Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Kołobrzeg


Informacje o Kołobrzeg:

Ilość ulic: 393

Ilość kodów pocztowych: 6

Współrzedne geograficzne N: 54.177780

Współrzedne geograficzne E: 15.576940

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 94

Liczba ludności: 45300

Gęstość ludności: 1752,7 os./km²

Powierzchnia: 25.7 km²

Wysokośc npm: 1

Rodzaj gminy: miejska

SIMC: 0950026

TERC: 3208011

Tablice rejestracyjne: ZKL

Herb Kołobrzeg:

Herb Kołobrzeg

Flaga Kołobrzeg:

Flaga Kołobrzeg

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Kołobrzeg

 • Dzielnica: Kostrzewno

 • Dzielnica: Lubinia

 • Dzielnica: Lubostronie

 • Dzielnica: Podczele

 • Dzielnica: Przylaski

 • Dzielnica: Radzikowo

 • Dzielnica: Radzikowskie Przedmieście

 • Dzielnica: Żółczyce

Kołobrzeg

Kołobrzeg (łac. Colberga, niem. Kolberg) – miasto i gmina w północno-zachodniej Polsce, w północnej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie kołobrzeskim, położone na Pomorzu Zachodnim, u ujścia rzeki Parsęty, nad Zatoką Pomorską, przy drodze krajowej nr 11. Czwarty ośrodek miejski województwa (pod względem liczby ludności), duże kąpielisko morskie oraz uzdrowisko.

W ujściu rzeki znajduje się port morski z funkcjami: handlową, pasażerską, rybacką i jachtową. W mieście i okolicach występują źródła wody mineralnej, solanki oraz pokłady borowiny. W Kołobrzegu leczy się głównie choroby górnych dróg oddechowych, krążenia i choroby stawów. Kołobrzeg jest także regionalnym ośrodkiem kulturalnym. W okresie letnim odbywają się tu liczne koncerty popularnych piosenkarzy, muzyków, kabarecistów. Miasto jest jedną ze stolic diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (konkatedra) Kościoła katolickiego.

Według danych z 30 czerwca 2010 r. miasto miało 44 980 mieszkańców.

Położenie

Kołobrzeg leży w środkowej części wybrzeża województwa zachodniopomorskiego, w północnej części powiatu kołobrzeskiego u ujścia rzeki Parsęty do Zatoki Pomorskiej. Miasto jest położone na pograniczu dwóch makroregionów Pobrzeża Szczecińskiego i Pobrzeża Koszalińskiego. Ujściowy odcinek doliny Parsęty i wschodnia część miasta należy do Wybrzeża Słowińskiego, natomiast zachodni kraniec Kołobrzegu należy do Wybrzeża Trzebiatowskiego.

Historycznie Kołobrzeg leży na Pomorzu Zachodnim, gdzie związany był z biskupim księstwem kamieńskim. Od 1815 roku w rejencji koszalińskiej, w prowincji Pomorze. W 1946 r. Kołobrzeg włączono do województwa szczecińskiego. W 1950–1998 roku należał do województwa koszalińskiego.

Według danych z 1 stycznia 2010 r. powierzchnia miasta wynosiła 25,67 km², co stanowi 3,54% powierzchni powiatu kołobrzeskiego.

W rejestrze urzędowym wyróżnia się 8 części miasta: Kostrzewno, Lubinia, Lubostronie, Podczele, Przylaski, Radzikowo, Radzikowskie Przedmieście, Żółczyce.

Środowisko naturalne

Struktura użytkowania gruntów (2005)
Rodzaj Powierzchnia  %
Użytki rolne 610 ha 23,76%
Lasy i grunty leśne 142 ha 5,53%
Pozostałe grunty i nieużytki 1815 ha 70,71%
Σ 2567 ha 100%

Przez środkową część miasta przepływa rzeka Parsęta wraz z jej ramieniem bocznym Więceminką.

Miasto leży w dolinie rzeki Parsęty, która oddziela Wybrzeże Trzebiatowskie od Wybrzeża Słowińskiego. Kołobrzeg położony jest na nizinnym i podmokłym obszarze zaplecza wydm nadmorskich. Ok. 3 km² zurbanizowanego obszaru miasta znajduje się na wysokości 0–2,5 m, a wskutek tego zagrożone zalaniem przez podnoszący się poziom morza. Abrazja brzegu morskiego i zagrożenie powodzią sztormową jest przyczyną prowadzonych tu zabiegów ochrony wydm nadmorskich. Miasto jest przykładem silnej antropopresji obszarów nadbrzeżnych. Z powodu obecności obiektów infrastruktury wypoczynkowo-uzdrowiskowej, portowej i obiektów handlowych w strefie brzegowej nastąpiło całkowite przekształcenie i zanik naturalnych wydm nadmorskich po wschodniej części ujścia Parsęty. Po zachodniej stronie ujścia Parsęty na odcinku ok. 1,5 km znajduje się wysoki szeroki wał wydmowy. Wysoczyzna morenowa wschodniej części miasta Kołobrzeg położona jest na wysokości 7–8 m n.p.m. Ograniczona od północy umocnionym brzegiem klifowym przechodzi bez wyraźnych krawędzi w dolinę przymorską.

Miasto Kołobrzeg znajduje się na wschodnim skłonie antykliny Kołobrzegu, wysoko wypiętrzonej struktury permo-mezozoicznej pociętej siecią uskoków. Ze strukturą antykliny Kołobrzegu wiąże się występowanie wód mineralnych ujmowanych dla celów leczniczych. Są one, obok wysokiej jakości borowiny, podstawowym surowcem leczniczym decydującym o walorach uzdrowiskowych Kołobrzegu. Należą one do reliktowych wód mezozoicznych, a odnawianie ich zasobów następuje drogą ascenzji wód słonych z poziomu triasowego i cechsztyńskiego wzdłuż linii tektonicznych.

Przyroda

Według podziału geobotanicznego szaty roślinnej Polski, miasto Kołobrzeg należy do strefy klimatycznej pobrzeża bałtyckiego w środkowoeuropejskiej prowincji niżowo-wyżynnej. Strefa Pobrzeże Południowobałtyckie charakteryzuje się zatorfionymi dolinami przymorskimi, wydmami z roślinnością piaskową oraz płaskimi płatami pomorskiej moreny dennej i wzgórzami moreny czołowej zajętymi przez lasy. Charakterystyczną roślinnością tej krainy są torfowiska wrzosowiskowe (właściwie wrzoścowe) oraz lasy bukowe i mieszane, olszyny, wilgotne bory sosnowe i lasy sosnowo-mieszane. Osobliwościami florystycznymi tych lasów są: jarząb szwedzki i wiciokrzew pomorski.

Władze miasta w 1996 roku objęły ochroną użytek ekologiczny Ekopark Wschodni w Podczelu, który stanowi zbiorowisko łąkowe i szuwarowe roślinności halofilnej z wieloma gatunkami słonorośli mających tu jedyne stanowisko w Polsce.

Część terenów miasta znajduje się w granicach dwóch obszarów Natura 2000 tj. Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski oraz Dorzecze Parsęty. Wschodnia część miasta należy do Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego.

W mieście jest 6 parków o łącznej powierzchni 62,9 ha, z których największy Park im. Stefana Żeromskiego (31,1 ha) został założony w XIX wieku i stanowi nadmorski park zdrojowy tutejszego uzdrowiska.

Klimat

Kołobrzeg leży w krainie klimatycznej zwanej Pobrzeżem Kołobrzeskim w obrębie klimatów bałtyckich. Klimat miasta kształtowany jest pod wpływem Morza Bałtyckiego. Kołobrzeg posiada znacznie zróżnicowany klimat miejscowy. Można tu wyróżnić kilka mikroregionów klimatycznych: 1) klimat plaży, 2) klimat parku i lasu na wydmach na zachód od parku, 3) klimat terenów zabudowanych (centrum miasta i uzdrowisko), 4) klimat terenów zabagnionych i doliny Parsęty na południe od miasta, 5) klimat obszarów wysoczyznowych. Suma rocznych opadów w Kołobrzegu przekracza średnie dane liczbowe odnotowane dla kraju, a średnia roczna temperatura wynosi około 8 °C. Ze względu na charakterystyczny klimat od wielu lat znane jest jako uzdrowisko i letnisko polskiego wybrzeża.

Uzdrowisko

W uzdrowisku prowadzone jest leczenie w następujących kierunkach: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego, choroby reumatologiczne, choroby kardiologiczne i nadciśnienie, choroby górnych dróg oddechowych, choroby dolnych dróg oddechowych, cukrzyca, otyłość, choroby endokrynologiczne, osteoporoza, choroby skóry.

Na terenie uzdrowiska znajdują się udokumentowane następujące naturalne surowce lecznicze zaliczane do kopalin podstawowych: wody lecznicze i podziemne, peloid leczniczy (torf).

W Kołobrzegu znajdują się 24 zakłady lecznictwa uzdrowiskowego.

Historia

Jedno z najstarszych miast na Pomorzu Zachodnim istniało już w VIII wieku, gdzie funkcjonował gród obronny słynny na całe Pomorze (pierwotna lokalizacja na terenie dzisiejszej wsi Budzistowo). W 1000 roku książę Bolesław Chrobry założył tu biskupstwo, właściwe terytorialnie dla całego Pomorza, którego biskupem został Reinbern, jednakże upadło ono w latach 1007–1013. W XIII wieku Kołobrzeg dostał się pod kuratelę biskupów kamieńskich, ponadto po śmierci Bolesława Krzywoustego (1138) przeszedł pod zwierzchnictwo cesarza niemieckiego, a następnie króla Danii. W 1255 roku miasto otrzymało prawa miejskie. Było centrum warzelnictwa, handlu i rybołówstwa. Od XIV wieku członek bałtyckiej Hanzy. Tu w 1564 roku cech kowali zagwarantował sobie w statucie, że ludność pochodzenia słowiańskiego nie będzie przyjmowana.

W 1653 miasto przejęli brandenburczycy, którzy natychmiast zamienili je w twierdzę. Od tego czasu miasto zaczęło podupadać. W 1761 podczas wojny siedmioletniej miasto zdobyli Rosjanie.

W 1807 Twierdza Kołobrzeg (niem. Festung Kolberg) została oblężona przez wojska Napoleona. Polskie oddziały na Kołobrzeg prowadził płk Sułkowski. Komendantem twierdzy był hrabia pruski, major Gneisenau. Miasto broniło się aż do podpisania traktatu pokojowego w Tylży, który zakończył wojnę. Wydarzenie to urosło w Prusach do rangi legendy. Major Gneisenau otrzymał awans na podpułkownika i zyskał znaczną sławę jako dowódca.

W 1830 powstał pierwszy zakład kąpieli solankowych.

W 1859 Kołobrzeg uzyskał połączenie kolejowe ze Szczecinem i Gdańskiem. Szybki rozwój uzdrowiska nastąpił po utraceniu przez miasto statusu twierdzy. W roku 1899 został otwarty dom zdrojowy (Strandschloß).

Decyzją króla Prus twierdza została zlikwidowana w 1872 roku, rozpoczęła się rozbiórka fortyfikacji i stopniowo zaczął się zmieniać charakter miasta.

Dane historyczne
Rok Ludność Zm., %
1924 33 000
1940 36 800 11,5%
1950 6756 –81,6%
1960 16 732 147,7%
1970 26 095 56%
1980 38 174 46,3%
1990 45 432 19%
2000 45 035 –0,9%
2008 44 889 –0,3%
2000,2007 – dane GUSu
dane do 1990 r.

W czasie I wojny światowej Kołobrzeg wraz ze swoimi sanatoriami i domami wypoczynkowymi przekształcił się w wielki szpital wojskowy.

W 1933 roku dużą liczbę głosów otrzymała tu NSDAP Adolfa Hitlera, który został honorowym obywatelem miasta.

W listopadzie 1944 roku rozkaz Hitlera ogłosił ponownie Kołobrzeg twierdzą. Pierwszy atak na twierdzę Armia Czerwona przypuściła 4 marca 1945. Po kilku dniach do walki weszła 6 Dywizja Piechoty Wojska Polskiego, 3 Dywizja Piechoty i pododdziały saperów.

Po 14 dniach walki, 18 marca 1945 Kołobrzeg zdobyły przez I Armię Wojska Polskiego i wojska I Frontu Białoruskiego pod dowództwem marszałka Gieorgija Żukowa. Punktem zwrotnym było ściągnięcie ze zdobytego wcześniej Koszalina baterii katiusz, po 60 seriach wystrzelonych w kolegiatę (960 rakiet) została ona zniszczona, a oddziały polskie mogły wejść do śródmieścia. Ostatnim punktem oporu Niemców był Fort Ujście, na którym obecnie stoi wieża latarni morskiej. Większość żołnierzy niemieckich zdołano ewakuować do Świnoujścia.

Podczas działań wojennych w 1945 roku, znanych jako Bitwa o Kołobrzeg, miasto zostało zniszczone w 95%. Jeszcze w marcu 1945 roku odbyły się tu zaślubiny Polski z morzem. Aktu tego dokonał żołnierz – kapral Franciszek Niewidziajło.

W 1967 roku Kołobrzeg otrzymał formalnie status uzdrowiska.

W roku 1998, w Kołobrzegu odnotowano największą liczbę ludności – 48 tys. ludzi. Od 1999 roku siedziba powiatu w granicach województwa zachodniopomorskiego. 30 września 2006 roku Kołobrzeg otrzymał Honorową Flagę Rady Europy.

Toponimia

Nazwa miasta została po raz pierwszy w dokumentach zapisana przez kronikarza niemieckiego Thietmara z Merseburga, gdy cesarz Otton III wraz z Bolesławem Chrobrym w 1000 roku ustalili arcybiskupstwo w Gnieźnie i podległą mu diecezję w Kołobrzegu. Wówczas Reinbern był biskupem kościoła Soli Kołobrzeskiej (łac. Salsae Cholbergiensis aecclesiae episcopus) i podlegał arcybiskupowi Radzimowi.

Archeolog Lech Leciejewicz, który prowadził prace na południowym brzegu Bałtyku w wielu miejscach polskiego wybrzeża wyraził opinię, że Thietmar używając określenia Salsae Cholbergiensis przekazał pierwotną nazwę tej miejscowości. Nazwa brzmiała "Solec" lub "Sól koło brzegu". Później, podobnie jak w przypadku Magnum Sal koło Krakowa, dzisiejszej Wieliczki nazwa uległa skróceniu.

Obecna nazwa miasta formalnie obowiązuje od 19 maja 1946.

Architektura i urbanistyka

Jednym z nadmorskich obiektów jest kołobrzeskie molo, które ma długość 220 metrów i jest najdłuższym żelbetowym molem w Polsce. Kolejnym charakterystycznym obiektem dla tego nadmorskiego miasta jest latarnia morska wybudowana w 1946 r. na miejscu poprzedniej wysadzonej w marcu 1945 r. przez wojska niemieckie. Wzdłuż kołobrzeskiej plaży zbudowano Bulwar Jana Szymańskiego.

Kołobrzeg znajduje się na liście miast Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego. Najlepszym przykładem architektury gotyckiej w mieście jest bazylika mariacka oraz Baszta Lontowa. Architektura neogotycka to przede wszystkim ratusz miejski, gmach kołobrzeskiej poczty oraz kościół rektoralny Niepokalanego Poczęcia NMP. Przykładem stylu modernistycznego jest kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Po ustaniu działań wojennych w gruzach było ponad 90% budynków Kołobrzegu. Niektóre obiekty udało się odremontować, ale w większości odgruzowanego miasta postawiono dużą liczbę bloków z tzw. wielkiej płyty. Dopiero w latach 80. zaczęto przebudowę centrum miasta. Wokół dawnego Rynku i katedry powstała nowa dzielnica, która nie odtwarzała ani dawnych podziałów własnościowych, ani też przedwojennej zabudowy, lecz była raczej próbą stworzenia nastroju staromiejskiego.

Tereny kolejowe oddzielają uzdrowisko od miasta, stanowią barierę przestrzenną w rozwoju układu miejskiego. Przed wojną pomimo istnienia portu Meikuhle – park zdrojowy położony na lewym brzegu Parsęty miał w sezonie stałe połączenie z częścią prawobrzeżną kurortu – tereny uzdrowiskowe rozciągały się po obydwu brzegach rzeki.

Dawny układ fortyfikacji został wchłonięty przez miasto w XIX wieku. Tradycja twierdzy – miasta obronnego jest utrwalona w jego strukturze przestrzennej. Tereny koszar i poligonów otaczają miasto kręgiem podobnie jak niegdyś fortyfikacje. Ich niedostępność spowodowała współcześnie powstanie nowych przedmieść – osiedli zabudowy jednorodzinnej w zupełnej izolacji od układu miejskiego.

Gospodarka

Funkcja portowa jest najstarszą funkcją miastotwórczą Kołobrzegu, choć miasto rozwijało się w oderwaniu od portu. Dzisiaj tereny portowe, miejskie i uzdrowiskowe zlewają się ze sobą.

W mieście działa port handlowy (Polska Żegluga Bałtycka), rybacki, jachtowy, wojenny oraz przystań pasażerska. Port handlowy w Kołobrzegu ma znaczenie regionalne; obroty ładunkowe w 2003 r. wynosiły 150,8 tys. ton. W okresie przedwojennym port kołobrzeski miał prawie dwukrotnie wyższe obroty ładunkowe tj. 234,2 tys. ton. Flota rybacka w Kołobrzegu składa się ze 114 jednostek

W Kołobrzegu funkcjonuje morskie przejście graniczne. Ruch graniczny w porcie wyniósł w 2003 roku 9714 osób.

Według danych z 2008 roku Kołobrzeg miał 9181 prywatnych podmiotów gospodarczych, z czego 7456 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 67 spółdzielnie oraz 101 spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego.

Wg danych z 31 grudnia 2010 roku w powiatowym urzędzie pracy było zarejestrowanych 1801 bezrobotnych mieszkańców Kołobrzegu.

Struktura demograficzna mieszkańców Kołobrzegu wg danych z 31 grudnia 2007:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 44 889 100 23 806 53,03 21 083 46,97
wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) 7817 17,41 3764 8,39 4053 9,03
wiek produkcyjny (18–65 lat) 29 720 66,21 14 949 33,3 14 771 32,91
wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) 7352 16,38 5093 11,35 2259 5,03

W Kołobrzegu butelkuje się wodę mineralną z okresu lodowcowego oraz sprzed czwartorzędu

Infrastruktura turystyczna

Główną gałęzią lokalnej gospodarki jest działalność uzdrowiskowo-turystyczna. Liczne sanatoria (27 ośrodków sanatoryjnych o łącznej liczbie łóżek sięgającej 6500) i domy wypoczynkowe. W 2008 r. miasto posiadało 56 obiekty zbiorowego zakwaterowania na 11 098 miejsc. Znajduje się tu 11 hoteli całorocznych. W tym luksusowy 5-gwiazdkowy Marine Hotel i Hotel Aquarius oraz 4-gwiazdkowe: Sand Hotel****, Hotel Diva SPA, Leda i Arka Medical SPA. W ciągu całego 2008 roku z noclegu w Kołobrzegu skorzystało 247 494 osób, z których 35,5% stanowili turyści zagraniczni.

W 2006 r. pobrano 84 próbki w 6 punktach poboru wody w Kołobrzegu. W wyniku analizy próbek stwierdzono, że woda w Kołobrzegu nie odpowiada wymaganiom sanitarnym jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

W mieście i okolicach występują źródła wody mineralnej (Perła Bałtyku), solanki oraz pokłady borowiny. W Kołobrzegu leczy się głównie choroby górnych dróg oddechowych i krążenia, choroby stawów, jak również zaburzenia przemiany materii (cukrzyca). W mieście przez cały rok działają 23 zakłady uzdrowiskowe, z których w 2007 roku 39% korzystających stanowili goście zagraniczni.

Liczba korzystających z noclegów w Kołobrzegu w ciągu ostatnich lat:

W mieście znajdują się 3 punkty informacji turystycznej. Władze miasta powołały Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, którego zadaniem jest promocja Kołobrzegu jako największego kurortu nadmorskiego w Polsce.

Szlaki turystyczne

Na terenie Kołobrzegu funkcjonują trzy piesze szlaki turystyczne:

 • POL Szlak czerwony.svg Szlak Nadmorski im. Czesława Piskorskiego (europejski długodystansowy szlak pieszy E9),
 • POL Szlak czerwony.svg Szlak Solny,
 • POL Szlak zielony.svg Szlak im. Jana Frankowskiego

Na terenie miasta nie istnieje zorganizowany system dróg i szlaków rowerowych. W mieście działa Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Bicykl", które wytyczyło wiele szlaków rowerowych po powiecie kołobrzeskim. W Kołobrzegu rozpoczyna się kilka szlaków rowerowych gminy Kołobrzeg i gminy Ustronie Morskie. Przez miasto przechodzi także międzynarodowy szlak rowerowy R-10, który został wytyczony wzdłuż wybrzeża Bałtyku.

Tereny o szczególnym znaczeniu dla ruchu turystycznego to rejon Starego Miasta, dzielnica portowa i teren uzdrowiska wschodniego.

Oświata

W Kołobrzegu znajduje się 8 przedszkoli oraz 1 miejski żłobek. W 2006 roku uczyło się 2954 dzieci w szkołach podstawowych oraz 201 dzieci w szkołach podstawowych specjalnych. Na terenie miasta znajduje się 7 szkół podstawowych oraz 2 szkoły specjalne.

W 2006 roku w mieście uczyło się 1821 gimnazjalistów w sześciu gimnazjach oraz 134 uczniów w dwóch gimnazjach specjalnych.

Kultura

Kołobrzeg w kulturze i sztuce

Miasto jest częstym motywem pojawiającym się w dziełach sztuki. Rycina panoramy Kołobrzeg pojawia się na Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego z 1618 roku, autorstwa Eilharda Lubinusa. W 1761 roku rosyjski malarz Ałeksandr Kocebu namalował obraz przedstawiający zdobycie twierdzy kołobrzeskiej w czasie wojny siedmioletniej.

Pod koniec II wojny światowej nazistowska propaganda wykorzystała wydarzenia z wojny napoleońskiej i obrony Kołobrzegu w 1807 roku, by nakręcić film Kolberg. Była to wielkobudżetowa produkcja ukazująca bohaterskich mieszczan i chłopów zjednoczonych ponad podziałami, którzy brali udział w walce z przeważającymi siłami francuskimi. W roku 2005 z okazji jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich kompozytor Jan Maślankiewicz-Pogany skomponował „Kantatę Kołobrzeską”. Tematyka utworu nawiązuje do historii, życia ludności oraz najważniejszych zabytków Kołobrzegu.

Życie kulturalne

Kołobrzeg jest także regionalnym ośrodkiem kulturalnym. W okresie letnim mają miejsce – liczne koncerty popularnych piosenkarzy, muzyków, kabarecistów. Miejski Ośrodek Kultury, znajdujący się w dawnym ratuszu, prowadzi stałe zajęcia artystyczno-plastyczne, teatralne oraz taneczne. Patronuje młodzieżowym zespołom wokalnym i chóralnym. Organizuje coroczny festiwal Interfolk, czyli Międzynarodowe Spotkanie z Folklorem, a także inne imprezy o charakterze kulturalnym. Kino Piast jest miejscem spotkań Dyskusyjnego Klubu Filmowego. W latach 1967–1990 w mieście odbywał się Festiwal Piosenki Żołnierskiej.

W Kołobrzegu organizowanych jest wiele wystaw stałych i czasowych o charakterze artystycznym oraz historycznym. W kołobrzeskim ratuszu mieści się Galeria Sztuki Współczesnej, w której eksponowane są wystawy kołobrzeskich plastyków, a także poza lokalnych środowisk artystycznych. Galeria prowadzi również działalność edukacyjną, m.in. organizowane są przez galerię lekcje sztuki dla dzieci i młodzieży ze szkół.

W mieście znajduje się Muzeum Oręża Polskiego, w którym prezentowane są zbiory militariów pochodzących od wczesnego średniowiecza do współczesności. W pałacyku Braunschweigów mieści się oddział muzeum zajmujący się ponadtysiącletnią historią miasta. W swoich zbiorach oddział prezentuje także kolekcję rzadko spotykanych narzędzi pomiarowych, a także specjalistycznych miar warsztatowych. Do tutejszego muzeum należy również zacumowany w porcie okręt patrolowy ORP Fala, zbudowany w 1964 roku, następnie po zakończeniu służby przekształcony w muzeum.

W Kołobrzegu placówką gromadzącą zbiory biblioteczne jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima. Wg danych z 2008 roku posiada ona 149 720 woluminów, z których korzystało 8889 czytelników. Biblioteka tworzy kilka placówek tj. wypożyczalnię ogólną, wypożyczalnię beletrystyki, bibliotekę młodzieżową i bibliotekę dziecięcą. W mieście działa także filia Biblioteki Pedagogicznej im. Zenona Klemensiewicza w Koszalinie, która posiada księgozbiór z 27499 woluminami.

W Kołobrzegu znajduje się 1-salowe kino "Wybrzeże" z 287 miejscami na widowni, w którym w 2008 roku odbyło się 1668 seansów filmowych.

Imprezy cykliczne

Imprezy organizowane cyklicznie w Kołobrzegu (chronologicznie):

 • Międzynarodowy Bieg Zaślubin – 15 marca, od 1986 r. – impreza ma na celu uczczenie Rocznicy Zakończenia Walk o Kołobrzeg i Zaślubin z Morzem, a także popularyzację biegania jako naturalnej formy ruchu. Bieg na dystansie 15 km.
 • Regaty Smoczych Łodzi na rzece Parsęcie – czerwiec – impreza organizowana od 2001 roku, nie odbyły się w 2008
 • Europejski Dzień Morza – 20 maja, ostatnio w 2009, Dni Morza 2010 w Szczecinie, Dzień Morza w Gdańsku
 • Pociąg specjalny Pirat prowadzony lokomotywą parową z okazji Dnia Dziecka
 • "Bursztynowe Pióro"/"Połów w Kołobrzeg" – czerwiec – konkurs poetycki,wieczór poetycki
 • Festyn Osiedla Ogrody "Bezpieczne Wakacje"
 • Festiwal Szantowy "Na Fali" – 1. weekend lipca
 • Regaty "Srebrny Dzwon" – lipiec
 • Kołobrzeski Piknik Wojskowy – lipiec
 • Sunrise Festival – lipiec
 • Międzynarodowy Festiwal "Muzyka w Katedrze" – od czerwca do sierpnia, co tydzień w czwartek
 • Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego "Nadzieja" – lipiec
 • Międzynarodowy Festiwal Szachowy – sierpień
 • Międzynarodowe Spotkania z Folklorem "Interfolk" – sierpień
 • Obchody Regionalnych Światowych Dni Turystki – październik
 • Międzynarodowy Konkurs Satyryczny "Papkinada" – październik, w 2010 r. odwołana

Media lokalne

 • Telewizja lokalna
  • Telewizja Kablowa Kołobrzeg
 • lokalne rozgłośnie radiowe
  • Radio Eska Kołobrzeg
  • Radio Kołobrzeg
  • Radio Koszalin
 • Prasa lokalna
  • Gazeta Kołobrzeska
  • Kulisy Kołobrzeskie
  • Miasto Kołobrzeg
  • Rzecz Kołobrzeska
 • Internet
  • e-kg.pl
  • kolobrzeg24.pl
  • miastokolobrzeg.pl
  • informacje.kolobrzeg.pl
  • gazetakolobrzeska.pl

Sport

Głównym kompleksem sportowym jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Łopuskiego. Największą halą sportową w mieście jest hala "Milenium" z płytą boiska o wymiarach 24×48 m i trybunami na 1307 miejsc siedzących. Hala została oddana do użytku w październiku 2000 roku. Organizowane są w niej imprezy sportowe, kulturalne, targi, wystawy i przyjęcia. Centrum sportowe posiada: małą salę zapaśniczą o wymiarach 12×12 m przygotowaną do treningów sportów walki, salę fitness o wymiarach 28×16 m przygotowaną również do zajęć tanecznych, siłownię, boisko do gry w mini piłkę nożna (2 na 2). Znajduje się tu także centrum rekreacji dla dzieci o powierzchni 550 m².

Przy hali Milienium mieści się aquapark, w skład którego wchodzi: basen sportowy o wymiarach 25×12,5 m i głębokości do 1,8 m, łaźnia parowa, basen rekreacyjny i 3 zjeżdżalnie. W 2006 roku oddano halę z torami łuczniczymi o wymiarach 26×12 m, gdzie odbywają się także treningi sportów zespołowych. W kompleksie sportowym w okresie zimowym czynne jest także lodowisko o wymiarach 60×30 m. W skład kompleksu wchodzi strzelnica z 6 stanowiskami strzeleckimi.

 • Stadion sportowy, ul. Śliwińskiego;
 • Sala Sportowa (ul. Wąska), przeznaczenie: treningi i mecze piłki koszykowej i siatkówki, sztuki walk wschodnich, wymiary: 28 m x 16m, sala na 400 miejsc dla widzów z balkonem i dodatkowo mini siłownia.

Kluby sportowe

Lista klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach ogólnopolskich:

 • SKK "Kotwica" Kołobrzeg
 • Miejski Klub Piłkarski "Kotwica" Kołobrzeg
 • KMKL Sztorm
 • KSŁ "Mewa" Kołobrzeg – Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników "Mewa", klub łuczniczy
 • Klub Strzelecki Kołobrzeg
 • KSP Żaki' 94 Kołobrzeg
 • Klub Bilardowy "ÓSEMKA"

Kołobrzeg w Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej 2012

Kołobrzeg jest oficjalnym kandydatem na Centrum Pobytowe na Euro 2012 do treningu dla narodowych drużyn w piłce nożnej uczestniczących w Euro 2012. Przedstawiciele Euro 2012 i UEFA przy weryfikacji zgłoszeń brali pod uwagę obiekty noclegowe i centrum treningowe. Wśród hoteli wymagania spełnił i został wybrany dla reprezentacji nadmorski Marine Hotel. Natomiast dla zaplecza drużyny Sand Hotel****, Hotel Solny Resort & Spa*** i Senator. Centrum treningowe to otwarty w 2011 roku Stadion sportowy. Kołobrzeg został wybrany jako jedno z 21 potencjalnych Centrów, po selekcji z ponad 100 miejscowości. Ostatecznie Kołobrzeg i Marine Hotel, a dla dziennikarzy i zaplecza organizacyjnego Sand Hotel**** wybrała Reprezentacja Danii.

Wspólnoty religijne

W Kołobrzegu znajduje się konkatedra diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Istnieje 6 parafii, które wchodzą w skład dekanatu Kołobrzeg i 1 parafia garnizonowa pw. św. Macieja. W mieście znajdują się dwa domy zgromadzeń zakonnych: franciszkanów i felicjanek. Miasto posiada także mniejsze wspólnoty religijne. Znajduje się tu cerkiew greckokatolicka Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy (ul. Szpitalna) oraz kilka kościołów protestanckich, do których należą: zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zbór Kościoła Chrystusowego, zbór zielonoświątkowy "Droga Życia" oraz zbór Kościoła ewangelicznego (nabożeństwa odbywają się w mieszkaniu prywatnym). Prócz wymienionych Kościołów protestanckich w mieście działa również zbór Świadków Jehowy.

W latach 1000–1007 miasto było stolicą diecezji kołobrzeskiej, której ordynariuszem był biskup Reinbern. Od 1187 roku miasto należało do biskupów kamieńskich i wchodziło w skład biskupiego dominium zwanego księstwem kamieńskim. W XVI wieku w wyniku reformacji kołobrzeżanie przyjęli luteranizm. W 1557 r. Kołobrzeg stał się siedzibą superintendenta luterańskiego. W XVII wieku powstała w mieście parafia kalwińska. Do XIX wieku w mieście nie było parafii katolickiej. Wzrost liczby katolików spowodował jednak, że w 1889 roku powołano tu parafię rzymskokatolicką pw. św. Marcina. Podlegała ona początkowo pod diecezję wrocławską. Po I wojnie światowej pod diecezję berlińską. Natomiast po II wojnie światowej parafie protestanckie uległy likwidacji, a jedyna katolicka parafia w Kołobrzegu znalazła się w granicach administratury apostolskiej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. W 1972 r. rzymskokatolicka parafia kołobrzeska została włączona do diecezji koszalińskiej, nawiązującej tradycją do biskupstwa kołobrzeskiego. W latach 90. XX wieku po zniesieniu wielu ograniczeń administracyjno-prawnych, w Kołobrzegu powołano kilka nowych parafii rzymskokatolickich, które wyodrębniły się z parafii konkatedralnej.

Polityka i administracja

Kołobrzeg ma status gminy miejskiej. Organem uchwałodawczym i kontrolnym jest Rada Miasta Kołobrzegu, w której zasiada 21 radnych, wybieranych w 4 okręgach wyborczych. Organem wykonawczym władzy samorządowej od 1987 roku jest prezydent miasta. Kołobrzeg tytuł prezydenta miasta otrzymał w 1987 roku jako 1 z 11 miast, które nie posiadały wtedy wymaganej liczby 50 tys. mieszkańców. Wynikało to ze względów uznaniowych i statusu uzdrowiska Kołobrzegu. W 1990 roku kiedy podwyższono wymagane kryterium do 100 tys. mieszkańców, tytuł prezydenta dla Kołobrzegu został zachowany.

Prezydenci Kołobrzegu:

 • Jerzy Roszkiewicz (naczelnik, później Pierwszy Prezydent Miasta Kołobrzeg)
 • Henryk Bieńkowski (1990 – 1998)
 • Bogdan Błaszczyk (1998 – 2001)
 • Zbigniew Błaszczuk (2001 – 2002)
 • Henryk Bieńkowski (2002 – 2006)
 • Janusz Gromek (od 2006)

Mieszkańcy Kołobrzegu wybierają 12 z 19 radnych do Rady Powiatu w Kołobrzegu (w 4 okręgach wyborczych). Mieszkańcy wybierają radnych do sejmiku województwa w okręgu III. Parlamentarzystów wybierają z okręgów wyborczych z siedzibą komisji w Koszalinie, a posłów do Parlamentu Europejskiego z okręgu wyborczego nr 13.

Miasto Kołobrzeg jest członkiem związków międzygminnych: Związek Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Związek Miast Polskich, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11", Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Podział administracyjny

Obszar miasta jest podzielony na 9 jednostek pomocniczych miasta – osiedli. Każde z osiedli posiada organy samorządowe. Organem uchwałodawczym każdego jest rada osiedla, która liczy 15 radnych. Organem wykonawczym jest zarząd osiedla w liczbie 5 osób spośród członków rady osiedla.

Rady osiedli mają wspierać i organizować inicjatywy społeczne w osiedlach. Ponadto są ciałem opiniodawczym.

Osiedla Kołobrzegu i głosowanie do rad osiedli 15 czerwca 2008
Jednostka pomocnicza Liczba uprawnionych
do głosowania
Frekwencja
Osiedle Nr 1 “Solne Zdroje” 5190 4,55%
Osiedle Nr 2 “Śródmiejskie” 7979 2,39%
Osiedle Nr 3 5181 4,34%
Osiedle Nr 4 3323 6,23%
Osiedle Nr 5 “Lęborskie” 7357 3,02%
Osiedle Nr 6 2105 10,36%
Osiedle Nr 7 “Ogrody” 5424 4,68%
Osiedle Nr 8 “Rzemieślnicze” 204 41,18%
Osiedle Nr 9 “Podczele” 1232 21,02%
Razem (Σ) 37995 4,99%


Współpraca międzynarodowa

Miasta i gminy partnerskie oraz nawiązujące współpracę
Flaga Miasto/gmina Data nawiązania współpracy
Niemcy Bad Oldesloe 1996-06-07
Niemcy Barth 2001-05-26
Włochy Follonica 2006-05-14
Belgia Koekelberg (Bruksela) 2003-08-30
Szwecja gmina Landskrona 2005-04-29
Dania Nexø (gmina Bornholm) brak formalnej umowy
Dania gmina Nyborg 1992-04-28
Niemcy Pankow (Berlin) 1994-05-30
Finlandia Pori lata 80. XX wieku
Szwecja gmina Simrishamn 2001-05-26
Ukraina Teodozja 2008-11-30

Bezpieczeństwo

W Kołobrzegu mieści się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, której obszarem działania jest cały powiat kołobrzeski. W jej strukturach działa jedna jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP.

W mieście działa także specjalistyczna jednostka płetwonurków Ochotniczej Straży Pożarnej "Tryton", której celem jest ratowanie ludzi na wodzie i pod wodą. Jednostka ta działa na terenie miasta, wód portowych, rzeki Parsęty oraz wód morskich przylegających do kąpieliska.

W Kołobrzegu znajduje się Brzegowa Stacja Ratownicza Służby SAR, która na swoim wyposażeniu posiada łódź ratowniczą, specjalistyczny samochód ratowniczy oraz sprzęt przeciwrozlewowy. Na nabrzeżu promowym w kołobrzeskim porcie cumuje morski statek ratowniczy Szkwał, którego załoga w ciągu 15 min. od zgłoszenia jest gotowa do akcji ratowania życia ludzkiego na morzu.

Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu prócz miasta działa także na terenie innych gmin powiatu. Kołobrzeg posiada także straż miejską.

W Kołobrzegu znajduje się placówka Straży Granicznej, która obsługuje morskie przejście graniczne w Kołobrzegu. Zasięgiem służbowym obejmuje powiat kołobrzeski i powiat białogardzki.

Do lat 90. XX wieku, stacjonowało tu dużo jednostek wojskowych, jednak obecnie siedzibę ma tutaj 8 Batalion Remontowy, wchodzący w skład 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz Komenda Punktu Bazowania Okrętów 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w dawnym porcie wojennym. Natomiast 8 Kołobrzeski Batalion Saperów obecnie stacjonuje w Dziwnowie.

Opieka zdrowotna

W Kołobrzegu znajduje się 20 aptek. W 2007 roku działało tu 18 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 1 Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Regionalny Szpital" podległy samorządowi terytorialnemu. Praktyki lekarskie w Kołobrzegu prowadziło 37 lekarzy. Znajduje się tutaj Regionalny Szpital w Kołobrzegu z 15 oddziałami, szpitalnym oddziałem ratunkowym, 3 zakładami diagnostycznymi oraz 23 poradniami specjalistycznymi. Kolejną dużą placówką ochrony zdrowia jest 117 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, który posiada 17 poradni specjalistycznych i 4 pracownie specjalistyczne. Przy szpitalu tym mieści się Międzynarodowe Centrum Dializ z poradnią nefrologiczną.

Transport

Komunikacja drogowa

Z Kołobrzegu wychodzi droga krajowa nr 11 oraz 2 drogi wojewódzkie.

Od południa do centrum Kołobrzegu wchodzi droga wojewódzka nr 102, która ok. 2,5 km przed Kołobrzegiem odbiera także ruch drogi wojewódzkiej nr 162. Droga nr 102 stanowi w mieście ciąg ulic: 6 Dywizji Piechoty, Trzebiatowska oraz Kamienna, a następnie łączy się drogą krajową nr 11 tj. ulica Koszalińska biegnąca na wschód. Układ ten stanowi główną oś komunikacji samochodowej Kołobrzegu. Z ronda Solidarności od drogi nr 11 odchodzi droga wojewódzka nr 163 w kierunku południowo-wschodnim.

W 2005 r. na końcowym odcinku (3,4 km) drogi nr 102 wyliczono średni dobowy ruch, wynoszący 17,4 tys. pojazdów/dobę, z czego 87,2% stanowiły samochody osobowe, 8% lekkie samochody dostawcze, a 2,2% samochody ciężarowe.

W 2009 r. WIOŚ w Szczecinie sporządził mapy imisji hałasu na drodze nr 102 w Kołobrzegu, z długookresowym średnim poziomem dźwięku wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku. Na analizowanym obszarze oceniono, że na terenach zagrożonych ponadnormatywnym hałasem zameldowanych jest prawie 4,5 tys. osób, z czego 8% tej grupy narażonych jest na przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu od 10 do 20 dB. W porze nocnej zagrożonych jest 4,3 tys. mieszkańców.

Drogi przechodzące przez Kołobrzeg
Droga Trasa Ulica
Droga krajowa nr 11 Kołobrzeg→ Koszalin→ Piła→ PoznańLubliniecBytom ul. Portowa, ul. Kniewskiego, ul. Unii Lubelskiej, rodno Solidarności, ul. Koszalińska
droga wojewódzka nr 102 Kołobrzeg→ TrzebiatówDziwnówMiędzyzdroje ul. Kamienna, ul. Młyńska, rondo Bpa I. Jeża, ul. Trzebiatowska, ul. 6 Dywizji Piechoty
droga wojewódzka nr 163 Kołobrzeg→ BiałogardPołczyn-ZdrójCzaplinekWałcz rondo Solidarności, ul. Bolesława Krzywoustego

Środkami komunikacji miejskiej w Kołobrzegu są autobusy należące do spółki Komunikacja Miejska Kołobrzeg, która świadczy usługi przewozowe na terenie miasta i przyległych terenach podmiejskich.

W mieście znajdują się 144 przystanki komunikacji drogowej, których właścicielem lub zarządzającym jest samorząd Kołobrzegu.

Komunikacja kolejowa

Kołobrzeg to ostatni przystanek wielu pociągów zmierzających na wybrzeże. Kołobrzeski dworzec kolejowy stanowi regionalny punkt wyjazdowy dla podróżnych, co sprawia, że latem dworzec potrafi być bardzo zatłoczony. Kołobrzeg łączy ze Szczecinem szynobus Urzędu Marszałkowskiego woj. zachodniopomorskiego.

Do miasta prowadzą dwie linie kolejowe:

 • linia kolejowa nr 404, relacji Szczecinek→ Białogard→ Kołobrzeg,
 • linia kolejowa nr 402, relacji Goleniów→ Kołobrzeg→ Koszalin.

Komunikacja morska

W miesiącach od kwietnia do października z portu w Kołobrzegu wypływają pasażerskie rejsy turystyczne na Bornholm do Nexø, a w wakacje także na Christiansø. W sezonie pływają również stylizowane statki wycieczkowe m.in. MS Viking.

W centrum Kołobrzegu, na wyspie Solnej zlokalizowany jest marina, której dwa baseny są przystosowane do przyjęcia ok. 50 jachtów. Pierwszym z basenów jest Basen Jachtowy, w którym cumują jednostki mające do 3 metrów zanurzenia. Drugi basen jest zdolny do przyjęcia jedynie łodzi, których zanurzenie wynosi do 1 metra. Dla okrętów, z większym zanurzeniem przewidziano keję z głębokością 5,5 m.

Przy Basenie Jachtowym znajduje się również zabytkowy fort.

Transport lotniczy

Pod Podczelem (8 km od centrum Kołobrzegu) w osadzie Bagicz znajduje się poradzieckie lotnisko wojskowe, które jest wykorzystywane przez Aeroklub Bałtycki.

Najbliższy port lotniczy Szczecin-Goleniów znajduje się ok. 99 km od Kołobrzegu (79 km w linii prostej), posiadający połączenia lotnicze do Warszawy, Anglii, Irlandii, Norwegii i czarterowe do Egiptu.

Władze Kołobrzegu angażują się finansowo w budowę regionalnego lotniska Koszalin-Zegrze Pomorskie, oddalonego 65 km od Kołobrzegu (w linii prostej 50 km).

Honorowi obywatele Kołobrzegu

Lista osób, którym niemiecka rada miejska w Kołobrzegu nadała honorowe obywatelstwo miasta:

 • Hermann Haken – burmistrz Kołobrzegu, nadburmistrz Szczecina
 • Adolf Hitler

Lista osób, którym Rada Miasta Kołobrzeg nadała tytuł Honorowy Obywatel Miasta Kołobrzeg:

 • Jan Paweł II – tytuł nadany 22 grudnia 2004 (a odczytany 22 maja 2005) za dawanie świadectwa prawdzie oraz pomoc udzielaną rodakom w najtrudniejszych przełomowych momentach dziejów Ojczyzny
 • ks. bp Ignacy Jeż – nadano w 2007 roku kierując się głęboką wdzięcznościąi w dowód uzania za zaangażowanie w rozwój Kościoła na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, a w szczególności w Kołobrzegu
 • ks. prałat Józef Słomski – nadano kierując się głęboką wdzięcznościąi w dowód uznania za dokonania społeczne, a w szczególności za zaangażowanie w odbudowę Bazyliki Konkatedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu, klucze do miasta wręczono 11 listopada 2009 r.

Zasłużeni dla Miasta Kołobrzegu

Lista osób, którym Rada Miasta Kołobrzeg nadała tytuł Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu:

 • prof. Lech Leciejewicz
 • Jan Olbryś
 • płk dypl. Zbigniew Szymański
 • Alex Lubawiński – przewodniczący Koła Przyjaciół Kołobrzegu w Berlinie Pankow
 • Piotr Dernowski
 • ks.prałat Józef Słomski

Osoby związane z Kołobrzegiem

Zobacz też

 • Stary cmentarz żydowski w Kołobrzegu
 • Nowy cmentarz żydowski w Kołobrzegu

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 393)

0-9ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUWZŹŻ

0-9

ul. 1 Maja
ul. 18 Marca Park
ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego
ul. 6 Dywizji Piechoty
ul. 750-Lecia Skw.

A

ul. Akacjowa
ul. Albatrosa
ul. Aniołów Stróżów
ul. Arciszewskiego Krzysztofa
ul. Armii Krajowej
al. Armii Wojska Polskiego I
ul. Artyleryjska

B

bulw. Marynarzy Okrętów Pogranicza
bulw. Nad Parsętą
bulw. Szymańskiego Jana
bulw. Zacisze
ul. Bajeczna
ul. Balladyny Skw.
ul. Basztowa
ul. Bałtycka
ul. Bema gen. Józefa
ul. Bema Józefa (Generała Józefa Bema)
ul. Berlińska
ul. Billewiczówny Oleńki
ul. Bociania
ul. Bogusława
ul. Bogusława X
ul. Bolesława Chrobrego
ul. Bolesława Krzywoustego
ul. Borzymowskiego Marcina
ul. Bosmańska
ul. Brukselska
ul. Brylantowa
ul. Brzechwy Jana
ul. Brzeska
ul. Brzoskwiniowa
ul. Brzozowa
ul. Budowlana
ul. Budzistowo
ul. Bukowa
ul. Bulwar J. Szymańskiego
ul. Bursztynowa
ul. Bydgoska
ul. Bzów
ul. Błękitna

C

ul. Chełmońskiego Józefa
ul. Chodkiewicza Jana
ul. Chopina Fryderyka
ul. Cicha
ul. Cisowa
ul. Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego Stefana
ul. Czereśniowa

D

ul. Dąbrówki
ul. Dębowa
ul. Diamentowa
ul. Drzymały
ul. Drzymały Michała
ul. Drzymały Wojciecha
ul. Dubois
ul. Dubois Stanisława
ul. Dworcowa
ul. Dywizji Piechoty 6
ul. Dywizji Wojska Polskiego 4

E

ul. Emilii Gierczak

F

ul. Frankowskiego
ul. Frankowskiego Jana
ul. Fredry
ul. Fredry Aleksandra
ul. Fredry Aleksandra Park

G

ul. Gdańska
ul. Gierczak Emilii
ul. Gierczak ppor. Emilii
ul. Gierymskich Aleksandra i Maksymiliana
ul. Giełdowa
ul. Gnieźnieńska
ul. Graniczna
ul. Grochowska
ul. Grodzieńska
ul. Grottgera Artura
ul. Grudziądzka
ul. Gryfitów
ul. Grzybowska
ul. Głogowa

H

ul. Hajduczka
ul. Helsińska
ul. Herbowa
ul. Hetmańska

I

ul. I Armii Wojska Polskiego
ul. im. 3 Dywizji Piechoty Park
ul. im. Dąbrowskiego Jarosława Park

J

ul. Jana Sobieskiego
ul. Janiska
ul. Jantarowa
ul. Janusza Korczaka
ul. Jaśminowa
ul. Jasna
ul. Jdeności Narodowej
ul. Jedności Narodowej
ul. Jerzego
ul. Jesionowa
ul. Jodłowa
ul. Jordana Henryka
ul. Jurkiewicza Kazimierza

K

ul. Kaliska
ul. Kamienna
ul. Kapitańska
ul. Karłowicza Mieczysława
ul. Kasprowicza
ul. Kasprowicza Jana
ul. Kasztanowa
ul. Kasztelańska
ul. Kaszubska
ul. Katedralna
ul. Kazimierza Wielkiego
ul. Ketlinga
ul. Kielecka
ul. Kiemliczów
ul. Kilińskiego Jana
ul. Klonowa
ul. Kmicica Andrzeja
ul. Kniewskiego
ul. Kniewskiego Władysława
al. Kolejowa
ul. Kolumba Krzysztofa
ul. Komandora Stanisława Skw.
ul. Koniecpolskiego
ul. Koniecpolskiego Stanisława
ul. Konopnickiej Marii
ul. Kopenhaska
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Koralowa
ul. Korczaka Janusza
ul. Kordeckiego Augustyna (Księdza Augustyna Kordeckiego)
ul. Kordeckiego ks.
ul. Kordiana Skw.
ul. Korzeniowskiego
ul. Korzeniowskiego Josepha Conrada
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Kossaka Juliusza
ul. Koszalińska
ul. Kołobrzeska
ul. Kołłątaja
ul. Kołłątaja Hugo
ul. Krakowska
ul. Krakusa i Wandy
ul. Krasickiego Ignacego
ul. Kresowa
ul. Krótka
ul. Krzemieniecka
ul. Krzemienieckiego
ul. Krzysztofa Kolumba
ul. Krzywoustego
ul. Księcia Warcisława III
ul. Kujawska
ul. Kupiecka
ul. Kurpińskiego Karola
ul. Kwiatów Polskich

L

ul. Lazurowa
ul. Leśna
ul. Lipowa
ul. Londyńska
ul. Lotnicza
ul. Lwowska

Ł

ul. Łopuskiego
ul. Łopuskiego Edwarda (Podporucznika Edwarda Łopuskiego)
ul. Łopuskiego ppor. Edmunda
ul. Łososiowa
ul. Łużycka

M

ul. Macieja św.
ul. Maciejewicza Konstantego
ul. Maja 1
ul. Makowskiego Tadeusza
ul. Makuszyńskiego Kornela
ul. Malczewskiego Jacka
ul. Malczewskiego Jana
ul. Malinowa
pl. Marca 18
ul. Mariacka
ul. Marynarska
ul. Marynarzy Okrętów Pogranicza Bulw.
ul. Matejki
ul. Matejki Jana
ul. Mazowiecka
ul. Michałowskiego Piotra
ul. Mickiewicza Adama
ul. Mieszka I
ul. Miła
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Morawskiego Franciszka
ul. Morcinka Gustawa
ul. Morelowa
ul. Morska
ul. Myśliwska
ul. Młyńska

N

ul. Na Grobli
ul. Nad Parsętą Bulw.
al. Nadmorska
ul. Narutowicza
ul. Narutowicza Gabriela
ul. Norwida
ul. Norwida Cypriana Kamila
ul. Noskowskiego Zygmunta
ul. Nowogródzka

O

ul. Obozowa
ul. Obrońców Westerplatte
ul. Ogińskiego Michała Kleofasa
ul. Ogrodowa
ul. Okopowa
ul. Opolska
ul. Orla
ul. Orłowskiego
ul. Orłowskiego Aleksandra
ul. Os. Zieleniewo
ul. Ostrobramska

P

park Dąbrowskiego im. Jarosława
park Dywizji Piechoty im. 3
park Fredry im. Aleksandra
park Jedności Narodowej im.
park Marca 18
park Żeromskiego im. Stefana
ul. Paderewskiego Ignacego
ul. Pana Tadeusza Skw.
ul. Partyzantów
ul. Paryska
ul. Pałacowa
ul. Perłowa
ul. Piastowska
ul. Pierwszych Osadników
ul. Pińska
ul. Pionierów Kołobrzegu Skw.
ul. Plażowa
ul. Podczele
ul. Podolska
ul. Pogodna
ul. Poleska
ul. Pomorska
ul. Portowa
ul. Poznańska
ul. Promienna
ul. Próżna
ul. Przesmyk
ul. Przybrzeżna
ul. Przybylskiego Anatola Pl. (Pułkownika Anatola Przybylskiego)
pl. Przybylskiego płk. Anatola

R

rondo Solidarności
ul. Radomska
ul. Rafińskiego
ul. Rafińskiego prof. Teodora
ul. Rafińskiego Teodora (Profesora Teodora Rafińskiego)
ul. Ratuszowa
pl. Ratuszowy
ul. Reja Mikołaja
ul. Reymonta
ul. Reymonta Władysława
ul. Reymonta Władysława Stanisława
ul. Rodziewiczówny
ul. Rodziewiczówny Marii
ul. Rolna
ul. Różana
ul. Różyckiego Ludomira
ul. Rubinowa
ul. Rybacka
ul. Rycerska
ul. Rzeczna
ul. Rzemieślnicza
ul. Rzymska

S

skwer 750-lecia
skwer Balladyny
skwer Kordiana
skwer Miast Partnerskich
skwer Mieszkowskiego kmdr. Stanisława
skwer Pana Tadeusza
skwer Pionierów Kołobrzegu
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Sikorskiego gen. Władysława
ul. Sikorskiego Władysława (Generała Władysława Sikorskiego)
ul. Skoczylasa Władysława
ul. Skrzetuskiego Jana
ul. Sobieskiego Jana
ul. Solna
ul. Sosnowa
ul. Spacerowa
ul. Spokojna
ul. Stańczyka
ul. Stankiewicza Mamerta
ul. Stare Miasto
ul. Starynowska
ul. Stoczniowa
ul. Strzelecka
ul. Sułkowskiego
ul. Sułkowskiego Antoniego
ul. Sybiraków
ul. Synów Pułku
ul. Szafirowa
ul. Szarych Szeregów
ul. Szczecińska
ul. Szelburg-Zarembiny Ewy
ul. Szkolna
ul. Szlachecka
ul. Szmaragdowa
ul. Szpitalna
ul. Sztokholmska
ul. Szymanowskiego
ul. Szymanowskiego Karola
ul. Szymańskiego Jana Bulw.
ul. Szyprów
ul. Słoneczna
ul. Słowackiego
ul. Słowackiego Juliusza
ul. Słowiańska
ul. Słowicza
ul. Słowińców

Ś

ul. Ściegiennego
ul. Ściegiennego ks. Piotra
ul. Ściegiennego Piotra (Księdza Piotra Ściegiennego)
ul. Śliwińskiego Józefa (Podpułkownika Józefa Śliwińskiego)
ul. Śliwińskiego ppor. Józefa
ul. Śliwkowa
ul. Św. Wojciecha
ul. Świerkowa
ul. Świętego Macieja
ul. Świętego Wojciecha

T

ul. Tarnopolska
ul. Tarnowskiego Jana
ul. Tczewska
ul. Tęczowa
ul. Teligi Leonida
ul. Topolowa
ul. Toruńska
ul. Towarowa
ul. Trzebiatowska
ul. Turkusowa
ul. Tuwima Juliana

U

ul. Uczniowska
ul. Unii Lubelskiej
ul. Urocza

W

ul. Walki Młodych
ul. Warcisława III Księcia
ul. Warszawska
ul. Waryńskiego
ul. Waryńskiego Ludwika
ul. Warzelnicza
ul. Wąska
ul. Waszyngtona Jerzego
ul. Wczasowa
ul. Węgorzowa
ul. Wenedów
ul. Wesoła
ul. Wichrowa
ul. Wiedeńska
ul. Wielkopolska
ul. Wieniawskiego Henryka
ul. Wierzbowa
ul. Wileńska
ul. Wiosenna
ul. Wiśniowa
ul. Witkowice
ul. Witosa Wincentego
ul. Wodna
ul. Wojciecha św.
ul. Wojska Polskiego
ul. Wolności
ul. Wołodyjowskiego Michała
ul. Wrocławska
ul. Wschodnia
ul. Wybickiego Józefa
ul. Wycieczkowa
ul. Wyczółkowskiego Leona
ul. Wylotowa
ul. Wyspiańskiego Stanisława
ul. Władysława Jagiełły
ul. Władysława Łokietka

Z

ul. Zachodnia
ul. Zacisze Bulw.
ul. Zaciszna
ul. Zagłoby
ul. Zagłoby Onufrego
ul. Zaplecza
ul. Zapleczna
ul. Zaruskiego Mariusza
ul. Zbowidowców
ul. Zdrojowa
ul. Zwycięzców
ul. Zygmuntowska
ul. Złota

Ź

ul. Źródlana

Ż

ul. Żeglarska
ul. Żeromskiego Stefana Park
ul. Żółkiewskiego Stanisława
ul. Żurawia

Kody pocztowe, Kołobrzeg (wyświetlono 6/6)


Ocena internautów miejscowości Kołobrzeg
Średnia ocena: 4.5
liczba ocen: 4

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Kołobrzeg, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Kołobrzeg

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 20:22:52

Szybka zmiana regionu Polski