Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Rawicz


Informacje o Rawicz:

Ilość ulic: 194

Ilość kodów pocztowych: 2

Współrzedne geograficzne N: 51.609169

Współrzedne geograficzne E: 16.857500

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 65

Liczba ludności: 21044

Gęstość ludności: 2694 os./km²

Powierzchnia: 7,81 km²

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

TERC: 4304022054

Tablice rejestracyjne: PRA

Herb Rawicz:

Herb Rawicz

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Rawicz

 • Dzielnica: Sarnowa

 • Dzielnica: Sarnówka

Rawicz

Rawicz – miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie rawickim (siedziba władz powiatu), siedziba gminy miejsko-wiejskiej Rawicz. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. leszczyńskiego.

Według danych z 31 grudnia 2009 miasto liczyło 21 044 mieszkańców.

Historia

Miasto założone w 1638 r. przez Adama Olbrachta Przyjemskiego na terenie jego wsi Sierakowo na tzw. "surowym korzeniu". Zasiedlone przez protestanckich emigrantów ze Śląska i z Czech ; protestanci dominowali w Rawiczu aż do I wojny światowej. W trakcie wielkiej wojny północnej w latach 1705-1706 Rawicz był przez kilka miesięcy siedzibą króla Szwecji Karola XII. W XVIII w. gwałtowny rozwój sukiennictwa (jeden z największych w Polsce ośrodków sukienniczych); całkowity upadek tej branży po wojnach napoleońskich. Od II rozbioru Polski w Królestwie Prus, 1807-1813 w Księstwie Warszawskim, następnie w Wlk. Ks. Poznańskim. Miasto garnizonowe, od 1884 r. siedziba powiatu. Od lat 30. XIX w. w budynkach skasowanego klasztoru franciszkanów więzienie. Od lat 40. XIX w. na miejscu zlikwidowanych wałów miejskich stworzono planty.

Początek XVIII w. to "czarny" okres w dziejach Rawicza. Najpierw pożar, który wybuchł w 1701 r., później okupacja szwedzka w latach 1704-1705 (przebywał wówczas tutaj przez kilka miesięcy król Karol XII), przemarsze wojsk rosyjskich (1707), saskich (1733) dokonały dzieła zniszczenia. Jakby tego było mało, rawiczan zdziesiątkowała zaraza w latach 1710-1711. Około połowy XVIII w. miasto zaczęło odradzać się. Ukończona została budowa zamku (dziś nieistniejącego), a w latach 1753-1756 powstał okazały ratusz, na którym 1783 r. założono piorunochron, jeden z pierwszych na ziemiach polskich. W drugiej połowie XVIII w. Rawicz szybko rozwijał się. W dużej mierze wiązało się to z rozkwitem rzemiosła. Działało wówczas w mieście 1107 mistrzów w 83 zawodach. Skupiali się oni w cechach. Najważniejszym z nich był cech sukienniczy, założony w 1640 r. W ostatnich latach XVIII w. Rawicz zajmował pierwsze miejsce wśród wielkopolskich ośrodków tkactwa sukiennego. Rozwój rzemiosła oraz handlu przyczyniał się do bogacenia miasta i jego mieszkańców. Powstało wtedy wiele budynków mieszkalnych i zabudowań o charakterze przemysłowo-handlowym. Rawicz miał wówczas między innymi 74 wiatraki, 2 browary, gorzelnię, 3 farbiarnie, rzeźnię, cegielnię.

Po drugim rozbiorze Polski ziemię rawicką zajęły Prusy. Na początku 1793 r. wojska pruskie wkroczyły do Rawicza, zaś 17 października zatrzymał się tu król Fryderyk Wilhelm II. Władze pruskie przystąpiły do organizacji zajętych ziem. Mimo kolejnych kataklizmów – pożarów w 1794 i w 1801 r., kiedy to spłonęła trzecia część miasta, Rawicz pozostawał drugim po Poznaniu ośrodkiem w Wielkopolsce pod względem liczby mieszkańców. Sytuacja jednak pogarszała się i w 1805 r. Rawicz na skutek zadłużenia przeszedł w ręce Prusaków.W wyniku traktatu pokojowego w Tylży Rawicz włączony został w 1807 r. do Księstwa Warszawskiego. Nowe władze miasta skupiły się na przywróceniu jego dawnej świetności gospodarczej. W krótkim czasie wzrosła produkcja sukna. Miasto zaczęło odbudowywać się po pożarach. Rozwój Rawicza przerwała jednak wojna Napoleona z Rosją. W 1812 r. do miasta wkroczył ze swym wojskiem brat Napoleona, król Westfalii Hieronim. Kongres wiedeński w 1815 r. przywrócił ponownie Prusom uprzednio zajęte ziemie, tak więc Rawicz znów znalazł się pod zaborem. Utworzone przez zaborcę Wielkie Księstwo Poznańskie, w skład którego weszła ziemia rawicka, mimo pozorów autonomii było integralną częścią Prus. Wiązało się to z napływem ludności śląskiej i niemieckiej, która począwszy od lat trzydziestych zaczęła w Rawiczu stanowić większość. Nowa sytuacja polityczna poważnie zmieniła także strukturę gospodarczą Rawicza. Odcięcie od rynków zbytu sukna na Wschodzie doprowadziło do stopniowego upadku najważniejszego rzemiosła – sukiennictwa. Wprawdzie w latach 1843-1845, dzięki dostawom dla garnizonów pruskich, Rawicz ponownie stał się największym ośrodkiem w Wielkopolsce, ale okres rozkwitu trwał krótko. Rawiccy sukiennicy zaczęli emigrować do powstających ośrodków włókienniczych w Zgierzu i Łodzi. Upadkowi rzemiosła towarzyszył natomiast szybki rozwój rolnictwa i hodowli. Wprowadzanie nowych maszyn i metod uprawy, uwłaszczenie chłopów to czynniki, które spowodowały, że na ziemi rawickiej zaczyna dominować rolnictwo. W pierwszej połowie XIX w. zauważyć można także początki kształtowania się w Rawiczu przemysłu. Najważniejszym zakładem była fabryka cygar i tytoniu, słynąca w całym Księstwie Poznańskim ze swoich wyrobów. W 1857 r. założono w Rawiczu drugą w Wielkopolsce gazownię miejską. Okres romantyzmu to lata walki Polaków o niepodległość. Wprawdzie powstanie listopadowe, Wiosna Ludów i powstanie styczniowe nie objęły swoim zasięgiem Rawicza, to jednak przebywali wówczas na tej ziemi ludzie zaangażowani w walkę narodowowyzwoleńczą. W 1831 i 1832 r. przebywał kilkakrotnie na ziemi rawickiej, goszcząc w Konarzewie, Adam Mickiewicz. W 1863 r. przybył tu przywódca powstania styczniowego, Stefan Bobrowski. Zginął on 12 kwietnia w lesie łaszczyńskim, w sprowokowanym przez przeciwników politycznych pojedynku. Grób Bobrowskiego znajduje się na cmentarzu w Łaszczynie. W 1886 r. władze pruskie dokonały nowego podziału administracyjnego Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Utworzono powiat rawicki, co miało duże znaczenie dla jego dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego. Liczył on około 48 tysięcy mieszkańców i pod względem gęstości zaludnienia zajmował pierwsze miejsce w Wielkopolsce. Ziemia rawicka nadal miała głównie charakter rolniczy, przy czym przełom XIX i XX w. był szczytowym okresem rozwoju w gospodarce hodowlanej. Wzrastała hodowla bydła, trzody chlewnej, koni, powstały stowarzyszenia hodowców pszczół, gołębi pocztowych. Zmieniło się też oblicze wiejskiego przemysłu. Zniknęły zakłady związane z sukiennictwem, powstały natomiast mleczarnie, mączkarnie, torfiarnie. Pod koniec XIX w. Rawicz stał się ważnym ośrodkiem przemysłowym. Wybudowano nowe, wielkie zakłady przemysłowe. W mieście istniały fabryki cygar, tabaki, maszyn, wag, mebli, szczotek, papieru, torebek papierowych, drukarnie, browary, olejarnia, roszarnia, tartak. W 1891 r. rozpoczęto zakładanie wodociągów, zaś w 1911 r. – kanalizacji. Znacznie wzrosła liczba budynków mieszkalnych. Secesyjne kamienice są do dziś trwałym elementem pejzażu miasta.

I wojna światowa przerwała okres rozwoju gospodarczego. Były to jednak lata, które obudziły nadzieje Polaków na zrzucenie jarzma niewoli. Kiedy wybuchło powstanie wielkopolskie, rawiczanie włączyli się do walki o niepodległość. Na ziemi rawickiej znajdowało się jedno z centrów powstania, tutaj też najdłużej trwały zacięte walki. Przywódcą powstania w Rawickiem był Ignacy Busza. Ostatecznie powiat rawicki znalazł się w obrębie państwa polskiego po prawie roku od zakończenia powstania – 17 stycznia 1920 r. W okresie międzywojennym Rawicz, mimo odpływu ludności niemieckiej, pozostawał miastem wielonarodowościowym i zróżnicowanym wyznaniowo. Najliczniejsza była społeczność katolicka, ale istnieli też ewangelicy oraz wyznawcy judaizmu i prawosławia. Rawickie w latach międzywojnia było regionem rolniczym. Powodowało to rozwój głównie przemysłu spożywczego, wśród którego najważniejszą rolę odgrywała wytwórczość cukrownicza, spirytusowa i młynarska. W samym Rawiczu istniało kilkadziesiąt fabryk różnych branż. Początkowo trzy, następnie dwie fabryki wódek i likierów dawały produkcję, stawiającą Rawicz w gonie największych ośrodków w Poznańskiem. Miasto rozsławiły także rawickie kiełbaski z fabryki konserw mięsnych Scholza. Znaczącą rolę odgrywały cztery zakłady metalowe. Istniały też m.in. fabryki karmelków, fortepianów i pianin, szczotek i pędzli, wyrobów koszykowych. W Rawiczu uruchomiono pierwszą w Polsce fabrykę papieru falistego i kartonów. 26 czerwca 1928 r. przyjechał do Rawicza prezydent Ignacy Mościcki. Wiele innych znanych osobistości przebywało w tych latach w mieście, niestety, nie zawsze z własnej woli. Słynne więzienie, utworzone przez Prusaków w 1827 r., stało się w okresie międzywojennym jednym z największych i najcięższych w Polsce. Rawicz był ważnym ośrodkiem oświatowym o znaczeniu ponadregionalnym. Oprócz szkół powszechnych istniały tu Państwowe Seminarium Nauczycielskie, Korpus Kadetów, dwa gimnazja. Szczególne znaczenie miał zwłaszcza Korpus Kadetów, który powstał jako trzeci w Polsce. Wybór Rawicza, stanowiącego zachodnią rubież Rzeczypospolitej, nie był przypadkowy – miasto odgrywało rolę strategiczną. Korpus Kadetów powstał w Rawiczu w 1925 r. Był to elitarny zakład o charakterze gimnazjum i liceum wojskowego, kształcący przyszłą kadrę oficerską. Szybko powiększająca się liczba kadetów spowodowała, że miasto podjęło w 1927 r. inicjatywę budowy okazałego gmachu szkolnego (dziś mieści się w nim szpital). Wychowankami Korpusu Kadetów w Rawiczu byli późniejsi dowódcy i członkowie elit intelektualnych.

1 września 1939 r. wkroczył do Rawicza mały oddział niemiecki. W ratuszu nastąpiło przejęcie władzy przez okupanta i powołanie tymczasowego burmistrza. Jednak wobec nasilającej się strzelaniny, oddział wycofał się. Hitlerowcy zajęli ponownie miasto 5 września. Pierwsze egzekucje na ludności polskiej miały miejsce już w październiku 1939 r. W rawickim więzieniu w latach okupacji zamordowano około 1300 osób. 22 stycznia 1945 r. niespodziewany atak czołgów Armii Czerwonej zaskoczył Niemców. W popłochu wycofali się z miasta. Rawicz został wyzwolony, lecz nie oznaczało to wolności. Władzę sprawowała Komenda Wojenna Armii Czerwonej. W mieście przebywało do 1946 r. około 15 tysięcy Rosjan. Znowu ponurą sławę zyskało rawickie więzienie. Od wczesnego lata 1945 r. więziono tu byłych żołnierzy Armii Krajowej i działaczy opozycyjnych. Rawicz w latach 1945-1956 był jednym z największych i najcięższych więzień przez, które przewinęło się ponad 19 tysięcy więźniów politycznych, a liczba udokumentowanych ofiar reżimu wynosi 142 osoby. W Rawiczu byli więzieni liczni żołnierze Polski podziemnej, działacze niepodległościowi, prześladowani żołnierze PSZ na Zachodzie, m.in. Stanisław Skalski. Zmarł tam Kazimierz Pużak.

Po wyzwoleniu stan rolnictwa i przemysłu był katastrofalny. Przystąpiono do usuwania śladów zniszczeń wojennych. Nacjonalizacja zakładów oraz reforma rolna nie przyniosły spodziewanych efektów. Dopiero od połowy lat 50. nastąpił stopniowy rozwój. Najbardziej dynamiczny okres przypadł na przełom lat 60. i 70. Powstało wówczas wiele nowych zakładów, zmodernizowano infrastrukturę miasta, gwałtownie wzrosło budownictwo mieszkaniowe. Po reformie administracyjnej w połowie 1975 r. Rawicz znalazł się w granicach województwa leszczyńskiego, stając się jednym z najważniejszych jego ośrodków. Po reorganizacji państwa od stycznia 1999 r. Rawicz ponownie stał się siedzibą powiatu w tradycyjnych granicach ziemi rawickiej w województwie wielkopolskim.

Wiąże się również z Rawiczem przysłowie "Kto nie ryzykuje w Rawiczu nie siedzi", które związane jest jak nie trudno się domyślić z tamtejszą placówką karną.

Zabytki

Stare Miasto – do rejestru zabytków wpisany jest cały zespół, na który składają się

 • zabudowa, m.in.:
  • barokowy ratusz na Rynku
  • kościół neogotycki pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania Najświętszej Marii Panny
  • kościół poewangelicki pw. św. Andrzeja Boboli
  • planty powstałe z przebudowania wałów obronnych – drugie pod względem wielkości w Polsce po krakowskich. 16 października 2003 r. nadano im imię Jana Pawła II

a przede wszystkim

 • układ urbanistyczny – wszystkie ulice na Starym Mieście krzyżując się tworzą kąty proste

Do II wojny światowej znajdowała się tutaj okazała synagoga, która została zburzona przez Niemców w 1940 r. Obecnie na jej miejscu znajduje się parking, na którym zaznaczono zarys fundamentów synagogi.

 • synagoga w Rawiczu

Kościoły

Obecnie na terenie miasta działalność duszpasterską prowadzą następujące kościoły:

 • Kościół Rzymskokatolicki
  • Parafia Chrystusa Króla i Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Rawiczu
  • Parafia św. Andrzeja Apostoła w Rawiczu-Sarnowie
  • Parafia św. Andrzeja Boboli w Rawiczu
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski
  • Zbór ewangelicko-augsburski w Rawiczu - Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lesznie

Przemysł

Przemysł metalowy (Należące do koncernu Honeywell Zakłady Urządzeń Gazowniczych Gazomet, Odlewnia Żeliwa, DBP Ltd., Ferrpol KTM, w dzielnicy Sarnowa zakłady mechaniczne "POLMECH", Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG Sp. z o.o., Spółdzielnia Inwalidów Rozwój)

Przemysł papierniczy (zakłady Rawibox SA, dawna papiernia)

Przemysł drzewny (tartak Rawicz)

Przemysł spożywczy (Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Rawiczu, dawniej też młyn)

Przemysł energetyczny (ciepłownia "Winiary")

Przemysł paliwowy (PHUP PIEPRZYK)

Niegdyś ważną gałęzią przemysłu rawickiego był przemysł odzieżowy np. Zakłady Modena oraz (po 1990 roku) PPUH Aladan oraz zakłady odzieżowe "RAWI". Przy Zakładzie Karnym nieprzerwanie od 1966 r. działa Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Rawiczu. Przedmiotem działalności Gospodarstwa Pomocniczego jest produkcja mebli biurowych, sądowych, wyrobów metalowych i kwaterunkowych, kartonów oraz świadczenie usług introligatorskich. Ponadto w podrawickich miejscowościach swe siedziby znalazły: notowana na WGPW spółka z Grąbkowa - Polski Koncern Mięsny "Duda" SA, zakład produkcji kostki brukowej ZPB "Kaczmarek" oraz Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. z Żylic - największe tego typu przedsiębiorstwo w kraju. Do liczących się przedstawicieli branży przetwórstwa spożywczego należą również: Zakłady Mięsne Salus Sp. z o.o., Zakłady Mięsne Majerowicz Sp. z o.o. oraz należąca do koncernu Pfeiffer und Langen Cukrownia Miejska Górka SA.

W związku z faktem, iż pomiędzy Rawiczem, a Gostyniem zalegają jedne z największych, perspektywicznych pokładów węgla brunatnego (wielkość złożna szacowana jest na 1,7mld ton) prawdopodobnym może być w przyszłości rozwój przemysłu wydobywczego. Prace w tym kierunku prowadzi między innymi Kopalnia Węgla Brunatnego KONIN SA.

Dodatkowo w gminie Rawicz zakończono pomiary wietrzności, które potwierdziły bardzo dobre warunki panujące w gminie i powiecie do rozwoju Energetyki Odnawialnej. Pierwsza z planowanych kilku zespołów farm wiatrowych powstanie w roku 2012.

Transport

Cztery linie autobusowe MZK, PKS, stacja PKP przy linii PoznańWrocław (w 1996 zamknięto dla ruchu pasażerskiego linię Rawicz – Kobylin, a w 1991 Rawicz – Legnica). Krzyżują się tu drogi krajowe:

Sport

 • RKS Kolejarz Rawicz – żużel
 • RSC BIKE - Rawickie Stowarzyszenie Cyklistów BIKE
 • KP Rawia Rawicz – piłka nożna
 • RKKS Rawia Rawicz - koszykówka
 • Korona Rawbud Rawicz
 • RKS Pavart – speedrower
 • UPKS Wodnik Rawicz - pływanie
 • UKS Olimp Rawicz - koszykówka

MUKS Kadet Rawicz - lekkaatletyka

Dzielnice i osiedla

 • Stare Miasto
 • Osiedle im. Bohaterów Westerplatte
 • Osiedle im. Henryka Sienkiewicza
 • Osiedle 350-lecia Rawicza
 • Osiedle Sierakowo
 • Sarnowa

Zobacz też

 • Parafia Chrystusa Króla i Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Rawiczu
 • Sarnowa
 • Cmentarz żydowski w Rawiczu

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 194)

0-9ABCDEFGHJKLŁMNOPRSŚTWXZŻ

0-9

ul. 1000 Lecia
ul. 11 Listopada
ul. 17 Stycznia
ul. 3 Maja
ul. 30-Lecia
ul. 700-lecia

A

ul. Akacjowa
ul. Armii Krajowej
ul. Asnyka Adama

B

ul. Bączkiewicza Feliksa
ul. Berlinga Zygmunta
ul. Berlinga Zygmunta (Generała Zygmunta Berlinga)
ul. Bobrowskiego Stefana
ul. Boczna
ul. Bohaterów Westerplatte
ul. Bractwa Kurkowego
ul. Broniewskiego Władysława
ul. Brzozowa
ul. Buszy Ignacego

C

ul. Ceglana
ul. Cepurskiego Kazimierza
ul. Chopina Fryderyka
ul. Cicha
ul. Czarnieckiego Stefana

D

ul. Dąbrowskiego Jarosława Wały
ul. Dębowa
ul. Dożynkowa
ul. Dworcowa
ul. Dzieciuchowicza Stanisława
ul. Długa

E

ul. Englerta Józefa

F

ul. Fiołkowa

G

ul. Gajowa
ul. Glinki
ul. Grota Roweckiego Stefana (Generała Stefana Grota Roweckiego)
ul. Grunwaldzka
ul. Głowackiego Aleksandra

H

ul. Hallera gen. Józefa
ul. Hallera Józefa (Generała Józefa Hallera)

J

ul. Jadwigi Królowej
ul. Jana III Sobieskiego
ul. Jana Kazimierza
ul. Jasna
ul. Jesienna

K

ul. Kadecka
ul. Kamienista
ul. Kamińskiego Stanisława
ul. Kilińskiego Jana
ul. Klasztorna
ul. Kmicica Andrzeja
ul. Kolejowa
ul. Konopnickiej Marii
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Kordeckiego ks. Klemensa
ul. Kościelna
ul. Kościuszki Tadeusza Wały
ul. Kosynierów Gdańskich
ul. Kosynierów Gdyńskich
pl. Kowalskiego ppłk. Włodzimierza
ul. Kowalskiego Włodzimierza Pl. (Podpułkownika Włodzimierza Kowalskiego)
ul. Kramarska
ul. Kręta
ul. Królowej Jadwigi
ul. Krótka
ul. Kurpińskiego Karola
ul. Kwiatowa

L

ul. Leśna
ul. Letnia
ul. Lipowa
ul. Listopada 11

Ł

ul. Łabędzia
ul. Łąkowa
ul. Łaszczyńska

M

ul. Maja 3
ul. Marcinkowskiego Karola
ul. Mały Plac Ćwiczeń
ul. Mickiewicza Adama
ul. Miedzińskiego Józefa
ul. Miedzińskiego Stanisława
ul. Mikołajewicza Stanisława
ul. Miodowa
ul. Miła
ul. Młyńska

N

ul. Nowa
ul. Nowiaszaka Edwarda
ul. Nowowiejskiego Feliksa

O

ul. Ogrodnicza
ul. Orzeszkowej Elizy
ul. Owocowa

P

ul. Paderewskiego Ignacego
ul. Piaskowa
ul. Piastowska
ul. Piłsudskiego Józefa (Marszałka Józefa Piłsudskiego)
ul. Piłsudskiego marsz. Józefa
ul. PLATANOWA
ul. Plater Emilii
ul. Podgórna
ul. Podmiejska
ul. Podzamcze
ul. Polna
ul. Poniatowskiego Józefa (Księcia Józefa Poniatowskiego)
ul. Poniatowskiego Wały Księcia Józefa
ul. Powstańców Wielkopolskich Wały
ul. Poznańska
ul. Południowa
ul. Półwiejska
ul. Prusa Bolesława
ul. Przyjmy Przyjemskiego
ul. Przyjmy Przyjemskiego Adama
ul. Przytorze
ul. Pużaka Kazimierza

R

rynek Rynek
rynek Sarnowski
rondo Solidarności
ul. Ratuszowa
ul. Reymonta Władysława Stanisława
ul. Rolnicza
ul. Roweckiego gen. Grota
ul. Różana
ul. Ryblewskiej-Cichońskiej Zofii
ul. Rynek Rynek
ul. Rzeźnicka

S

ul. Sadownicza
ul. Saperska
ul. Sarnowska
ul. Sarnowski Rynek
ul. Scherwentkego Józefa
ul. Sczanieckich
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Sierakowska
ul. Sikorskiego gen. Władysława
ul. Sikorskiego Władysława (Generała Władysława Sikorskiego)
ul. Simoniego Bolesława
ul. Skargi Piotra
ul. Skromna
ul. Skrzetuskiego Jana
ul. Sobieskiego Jana III
ul. Sosnowa
ul. Spacerowa
ul. Spokojna
ul. Sportowa
ul. Staszica Stanisława
ul. Stawna
ul. Stawowa
ul. Stodołowa
ul. Strażacka
ul. Strzelecka
ul. Stycznia 17
ul. Sucharskiego Henryka (Majora Henryka Sucharskiego)
ul. Sucharskiego mjr.
ul. Sukiennicza
ul. Szarych Szeregów
ul. Szklarniowa
ul. Szkolna
ul. Szwedzka
ul. Słoneczna

Ś

ul. Średnia
ul. Środkowa
ul. Świerkowa
ul. Świętojańska

T

ul. Targowa
ul. Tęczowa
ul. Topolowa
ul. Transportowców
ul. Tysiąclecia

W

ul. Wąska
ul. Wawrzyniaka ks. Piotra
ul. Wawrzyniaka Piotra (Księdza Piotra Wawrzyniaka)
ul. Wazów
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego
ul. Wały Powstańców Wielkopolskich
ul. Wały Tadeusza Kościuszki
ul. Wiatraczna
ul. Widna
ul. Winiary
ul. Wiosenna
ul. Witosa Wincentego
ul. Wojska Polskiego
pl. Wolności
ul. Wołodyjowskiego Michała
ul. Wspólna
ul. Wyspiańskiego Stanisława
ul. Wyszyńskiego Kardynała Stefana
ul. Wyszyńskiego Stefana (Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
ul. Wzgórze
ul. Władysława IV

X

ul. XXX-lecia PRL

Z

ul. Zacisze
ul. Zagłoby Jana Onufrego
ul. Zapolskiej Gabrieli
ul. Zielona
ul. Zimowa

Ż

ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żwirowa

Kody pocztowe, Rawicz (wyświetlono 2/2)


Ocena internautów miejscowości Rawicz
Średnia ocena: 4.6
liczba ocen: 13

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Rawicz, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Rawicz

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 21:04:08

Szybka zmiana regionu Polski