Menu
Home» » »

Powiat Gdynia - Informacje:

Liczba gmin: 1

Liczba miejscowosci: 1

Liczba kodów pocztowych: 50

Tablice rejestracyjne: GA

Populacja: 247859

Gęstość zaludnienia: 1 844,4 os./km²

Powierzchnia: 135,14 km²

Starostwo powiatowe:

Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52-54 81-382 Gdynia

Herb powiatu Gdynia:

Herb powiatu Gdynia

Gdynia

Gdynia (kasz. Gdiniô, niem. Gdingen) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, w województwie pomorskim, położone nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Gdańskim i Pojezierzu Wschodniopomorskim. Wchodzi w skład Trójmiasta (wraz z Gdańskiem i Sopotem). Jest jednym z miast aglomeracji gdańskiej.

Prawa miejskie Gdynia uzyskała 10 lutego 1926 roku. Impulsem do rozwoju miasta była budowa portu, który powstał w celu zapewnienia Polsce dostępu do morskich szlaków i bazy marynarki wojennej wobec niepewnej sytuacji w Wolnym Mieście Gdańsku. Szybki napływ ludności i dynamiczny rozwój portu sprawiły, że w ciągu kilkunastu lat po nadaniu praw miejskich Gdynia ze wsi rybackiej przekształciła się w miasto zamieszkane przez 127 tys. osób (1939).

Obecnie liczy, według danych GUS-u z 31 grudnia 2010, 247 324 mieszkańców, a jej powierzchnia zajmuje 135km².

Środowisko naturalne

Graniczy z powiatami ziemskimi: kartuskim, puckim, wejherowskim i powiatami grodzkimi: Gdańsk oraz Sopot. Przez miasto płyną małe rzeki: Kacza oraz Chylonka. Gdynia znajduje się na 2 miejscu pod względem ludności w województwie pomorskim, a 12 pod względem ludności i 16 pod względem wielkości w Polsce. Powierzchnia miasta wynosi 135,14 km². Najniżej położonym miejscem jest tafla wody Zatoki Gdańskiej – 0 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie to Góra Donas o wysokości 205,7 m n.p.m.

Klimat

Gdynia znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego między morskim, a kontynentalnym, który modyfikowany jest pod wpływem bezpośredniego sąsiedztwa Morza Bałtyckiego. W zależności od pory roku morze podwyższa bądź obniża temperaturę powietrza w stosunku do miejscowości w głębi lądu, tzn. gdy temperatura morza jest wyższa niż powietrza to ogrzewa atmosferę, oddając ciepło i analogicznie na odwrót. Średnia temperatura w styczniu to –0,9 °C, a w lipcu to +17,2 °C, natomiast średnia roczna to +7,9 °C. Miasto jest jednym z najbardziej nasłonecznionych miejsc w Polsce, zwłaszcza w maju i czerwcu, gdy średnie nasłonecznienie wynosi 20,66 MJ/m². Także pod względem wilgotności wykazuje większe wartości, które w miesiącach zimowych wynoszą około 82%, natomiast najmniejsze wartości notuje się w czerwcu – 74%, a także występuje większa liczba dni mglistych. W okresie rocznym największy średni poziom dobowego zachmurzenia występuje w okresie od listopada do lutego, a najniższy – w maju i czerwcu. Upodabnia to Gdynię do warunków występujących w pozostałej, nizinnej części Polski. Pod względem opadów największe są w lipcu – 70 mm, a najmniejsze w marcu – 23 mm. Położenie miasta w cieniu opadowym Pojezierza Pomorskiego jest przyczyną tego, że suma roczna opadu atmosferycznego jest niższa o ok. 100 mm w stosunku do reszty kraju i wynosi 535 mm. Wiatry przeważnie wieją z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego, wykazując dużą zmienność pod względem kierunku jak i prędkości, a w okresie wiosennym szczególnie dostrzegalna jest cyrkulacja bryzowa. Ze względu na zróżnicowanie rzeźby terenu i występującego zabudowania wyróżnia się następujące obszary:

 • mezoklimat Wysoczyzny Gdańskiej,
 • mezoklimat strefy krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej,
 • mezoklimat wschodniego fragmentu Pradoliny Kaszubskiej.

Toponimia

Podobnie jak sąsiedni Gdańsk i małopolski Gdów od prasłowiańskiej podstawy *gъd (lit. gudē, chorw. gdinjica = mały las, żupa serbska Gacka, u Konstantyna Porfirogenety w "De administrando imperio" Gutzeka, łac. Goduscani, żupa chorwacka Gacko zamieszkiwana przez plemię Gadczan, w kronikach frankijskich łac. natio Guduscanorum pod rządami księcia Borny dux Guduscanorum oraz kilka nazw miejscowych w Serbii Gacko , nazwa rzeki w Słowenii Gacka, chorwacki Gdinj na Hvarze, Dinjiška w Dalmacji, czeska Kdyně, po niem. Gedein) oznaczającej "mokry, wilgotny, bagienny" i równocześnie "zarośnięty".
Nazwa po raz pierwszy pojawia się na piśmie w 1253 r. jako Gdina, w 1570 r. Gdigna (gn=ń) a potem już zniemczone Gdingen. Między XIV a XVI wiekiem dołączono żywotny na pomorzu sufiks -ino, Gdynino w 1365 r., Gdinino w 1534 r. - być może w związku z wymową kaszubską. Jest to nazwa topograficzna o budowie Gd-ynia, *gъd + przyrostek archaiczny -ynia w znaczeniu lokalizującym miejsce, gdzie ziemia jest mokra, bagienna (porównaj Kcynia, Lutynia, nazwa rzeki Radynia, czy chorwackie GdinjGdinja). Znaczenie lokalizujące przyrostka -ynia przybliżają polskie wyrazy pustynia = "miejsce puste, bezleśne", świątynia, jaskinia etc.

Nazwę miasta noszą lub nosiły następujące statki i okręty:

 • ORP Gdynia – statek wycieczkowy, w przededniu II wojny światowej wcielony do Marynarki Wojennej jako okręt-baza;
 • ORP Gdynia – statek pasażerki, w latach 1939-41 w Marynarce Wojennej;
 • ORP Gdynia – kuter rakietowy służący w MW w latach 1965-89;
 • M/V Gdynia – kontenerowiec, własność szczecińskiego armatora Euroafrica. Obecnie jednostka pływa pod nazwą M/V Topaz.

Historia

Podział administracyjny

Gdynia jako jedno z pierwszych miast w Polsce wprowadziła 8 maja 1991 r. do Statutu Miasta podział na 13 dzielnic. (9 grudnia 1992 r.) Rada Miasta, wprowadzając zmiany w Statucie, podzieliła niektóre z dzielnic na mniejsze jednostki. Na przykład Śródmieście przekształcono w trzy odrębne dzielnice: Śródmieście Centrum, Śródmieście Kamienną Górę oraz Śródmieście Port. W wyniku tych podziałów liczba dzielnic w Gdyni wzrosła do 24. Kolejne dwie zmiany nastąpiły w 1998 r.: w kwietniu połączono dotychczasowe dzielnice Chylonia i Chylonia Nowa w dzielnicę Chylonia, zaś w grudniu dzielnicę Port, która zajmowała duży obszar, ale była zamieszkana przez niewiele ponad 100 mieszkańców, włączono do dzielnicy Śródmieście. W rezultacie tych ostatnich zmian liczba dzielnic zmniejszyła się do 22. Obecny kształt dzielnic jest przede wszystkim odzwierciedleniem tradycyjnych podziałów. Z tego powodu pojawiają się duże dysproporcje pomiędzy wielkością dzielnic zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby mieszkańców. Największą dzielnicę, Chylonię, zamieszkuje 26 826 osób, gdy najmniejsza, Babie Doły, liczy zaledwie 2376 mieszkańców. Z kolei największy obszar zajmuje dzielnica Chwarzno-Wiczlino – 27,92 km², która jest aż 44 razy większa od najmniejszej Kamiennej Góry (0,63 km²).

Administracja i polityka

Prezydentem Gdyni jest Wojciech Szczurek (Samorządność). Przewodniczącym Rady Miasta jest Stanisław Szwabski (POS).

Gdynia jest członkiem Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki".

Mieszkańcy Gdyni wybierają parlamentarzystów z okręgów wyborczych z siedzibą komisji wyborczej w Gdyni, a posłów do Parlamentu Europejskiego z okręgu wyborczego nr 1.

Konsulaty

Siedziby konsulatów rozmieszczone są głównie w dzielnicy Śródmieście. Należą do nich konsulaty Republiki Chile, Republiki Cypryjskiej, Finlandii, Królestwa Norwegii, Szwecji oraz Włoch. Pozostałe konsulaty mieszczą się w dzielnicach peryferyjnych. Dwa spośród nich, konsulaty Rumunii i Ludowej Republiki Bangladeszu znajdują się w Małym Kacku a konsulat Austrii na Działkach Leśnych.

Przemysł, gospodarka i finanse

Od początku swojego istnienia Gdynia miała gospodarkę związaną z morzem. W czasach bycia wioską odnosiło się to do istnienia przystani rybackiej na Oksywiu. Gdy nadano osadzie prawa miejskie w 1926 na jej terenie istniał już od 6 lat port, który z czasem przejął rolę gospodarczego symbolu miasta. Wówczas był to jedyny liczący się port przeładunkowy i pasażerski w Polsce z uwagi na krótką linię brzegową w okresie międzywojennym oraz niemożność korzystania z portu w Gdańsku. Równocześnie w Gdyni rozwijał się przemysł stoczniowy. Od lat 90 XX wieku w Gdyni rozwija się sektor finansowy i oddawane są do użytku biurowce firm z różnych branż. Od 2001 roku w Gdyni funkcjonuje Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.

Gospodarka morska

W Gdyni znajduje się 2. pod względem przeładunków port morski w Polsce. Jego specjalizacją są przeładunki kontenerów. Mimo tego uchodzi on za najbardziej wszechstronny z portów na polskim wybrzeżu. Jest również głównym portem pasażerskim Trójmiasta.

Gdynia jest siedzibą wielu firm z branży gospodarki morskiej – stoczni (Stocznia Gdynia S.A., Stocznia Marynarki Wojennej S.A., Stocznia Remontowa "Nauta" S.A.), przedsiębiorstw powiązanych z funkcjonowaniem portu (Bałtycki Terminal Kontenerowy, Balticon Sp. z o.o., Gdynia Container Terminal S.A., Morski Terminal Masowy Sp. z o.o.), armatorów (Polskie Linie Oceaniczne), agencji żeglugowych, firm brokerskich, transportowych i spedycyjnych (C. Hartwig Gdynia S.A., ATC Cargo S.A., Chipolbrok S.A., Maersk Sp. z o.o. Mirtrans Sp. z o.o.), oraz wielu innych. Od kwietnia 2010 siedzibę w Gdyni ma DNV – Det Norske Veritas. DNV Academy Gdynia to pierwsze Centrum Szkoleń w wirtualnej rzeczywistości dla branży morskiej.

Przemysł

W Gdyni siedziby mają zakłady przemysłu spożywczego (w tym przetwórstwa rybnego): Dalmor S.A., Wilbo S.A. Ponadto w mieście swoje siedziby posiadają firmy z branży budowlanej (Hossa S.A., Allcon S.A., Ekolan S.A., Invest Komfort S.A., Mega S.A., MTM). Branżę elektroniczną reprezentuje producent sprzętu radiowego nadawczo-odbiorczego – Radmor S.A.(kiedyś Zakłady Radiowe Radmor S.A.). Spośród innych inwestorów w Gdyni zaistniał działający w branży telekomunikacyjnej Vector S.A., lokując w mieście swoje zakłady. Od 1997 działa tu także filia szwedzkiego koncernu Dellner Couplers AB, zajmującego się produkcją sprzęgów kolejowych i tramwajowych.

Usługi

W latach 90. XX wieku w Gdyni obok istniejącego od początków miasta przemysłu portowo-stoczniowowego zaczął się rozwijać sektor finansowy oraz nowoczesnych technologii. Mają tu swoje siedziby spółki prowadzące działalność o charakterze bankowym (Nordea Bank S.A., oddziały i filie banku o zasięgu ogólnokrajowym), telekomunikacyjnym i informatycznym (Polkomtel S.A., Prokom Investments, Prokom Software S.A.). Branżę telewizji kablowej reprezentują Vectra S.A. oraz Multimedia Polska – dwie kolejne firmy, których siedzibą również jest Gdynia.

Handel

W Gdyni znajduje się szereg centrów handlowych: Centrum Handlowe "Wzgórze", Centrum Handlowe Kwiatkowskiego, Centrum Handlowe Witawa, Dom Handlowy "Batory", Dom Towarowy "Chylonia", Trójmiejskie Centrum Handlowe "Klif" oraz zespół Miejskich Hal Targowych.

Budżet

Roczny dochód budżetu miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2006 wyniósł 3103,60 zł. Taki poziom dochodów budżetowych sytuuje miasto powyżej średnich dla wszystkich podregionów województwa pomorskiego, dla całego województwa oraz dla całego kraju. Średni zarobek jednego mieszkańca wynosił 2914,02 zł.

 • Budżet na rok 2007:
  • Dochody: 886 618 337 PLN
  • Wydatki: 1 044 051 122 PLN
 • Budżet na rok 2008:
  • Dochody: 884 459 850 PLN
  • Wydatki: 1 058 673 004 PLN
 • Budżet na rok 2009:
  • Dochody: 924 958 471 PLN
  • Wydatki: 1 103 080 045 PLN
 • Budżet na rok 2011:
 • Dochody: 1 067 919 977 PLN
 • Wydatki: 1 252 746 064 PLN

Demografia

Ludność

Pod koniec września 2007 w Gdyni mieszkało 248 767 mieszkańców. Gęstość zaludnienia Gdyni wyniosła więc 1843 osoby na km². Według danych z 2006 proporcja kobiet do mężczyzn wynosiła 1,1:1. Przyrost naturalny wg danych Referat Ewidencji Ludności i Meldunków jest nieznacznie ujemny i w I kwartale 2007 wynosił minus 64 osoby. Saldo migracji według tych samych danych było ujemne i wynosiło -180 osób. Struktura wiekowa uwidacznia, zgodne z ogólnokrajową tendencją, stopniowe starzenie się ludności miasta – ludność w wieku poprodukcyjnym osiągnęła 17,7%. Przy czym wartości dla ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym osiągnęły kolejno 16,9% i 65,4%. Liczba zawartych związków małżeńskich w 2006 wyniosła 1490. Pod koniec sierpnia 2011 bezrobocie w Gdyni wynosiło 4,8%.

 • Wykres liczby ludności Gdyni na przestrzeni ostatnich 140 lat

Największą populację Gdynia odnotowała w 2000 – wg danych GUS 255 416 mieszkańców.

Wspólnoty religijne

W Gdyni dominuje wyznanie rzymskokatolickie. Znajduje się tu ponad 30 kościołów katolickich (z których najstarszy – zabytkowy pw. św. Michała Archanioła w Oksywiu – pochodzi z XIII wieku), a także polskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP (parafialny). W mieście znajdują się także zbory różnych kościołów protestanckich, w tym: dwóch kościołów zielonoświątkowych, zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, baptystów, Wspólnoty Kościołów Chrystusowych, Kościoła Chrześcijańskiego "Słowo Wiary" i Chrześcijańskiego Centrum "Nowa Fala". Spośród innych kościołów w Gdyni działają także Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich oraz Kościół Nowoapostolski. Działalność kaznodziejska Świadków Jehowy zorganizowana jest wokół miejscowych Sal Królestwa.

Na religijnej mapie miasta pojawiają się też dwie świątynie wyznań zakorzenionych w Azji: buddyzmu oraz ruchu Hare Kryszna, reprezentowanego przez Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny.

Gdynia dysponuje 3 cmentarzami komunalnymi: w Witominie, Kosakowie i Małym Kacku.

Komunikacja

Wg projektu Hermanna "Planu zabudowy gminy Gdynia" (Beabaungsplan der Gemeinde Gdingen) z 1913 Drogą Oksywską (obecnie ul. Świętojańska) miał jeździć tramwaj konny. Początki komunikacji miejskiej w Gdyni sięgają 1927. Współcześnie transport miejski organizowany jest przez samorząd, natomiast wykonują go wyłaniane w przetargach spółki komunalne i prywatne. Ponadto w Gdyni znajduje się stacja kolejowa Gdynia Główna, na której zatrzymują się pociągi SKM oraz dalekobieżne.

Komunikacja morska

Obiekty przystosowane dla jednostek pływających w Gdyni:

 • port Gdynia
  • terminal promowy Stena Line
 • przystań morska "Dalmor"
 • przystań morska "Żegluga Gdańska"
 • przystań morska "Marina Gdynia" – Basen Jachtowy im. M. Zaruskiego 54°31′02″N 18°33′09″E / 54.51722, 18.5525
 • przystań morska "Gdynia-Oksywie" przy osiedlu Osada Rybacka 54°33′33″N 18°33′09″E / 54.55917, 18.5525
 • przystań morska "Gdynia-Obłuże" przy osiedlu Kolonia Rybacka 54°34′15″N 18°32′58″E / 54.57083, 18.54944

Kultura

Na terenie miasta ma swoją siedzibę m.in. Centrum Kultury, Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej ściśle współpracujący z miastem. Najmłodszym budynkiem jest Muzeum Miasta Gdyni, otworzone 16 listopada 2007.

Kina

W Gdyni istnieje jeden multipleks Multikino. Pozostałe obiekty w ograniczonym stopniu zajmują się projekcją filmów. Są nimi DKF Żyrafa działająca przy Klubie Filmowym, DKF Pod wiszącą skałą w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, oraz Grom. Historyczne kina, takie jak Goplana czy istniejące od okresu międzywojennego Warszawa zostały zamknięte i przekształcone w budynki pełniące inne funkcje.

Teatry

Największym teatrem w Gdyni jest Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej. Istniejący od 1958 obiekt dysponuje drugą pod względem wielkości sceną w kraju. Prócz ramowych spektakli odbywa się w nim corocznie Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Gdynia Summer Jazz Days oraz Festiwal Szekspirowski. W Gdyni od 1991 funkcjonuje także Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza. Funkcjonuje przy nim Scena Letnia TM, wystawiająca dla publiczności w lipcu i sierpniu spektakle na plaży w Orłowie. Na gruncie sztuki niezależnej funkcjonuje Teatr "Maszoperia", powstały w 1979, jako kontynuacja gdańskiego teatru "Pinezka". Przy Klubie Muzycznym "Ucho" istnieje Teatr Gościnny.

Galerie

 • Debiut,
 • Desa,
 • Domek Żeromskiego,
 • Galeria "Tygiel",
 • Galeria 78,
 • Galeria Engel,
 • Galeria obrazów "Urszula",
 • Galeria Tiffany,
 • Graffiti,
 • Profile,
 • Salon Sztuki Orientalnej,
 • Strych,
 • Towarzystwo Miłośników Gdyni,
 • Galeria Sojo-Art
 • Galeria sztuki współczesnej "od czasu do czasu"

Muzea

 • Akwarium Gdyńskie,
 • Centrum Nauki Experyment,
 • Domek Abrahama,
 • Domek Żeromskiego,
 • Gdyński Fotoplastykon,
 • Gdyńskie Muzeum Motoryzacji,
 • Izba dydaktyczna Nadleśnictwa Gdańsk,
 • Muzeum Baśni Kaszubskiej,
 • Muzeum Inkluzji w Bursztynie,
 • Muzeum Marynarki Wojennej,
 • Muzeum Miasta Gdyni,
 • Muzeum Współczesnego Pomorskiego Rękodzieła Marynistycznego,
 • Planetarium,
 • Sala Tradycji Akademii Morskiej,
 • Sala Wystawowa w Centrum Gemini,
 • Skansen Rybołówstwa Morskiego

Na Skwerze Kościuszki są przycumowane do nabrzeża dwie jednostki pływające, które pełnią funkcje pływających obiektów muzealnych.

 • Niszczyciel ORP Błyskawica, funkcję okrętu-muzeum pełni od 1976. Wybudowana w brytyjskiej stoczni jednostka służyła w Marynarce Wojennej RP w latach 1939-46, powróciła do Polski w 1969 i kilka lat później przycumowała w Gdyni jako pływające muzeum.
 • Żaglowiec Dar Pomorza, funkcję statku-muzeum pełni od 1983. W 1929 został zakupiony we Francji i pełnił funkcję fregaty szkolnej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Festiwale i imprezy

Film i teatr:
Od 1986 r. w Gdyni odbywa się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych (od 2010 r. w maju, wcześniejsze edycje miały miejsce we wrześniu). Podczas festiwalu w Teatrze Muzycznym wyświetlane są filmy fabularne produkcji polskiej, a najlepszym z nich przyznawane są Złote Lwy. Z kolei Teatr Miejski od 2006 r. gości Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@port. W jego ramach odbywają się inscenizacje sztuk współczesnych polskich autorów, a najlepszym spektaklom przyznawane są nagrody pieniężne.

Muzyka i taniec:
W Gdyni organizuje się festiwale, które są adresowane do ludzi w różnej kategorii wiekowej. Miasto jest gospodarzem Heineken Open'er Festival, jednego z największych corocznie organizowanych festiwali w Europie. Występują na nim twórcy muzyki elektronicznej, rocka oraz hip-hopu. W sierpniu ma miejsce organizowana na publicznej plaży, koło basenu jachtowego, Viva Beach Party. Trwa ona 2 dni i skupia występy wykonawców trance, house, oraz innych rodzajów muzyki elektronicznej. Od 2005 r. w mieście odbywa się też festiwal muzyki tradycyjnej i etnicznej Globaltica, na którym koncertowali już m.in. Sinead O'Connor, Cesaria Evora i Goran Bregović. W dniach 19-21 maja 2006 r. w Gdyni gościł Festiwal Kultury Afrobrazylijskiej, na którym zaprezentowano m.in. pokaz capoeiry. Do większych imprez kulturalnych, które odbywają się co roku, należy również zaliczyć CudaWianki – cykl wydarzeń, tj. koncerty, parady i happeningi, które inaugurują sezon letni w Gdyni.

Literatura:
Od 2006 r. wręczana jest Nagroda Literacka Gdynia, z którą związane są także imprezy cykliczne: festiwal literacki "Literaturomanie" oraz Jesienne Spotkania z Laureatami. Nagroda w formie pamiątkowych statuetek (Kostek Literackich) przyznawana jest autorom najlepszych książek z dziedziny prozy, poezji i eseistyki.
Podróże:
Na początku wiosny od 2002 roku odbywają się ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów – Kolosy.

Media

W Gdyni wydawane są tytuły prasowe związane z tematyką morską (Bandera, Namiary na Morze i Handel, Przegląd Hydrograficzny) oraz lokalna gazeta – Echo Miasta. Swoją siedzibę mają tu dwaj liczący się operatorzy telewizji kablowej – Vectra oraz Multimedia Polska i należąca do tej spółki telewizja Tele-Top. O istotnych gdyńskich wydarzeniach również na bieżąco informuje telewizja regionalna Pomorska.TV. W przeszłości z Gdyni nadawały również dwie lokalne rozgłośnie radiowe: Eska Nord i Radio Hello.
Od listopada 2009 r. w Gdyni ukazuje się "Bliza" – gdyński kwartalnik artystyczny, którego redaktorem naczelnym jest pisarz Paweł Huelle.

Edukacja

W Gdyni istnieje 46 przedszkoli, 41 szkół podstawowych, 33 gimnazja, 19 liceów, 25 techników, 10 szkół zawodowych oraz 52 szkoły o charakterze pomaturalnym. Wśród tej ostatniej kategorii jest 8 uczelni wyższych.

Organizacje pozarządowe

Fundacja Gospodarcza powstała w 1990 roku. Jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce rozpoczęła działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, przeciwdziałania bezrobociu. Obecnie Fundacja prowadzi głównie działalność szkoleniową, m.in. kursy spawania i egzaminy na uprawnienia PRS Polski Rejestr Statków i DNV Det Norske Veritas. Jest też operatorem Pomorskiego Miasteczka Zawodów.

Integrowaniem i koordynowaniem współpracy Gdyni z organizacjami pozarządowymi, szeroko rozumianą animacją społeczną oraz promowaniem działań NGO'sów zajmuje się powołane w 1996 r. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych. W jego ramach realizowany jest obecnie m.in. projekt "DOKI – gdyński inkubator aktywności", mający na celu zachęcenie młodych gdynian do wolontariatu i większej aktywności w przestrzeni miejskiej, kampania społeczna "1% Mały procent, wielka sprawa", mająca na celu promocję przekazywania 1% podatku na gdyńskie organizacje pożytku publicznego oraz Gdyńskie Warsztaty Podróżnicze "Szerokie Horyzonty".

Uczelnie wyższe

Największymi państwowymi uczelniami w mieście są Akademia Marynarki Wojennej oraz Akademia Morska, które związane są z nadmorskim charakterem Gdyni. Pierwsza z nich, została zlokalizowana na Oksywiu w 1946 decyzją marsz. polski Michała Rola-Żymierskiego. Podlega Ministrowi Obrony Narodowej, kształci oficerów i podchorążych oraz osoby cywilne. Druga, która została przeniesiona w 1930 z Tczewa do Gdyni, edukuje przyszłych oficerów marynarki handlowej jak i specjalistów związanych z gospodarką morską. Ponadto w Śródmieściu znajdują się dwa z wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego. Są nimi Wydział Biologii oraz Wydział Oceanografii i Geografii. Rozbudowa ich siedziby, mieszczącej się w jednym budynku, została ukończona w 2004.

W Gdyni funkcjonują też uczelnie prywatne, takie jak Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej, Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni.

W styczniu 2010 r. z inicjatywy środowiska filmowego w mieście powstała też Gdyńska Szkoła Filmowa. Jej program nauczania obejmuje zarówno zajęcia z filmu fabularnego, jak i filmu dokumentalnego, prowadzone szczególnie pod kątem nauczania reżyserii i sztuki operatorskiej filmu.

Turystyka

Gdynia posiada rozległe nadmorskie tereny spacerowe. Zalicza się do nich Molo Południowe, będące przedłużeniem Skweru Kościuszki – cumują tam jednostki muzealne – niszczyciel ORP Błyskawica oraz żaglowiec Dar Pomorza. Na Molu Południowym znajduje się także Akwarium Gdyńskie, a do Helu, Jastarni, Gdańska, Sopotu i Kaliningradu pływają z niego statki białej floty (w tym Tramwaj wodny ZKM w Gdyni). W gdyńskiej marinie prowadzone są szkolenia żeglarskie, można także czarterować jachty. Trasy spacerowe mieszkańców to Bulwar Nadmorski oraz kilka kilometrów piaszczystych plaż, które ciągną się do Sopotu i dalej do Gdańska. Dostępny jest również port – przy Nabrzeżu Francuskim, gdzie stawały polskie transatlantyki, w sezonie cumują duże wycieczkowce. Okolice Kapitanatu Portu są dostępne dla każdego. Z Nabrzeża Pilotowego można obserwować wchodzące i wychodzące statki oraz rzucić okiem na port wojenny na Oksywiu. Panoramę Gdyni podziwiać można z Kamiennej Góry, willowo-parkowej dzielnicy Gdyni. W północnej części miasta – w dzielnicy Babie Doły, przy brzegu, znajdują się ruiny niemieckiej torpedowni (druga torpedownia na Oksywiu należy do Marynarki Wojennej). Do dyspozycji turystów jest 5 strzeżonych plaż: w Śródmieściu, Redłowie, Orłowie, Oksywiu i Babich Dołach. Jest skomunikowana z resztą Trójmiasta – kolejką SKM z Gdyni Głównej jedzie się – do Sopotu 14 minut, a do Gdańska 35 minut. Posiada także stale rozbudowywaną sieć trolejbusową, co w skali polskiej jest obecnie rzadkością.

W Gdyni nad morzem wyznaczono 4 letnie kąpieliska: Gdynia Śródmieście, Gdynia Redłowo, Gdynia Orłowo, Gdynia Babie Doły.

W administracyjnych granicach Gdyni jak i wokół miasta znajdują się lasy i tereny zielone oraz pagórkowaty krajobraz, będący pozostałością polodowcowej pradoliny.

Hotele

Baza hotelowa miasta Gdyni w 2008 składała się z 1 obiektu czterogwiazdkowego (Hotel Nadmorski), 5 obiektów trzygwiazdkowych (Hotel Kuracyjny, Hotel Willa Lubicz, Orbis Gdynia, Hotel Blick, Hotel Hotton), 5 obiektów dwugwiazdkowych (Hotel Antares, Hotel Antracyt, Hotel Dom Marynarza, Hotel Neptun, Hotel Witomino) oraz obiektów nieskategoryzowanych (Dworek Mitro, Villa Gdynia itp).

Szlaki

POL Szlak żółty.svg Szlak Trójmiejski (45,9 km) → trasa: Gdynia Dworzec PKP – Gdańsk Dworzec PKP
POL Szlak czerwony.svg Szlak Wejherowski (55 km) → trasa: Sopot Kamienny Potok SKM – Wejherowo Dworzec PKP
POL Szlak czarny.svg Szlak Zagórskiej Strugi (56 km) → trasa: Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana SKM – Wejherowo Dworzec PKP
POL Szlak czarny.svg Szlak Źródło Marii (10,5 km) → trasa: Gdynia Wielki Kack – Gdańsk Osowa PKP

Ścieżki rowerowe

Ścieżki na terenach leśnych

 • Bernadowo – Mały Kack (4,8 km)
 • Bernadowo – Orłowo (4,5 km)
 • Chwarzno – Działki Leśne (3,4 km)
 • Chylonia – skrzyżowanie leśnych tras nr 6 i 7 (3,6 km)
 • Dąbrowa – Chwarzno (2,9 km)
 • Demptowo – Chwarzno (3,1 km)
 • Gołębiewo – plaża Gdynia (5,6 km)
 • Karwiny – Obwodnica Trójmiasta (4,2 km)
 • Osowa – Źródło Marii (4,4 km)
 • Polanka Redłowska – Orłowo (3,4 km)
 • Pustki Cisowskie – Cisowa (4,4 km)
 • Wiczlino – Chwarzno (2,6 km)
 • Wielki Kack – Dąbrowa (8,7 km)
 • Wielki Kack – Osowa (4,4 km)
 • Wielki Kack – Witomino-Leśniczówka (3,1 km)
 • Witomino – Chwarzno (3,7 km)
 • Witomino – Demptowo (3,6 km)
Łącznie: 70,4 km

Ścieżki komunikacyjne

 • Al. Piłsudskiego (0,6 km)
 • Al. Zwycięstwa (3,6 km)
 • Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego (1,5 km)
 • ul. Chwarznieńska (0,38 km)
 • ul. Dickmana (1,6 km)
 • ul. Kielecka (1,6 km)
 • ul. Morska (8,8 km)
 • ul. Śląska (1,3 km)
 • ul. Wiczlińska (0,5 km)
 • ul. Wielkopolska – ul. Chwaszczyńska (3,8 km)
 • ul. Władysława IV (0,9 km)
 • ul. Zielona (2,6 km)
Łącznie: 27,18 km

Przyroda

Parki i rezerwaty

Trójmiejski Park Krajobrazowy Został utworzony w 1979. Jego ogólna powierzchnia wynosi 20 104 ha. Park obejmuje część wysoczyzny morenowej wraz z jej strefą krawędziową, w obrębie której występują liczne rozcięcia erozyjne z bardzo atrakcyjnymi geomorfologicznie i krajobrazowo dolinami. Występującymi najczęściej zbiorowiskami roślinności są fitocenozy lasów bukowo-dębowych, bukowych i grądowych, w dnach rozcięć spotyka się lasy łęgowe olszowo – jesionowe. Na terenie Parku w granicach administracyjnych Gdyni znajdują się dwa rezerwaty przyrody i kilkanaście pomników przyrody. Położenie Parku i nagromadzenie w nim obiektów przyrodniczych czyni go jednym z najbardziej interesujących rejonów dla badań przyrodniczych i ochrony środowiska.Rezerwat Kępa Redłowska Stanowi utworzony w 1938 rezerwat krajobrazowy o powierzchni 118,16 ha. Położony w granicach administracyjnych Gdyni, między Orłowem a Kamienną Górą. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych lasów bukowych oraz stanowisk jarzęba szwedzkiego. Rezerwat daje możliwość obserwacji panoramy Gdyni, występowanie charakterystycznych roślin (rokitnik zwyczajny) oraz uwarunkowania do obserwowania procesów abrazji morskiej. Jest to pierwszy rezerwat utworzony w byłym województwie gdańskim i jeden z najstarszych w Polsce.Rezerwat przyrody Kacze Łęgi Jest to rezerwat leśno – florystyczny o powierzchni 8,97 ha utworzony w 1983, leżący w dolinie rzeki Kaczej. Obejmuje odcinek potoku z niewielkim dopływem oraz dobrze zachowany fragment lasu łęgowego z okazałym drzewostanem i wieloma drzewami pomnikowymi. Rezerwat chroni pozostałość dawnej szaty roślinnej dolin rzecznych (łęg wiązowy) w formie typowej dla roślinności dna dolin niewielkich rzek.Rezerwat Cisowa Rezerwat leśny o powierzchni 24,76 ha, utworzony w 1983 w celu zachowania fragmentów buczyny i łęgu jesionowo – olszowego oraz stanowisk roślin chronionych i rzadkich.

Klify

Strukturami przyrodniczymi występującymi tylko w strefie nadmorskiej a także najbardziej naturalnymi miejscami pierwotnymi są klify. Warunki siedliskowe spowodowały wykształcenie tu fitocenoz z wieloma gatunkami roślin rzadkich i chronionych. Klify aktywne, w szczególności Klif Orłowski, stanowią naoczne źródło wiedzy geologicznej. Zarówno klify aktywne jak i martwe posiadają walory krajobrazowe, co może je kwalifikować do ochrony także jako zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Klif Redłowski ma wysokość 60 m.

Miasto – ogród Kamienna Góra

Zespół obejmuje obszar Kamiennej Góry, na który składają się park "Kamienna Góra", skarpy klifów od strony Zatoki oraz dzielnica domów jednorodzinnych – rezydencji pochodzących głównie z okresu międzywojennego. Na terenach zielonych występują fragmenty naturalnych drzewostanów porastających klify i niektóre fragmenty zboczy. Wśród drzew dominują buki, klony, często spotyka się dęby, czereśnie, jarzębiny i graby. Licznie występują drzewa i krzewy gatunków i odmian ozdobnych, np. klon jesionolistny, cypryśniki, żywotniki, cisy i jałowce. Wśród terenów zielonych duże obszary zajmują skwery i zieleńce. Ten fragment Gdyni zaliczany jest do dobrze zagospodarowanych.

Zespół dworsko-parkowy

Znajduje się przy ul. Folwarcznej 2 w Orłowie. Drzewostan tworzą w nim głównie drzewa rodzime jak: buki, klony, graby, olsze, wierzby, cisy i topole a z gatunków obcych występują tu między innymi kasztanowce, daglezje i grochodrzewy. Na jego terenie znajdują się dwa pomniki przyrody (kasztanowce) oraz wiele drzew o rozmiarach drzew pomnikowych (np. buk o średnicy 135 cm.).

Zespół dworsko-parkowy Kolibki

Umiejscowiony jest przy al. Zwycięstwa 291 (Orłowo – Kolibki). W skład jego wchodzą – zespół budynków i tzw. "Park Marysieńki". Obecnie jest tu szkółka jeździecka. Wśród drzew występujących na tym terenie dominują gatunki rodzimego pochodzenia (klon zwyczajny, buk zwyczajny, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, klon, jawor) z niewielką domieszką drzew obcych (np. kasztanowiec). We wschodniej części parku występuje także bardzo stary jesion wyniosły, posiadający rozmiary drzewa pomnikowego (średnica 173 cm).

Skwer Plymouth

Położony jest u zbiegu Ulicy Świętojańskiej i Alei Piłsudskiego, naprzeciwko gmachu Urzędu Miasta. Swoją nazwę zawdzięcza jednemu z siostrzanych miast – brytyjskiemu Plymouth. W nawiązaniu do nazwy skweru w jego krajobraz wkomponowane zostały żonkile sprowadzone z Anglii oraz charakterystyczna brytyjska budka telefoniczna.

Park Rady Europy

Jest to obszar zieleni położony między Teatrem Muzycznym a Skwerem Kościuszki, nieopodal Hotelu Gdynia. Łączy on miasto z Bulwarem Nadmorskim i miejską plażą.

Architektura

Gdynia jako miasto powstałe dopiero w okresie międzywojennym jest pozbawiona stylów architektonicznych cechujących starsze miasta. Zbudowana w stylu modernizmu była nazywana białym miastem. W okresie działań wojennych zabudowa nie uległa poważniejszym zniszczeniom, dzięki czemu zachowało się historyczne Śródmieście. W latach 70. i 80. XX w. zaczęły się pojawiać budynki z wielkiej płyty. Na obszarze Gdyni znajduje się również kilka wieżowców, m.in. zespół Sea Towers.

Bezpieczeństwo

Przestępczość

W okresie od stycznia do września 2007 zarejestrowano w Gdyni 6145 przestępstw, o 859 przestępstw (tj. o 12,3%) mniej niż w 2006, co wskazuje na poprawę stanu bezpieczeństwa w Gdyni. W dalszym ciągu utrzymuje się korzystna tendencja, według której Gdynia jest najbezpieczniejszym z miast wchodzących w skład Trójmiasta. Wskaźnik wykrywalności przestępstw był niższy od średniej wojewódzkiej, wyniósł 50,3%. Najwyższy udział (85,7%) wśród stwierdzonych przestępstw miały trudne do wykrycia przestępstwa kryminalne, których wykrywalność wyniosła 50,8%. W okresie od stycznia do września 2007 stwierdzono 103 kradzieży samochodów osobowych tj. mniej o 137 (o 57,1%) od dokonanych w 2006. Osobny problem stanowią wypadki drogowe z ofiarami w ludziach (48) w rejonie gdyńskim ich liczba była o 6 wyższa w porównaniu do I kwartału 2006. W wypadkach poszkodowanych zostało 61 osób, w tym dwie zginęły na miejscu wypadku. Większość gdyńskich przestępstw zostało popełnionych w Chyloni. Notowane są tu częste przypadki kradzieży czy pobicia.

Wojsko

W mieście funkcjonują jednostki związane z Marynarką Wojenną i jednostkami pomocniczymi oraz przynależące do Sił Powietrznych. Port wojenny Gdynia stanowi jedną z baz morskich NATO. Stacjonujące w nim okręty biorą udział w organizowanych corocznie manewrach głównie na obszarze Morza Bałtyckiego.

Sport

W Gdyni funkcjonują sekcje i kluby sportowe reprezentujące różne dyscypliny sportu – od piłki nożnej, przez koszykówkę, na żeglarstwie skończywszy. Dla mieszkańców oddano też do użytku kilka basenów. Jeden działa przy Akademii Morskiej, 4 udostępniono na terenie placówek edukacyjnych a 3 pozostałe istnieją samodzielnie.

Kluby sportowe

Gdynia jest reprezentowana przez kilka klubów piłkarskich, do najstarszych należy Arka Gdynia (Puchar Polski w 1979) oraz Bałtyk Gdynia. Inne istniejące kluby to powstały w 2006 Klub Piłkarski Gdynia oraz NKS Błyskawica Gdynia założony w 2008. Istnieje także klub rugby RC Arka Gdynia (Puchar Europy Regionów w 2005). Z Gdynią związana jest drużyna koszykarska Lotos Gdynia, która występuje w PLKK i od 1999 w Eurolidze kobiet. W latach 2000-2007 istniała też męska drużyna koszykówki Viking Gdynia. Z przyczyn finansowych jej działalność została zamknięta 11 października. Od sezonu 2009/2010 Gdynię reprezentuje drużyna Asseco Prokom Gdynia, która przeniosła swoją siedzibę z Sopotu. Piłka ręczna jest reprezentowana przez żeński zespół piłkarek Vistal Łączpol Gdynia, który w maju 2003 wywalczył awans do I ligi. Uczniowski Klub Sportowy Morświn powstał w celu popularyzowania łucznictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Lekkoatletyką zajmuje się Klub Sportowy Zorza. Prowadzi on szkolenia w konkurencjach biegowych od 400 m i finansuje go budżet gminy Gdynia. Lekkoatletyka jest również domeną Klubu Lekkoatletycznego Gdynia. Jego członkowie biorą udział w zawodach o zasięgu wojewódzkim, krajowym jak i międzynarodowym. Klub Sportowy Złoty Tur zrzesza w sobie zawodników trenujących armwrestling. Amatorzy jak i zawodowcy paralotniarstwa mogą zrzeszać się od 2002 w Glide Club Gdynia. Klub prowadzi działalność w Gdyni i w okolicach (również na Kaszubach). Treningiem judo trudni się Uczniowski Klub Sportowy Viking. Do innych klubów, które również zajmują się judo i których zawodnicy biorą udział w zawodach należą Galeon Gdynia, Skra Gdynia, Opty Gdynia, Cisowa Gdynia oraz Flota Gdynia. Ticada wprowadza w tajniki profesjonalnego nurkowania i aktywnych form turystyki. Prócz szkoleniem nurków zajęła się dodatkowo szkoleniem narciarskim, strzeleckim i spadochronowym oraz prowadzeniem sklepu ze specjalistycznym sprzętem.

Do działalności sportowej należy GOSiR (Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji). Dysponuje on kilkoma obiektami do gry, w tym Stadionem Miejskim do gry w piłkę nożną (z którego korzysta m.in. Arka i Bałtyk Gdynia) i stadionem rugby. Na przyległej działce znajduje się będąca własnością Urzędu Miasta Gdyni Hala Sportowo-Widowiskowa, z której korzystają m.in. Asseco Prokom, Lotos Gdynia i Łączpol Gdynia.

Ulokowanie Gdyni nad morzem przyczyniło do pojawienia się klubów żeglarskich, jak Jacht Klub Morski – Gryf i Yacht Klub Polska Gdynia. Oba kluby mają przedwojenną tradycję – pierwszy istnieje od 1928 a drugi powstał w 1924. YKP Gdynia funkcjonował pierwotnie w Warszawie i jego pierwszym komandorem był gen. Mariusz Zaruski.

Przy Marynarce Wojennej, ale poza strukturą Wojska Polskiego działa Wojskowy Klub Sportowy "Flota" Gdynia. Podzielony jest na sekcje – od podnoszenia ciężarów po tenis ziemny.

W Gdyni istnieje również gdyński klub hokejowy – GKH Gdynia. Nieoficjalną datą powstania klubu jest 23 grudnia 2001 r. (godz.13.00). Tego dnia otwarto pierwsze sztuczne lodowisko w Gdyni. Nie miało ono pełnego wymiaru, pozwoliło jednak na pierwsze treningi Gdyńskiej drużyny. GKH Gdynia uczestniczy w trójmiejskiej amatorskiej lidze hokejowej od samego początku, czyli od roku 2005. Największym sukcesem gdyńskiej drużyny było wicemistrzostwo ligi w sezonie 2007/2008 kiedy to ulegli w wielkim finale drużynie Golwell Gdańsk 2-4

Nauta Gdynia

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Nauta Gdynia" to klub piłkarski założony w 1983, występujący w niższych ligach piłkarskich okręgu gdańskiego. Klub powstał z inicjatywy braci Jerzego i Andrzeja Kwidzyńskich i opierał się na bazie pracowników stoczniowego Zakładu Transportu Samochodowego. Blisko drużyny przez cały okres istnienia klubu był jej prezes oraz kierownik Wiesław Grota. Przez wiele lat o obliczu zespołu decydowali bracia: Stefan i Marian Rozengart oraz Krzysztof i Sławomir Wiśniewscy. Sezon 2000/2001 zakończył się sukcesem w postaci awansu Nauty do V ligi, który to awans był wkładem w obchody 75-lecia Stoczni Remontowej "Nauta" SA. Sezon 2002/2003 klub zakończył na 5 miejscu w rozgrywkach V ligi, co było jego największym sukcesem. W przerwie zimowej sezonu 2003/2004, na skutek braku finansowego zaplecza, zespół wycofał się z rozgrywek i został rozwiązany. Drużyna Nauty swoje mecze rozgrywała na boisku Ogniska TKKF Checz w Gdyni Chyloni. Brak własnego boiska oraz zaplecza finansowego, w sposób zasadniczy uniemożliwiało założenie drużyn młodzieżowych oraz utrudniało funkcjonowanie drużyny. Przez drużynę Nauty przewinęło się wielu znanych na Wybrzeżu zawodników i wychowanków Arki bądź Bałtyku Gdynia, m.in. wieloletni trener zespołu Zbigniew Bieliński, Jerzy Trojanowski.

Miasta partnerskie

Gdynia utrzymuje kontakty partnerskie z następującymi miastami:

Miasto Państwo Data podpisania porozumienia
Aalborg  Dania 1987-08-044 sierpnia 1987
Baranowicze  Białoruś 1993-02-066 lutego 1993
Brooklyn  Stany Zjednoczone 1991-02-1414 lutego 1991
Haikou  Chiny 2006-04-2424 kwietnia 2006
Kaliningrad  Rosja 1994-10-2727 października 1994
Karlskrona  Szwecja 1990-03-2929 marca 1990
Kilonia  Niemcy 1985-06-2525 czerwca 1985
Kłajpeda  Litwa 1993-01-1212 stycznia 1993
Kotka  Finlandia 1988-03-099 marca 1988
Kristiansand  Norwegia 1991-09-2121 września 1991
Kunda  Estonia 2001-02-2424 lutego 2001
Lipawa  Łotwa 1999-10-1212 października 1999
Plymouth  Wielka Brytania 1976-09-1111 września 1976
Seattle  Stany Zjednoczone 1994-04-2323 kwietnia 1994
Związek Wybrzeża Opalowego  Francja 2004-11-2525 listopada 2004

Nagrody i wyróżnienia

2002 r.

 • kwiecień – Nagroda Europy od Rady Europy
 • 25 maja – I miejsce w konkursie "Profesjonalna gmina przyjazna inwestorom"
 • 25 września – Honorowe Wyróżnienie w konkursie "Gmina Fair Play"
 • wrzesień – Główna Nagroda Ministra Infrastruktury za zrealizowany projekt modernizacji ulicy Świętojańskiej

2003 r.

 • 14 października – wyróżnienie za organizację regat "The Cutty Sark Tall Ships' Races 2003"
 • 17 listopada – IV miejsce w Wielkim Rankingu Miast

2004 r.

 • 6 marca – Nagroda Honorowa Polskiego Związku Żeglarskiego Rejs Roku 2003 za zorganizowanie The Cutty Sark Tall Ships 2003
 • 16 kwietnia – I miejsce konkursie na najlepszą promocję turystyki w kategorii "IMPREZA"
 • 24 kwietnia – I miejsce w konkursie "Samorząd przyjazny oświacie"
 • maj – nagroda Magazynu Sportów Wodnych "Żagle" im. Leonida Teligi.
 • lipiec/sierpień – I miejsce w konkursie "Nad wodą bezpiecznie"
 • 27 sierpnia – nagroda w wakacyjnym Turnieju Miast "Dziennika Bałtyckiego"

2005 r.

 • 13 stycznia – nagroda za "Żeglarską Imprezę Roku 2004"
 • I kwartał – laureat konkursu "Europrodukt – Inicjatywa samorządowa – 2004"
 • I kwartał – nagroda Złotej Strony Miesiąca
 • I kwartał – wyróżnienie za Lotne Miejskie Punkty Informacji Turystycznej
 • 8-10 kwietnia – nagroda główna w konkursie "Najlepsza impreza turystyczna w 2004 roku"

2006 r.

 • 10 marca – nagroda za najlepszą imprezę roku 2005
 • 24 kwietnia – I miejsce w konkursie "Bramy Kraju"
 • kwiecień – wyróżnienie za modernizację Mariny Gdynia
 • kwiecień – wyróżnienie za święto ul. Świętojańskiej
 • 11 maja – I miejsce w konkursie "Samorząd Przyjazny Oświacie"
 • 18 września – I miejsce w konkursie "Innowacyjna gmina"
 • listopad – III miejsce w rankingu "Sukces kadencji 2002 – 2006"

2007 r.

 • 6 stycznia – nagroda "Wektora 2006” dla Wojciecha Szczurka
 • 18 kwietnia – wyróżnienie w konkursie "Złote Formaty"
 • 4 czerwca – I miejsce w rankingu miesięcznika "Forbes"
 • 13 lipca – IV miejsce w rankingu samorządów "Rzeczpospolitej"
 • 15 lipca – II miejsce w konkursie "Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2007 roku"
 • 15 lipca – II miejsce w konkursie "Oświetlenie wnętrz obiektów użyteczności publicznej"
 • październik – I miejsce w badaniu socjologicznym Diagnoza Społeczna 2007
 • 23 listopada – I miejsce w konkursie "Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości"

2008 r.

 • 14 lutego – I miejsce w rankingu miesięcznika "Forbes"
 • 31 marca – nagroda "Cała Polska czyta dzieciom" dla Wojciecha Szczurka
 • 19 kwietnia – wyróżnienie w konkursie "Najlepsza promocja turystyki województwa pomorskiego 2007"
 • 19 kwietnia – I miejsce w konkursie "Samorząd przyjazny oświacie"
 • 23 czerwca – statuetka "Najatrakcyjniejsze miasto dla biznesu w Polsce" wg miesięcznika Forbes
 • 17 lipca – III miejsce w konkursie "Najlepsze miasto" wg tygodnika Rzeczpospolita
 • Sierpień – Gdynia znalazła się na międzynarodowej planszy gry Monopoly, w wyniku głosowania mieszkańców miasta za pomocą internetu, walka o miejsce na planszy gry z tzw. dzikiej karty.
 • 14 listopada – Wojciech Szczurek najlepszym prezydentem w Polsce
 • Grudzień – najlepiej umeblowane miasto w Polsce
 • 8 grudnia – Gdynia została okrzyknięta Innowacyjną Gminą w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji 2008.

2009 r.

 • 17 kwietnia – Nagroda Główna w Konkursie Publiczności w kategorii Miasto za najatrakcyjniejsze stoisko 12 – tych Gdańskich Targów Turystycznych
 • 23 kwietnia – Nagroda Specjalna Magazynu Elle za imprezę "Gdynia Design Days 2008".
 • 24 kwietnia – Gdynia zajęła pierwsze miejsce w kategorii "miast od 150 do 300 tys. mieszkańców" w rankingu magazynu Forbes'a „Miasta najatrakcyjniejsze dla biznesu".
 • 25 maja – wyróżnienie Gdyńskiej Kampanii 1% przez tygodnik Newsweek Polska
 • 8 czerwca – wyróżnienie honorowe Gdyni przez Krajową Radę Izby Urbanistów za najlepszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony w latach 2004-2007
 • Według raportu przedstawionego w 2007 przez prof. Janusza Czapińskiego na podstawie badań, standard życia w Gdyni jest najwyższy w Polsce.

Zobacz też

 • Dzielnice Gdyni
 • Honorowy Obywatel Gdyni
 • Pomniki w Gdyni
 • Port Gdynia
 • Zabytki Gdyni

Kody pocztowe w powiacie Gdynia (wyświetlono 50/495)Ocena internautów powiatu Gdynia
Średnia ocena: 4.3
liczba ocen: 15

Wtyczki społecznościowe

Lubisz powiat Gdynia, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze powiacie Gdynia

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 15:30:39

Szybka zmiana regionu PolskiPolska - Powiat Gdynia
Polska - Gminy w powiacie Polska - Miejscowości w powiacie Powiat Gdynia - Herb
Herb powiatu Gdynia