista grupy Afromental i prezenter MTV Polska.
  • Mamed Chalidow – zawodnik MMA
  • Daniel Żółtak – reprezentant Polski w piłce ręcznej
  • Patrycja Gulak-Lipka (ur. 1982), koszykarka, reprezentantka Polski
  • Adrian Mierzejewski (ur. 1986) – piłkarz reprezentacji Polski i zawodnik Trabzonsporu, były gracz m.in. Stomilu Olsztyn

Honorowi obywatele miasta

Honorowe Obywatelstwo Olsztyna nadawane jest na podstawie uchwały osobom szczególnie zasłużonym dla Olsztyna, a także wybitnym osobistościom, jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miasta Olsztyn. Osoba wyróżniona otrzymuje Akt Nadania i Odznakę Honorowego Obywatelstwa Olsztyna.

Miasta partnerskie

Miasta partnerskie
Miasto Kraj Data podpisania umowy
 POL Bielsko-Biała COA.svg Bielsko-Biała  Polska 2005
 Escudocalpecolor.jpg Calpe  Hiszpania marzec 1989
 Blason de la ville de Châteauroux (36).svg Chateauroux  Francja 23 lutego 1991
 Stadtwappen der kreisfreien Stadt Gelsenkirchen.png Gelsenkirchen  Niemcy grudzień 1992
 Kgd gerb.png Kaliningrad  Rosja 5 marca 1993
 Herb Lutsk.svg Łuck  Ukraina 19 grudnia 1997
 Offenburg Wappen neu.png Offenburg  Niemcy 19 marca 1999
 Osnabruck herb.svg Osnabrück  Niemcy 2009
 Flag of Richmond, Virginia.svgRichmond  Stany Zjednoczone 1995
 Rovaniemi.vaakuna.svg Rovaniemi  Finlandia 1976

Miasta współpracujące

Miasta partnerskie
Miasto Kraj Data podpisania umowy
 Sønderborg  Dania 1994
 Halmstad vapen.svg Halmstad  Szwecja listopad 2003
  Perugia  Włochy grudzień 2004

Media

Radio i telewizja

W 1969, uruchomiono Olsztyński Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy w Pieczewie. Wybudowano tam maszt radiowo-telewizyjny 53°45′13″N 20°30′57″E / 53.75361, 20.51583 o wysokość 360 m (po podwyższaniach ok. 380 m), który jest najwyższym istniejącym obiektem budowlanym w Polsce.

Stacje radiowe funkcjonujące na obszarze miasta:

  • Radio Olsztyn
  • Radio Eska
  • Radio Planeta
  • Radio UWM FM
  • Radio RMF FM – oddział lokalny Olsztyn
  • Radio ZET – oddział lokalny Olsztyn
  • Radio PiN – oddział lokalny Olsztyn
  • Radio PLUS – oddział lokalny Olsztyn

Ośrodki telewizyjne nadające z Olsztyna:

  • TVP Olsztyn – regionalny oddział TVP, powstały 1 stycznia 2005 na bazie Warmińsko-Mazurski Ośrodek TVP (pasmo lokalne TVP Info)
  • Tele-Top Olsztyn – lokalna stacja telewizyjna, nadająca program w sieci telewizji kablowej Multimedia Polska
  • TV Olsztyn – lokalna stacja telewizyjna, nadająca program w sieci telewizji kablowej Vectra
  • TV Kortowo – internetowa telewizja UWM w Olsztynie

Prasa

  • „Extra Sukces” – bezpłatny tygodnik wydawany od 4 września 2007 przez Produkt Sp. z o.o.
  • „Gazeta Olsztyńska” – gazeta regionalna powstała 6 kwietnia 1970 z przemianowania "Głosu Olsztyńskiego", wydawany przez Edytor Sp. z o.o.
  • „Gazeta Studencka” – miesięcznik studentów UWM w Olsztynie
  • „Gazeta Uniwersytecka” – bezpłatny dodatek do Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego, ukazujący się w każdą pierwszą środę miesiąca od marca 2002 przy współpracy z UWM w Olsztynie
  • „Gazeta Wyborcza” – mutacja lokalna Olsztyn, wydawana przez Agora SA
  • „Nasz Olsztyniak” – bezpłatna gazeta ukazująca się dwa razy w tygodniu, wydawana przez spółkę Wydawca Olsztyn Sp. z o.o.
  • „Nowe Życie Olsztyna” – kolorowy miesięcznik, wydawany od 2004 r.
  • „Posłaniec Warmiński” – dwutygodnik Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej, wydawany od 10 października 1982
  • „Super Express” – mutacja lokalna Olsztyn, wydawany przez MURATOR SA
  • „Wiadomości Uniwersyteckie” – bezpłatny miesięcznik informacyjny UWM w Olsztynie, wydawany od 1999

Internet

  • Olsztyn.com.pl – najstarszy portal internetowy Olsztyna, założony w 1999 roku, prywatna inicjatywa nie związana z żadnym podmiotem
  • Gazeta On-Line Olsztyn24 – portal internetowy założony w 2007 roku, poruszający sprawy związane z Olsztynem i regionem
  • Portal Warmii i Mazur WM.PL – portal internetowy założony w 2002 roku, związany z Gazetą Olsztyńską
  • Polska Olsztyn – regionalny serwis internetowy, powstały 26 lutego 2009 roku, będący częścią Polskatimes.pl – internetowego serwisu dziennika Polska
  • ITVolsztyn.pl – pierwsza w Olsztynie prywatna telewizja internetowa, założona 5 maja 2011 roku – dokumentuje najważniejsze wydarzenia w Olsztynie, pokazuje mieszkańców miasta i promuje lokalny biznes

Zobacz też

  • Warmia
  • Pojezierze Olsztyńskie
  • O Warmio moja miła” („Hymn Warmiński”) – hymn i hejnał Olsztyna
  • Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej


Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 790)

0-9ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUWZŻ

0-9

ul. 1 Maja
ul. 11 Listopada
ul. 22 Stycznia

A

ul. Abramowskiego
ul. Abramowskiego Adama
ul. Abramowskiego Edwarda
ul. Agrestowa
ul. Akacjowa
al. Aleja Chateauroux
al. Aleja Gelsenkirchen
ul. Aleja Przyjaciół
ul. Aleja Róż
al. Aleja Sybiraków
al. Aleja Wojska Polskiego
Pl. Aliantów
pl. Aliantów Plac
ul. Andersa
ul. Andersa gen. Władysława
ul. Andersa Władysława (Generała Władysława Andersa)
ul. Antonowicza Marcina
ul. Armii Krajowej
ul. Arnolda św.
ul. Artyleryjska
ul. Asnyka
ul. Asnyka Adama
ul. Astronomów
ul. Augustowska

B

ul. Baczewskiego Jana
ul. Bajkowa
ul. Bankowców
ul. Barbary
ul. Barbary św.
ul. Barcza
ul. Barcza Franciszka
ul. Barczewskiego
ul. Barczewskiego Walentego
ul. Bartąg
ul. Bartąska
ul. Bartnicka
ul. Basieńki
ul. Bażantowa
ul. Bażyńskiego
ul. Bażyńskiego Jana
ul. Bałtycka
ul. Bema Józefa Pl. (Generała Józefa Bema)
pl. Bema Plac gen. Józefa
ul. Berlinga
ul. Berlinga gen. Zygmunta
ul. Berlinga Zygmunta (Generała Zygmunta Berlinga)
ul. Biała
ul. Białostocka
ul. Białowieska
ul. Bielska
ul. Bieszczadzka
ul. Biskupińska
ul. Bloka Tadeusza
ul. Bociania
ul. Boenigka
ul. Boenigka Jana
ul. Bohuna
ul. Bolesława Chrobrego
ul. Bolka i Lolka
ul. Borowa
ul. Bp. Wilczyńskiego
ul. Bracławska
ul. Brzozowa
ul. Budowlana
ul. Bukowskiego Jerzego
ul. Burskiego
ul. Burskiego Jerzego
ul. Bursztynowa
ul. Bydgoska
ul. Bławatna
ul. Błękitna

C

ul. Cementowa
ul. Chabrowa
ul. Chełmińska
ul. Chmielna
ul. Chopina
ul. Chopina Fryderyka
ul. Chrobrego Bolesława
ul. Chłopska
ul. Cicha
ul. Ciechocińska
Pl. Cieszyński
ul. Cietrzewia
ul. Curie-Skłodowskiej Marii
ul. Cyranki
ul. Czajki
ul. Czapli
ul. Czarna
ul. Czarnego Zawiszy
ul. Czarnieckiego Stefana
ul. Czereśniowa
ul. Czerwonego Kapturka
ul. Czeska

D

ul. Dąbrowskiego
ul. Dąbrowskiego Jarosława
ul. Dąbrowszczaków
ul. Dadleza Juliana
Pl. Daszyńskiego Ignacego
pl. Daszyńskiego Plac Ignacego
ul. Dębowa
ul. Diamentowa
ul. Diernowa Piotra
ul. Dobra
ul. Dolna
ul. Dorantta dr. Stanisława
ul. Dorantta Stanisława (Doktora Stanisława Dorantta)
ul. Dożynkowa
ul. Drozda
ul. Dubiskiego
ul. Dubiskiego Józefa
ul. Dworcowa
ul. Dybowskiego
ul. Dybowskiego Benedykta
ul. Dywizji Wojska Polskiego I
ul. Dywizjonu
ul. Dywizjonu 303
ul. Dziamy Tomasza
ul. Działkowa
ul. Dziewanny
ul. Długosza
ul. Długosza Jana

E

ul. Elbląska
ul. Emilii Plater
ul. Erdmanowej Doktor Aliny

F

ul. Fałata
ul. Fałata Juliana
ul. Fiołkowa
ul. Flisa Stanisława
ul. Friszke ks. Edmunda

G

ul. Gazety Olsztyńskiej R.Zał.1886
ul. Gałczyńskiego
ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa
ul. Gdańska
ul. Gdyńska
ul. Gębika
ul. Gębika Władysława
Pl. Gen. Bema
ul. Gen. Berlinga
ul. Gen. Hallera
ul. Gen. Okulickiego
Al. Gen. Sikorskiego
ul. Gen. Sosnkowskiego
ul. Gietkowska
ul. Gizewiusza
ul. Górna
ul. Gotowca
ul. Gotowca Mariana
ul. Gołdapska
ul. Gołębia
ul. Grabdy Eugeniusza (Profesora Eugeniusza Grabdy)
ul. Grabdy prof. Eugeniusza
ul. Grabowa
ul. Grabowskiego
ul. Grabowskiego Stefana
ul. Grafitowa
ul. Graniczna
ul. Grażyny
ul. Gronowa
ul. "Grota" Roweckiego
ul. Grota-Roweckiego Stefana (Generała Stefana Grota-Roweckiego)
ul. Grotha
ul. Grotha Józefa
ul. Grunwaldzka
ul. Gruszowe Sady
ul. Gryczana
ul. Grzegorzewskiej
ul. Grzegorzewskiej Marii
ul. Gutkowo
ul. Gwiezdna
ul. Głogowa
ul. Głowackiego
ul. Głowackiego Bartosza

H

ul. Hallera
ul. Hallera gen. Józefa
ul. Hallera Józefa (Generała Józefa Hallera)
ul. Hanki Sawickiej
ul. Hanowskiego
ul. Hanowskiego Jana (Księdza Jana Hanowskiego)
ul. Hanowskiego ks. Jana
ul. Heleny
ul. Herdera
ul. Herdera Johana Gottfrieda
ul. Herdera Johanna Gottfrieda
ul. Heweliusza
ul. Heweliusza Jana
ul. Hiacyntowa
ul. Hibnera Władysława
ul. Hozjusza
ul. Hozjusza Kardynała Stanisława
ul. Husarii

I

inne Gutkowo
inne Jaroty
inne Likusy
inne Most Mariacki
inne Most Młyński
inne Most św. Barbary
inne Most św. Jakuba
inne Most Zamkowy
inne Redykajny
ul. I Dywizji
ul. I Dywizji Wojska Polskiego
ul. Irysowa
ul. Iwaszkiewicza
ul. Iwaszkiewicza Jarosława
ul. Izworskiego Chrysto

J

ul. Jadwigi Królowej
ul. Jagiellończyka
ul. Jagiellończyka Kazimierza
ul. Jagiellońska
ul. Jagiełły Władysława
ul. Jagodowa
ul. Jana Heweliusza
Pl. Jana Pawła II
ul. Jana z Łajs
ul. Janowicza
ul. Janowicza Jana
ul. Jaremy Księcia
ul. Jarocka
ul. Jaroszyka
ul. Jaroszyka Kazimierza
ul. Jasia i Małgosi
ul. Jaskółcza
ul. Jasna
ul. Jastrzębia
ul. Jęczmienna
Pl. Jedności Słowiańskiej
pl. Jedności Słowiańskiej Plac
ul. Jemioły
ul. Jerzyka
ul. Jesienna
ul. Jeziorna
ul. Jeziołowicza
ul. Jeziołowicza Bolesława
ul. Jeżynowa
ul. Jodłowa
ul. Juranda ze Spychowa

K

ul. Kajakowa
ul. Kajki
ul. Kajki Michała
ul. Kąkolowa
ul. Kalinowskiego Kazimierza
ul. Kanafojskiego
ul. Kanafojskiego Czesława
ul. Kanarkowa
ul. Kanta
ul. Kanta Immanuela
ul. Kard. Wyszyńskiego
ul. Karnickiej Haliny (Profesora Haliny Karnickiej)
ul. Karnickiej prof. Haliny
ul. Karłowicza Mieczysława
ul. Kasprowicza
ul. Kasprowicza Jana
ul. Kasprzaka
ul. Kasprzaka Marcina
ul. Kasztanowa
ul. Katowicka
ul. Kazimierza Jagiellończyka
ul. Ketlinga
ul. Kętrzyńskiego
ul. Kętrzyńskiego Wojciecha
ul. Kiemliczów
ul. Kieźliny
ul. Klasztorna
ul. Kleeberga
ul. Kleeberga Franciszka (Generała Franciszka Kleeberga)
ul. Kleeberga gen. Franciszka
ul. Klewki
ul. Klonowa
ul. Kmicica
ul. Knosały
ul. Knosały Ryszarda
ul. Kocanki
ul. Kolejowa
ul. Konopna
ul. Konopnickiej
ul. Konopnickiej Marii
Pl. Konstytucji
Pl. Konstytucji 3 Maja
Pl. Konsulatu Polskiego
pl. Konsulatu Polskiego Plac
ul. Konwaliowa
ul. Kopciuszka
ul. Kopernika
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Koralowa
ul. Korczaka
ul. Korczaka Janusza
ul. Kordeckiego Augustyna (Księdza Augustyna Kordeckiego)
ul. Kordeckiego Księdza
ul. Kościńskiego
ul. Kościńskiego Ernesta
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Kossaka
ul. Kossaka Juliusza
ul. Koszalińska
ul. Kołobrzeska
ul. Kołłątaja
ul. Kołłątaja Hugona
ul. Krańcowa
ul. Krasickiego
ul. Krasickiego Ignacego
ul. Kraszewskeigo Ignacego
ul. Kraszewskiego Józefa Ignacego
ul. Krautforsta prof. Wiesława
ul. Krautforsta Wiesława (Profesora Wiesława Krautforsta)
ul. Kręcickiego
ul. Kręcickiego Franciszka
ul. Kresowa
ul. Kręta
ul. Krokusowa
ul. Królewny Śnieżki
ul. Królowej Jadwigi
ul. Kromera
ul. Kromera Marcina
ul. Krótka
ul. Krucza
ul. Ks. Osińskiego
ul. Księcia Witolda
ul. Księżycowa
ul. Kubusia Puchatka
ul. Kujawska
ul. Kutrzeby
ul. Kutrzeby gen. Tadeusza
ul. Kutrzeby Tadeusza (Generała Tadeusza Kutrzeby)
ul. Kłosowa

L

ul. Lanca
ul. Lanca Jerzego
ul. Laszki Bolesława
ul. Lawendowa
ul. Lelewela
ul. Lelewela Joachima
ul. Lengowskiego
ul. Lengowskiego Michała
ul. Leonharda
ul. Leonharda Władysława
ul. Leśna
ul. Letnia
ul. Letniskowa
ul. Leyka
ul. Leyka Fryderyka
ul. Licznerskiego
ul. Licznerskiego Jana
ul. Liliowa
ul. Limanowskiego
ul. Limanowskiego Bolesława
ul. Limbowa
ul. Linki
ul. Linki Bogumiła
ul. Lipowa
ul. Listopada 11
ul. Liszewskiego Jana
Pl. Lotników
ul. Lubelska
ul. Ludowa

Ł

ul. Łabędzia
ul. Łęczycka
ul. Łódzka
Pl. Łódzki
ul. Łowicka
ul. Łubinowa
ul. Łukasińskiego
ul. Łukasińskiego Waleriana

M

ul. Macierzanki
ul. Maczka gen. Stanisława
ul. Maczka Stanisława (Generała Stanisława Maczka)
ul. Magazynowa
ul. Maja 1
ul. Makowa
ul. Malborska
ul. Malewskiego
ul. Malewskiego Juliusza
ul. Malinowa
ul. Mariańska
ul. Markiewicza Kazimierza (Profesora Kazimierza Markiewicza)
ul. Markiewicza prof. Kazimierza
ul. Martuszewskiego Edwarda
ul. Martyniaka
ul. Martyniaka Aleksandra
ul. Martyniaka prof. Aleksandra
ul. Masztowa
ul. Maurycego Mochnackiego
ul. Mazowiecka
ul. Mazurska
Pl. Mazurski
ul. Małeckiego
ul. Małeckiego Antoniego
ul. Małków
ul. Małłków
ul. Małłków Roberta i Karola
ul. Metalowa
ul. Mewy
ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza Adama
ul. Mielczarskiego
ul. Mielczarskiego Romualda
ul. Mieszka I
ul. Minakowskiego prof. Wacława
ul. Minakowskiego Wacława (Profesora Wacława Minakowskiego)
ul. Misia Uszatka
ul. Mochnackiego
ul. Mochnackiego Maurycego
ul. Moniuszki
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Morelowa
ul. Morska
ul. Morwowa
ul. Mrongowiusza
ul. Mrongowiusza Krzysztofa
ul. Mrongowiusza Krzysztofa C.
ul. Mroza
ul. Mroza Edwarda
ul. Murzynowskiego
ul. Murzynowskiego Stanisława
ul. Myszki Miki
ul. Młodzieżowa
ul. Młynka Tadeusza

N

ul. Na Skarpie
ul. Nad Jarem
ul. Narcyzowa
ul. Narutowicza
ul. Narutowicza Gabriela
ul. Nasienna
ul. Nefrytowa
ul. Niborska
ul. Niedziałkowskiego
ul. Niedziałkowskiego Mieczysława
ul. Nienackiego Zbigniewa
ul. Niepodległości
Al. Niepodległości
ul. Nowa Niepodległości
ul. Nowaka Grzegorza (Profesora Grzegorza Nowaka)
ul. Nowaka prof. Grzegorza
ul. Nowowiejskiego
ul. Nowowiejskiego Feliksa

O

ul. Obitza Kurta
ul. Obrońców
ul. Obrońców Tobruku
al. Obrońców Tobruku Aleja
ul. Oczapowskiego
ul. Oczapowskiego Michała
ul. Oficerska
ul. Ogrodnicza
ul. Okólna
ul. Okopowa
ul. Okrągła
ul. Okrzei
ul. Okrzei Stefana
ul. Okulickiego
ul. Okulickiego gen. Leopolda
ul. Okulickiego Leopolda (Generała Leopolda Okulickiego)
ul. Olecka
ul. Oleńki
ul. Oliwkowa
ul. Olszewskiego
ul. Olszewskiego Przemysła
ul. Olszewskiego Przemysława
ul. Opolska
ul. Orkana
ul. Orkana Władysława
ul. Orla
ul. Orłowicza
ul. Orłowicza Mieczysława
ul. Osińskiego
ul. Osińskiego ks. Wacława
ul. Osińskiego Wacława (Księdza Wacława Osińskiego)
ul. Ostróżki
ul. Owocowa

P

ul. Paderewskiego
ul. Paderewskiego Ignacego
ul. Pana Tadeusza
ul. Panasa
ul. Panasa Henryka
ul. Parkowa
ul. Partyzantów
ul. Paukszty
ul. Paukszty Eugeniusza
ul. Pawia
ul. Perkoza
ul. Piastowska
ul. Pieczewska
ul. Piękna Góra
ul. Pieniężnego
ul. Pieniężnego Seweryna
ul. Piotrowskiego
ul. Piotrowskiego Floriana
ul. Piska
ul. Piwnika Majora Jana
al. Piłsudskiego Aleja Marszałka Józefa
ul. Piłsudskiego Józefa Al. (Marszałka Józefa Piłsudskiego)
ul. Pl. Konsulatu Polskiego
pl. Plac Cieszyński
pl. Plac Inwalidów Wojennych
pl. Plac Jana Pawła II
pl. Plac Konstytucji 3 Maja
pl. Plac Lotników
pl. Plac Mazurski
pl. Plac Ofiar Katynia
pl. Plac Powstańców Warszawy
pl. Plac Solidarności
pl. Plac Trzech Krzyży
pl. Plac Łódzki
ul. Plater
ul. Plater Emilii
ul. Plażowa
ul. Podbipięty
ul. Podgórna
ul. Podwale
ul. Pogodna
ul. Polna
ul. Pomorska
ul. Popiełuszki Jerzego (Księdza Jerzego Popiełuszki)
ul. Popiełuszki ks. Jerzego
ul. Poprzeczna
ul. Poranna
ul. Porzeczkowa
ul. Poziomkowa
ul. Poznańskiego prof. Stefana
ul. Poznańskiego Stefana (Profesora Stefana Poznańskiego)
ul. Prawocheńskiego
ul. Prawocheńskiego Romana
ul. Profesorska
ul. Promienista
ul. Prosta
ul. Prusa
ul. Prusa Bolesława
ul. Przemysłowa
ul. Przepiórcza
ul. Przydziałowa
Al. Przyjaciół
ul. Pstrowskiego
ul. Pstrowskiego Wincentego
ul. Pszczółki Mai
ul. Pszenna
ul. Puchalskiego Leszka
ul. Puchalskiego Włodzimierza
ul. Puszkina
ul. Puszkina Aleksandra
Pl. Pułaskiego
Pl. Pułaskiego Kazimierza
pl. Pułaskiego Plac Kazimierza
ul. Pługi
ul. Pływacka

R

ul. Radiowa
ul. Rakowa
ul. Rataja
ul. Rataja Macieja
ul. Ratuszowa
ul. Reja
ul. Reja Mikołaja
ul. Reymonta
ul. Reymonta Władysława
ul. Rocha
ul. Rodziewiczówny
ul. Rodziewiczówny Marii
ul. Rolna
Pl. Roosevelta Franklina
pl. Roosevelta Plac Franklina D.
ul. Roweckiego gen. Stefana Grota
Al. Róż
ul. Różowa
ul. Rubinowa
ul. Rumiankowa
ul. Ruś
ul. Rybaki
ul. Rybitwy
ul. Rymkiewicza Aleksandra
ul. Rynkiewicza Aleksandra
ul. Rzędziana
ul. Rzepakowa
ul. Rzeszowska

S

skwer Wolnego Tybetu
ul. Sakowicza Stanisława
ul. Samulowskiego
ul. Samulowskiego Andrzeja
ul. Saperska
ul. Sarnowskiego
ul. Sarnowskiego Franciszka
ul. Sasankowa
ul. Sawickiej
ul. Sawickiej Hanki
ul. Schumana Aleja Roberta
ul. Sempołowskiej Stefanii
ul. Sielska
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Siewna
ul. Sikiryckiego
ul. Sikiryckiego Igora
ul. Sikorki
al. Sikorskiego Aleja Generała Władysława
ul. Sikorskiego Władysława Al. (Generała Władysława Sikorskiego)
ul. Skierniewicka
ul. Skowronka
ul. Skrzetuskiego
ul. Składowa
ul. Skłodowskiej-Curie
ul. Skłodowskiej-Curie Marii
ul. Smerfów
ul. Smętka
ul. Sobocińskiego
ul. Sobocińskiego Leona
ul. Sójki
ul. Sojowa
ul. Sokola
ul. Soplicy Jacka
ul. Soroki (Wachmistrza Soroki)
ul. Soroki Wachmistrza
ul. Sosnkowskiego
ul. Sosnkowskiego gen. Kazimierza
ul. Sosnkowskiego Kazimierza (Generała Kazimierza Sosnkowskiego)
ul. Sosnowa
ul. Sowia
ul. Spacerowa
ul. Spokojna
ul. Sportowa
ul. Spółdzielcza
ul. Sprzętowa
ul. Srebrna
ul. Stalowa
ul. Stare Miasto
ul. Staromiejska
ul. Staszica
ul. Staszica Stanisława
ul. Stefczyka
ul. Stefczyka Franciszka
ul. Stępowskiego Tadeusza
ul. Stokowa
ul. Stokrotki
ul. Storczykowa
ul. Strąkowa
ul. Stramkowskiej
ul. Stramkowskiej Ludwiki
ul. Struga
ul. Struga Andrzeja
ul. Stycznia 22
ul. Sucharskiego
ul. Sucharskiego Henryka (Majora Henryka Sucharskiego)
ul. Sucharskiego Majora Henryka
Al. Sybiraków
ul. Synów Pułku
ul. Szarych Szeregów
ul. Szczekin-Krotowa
ul. Szczekin-Krotowa Włodzimierza
ul. Szczytnowska
ul. Szewczenki Tarasa
ul. Szmaragdowa
ul. Szostkiewicza Adama
ul. Szpakowa
ul. Szrajbera
ul. Szrajbera Feliksa
ul. Szymanowskiego Karola
ul. Słoneczna
ul. Słonecznikowa
ul. Słowackiego Juliusza
ul. Słowicza

Ś

ul. Śliwy
ul. Śliwy Alojzego
ul. Śnieżki Królewny
ul. św. Wojciecha
ul. Świerkowa
ul. Świętego Arnolda
ul. Świętego Wojciecha
ul. Świętej Barbary
ul. Świetlista
ul. Świtezianki
ul. Świtycz-Widackiej
ul. Świtycz-Widackiej Balbiny

T

pl. Targ Rybny
ul. Tczewska
ul. Tęczowa
ul. Tomaszkowo
ul. Toruńska
ul. Towarnickiego prof. Roberta
ul. Towarnickiego Roberta (Profesora Roberta Towarnickiego)
ul. Towarowa
ul. Trąby Mikołaja
ul. Tracka
ul. Traktorowa
ul. Traugutta Romualda
ul. Turkowskiego
ul. Turkowskiego Leonarda
ul. Turowskiego
ul. Turowskiego Edwarda
ul. Turystyczna
ul. Tuwima
ul. Tuwima Juliana

U

ul. Ustronie

W

ul. Wachowskiego
ul. Wachowskiego Ryszarda
ul. Wadąska
ul. Wadowskiego
ul. Wadowskiego Stanisława
ul. Wakacyjna
pl. Wakara Plac Andrzeja
ul. Walecznych
ul. Wańkowicza
ul. Wańkowicza Melchiora
ul. Warmińska
Al. Warszawska
al. Warszawska Aleja
ul. Wąska
ul. Wawrzyczka
ul. Wawrzyczka Wiktora
ul. Wczasowa
ul. Wędkarska
ul. Wengris
ul. Wengris Janiny
ul. Wesoła
ul. Westerplatte
ul. Widok
ul. Wiecherta
ul. Wiecherta Ernsta
ul. Wierzbowa
ul. Wilamowskiego
ul. Wilamowskiego Bohdana (Profesora Bohdana Wilamowskiego)
ul. Wilamowskiego prof. Bohdana
ul. Wilczyńskiego
ul. Wilczyńskiego Biskupa Tomasza
ul. Wilczyńskiego Tomasza (Biskupa Tomasza Wilczyńskiego)
ul. Wileńska
ul. Wilgi
ul. Wilimowo
ul. Wiosenna
ul. Wioślarska
ul. Wiśniowa
ul. Witolda Księcia
ul. Witosa
ul. Witosa Wincentego
ul. Wodna
ul. Wojciecha św.
Al. Wojska Polskiego
ul. Wołodyjowskiego
ul. Wróbla
ul. Wronia
ul. Wrzosowa
ul. Wschodnia
ul. Wyspiańskiego
ul. Wyspiańskiego Stanisława
ul. Wyszyńskiego
ul. Wyszyńskiego Kardynała Stefana
ul. Wyszyńskiego Stefana (Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
ul. Wyzwolenia
ul. Władysława Gębika
ul. Władysława Jagiełły
ul. Włodarczaka Leona
ul. Włościańska

Z

ul. Zagłoby
ul. Zagłoby Onufrego
ul. Zakole
ul. Zakopiańska
ul. Zamenhofa
ul. Zamenhofa Ludwika
ul. Zamknięta
ul. Zamkowa
ul. Zaruskiego
ul. Zaruskiego gen. Mariusza
ul. Zaruskiego Mariusza (Generała Mariusza Zaruskiego)
ul. Zawiszy Czarnego
ul. Zbożowa
ul. Zięby
ul. Zielona
ul. Zientary Malewskiej
ul. Zientary-Malewskiej
ul. Zientary-Malewskiej Marii
ul. Zimowa
ul. Znanieckiego Piotra (Profesora Piotra Znanieckiego)
ul. Znanieckiego prof. Piotra
ul. Zodiakalna
ul. Zyndrama z Maszkowic
ul. Złota

Ż

ul. Żarskiej Natalii
ul. Żbicza
ul. Żeglarska
ul. Żelazna
ul. Żeromskiego
ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żiżki
ul. Żiżki Jana
ul. Żniwna
ul. Żonkilowa
ul. Żołnierska
ul. Żółta
ul. Żurawia
ul. Żurawskiego
ul. Żurawskiego Stanisława
ul. Żytnia

Kody pocztowe, Olsztyn (wyświetlono 50/633)


Ocena internautów miejscowości Olsztyn
Średnia ocena: 3.1
liczba ocen: 4

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Olsztyn, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Olsztyn

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 19:40:01

Szybka zmiana regionu Polski