Kategorie
Home» » » » » » »

Sąd

Sąd - we współczesnych demokratycznych systemach prawnych - niezawisły organ państwowy powołany do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości i funkcjonuje w szczególnej, procesowej formie.

Mapa: Sąd Apelacyjny w Łodzi

Zaznaczone na mapie współrzędne nie zostały potwierdzone. Współrzędne na mapie są danymi poglądowymi, ustalanymi na podstawie adresu. Prawdziwa lokalizacja instytucji może się różnić, od tej zaznaczonej na mapie.

Adres: Sąd Apelacyjny w Łodzi

Dane kontaktowe:

O instytucji:

Przedmiot działalności

 

Do zakresu właściwości funkcjonalnej Sądu Apelacyjnego należy:
•    rozpoznawanie w II instancji środków odwoławczych od orzeczeń sądów okręgowych, wydawanych w I instancji w sprawach:
•    z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego i opiekuńczego przez I Wydział Cywilny;
•    z zakresu prawa karnego – przez II Wydział Karny;
•    z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przez III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
•    rozpoznawanie w I instancji spraw dyscyplinarnych sędziów przez Sąd Apelacyjny – Sąd Dyscyplinarny;
•    sprawowanie nadzoru - przez IV Wydział Wizytacji i Doskonalenia Kadr – nad działalnością administracyjną sądów - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. Nr 187,  poz. 1564 ze zm.);
•    sprawowanie nadzoru nad działalnością notariuszy w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego (Dz. U. nr 42 poz. 188);
•    sprawowanie nadzoru nad komornikami sądowymi w zakresie ustalonym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.).

Sąd Apelacyjny w Łodzi organizacyjnie działa w oparciu o:

 

•    ustawę z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78 poz. 483, sprost. Dz.U z 2001 r. Nr 28, poz. 319) ;
•    ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm. );
•    rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych  (Dz.U. Nr 38, poz. 249);
•    zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. – w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz. Urz. M.S. Nr 5, poz. 22 ze zm.);
•    rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. Nr 187 poz. 1564 ze zm.);
•    ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104).

 

Władze Sądu

 

  • Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi
  • Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi
  • Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

 

Rejestry, ewidencje oraz wykazy w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi prowadzone są w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. M.S. Nr 5, poz.22 ze zm.).  Archiwum Zakładowe działa w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (Dz. U. Nr 46, poz. 443) i zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. Urz. M.S. Nr 8, poz. 55).
Ponadto sprawy postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi regulują przepisy rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją,  zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375). W/w przepisy obligują sądy do wprowadzenia i stosowania instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt.

 

W Sądzie Apelacyjnym prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

  •      repertoria
  •      wykazy
  •      kartoteki
  •      zbiory wokand
  •      księgi pomocnicze

 

Urządzenia te służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia i układu akt. Powyższe urządzenia prowadzone są w ramach podstawowej działalności Sądu Apelacyjnego. W ramach czynności prowadzonych przez poszczególne oddziały Sądu prowadzone są urządzenia ewidencyjne według odrębnych przepisów, w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych  i przepisów prawa pracy.
W Archiwum Zakładowym Sądu Apelacyjnego nie przechowuje się akt sądowych. Akta po zakończeniu sprawy zwracane są do sądów I instancji i tam archiwizowane. Dokumentami przechowywanymi w Sądzie Apelacyjnym są wyłącznie te, które wytworzone zostały przez ten Sąd.

 

Galeria:

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Ocena internautów:

4.40 pkt

43

Komentarze internautów:

*

*
captcha
*

Tagi:

Jeżeli jakiekolwiek dane zawarte na tej stronie łamią prawa autorskie niezwłocznie poinformuj o tym autora serwisu.

Ostatnia data aktualizacji: 2013-01-19 09:50:43

Ocena
Średnia Ocena: 4.40
liczba ocen: 43
Szybka zmiana regionu Polski