Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Zbiersk-Cukrownia


Informacje o Zbiersk-Cukrownia:

Ilość kodów pocztowych: 1

Współrzedne geograficzne N: 51.952221

Współrzedne geograficzne E: 18.138330

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 62

Liczba ludności: 1800

Tablice rejestracyjne: PKA

Zbiersk-Cukrownia

Zbiersk-Cukrownia – duża wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Stawiszyn.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa kaliskiego.

Zobacz też: Zbiersk-Kolonia Zbiersk

Położenie

Zbiersk-Cukrownia leży w północnej części Gminy Stawiszyn, tworzy praktycznie jedną całość z miejscowością Zbiersk, dzieli je tylko droga krajowa nr 25 (Konin-Ostrów Wlkp).graniczy z miejscowościami, Zbiersk Kolonia, Łyczyn i Nowy Kiączyn. Miejscowość położona jest przy drodze krajowej nr 25 Konin-Ostrów Wlkp, od Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie oddalona jest o około 4 km. Gmina Stawiszyn położona jest w północno-wschodniej części powiatu kaliskiego, od strony północnej graniczy z gminami powiatu konińskiego - Grodziec i Rychwał, od wschodniej z gminą Mycielin, od zachodniej z gminą Blizanów, a od południowej z gminą Żelazków.

Położony jest w niewielkiej odległości od ważnych ośrodków:

odległość czas
Kalisz 21,8 km 19 min
Ostrów Wlkp. 46,6 km 47 min
Konin 33,3 km 29 min
Poznań 122 km 1 godz. 22 min
Łódź 131 km 1 godz. 36 min
Wrocław 142 km 2 godz. 19 min
Warszawa 246 km 3 godz. 18 min
Kraków 331 km 4 godz. 47 min
Gdańsk 333 km 4 godz. 54 min

Historia

Historia miejscowości sprzed 1973r dostępna pod hasłem Zbiersk. Miejscowość powstała wyniku reformy administracyjnej 1 stycznia 1973 r. Podczas tej reformy gromady i osiedla zostały zastąpione przez większe gminy, których ilość została znacznie ograniczona. Jako siedzibę gminy brano pod uwagę dwie miejscowości Zbiersk oraz Stawiszyn. Zbiersk był największą miejscowością nowo powstającej gminy, jednak jego lokalizacja na obrzeżu granic była niezbyt odpowiednia. Aby podział administracyjny nastąpił zgodnie z zasadami ustawy a na siedzibę władz gminy można było wskazać Stawiszyn, Zbiersk został podzielony na dwie miejscowości. Granicę wyznaczyła droga Kalisz-Konin. Zachodnia część terenu została przy starej nazwie natomiast część wschodnia otrzymała nową nazwę Zbiersk-Cukrownia (koniecznie z myślnikiem). Ciekawostką jest to iż o podziale miejscowości oficjalnie nie powiadomiono jej mieszkańców i do dziś dnia nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Aby nie wywoływać niepotrzebnych emocji wmówiono mieszkańcom, iż Zbiersk-Cukrownia jest dzielnicą Zbierska (byłaby to jedyna wieś mająca dzielnice). Przykładem może być choćby szkoła podstawowa i gimnazjum , której nazwa brzmi Zespół Szkół w Zbiersku choć jej adres to Zbiersk-Cukrownia 144. Podobnie jest Parafią św. Urszuli.

Zabytki

Tuż przy szosie od południa Zbiersk posiada cenny zabytek kaplicę cmentarną w stylu neomauretańskim z roku 1730 ufundowaną przez rodzinę Korzuchowskich. Jest ona jedną z dwóch tego typu budowli w Polsce. Niestety kaplica ta nie jest wpisana do rejestru zabytków przez co nie można było zapobiec barbarzyńskiej przebudowie kopuły.

Do zabytków należy także kościół drewniany z XV wieku.

Niezwykle ciekawy był wynik badań archeologicznych przeprowadzonych przez prof. dr. Józefa Kostrzewskiego z Poznania w roku 1924 na terenie Łysych Gór. Znaleziono tam zabytki z epoki kamiennej środkowej i młodszej, z epoki brązu, kultury Łużyckiej, grobów skrzynkowych i kloszowych, przedmioty z okresu latańskiego, rzymskiego oraz wczesnego średniowiecza, a nawet czasów nowożytnych z pewnymi tylko przerwami. Liczne przedmioty krzemienne jak noże, skrobacze, rydle z epoki kamiennej, jak i ułamki naczyń oraz kości zwierzęcych znajdowane na terenie tychże wydm wskazują na poważne skupisko osadnicze w tej epoce. W 2006 archeolog Mirosław Andrałojć i elektronik Piotr Szyngiera dokonali odkrycia Skarbu ze Zbierska.

Do obiektów o charakterze kulturowym należy obszar osadnictwa średniowiecznego w części istniejącej zwartej zabudowy. Wśród zabytków należy wymienić: drewniany Kościół Rzymsko-Katolicki pw. Św. Urszuli z XV wieku przebudowany w 1879 roku oraz kaplicę cmentarną – styl mauretański z XIX wieku.

Środowisko przyrodnicze

Rzeźba terenu

Teren miejscowości Zbiersk-Cukrownia i całej Gminy Stawiszyn (wg podziału B. Krygowskiego) znajduje się w obrębie Wysoczyzny Kaliskiej, w strefie równin dennomorenowych zlodowacenia środkowopolskiego, stadium Warty. Południową część Gminy zajmuje Równina Rychnowska a północna wchodzi w Kotlinę Rychwalską. Równina Rychwalska to wysoczyzna morenowa wzniesiona ca 115-115,5 m n.p.m., o spadkach poniżej 2%, lokalnie 2-5%. Posiada obie cechy silnego przeobrażenia spowodowanego akumulacją fluwioglacjalną i procesami peryglacjalnymi. W wyniku tych procesów powierzchnia wysoczyzny została wyrównana, a zbocza długie i bardzo łagodne, przecięte lokalnie słabo zarysowującymi się dolinkami okresowego odpływu wód powierzchniowych. Wysoczyzna zajmuje południową część Gminy, wyjątek stanowi fragment wysoczyzny wyrastający z dna doliny w postaci kopulastego ostańca morenowego, na którym położone jest stare miasto Stawiszyn. Przeważają tu większe spadki do 10% i nawet powyżej 10%. Kotlina Rychwalska na terenie Gminy występuje jako terasa środkowa wydmowa (wg B. Krygowskiego) wchodząc od północy na teren Gminy i obrzeżając północny fragment wysoczyzny. Jest to forma morfologiczna płaska, o spadkach rzadko przekraczających 5% (wg Rotnickiego są to pola sandrowe strefy marginalnej zlodowacenia bałtyckiego). W końcu plejstocenu występujące na terasie piaski zostały zwydmione i utworzyły wały o wysokościach względnych dochodzących do 10 m. Obszary podmokłe występują głównie przy wałach wydmowych. Świadczą one o płytkim zaleganiu gliny morenowej zamaskowanej różnej miąższości piaskami. Wysoczyznę morenową i terasę wydmową rozcina z południowego - wschodu na północny zachód dolina rzeki Bawół (Czarna Struga). Jest to forma o dość zmiennej szerokości od ca 100 m do 1500 m. Dno stanowi terasa zalewowa płaska, o spadkach nieprzekraczających 2%. W dolinie rzeki Bawół nie występują regularne wylewiska. Jedynie na obrzeżach miasta Stawiszyna w rejonie wysoko położonego dna rzeki w tzw. nieckach tworzą się w okresie wiosennych roztopów większe wylewiska. Są to tereny, z których trudno odprowadzić wody. Rzeźba terenu stwarza korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa i osadnictwa. Cała Gmina Stawiszyn położona jest w południowo-wschodniej części Niecki Wielkopolskiej. W podłożu występują utwory kredy i trzeciorzędu. Trzeciorzęd wykształcony jest w postaci piasków i iłów z wkładkami węgla brunatnego (miocen) oraz w postaci iłów pstrych (pliocen). Głębokość zalegania ich stropu waha się od 33 do 50 m p.p.t. Miąższość utworów czwartorzędowych kształtuje się w granicach 30–50 m. Wysoczyznę morenową budują głównie gliny zwałowe, na ogół piaszczyste, półzwarte i twardoplastyczne oraz wkładki piasków gliniastych i glin pylastych. Gliny lodowcowe zapadają pod piaski terasy wydmowej. Są to przeważnie piaski drobne i średnie przeważnie średnio zagęszczone. Budują one wały wydmowe na wtórnym złożu. Dolinka rzeki Bawół zbudowana jest głównie z piasków drobnych rzecznych - holoceńskich, lokalnie przykrytych madami gliniastymi. Piaski te nie zostały przewiercone do głębokości 4,5 m. Lokalne obniżenia terasy wydmowej oraz doliny Bawołu budują utwory bagienne, torfy i gytie.

Klimat

Gmina i Miasto w Stawiszynie (wg regionalizacji klimatycznej E. Romera) zaliczona została do regionu, należącego do typu klimatów Krainy Wielkich Dolin, a ściślej położona jest w obrębie krainy gnieźnieńsko–kaliskiej. Pozostaje pod wpływem mas polarno–morskich. Charakteryzuje się korzystnymi warunkami klimatycznymi. Zimy są łagodne, wiosny stosunkowo ciepłe. Średnia roczna temperatura powietrza, będącą kompleksowym wskaźnikiem klimatu dla stacji Kalisz, wykazuje tendencję wzrostową na przestrzeni ostatnich 20 lat. Średnia roczna wilgotność powietrza przekracza na terenie Gminy 80%. W okresie zimowym powietrze atmosferyczne nasycone jest parą wodną w 88–89%, latem wartości te są znacznie niższe i wynoszą 73–77%. Analiza poszczególnych miesięcy pozwala stwierdzić, iż najwyższa średnia miesięczna wilgotność powietrza przypada na listopad i wynosi 96%, najniższa zaczyna się w kwietniu 65%. Średnie roczne sumy opadów na terenie Gminy kształtują się nieco powyżej 500 mm. W poszczególnych porach roku średnie wartości opadów różnicują się dochodząc zimą do 84 mm, latem przekraczając 200 mm. Zasoby wodne uzupełnia pokrywa śnieżna, zalegająca na terenie Gminy średnio 50 dni w roku. Dane te w poszczególnych latach mogą ulegać różnicowaniu. Przeważające kierunki wiatrów nawiązują do kierunku napływu mas powietrza. Stąd najczęściej obserwowane wiatry pochodzą z zachodu i południowego zachodu, stosunkowo rzadziej pojawiają się wiatry północne i północno-wschodnie. Ich średnia roczna występowania nie przekracza 10%. Niewielkie różnice we frekwencji głównych kierunków wiatru zarysowują się pomiędzy poszczególnymi porami roku. W zimie wiatry z zachodu i północnego zachodu pojawiają się na całym obszarze z częstością ponad 20%, w porze letniej frekwencja wiatrów zachodnich wynosi 25% (dane dla stacji Kalisz). Średnia roczna prędkość wiatru z wielolecia wynosi około 2,9 m/s. Największe prędkości notowane są zimą i wiosną, najmniejsze latem. Warunki topoklimatyczne są zróżnicowane. Najkorzystniejsze warunki klimatyczne, głównie solarne i wilgotnościowe, posiadają obszary wysoczyznowe. Obszary dolinne mają warunki niekorzystne, podatne na tworzenie się mgieł, przeważnie radiacyjnych. Dno doliny Bawół nie stanowi jednak typowego zbiornika chłonnego powietrza i mimo dużego udziału cisz jest na ogół dobrze przewietrzane. Doliny rzeczne są z reguły terenami niekorzystnymi dla stałego pobytu ludzi. Zjawiska podwyższonej wilgotności powietrza oraz większej częstotliwości występowania mgieł i zamgleń towarzyszą również płytko występującym wodom gruntowym i podmokłościom. Swoisty mikroklimat tworzą kompleksy leśne, usytuowane w północnej części gminy. Cechuje je większa wilgotność powietrza, zaciszność, zmniejszenie prędkości wiatru. Wpływają łagodząco na dobowe i roczne wahania temperatur.

Grunty i gleby

W Zbiersku-Cukrowni, w strukturze użytkowania gruntów, bardzo duży udział mają lasy i powierzchnie zadrzewione, które stanowią blisko 64% ogółu powierzchni, dwukrotnie więcej niż wynosi średnia dla Gminy (31,9%), ponad dwukrotnie więcej niż wynosi średnia dla Polski (29,2%). Bardzo niski jest udział wód, poniżej średniej dla Gminy. W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne, ale można zanotować także pewien udział łąk i pastwisk trwałych.

Na terenie Gminy występują dobre i bardzo dobre gleby. Związane są obszarem wysoczyzny, utworzone na podłożu zbudowanym z piasków o różnej gliniastości podścielone glinami. Najlepsze z nich to gleby w typie czarnych ziem o składzie mechanicznym piasków gliniastych mocnych, często pylastych. Są to gleby klasy III a - III b. Są bardzo żyzne prawidłowo, uwilgotnione i mają poziom próchniczny o dużej miąższości. Są odpowiednie dla wszelkich upraw polowych. W ich obrębie, w postaci niewielkich płatów, występują gleby brunatne, wytworzone z piasków gliniastych mocnych lub lekkich glinowych. Są to gleby III b - IV a klasy gruntów ornych i należą do kompleksu żytniego bardzo dobrego, są odpowiednie dla upraw polowych, sadownictwa i warzywnictwa. Gleby brunatne lub bielicowe, wytworzone na piaskach gliniastych lekkich i słabo gliniastych, podścielonych głęboko glinami lekkimi i średnimi, należą do kompleksu żytniego. Przydatne są do upraw polowych, sadownictwa. Można uprawiać: żyto, owies, kukurydzę, ziemniaki, len, tytonie lekkie, łubin, rośliny motylkowe pastewne. Do gleb o małej przydatności rolniczej należą gleby brunatne zbielicowane, wytworzone na piaskach różnej gliniastości na piaskach luźnych. Użytkowane są jako grunty orne oraz czarne ziemie właściwe i zdegradowane. Ponadto występują gleby murszowate i mursze użytkowane jako użytki zielone. Gleby bielicowe i murszowate są ubogie i zawodne, wymagają nawożenia i zabiegów agrotechnicznych. Zbiersk-Cukrownia posiada relatywnie korzystne warunki gospodarowania. Gleby klasy III zajmują blisko 60% ogółu użytków rolnych. Struktura gleb w Zbiersku-Cukrowni jest lepsza od średniej dla Gminy, chociaż w miejscowości w ogóle nie ma gleb klasy II.

Wody

Wody podziemne

Na terenie Gminy Stawiszyn występują 3 poziomy wodonośne: Czwartorzędowy - woda gruntowa o swobodnym zwierciadle znajduje się w piaskach rzecznych obu teras oraz pod ciśnieniem w piaskach wodnolodowcowych, przykrytych glinami zwałowymi; wody tego poziomu mają charakter swobodny lub prowadzone są pod ciśnieniem od 200 do 540 Kpa; miąższość wodonośnych osadów czwartorzędu najczęściej mieści się w przedziale 5–15 m; wydajność poszczególnych ujęć do 90 m3/h przeważnie 30-60 m3/h; lustro wody stabilizuje się na głębokości od 1,5 m do 17 m, najczęściej 5–12 m p.p.t; poziom ten eksploatowany jest przede wszystkim przez wodociągi wiejskie oraz zakłady pracy, Trzeciorzędowy - ze względu na wykształcenie litologiczne osadów (pyły i piaski z pyłem węglowym) i małą miąższość (2–4 m); utwory trzeciorzędowe nie spełniają kryteriów użytkowej warstwy wodonośnej, Kredowy - związany ze spękanymi osadami górnej kredy (wapienie, margle, opoki); zasilanie tego poziomu odbywa się przez infiltrację opadów przez utwory czwartorzędu i trzeciorzędu, które ze względu na swoją litologię (słaba przepuszczalność) bardzo utrudniają zasilanie tego poziomu; miąższość warstwy wodonośnej wynosi 100–200 m, a wydajność poszczególnych ujęć 8-50 m3/h; wody tego poziomu prowadzone są pod ciśnieniem 700-750 kPa i stabilizują się na głębokości 5–7 m p.p.t. Zbiersk-Cukrownia czerpie wodę z ujęcia czwartorzędowego, na terenie miejscowości znajduje się 7 studni (5 studni na terenie byłego Zakładu „Cukrowni Zbiersk”, 2 studnie na terenie PKP Zbiersk). Ujęcia czynne są użytkowane na podstawie pozwoleń wodno-prawnych. Dla tych ujęć ustalono strefy ochrony bezpośredniej (od 8 do 10 m). Dotychczas dla żadnego z czynnych ujęć nie sporządzono dokumentacji, niezbędnej dla stwierdzenia ewentualnej konieczności ustalenia strefy ochrony pośredniej. Ustawowy obowiązek zlecenia wykonania stosownej dokumentacji hydrologiczno-geologicznej spoczywa na użytkownikach ujęć.

Wody powierzchniowe

Na terenie miejscowości brak jest większych cieków wodnych stojących. Ciekiem płynącym jest kanał melioracyjny łączący się z rzeką Bawół.

Świat roślinny i zwierzęcy

Lasy i obszary zadrzewione zajmują znaczną część miejscowości. Na wszystkich siedliskach dominującym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Tworzy ona drzewostany jednogatunkowe, czasami mieszane z brzozą, świerkiem, dębem. Drzewostany rosnące na siedliskach boru suchego i boru świeżego posiadają ubogą warstwę podszytową występującą pojedynczo, czasem grupowo, składającą się z jałowca, sosny, brzozy i świerka. Na siedlisku boru świeżego rosną także podszyty wprowadzone sztucznie, złożone z dębu i dębu czerwonego, świerka, czeremchy amerykańskiej. Bogatsza warstwa podszytów znajduje się na siedliskach wilgotnych, boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego. W jej skład wchodzą: świerk, kruszyna, leszczyna, dąb, jarzębina. W runie najczęściej występuje: czernica, śmiałek pogięty, rokiet, widłoząb, chrobatek; wilgotnych siedliskach wilgotnych i bogatszych: orlica, pszeniec, kosmatka, malina, jeżyna. Z roślin chronionych w lasach występują: widłak babimór, widłak jałowcowy, długosz królewski, a na wilgotnych siedliskach – rosiczka okrągłolistna. Roślinność nieleśną stanowią na terenie miejscowości: Zieleń ogrodów działkowych i sadów, Roślinność cmentarna, Zadrzewienia śródpolne. Ze zwierząt spotkać można łosie, jelenie, sarny, dziki, zające, bażanty, kuropatwy, lisy, borsuki, króliki, piżmaki, kuny, tchórze, dzikie gęsi, dzikie kaczki, słoniki, grzywacze, czaple, łyski i jenoty.

Walory przyrodniczo-rekreacyjne

Przez Gminę Stawiszyn przebiegał najstarszy ze znanych w Polsce szlaków – bursztynowy. Prowadził on z Wrocławia przez Kalisz, Kruszwicę, w kierunku ujścia Wisły do morza. Atrakcyjne krajobrazowo i wartościowe przyrodniczo są lasy znajdujące się na terenie miejscowości. W ich skład wchodzą: sosny, świerki, brzozy, dęby, graby, rzadziej klony i buki. Występują tam lasy ochronne, prawnie usankcjonowane użytki ekologiczne, wytypowany do prawnego usankcjonowania rezerwat przyrody, ostoje ptactwa i zwierząt. Zachowały się tam okazałe dęby szypułkowe z kwalifikacją pomnika przyrody.

Surowce mineralne

Na terenie miejscowości brak jest udokumentowanych złóż surowców mineralnych, opłacalnych w wydobyciu.

Gospodarka, rolnictwo

Bezrobocie

Nie udało się pozyskać danych, opisujących strukturę bezrobocia dla miejscowości Zbiersk-Cukrownia. Można jednak założyć, że struktura ta nie odbiega od ogólnej struktury dla Gminy. Poniżej znajduje się kilka tabel, które charakteryzują stan bezrobocia w Gminie. Analiza bezrobocia w latach 2002–2006 przeprowadzona została według następujących kryteriów: Wieku bezrobotnych, Czasu pozostawania na bezrobociu, Wykształcenia zarejestrowanych bezrobotnych, Stażu pracy bezrobotnych.

W ciągu ostatnich 5 lat proporcje między grupami wiekowymi osób bezrobotnych uległy zmianom. Wyróżnić należy tutaj zmiany relatywne struktury, tzn. zmiany w stosunku do ogółu bezrobotnych i zmiany nominalne, tzn. w obrębie jednej grupy wiekowej. Na koniec 2006 roku największe bezrobocie było wśród osób od 25-34 lat – stanowiły one w 28,6% ogółu bezrobotnych. Udział ten utrzymywał się na podobnym poziomie w sensie relatywnym na przestrzeni ostatnich 5 lat, najwyższy poziom 30,4% zanotowano w roku 2002. Druga grupę stanowią osoby w wieku 18-24 lata – w 2006 roku stanowili oni 25,0% ogółu (udział zmniejszył się w analizowanym okresie z 32,4% w roku 2002, nominalnie o 66 osób). W trzeciej grupie (35-44 lata) wskaźnik spadł w analizowanym okresie o 2,1 punktu procentowego do poziomu 17,8% ogółu bezrobotnych (nominalny spadek o 28 osób). W grupach (55-59 lat i powyżej 60 lat) zanotowano nominalnie wzrost o 16 i spadek o 1 osobę. Niekorzystnym zjawiskiem jest wysoki poziom liczby długotrwale bezrobotnych - powyżej 24 miesięcy. Podczas gdy w 2002 roku było to 190 osób, stanowiących 32,1% ogółu bezrobotnych, to w 2006 roku grupa ta obejmowała 210 osób, stanowiących 41,7% ogółu bezrobotnych. Zaznaczyć należy, że osoby pozostające bez pracy ponad 12 miesięcy stanowiły w 2006 roku aż 61,1% ogółu bezrobotnych, podczas gdy 5 lat wcześniej 53,9%. Wzrost o 2,6 punktu procentowego można odnotować także w grupie osób bezrobotnych do 1 miesiąca, w pozostałych grupach udział zmniejszył się w analizowanym okresie. Najwyższy spadek, aż o 4,7 punktu procentowego, odnotować można było w grupie osób pozostających bez pracy od 6 do 12 miesięcy. Biorąc pod uwagę kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych można zauważyć, że najliczniejszą grupę w 2006 roku stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (33,9% bezrobotnych) oraz podstawowym (32,9%) i średnim zawodowym (23%). Relatywnie niski jest udział osób z wykształceniem wyższym (4,2%) i średnim ogólnokształcącym (5,9%). Poszczególne grupy wykazały się w analizowanym okresie małą dynamiką, z wyjątkiem osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (spadek o 6,6 punktu procentowego) i średnim zawodowym (wzrost o 5,1 punktu procentowego). Analizując rynek bezrobotnych według kryterium stażu pracy w 2006 roku okazuje się, że najliczniejsze grupy stanowią osoby bez stażu pracy (23,8% ogółu) oraz osoby, które mają staż od 1 do 5 lat (19,2%). Wskaźnik dla tej pierwszej grupy najwyższy był w 2003 roku, wynosząc 27,1%. Największy spadek bezrobocia w analizowanym okresie nastąpił w grupie osób, pozostających bez pracy do 1 miesiąca - o 4,7 punktu procentowego, co stanowiło spadek nominalnie o 40 osób. Najniższe bezrobocie stanowią osoby ze stażem pracy powyżej 30 lat – w 2006 roku stanowili oni zaledwie 3,6% ogółu bezrobotnych, 1,8 punktu procentowego więcej, aniżeli 5 lat wcześniej.

Rolnictwo

W Zbiersku-Cukrowni na koniec 2006 roku były 352 gospodarstwa rolnicze, których średnia wielkość to zaledwie 1,06 ha. Brak jest dużych, towarowych gospodarstw wyspecjalizowanych.

Przedsiębiorstwa

W Zbiersku-Cukrowni na koniec 2006 roku zarejestrowane było 74 podmioty gospodarcze. Najważniejsze z nich, to: EMKO Sp. z o.o. – piekarnia, PAKLAND Sp. z o.o. – produkcja opakowań, „Destylacje Wawrzyniak” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe – produkcja alkoholu etylowego, P.P.H.U. MARTOM Tomasz Stasiak – stacja paliw LPG i hurtownia spożywcza, Stacja paliw płynnych WEBO, Tartak Zbiersk Sp. z o.o. . Pozostałe podmioty to przedsiębiorstwa o profilu usługowym, handlowym, transportowym.

Infrastruktura techniczna

Gospodarka komunalna w Gminie Stawiszyn

Dla realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej powołany został Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie. Jest to zakład budżetowy, nieposiadający własnego majątku, lecz zarządzający majątkiem gminnym. Do zadań Zakładu należą w szczególności: Gospodarka mieszkaniowa: Zarządzanie lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi, Remonty bieżące, naprawy awaryjne w lokalach mieszkalnych, Obsługa - dostarczanie wody, odbiór nieczystości płynnych i stałych, Dostarczanie energii cieplnej (tam gdzie jest c.o.), Obsługa wspólnot mieszkaniowych, Gospodarka wodno-ściekowa.

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę

Długość sieci wodociągowej na terenie Zbierska-Cukrowni wynosi 10.300 m, 235 przyłączy i obejmuje 100% gospodarstw. Miejscowość korzysta z 7 studni oraz stacji uzdatniania wody w Zbiersku i Zbiersku-Cukrowni. Wody powierzchniowe pobierane są wyłącznie do celów nawodnień w rolnictwie i leśnictwie. Zasoby wód podziemnych są wystarczające na pokrycie potrzeb mieszkańców. Rury wodociągowe są wykonane w większości z PCV.

Kanalizacja i gospodarka ściekowa

Miejscowość Zbiersk-Cukrownia została częściowo skanalizowana. Długość sieci na koniec 2006 roku wynosiła 4,25 km a liczba przyłączy 150. Gospodarstwa niekorzystające z sieci sanitarnej gromadzą ścieki w bezodpływowych zbiornikach, z których następnie są wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Długiej Wsi Drugiej.

Gospodarka odpadami stałymi

Zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych w Gminie i Mieście Stawiszyn objętych jest około 50% mieszkańców. Zbiórka odpadów jest prowadzona poprzez system pojemników indywidualnych. System zbiórki odpadów komunalnych oraz ich segregacja odbywa się poprzez indywidualne umowy na usuwanie odpadów z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych PUK S.A. z Kalisza i Zakładem Oczyszczania Miasta EKO z Kalisza. W 2001 roku Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie wdrożył selektywną zbiórkę odpadów, przeznaczonych do odzysku, w zakresie odpadów z tworzyw sztucznych oraz odpadów szklanych poprzez ustawienie 30 sztuk pojemników w centrach miejscowości: Stawiszyn, Zbiersk, Zbiersk-Cukrownia, Zbiersk-Kolonia, Petryki, Piątek Wielki, Piątek Mały-Kolonia, Werginki, Łyczyn, Stary Kiączyn, Długa Wieś Pierwsza, Długa Wieś Trzecia, Nowy Kiączyn, Pólko-Ostrówek. W miejscowości Zbiersk-Cukrownia ustawiono 1 pojemnik na odpady z tworzyw sztucznych i szklanych. System zbiórki odpadów komunalnych oparty jest w części o gminne składowisko, zlokalizowane na gruntach Długiej Wsi Drugiej, w odległości około 2 km od miasta Stawiszyna; jest ono eksploatowane od 1994 roku. Aktualna lokalizacja składowiska jest zgodna z ogólnym planem zagospodarowania Gminy. Tereny sąsiadujące ze składowiskiem stanowią w większości grunty orne, tylko od strony północnej obiekt graniczy z terenami leśnymi. Pojemność składowa wyżej wymienionego obiektu wynosi 24 tys. m3 przy powierzchni kwatery równej 4000 m2. Składowisko znajduje się na terenie zrekultywowanego dzikiego wysypiska odpadów, zlokalizowanego na powierzchni około 4 ha, po byłej kopalni piasku. Stąd też podłoże zbudowane jest z utworów piaszczystych, reprezentowanych przez piaski drobne i średnie oraz usytuowane poniżej piaski gliniaste, z jednocześnie płytko zalegającą warstwą wodonośną. Grunt nosi znamiona znacznej przepuszczalności, wobec czego dno oraz skarpy składowiska zostały uszczelnione geomembraną o grubości 1,0 mm. Odcieki ze składowiska zbierane są przez drenaż nadfoliowy i odprowadzane do zbiornika odcieków o średnicy 1200 mm i głębokości 3,5 m, skąd odwożone są do oczyszczalni ścieków. Do elementów wyposażenia składowiska należy zaliczyć także wannę dezynfekcyjną, kontener biurowy i kontenery segregacji odpadów, do których prowadzona jest częściowa segregacja odpadów poprzez odzysk opakowań szklanych i plastikowych. Z uwagi na zapełnienie istniejącego wysypiska planowana jest w najbliższych latach likwidacja i rekultywacja terenu.

Gazyfikacja – zaopatrzenie w gaz

Na terenie Gminy brak jest uzbrojenia w postaci sieci gazociągowej, a potrzeby w tym zakresie pokrywane są dostawami gazu technicznego w butlach. Gmina przewiduje perspektywicznie doprowadzenie gazu ziemnego poprzez wykonanie kolektora wysokiego ciśnienia i budowę stacji redukcyjno-pomiarowej jako podstawy do budowy sieci rozdzielczej na terenie Gminy, w tym w opisywanej miejscowości.

Energetyka – zaopatrzenie w energię elektryczną

Obecnie wszyscy mieszkańcy Gminy korzystają z energii elektrycznej. Sieć energetyczna zaspokaja aktualne potrzeby Gminy i miejscowości Zbiersk-Cukrownia. Odbiorcy są zaopatrywani w energię elektryczną przez Koncern Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu poprzez Główny Punkt Zasilania, zlokalizowany we wsi Wyrów przy granicy z miastem Stawiszyn, liniami średniego napięcia 15kV ze stacjami transformatorowymi 15/0,4kV oraz linie niskiego napięcia, głównie napowietrzne. Konieczne są bieżące konserwacje sieci i stacji oraz sukcesywne kablowanie w miejsce sieci napowietrznych. Przez teren Gminy przebiega linia przesyłowa napowietrzna o napięciu 110kV relacji Kalisz - Konin Pod względem zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym wytwarzanym przez urządzenia zasilające w energię elektryczną, tylko wzdłuż przebiegającej linii wysokiego napięcia 110kV należy zachować obszar ograniczonego użytkowania o szerokości minimalnej 15 m. Pozostałe sieci, składające się z linii napowietrznych i kablowych SN-15kV i NN, nie stwarzają na terenie Gminy i Miasta zagrożenia dla środowiska.

Telefonizacja

Na terenie Gminy zainstalowane są dwie centrale cyfrowe (Stawiszyn i Zbiersk). Pojemność ich jest wystarczająca na zaspokojenie bieżących i przyszłych potrzeb mieszkańców Gminy (zajętość wynosi 90%). Przez teren Gminy przebiegają linie światłowodowe o długości ok. 20 km. Sieć miejscowa, o długości około 130 km, zbudowana jest tradycyjnie w technologii kabli miedzianych i zaspokaja bieżące potrzeby. Abonenci całej Gminy mają dostęp do podstawowych usług telekomunikacyjnych, jak POTS, ISDN oraz usługi internetowej SDI. Na najbliższe lata planuje się dalszy rozwój sieci usług podstawowych oraz szerokopasmowego dostępu do internetu. Przy większym zapotrzebowaniu konieczne będzie przeprowadzenie inwestycji sieciowej poprzez rozbudowę istniejącej sieci. Na terenie Gminy i Miasta działają 2 stacje sieci telefonii bezprzewodowej. Stacja sieci ERA zlokalizowana jest w miejscowości Werginki, stacja sieci Plus GSM w miejscowości Stawiszyn.

Drogownictwo i komunikacja

Miejscowość Zbiersk-Cukrownia jest dobrze dostępna komunikacyjnie. Przez jej obszar przebiega fragment drogi krajowej nr 25 (odcinek Konin-Ostrów Wlkp.) o dobrej nawierzchni, która stanowi najbliższy dojazd do autostrady A2. Istnieją również odcinki dróg powiatowych i gminnych. Infrastrukturę kolejową stanowi kolej wąskotorowa, która poprzez mała stację łączy miejscowość z Turkiem. Komunikację publiczną zapewniają autobusy PKS, KLA (Kaliskie Linie Autobusowe) oraz, od 2002 roku, prywatni przewoźnicy. Głównym środkiem transportu pozostają dla mieszkańców własne samochody.

Sytuacja mieszkaniowa

W strukturze osadniczej wsi dominuje zwarta zabudowa: Jednorodzinna, w liczbie 389 zabudowań., Wielorodzinna, w liczbie 16 budynków. Na koniec 2006 roku zewidencjonowano 598 gospodarstw domowych.

Infrastruktura społeczna

Oświata i wychowanie

W Gminie i Mieście Stawiszyn realizowane jest kształcenie na poziomie przedszkolnym oraz szkoły podstawowej i gimnazjum. Funkcjonują następujące placówki oświatowe: 1) Zespół Szkół w Stawiszynie, 2) Zespół Szkół w Zbiersku-Cukrowni. Dzieci i młodzież z terenu Zbierska-Cukrowni uczęszczają do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbiersku-Cukrowni. Przedszkolaki mogą korzystać z Przedszkola Samorządowego w Zbiersku-Cukrowni. Szkoły, oprócz zajęć dydaktycznych, oferują uczniom kółka zainteresowań, zajęcia rekreacyjno-sportowe, udział w klubach sportowych i organizacjach uczniowskich. Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach i zawodach, gdzie zdobywają wiele nagród. Ponadto, w Zespole Szkół w Zbiersku-Cukrowni działa koła przedmiotowe, prowadzone nieodpłatnie przez nauczycieli: Koło teatralne, Szkolny Klub Europejczyka, Koło biologiczne, Koło ekologiczne, SKS, Koło chemiczne, Koło języka niemieckiego, Koło matematyczne, Chór szkolny.

Przedszkola

  • Publiczne Przedszkole Samorządowe w Zbiersku

Szkoły podstawowe

  • Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku

Gimnazja

  • Gimnazjum w Zbiersku

Kultura, sport, usługi dla ludności

W Zbiersku-Cukrowni zlokalizowany jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Działalność MGOK skierowana jest na upowszechnianie kultury duchowej mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn. Formy działalności pozwalają rozwijać aktywność muzyczną dzieci i młodzieży oraz zapewniają rozrywkę mieszkańcom Gminy. Współpraca ze szkołami, Klubem Europejskim, przedszkolami, Związkiem Emerytów i Rencistów i Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Towarzystwem Miłośników Stawiszyna, klubem sportowym GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn, CKS Zbiersk, Kołami Gospodyń Wiejskich, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz sąsiednimi gminami, pozwala na wzbogacenie propozycji kulturalnych i prowadzenie szerszej działalności. MGOK prowadzi następujące formy działalności: Działalność imprezowa masowa i kameralna), Działalność w zespołach muzycznych, Działalność edukacyjna, Promocja twórców nieprofesjonalnych, Działalność w kołach i sekcjach sportowych. Przykładowe imprezy stałe organizowane przez MGOK w Zbiersku-Cukrowni, to: Dni Stawiszyna, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Koncert z okazji 3 maja, Dzień Dziecka, Turniej Sobieskiego, Zabawy przy choince z konkursami, Jasełka. Na stałych zajęciach spotykają się członkowie zespołów i klubów: Chórek Młodzieżowy, Zespół Wokalny „Sekret”, Zespół Wokalny „Nastolatki”, Dziecięca Kapela Podwórkowa, Zespół Muzyczny „Flirt”, Zespół Muzyczny „Akord”, Trio harmonijek ustnych, Klub Miłośników Zbierska, Sekcja siatkarska, Sekcja koszykówki, Sekcja tenisa stołowego, Klub Artystów Nieprofesjonalnych „Klan”. W MGOK mieści się biuro Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz udostępniono pomieszczenie do organizowania zebrań i spotkań Związku Młodzieży Wiejskiej. MGOK prowadzi naukę gry na instrumentach (keyboard, gitara, akordeon). Wszystkie zespoły muzyczne MGOK czynnie włączają się do udziału w imprezach dla społeczeństwa Miasta i Gminy Stawiszyn, a także w imprezach dla innych gmin. Mieszkańcy Zbierska-Cukrowni mogą korzystać z Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Stawiszyn oraz z filii w Zbiersku-Cukrowni. Filia Biblioteki zaspokaja potrzeby kulturalne, oświatowe i informacyjne całej miejscowości Zbiersk-Cukrownia oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy: Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych edukacyjnych i samokształceniowych, Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz i prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, Pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej, Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów ludziom chorym i niepełnosprawnym, Współdziałanie z bibliotekami innych sieci i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa, zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gmin. Upowszechnianie czytelnictwa odbywa się poprzez prowadzenie różnych form pracy kulturalno-oświatowej, takich jak: Lekcje biblioteczne, Konkursy, Dyskusje i pogadanki nad książką.

Mieszkańcy Zbierska-Cukrowni mają dobry dostęp do podstawowych usług na terenie miejscowości (sklepy spożywczo-przemysłowe, 2 punkty apteczne, Kasa Banku Spółdzielczego). Ponadto w okolicy znajdują się ajencja PKO BP w Stawiszynie, Restauracja z hotelem MAXIM w Stawiszynie i Długiej Wsi Drugiej oraz Restauracja EDEN z hotelem w Petrykach.

Na terenie Gminy Stawiszyn działalność sportowa poza placówkami oświatowymi koncentruje się w klubach sportowych. Na terenie miejscowości działa aktywnie Cukrowniczy Klub Sportowy, który zrzesza kilkudziesięciu sportowców. Seniorzy rozgrywają mecze w klasie A, natomiast młodzież w Klasie Trampkarzy. Sportowcy ćwiczą na własnym boisku sportowym. Stowarzyszenia Na terenie Zbierska-Cukrowni działają następujące stowarzyszenia: Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Związek Emerytów i Rencistów. Z obiektów użyteczności publicznej na terenie miejscowości i okolic wyróżnić można: Zespół Szkół i Przedszkole, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Piłka nożna:

  • CKS Zbiersk

wędkarstwo koło PZW Zbiersk

Pomoc społeczna

Pomocą społeczną w Zbiersku-Cukrowni zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedziba w Stawiszynie. Został on powołany Uchwałą Rady Gminy i Miasta Stawiszyn w roku 1990. Celem ośrodka jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Do zadań Ośrodka należy w szczególności: Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej, Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, Pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i ich rodzin, Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Na terenie Gminy działają dwa punkty konsultacyjne dla rodzin z problemami alkoholowymi (w Stawiszynie od 1997 r. i w Zbiersku od 2002 r.), z których mogą korzystać mieszkańcy Zbierska-Cukrowni. W punktach zatrudniony jest specjalista terapii i uzależnień. W w/w punkach prowadzą swoją działalność grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w ramach spotkań prowadzona jest terapia zajęciowa. Na terenie Gminy funkcjonuje również Centrum Pomocy Dzieci i Młodzieży „Wyspa”. W ramach Centrum działają dwie świetlice środowiskowe: w Stawiszynie i w Zbiersku. Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu po 4 godziny dziennie. Świetlice cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, dają możliwość spędzenia czasu, odrabiania lekcji, skorzystania z pomocy nauczycielskiej (wolontariat), dają schronienie w kryzysach rodzinnych, rówieśniczych i szkolnych. W ramach Centrum funkcjonują również dwie grupy socjoterapeutyczne: w Stawiszynie i w Zbiersku; zajęcia prowadzone są przez specjalistę terapii dziecięcej. W ramach swojej działalności w celu rozwiązywania problemów rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z: Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu, Sądem Rejonowym w Kaliszu (kuratorzy społeczni i zawodowi), Prokuraturą, Pedagogami szkolnymi w Zbiersku-Cukrowni, Posterunkiem Policji w Stawiszynie, Organizacjami pozarządowymi, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedziba w Stawiszynie.

Ochrona zdrowia

Na terenie Gminy działają 2 niepubliczne ośrodki zdrowia, które zajmują się ochroną zdrowia mieszkańców i profilaktyką zdrowotną. Mieszkańcy Zbierska-Cukrowni korzystają przede wszystkim z usług Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zbiersku-Cukrowni. Mieszkańcy Zbierska-Cukrowni mają do dyspozycji również 2 punkty apteczne położone w Zbiersku-Cukrowni oraz 2 apteki położone w Stawiszynie. Mieszkańcy Zbierska-Cukrowni jak również innych miejscowości mają do dyspozycji stację pogotowia ratunkowego położoną w Stawiszynie. Stacja pogotowia ratunkowego obsługuje 4 gminy: Stawiszyn, Mycielin, Żelazków i Blizanów. Stacja posiada w pełni wyposażoną karetkę. Lekarz dyżurujący w pogotowiu po godzinie 18.00, jak również w dni wolne, udziela porad ambulatoryjnych. Opiekę specjalistyczną zapewniają ośrodki powiatowe w Kaliszu, Koninie i Poznaniu. Okresowo na terenie Gminy przeprowadza się badania profilaktyczne.

Bezpieczeństwo publiczne

Na terenie miejscowości Zbiersk-Cukrownia, a także na terenie całej Gminy i Miasta Stawiszyn bezpieczeństwa publicznego pilnują funkcjonariusze Posterunku Policji w Stawiszynie. Posterunek Policji wzmacnia służbę prewencyjną w najbardziej zagrożonych miejscach na terenie miejscowości Zbiersk-Cukrownia i Gminy, a także reaguje na każdą zgłoszoną interwencję. Policja nieustannie prowadzi działania na rzecz redukcji liczby zdarzeń o charakterze kryminalnym.

Ochrona przeciwpożarowa

Na terenie Gminy znajduje się 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym OSP Zbiersk-Cukrownia. Przy jednostce OSP Zbiersk-Cukrownia działa 1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Na wyposażeniu OSP Zbiersk-Cukrownia znajduje się 1 średni samochód ratowniczo-gaśniczy, 3 motopompy i 2 aparaty do ochrony dróg oddechowych. Co roku odbywają się zawody pożarnicze oraz szkolenia. Straż pożarna w Zbiersku-Cukrowni podejmuje i realizuje konkretne działania zarówno w zakresie ochrony życia i mienia przed pożarami, jak również poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej i rozwoju życia kulturalnego na terenie miejscowości i na obszarze Gminy i Miasta.

Ludność

Zbiersk-Cukrownia na koniec 2006 roku liczyły 1.788 mieszkańców. Zbiersk-Cukrownia ma relatywnie korzystną strukturę demograficzną w relacji do średniej krajowej, więcej jest osób w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym, mniej natomiast w wieku poprodukcyjnym.

Religia

Dnia 12 października 2003 roku ks. bp. Stanisław Napierała poświęcił krzyż i plac pod budowę nowego kościoła. Projekt kościoła został wykonany przez inż. Jerzego Kociołowicza. 15 kwietnia 2004 roku rozpoczęto budowę kościoła. Dzięki staraniom ks. kan. Bogdana Czyżniejewskiego w październiku 2005 roku wbudowano kamień węgielny sprowadzony z Nazaretu.

Kody pocztowe, Zbiersk-Cukrownia (wyświetlono 1/1)

Ocena internautów miejscowości Zbiersk-Cukrownia
Średnia ocena: 4.2
liczba ocen: 12

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Zbiersk-Cukrownia, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Zbiersk-Cukrownia

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-17 00:00:41

Szybka zmiana regionu Polski