Menu
Home» » » »

Gmina Poczesna - Informacje

Rodzaj gminy: wiejska

Populacja: 12470

Gęstość populacji: 207,4 osób/km²

Powierzchnia: 60,13 km²

TERYT: 2404132

Numer kierunkowy: 34

Tablice rejestracyjne: SCZ

Urząd gminy Poczesna

Adres: 42-262 Poczesna ul. Wolności 2

Oficjalna strona gminy Poczesna

Gmina Poczesna

Gmina Poczesna to gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.

Siedziba gminy to Poczesna.

Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 12 470 osób.

Historia gminy Poczesna

Za Królestwa Polskiego gmina Poczesna należała do powiatu częstochowskiego w guberni piotrkowskiej. Gminę zniesiono w 1868 roku, a z jej obszaru utworzono gminy Bargły i Kamienica Polska. Przed 1880 gmina Kamienica Polska wchłonęła gminę Bargły. Natomiast w 1923 roku z gminy Kamienica Polska (wtedy już o obszarze gminy Poczesna sprzed 1868) wyodrębniono nową gminę Poczesna o podobnym zasięgu terytorialnym co gmina Bargły po 1868 roku.

Dzieje gminy Poczesna sięgają odległych czasów. Najstarsze wzmianki dotyczące Huty Starej, Nierady i Nowej Wsi pochodzą z XVIII w. Słowik był wymieniony w dokumencie z roku 1629, a Wrzosowa wspomniana przez Jana Długosza w roku 1470. Poczesna również pojawia się w pismach Długosza, ale pierwsza wzmianka o niej jako wsi królewskiej pochodzi z roku 1578.

W roku 1606 została w Poczesnej erygowana parafia. Poczesna należała do starostwa olsztyńskiego jako ośrodek jednego z czterech kluczy tego starostwa. Klucz poczeszyński zasilał skarb koronny znacznymi zyskami, było to 37% dochodów całego starostwa. Nic zresztą dziwnego, skoro do klucza należało 12 wsi, 5 folwarków, 4 wójtostwa i Częstochowa. Na skutek uchwały zbiorowej w 1797 roku Poczesna wraz z przyległościami znalazła się w zaborze pruskim. Okres napoleoński, który wkrótce nastąpił, szczególnie wojny między zaborcami Polski, a Francją doprowadził do zmiany granic na ziemiach polskich. Poczesna weszła w skład Księstwa Warszawskiego, a po klęsce Napoleona i po kongresie wiedeńskim stała się częścią Królestwa Kongresowego podległego Rosji.

W Królestwie Polskim Poczesna była siedzibą jednej z pięciu ekonomii rządowych regionu częstochowskiego.

W roku 1841 ukazem carskim część Ekonomii Poczeszyńskiej została ofiarowana rosyjskiemu generałowi Sobolewowi. Nie była to mała darowizna – ponad 3000 morgów ziemi. Pod koniec XIX wieku czynne już były w Poczesnej i Borku kopalnie rudy żelaza, a w związku z powstaniem Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na początku XX wieku została założona cegielnia w Korwinowie.

Obecna gmina Poczesna jako pełnoprawna jednostka administracji państwowej została ustanowiona 24 lutego 1923 roku, obejmując wsie: Poczesna, Bargły, Zawisna i Dębowiec oraz folwarki: Poczesna, Adamów, Borek, Michałów, Młynek, osadę leśną Lepisz oraz lasy skarbowe obszaru 3332 morgi. Gmina wchodziła w skład powiatu częstochowskiego, województwa kieleckiego.

Rok 1939 był tragiczny dla ludności gminy tak jak dla ogółu narodu. Dekretem Adolfa Hitlera z 8 października 1939 roku teren gminy Poczesna wraz z dwunastoma innymi z powiatu częstochowskiego został wcielony do Rzeszy. Jedynie niewielka część okolic Wrzosowej pozostała w obrębie Generalnego Gubernatorstwa.

Po II wojnie światowej gmina Poczesna weszła w skład powiatu częstochowskiego, województwa kieleckiego, a od 1950 roku województwa katowickiego. W związku z reformą administracyjną kraju od 1 czerwca 1975 roku Poczesna należała do województwa częstochowskiego, od 1 stycznia 1999 r. stała się częścią powiatu częstochowskiego, województwa śląskiego.

Na terenie gminy znajduje się wiele pokopalnianych hałd i nieczynna sieć kolejki wąskotorowej łącząca dawne kopalnie rudy żelaza.

Położenie geograficzne

Gmina Poczesna położona jest w Obniżeniu Górnej Warty, na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej, która jest częścią Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Zachodnia granica gminy przylega do północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Granice gminy wyznacza sąsiedztwo z miastem Częstochowa oraz 5 gminami: Kamienica Polska, Starcza, Poraj, Konopiska, Olsztyn. Ogólna powierzchnia 6,013 ha, z czego większość gruntów zaliczana jest do klasy V, VI, a więc do gleb mało urodzajnych. Gmina liczy 12634 mieszkańców (2010), podzielona jest na 14 sołectw obejmujących 18 wsi, ma charakter przemysłowo-rolniczy. Stan mienia komunalnego wynosi 172 ha. W każdym z sołectwie określone zostały rejony do zabudowy, najliczniejsze we Wrzosowej i Poczesnej. Gmina wchodzi w skład Aglomeracji Częstochowskiej, zajmując trzecie miejsce co do gęstości zaludnienia, po Częstochowie i Rędzinach. Obszar gminy jest objęty przez Częstochowski Okręg Przemysłowy, czego przejawem były w XIX i XX wieku liczne kopalnie rud żelaza na terenie gminy, fabryka cementu czy cegielnia, obecnie zlikwidowane.

Ważnym elementem usytuowania geograficznego jest droga szybkiego ruchu Warszawa – Katowice. Przez gminę przebiega magistrala kolejowa Warszawa- Katowice.

Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie – 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Krzyżujące się drogi w kierunku Zawiercia, Opola, Katowic i Częstochowy mają korzystny walor w rozwoju gospodarczym gminy.

Parafia Poczesna

Parafię erygował 12 lipca 1606 roku bp krakowski Bernard Maciejowski. Król Zygmunt III Waza ze swojego przywileju fundacyjnego uposażył parafię w ziemię – pole, które miało dać utrzymanie proboszcza. Parafia Poczesna powstała jako ogniwo diecezji krakowskiej. Tereny te od początku polskiej państwowości należały do Małopolski, historycznie to ziemia krakowska. Parafię wydzielono z parafii Zrębice. W pierwszym okresie jej istnienia tworzą ją wsie: Poczesna, Zawada, Niewdzięczna (później Zawisna), Radziątków (później Nierada), Raków (później Zawodzie). Dokument erekcyjny mówi, że wsie Niewdzięczna i Radziątków powstały na surowym korzeniu, zapewne to najbliższy czas ich powstania. Okolice na południowy zachód od Poczesnej były nie zasiedlone lub zasiedlone bardzo rzadko. Były to obszary leśne mieszane sosnowo-dębowe. Drewno wykorzystywano do wytwarzania żelaza oraz papieru w papierni w Poczesnej, którą założył w początkach istnienia parafii Joachim Ocieski starosta olsztyński. Odsłaniane tereny wykorzystywano przy zakładaniu nowych wsi. Powstałe miejscowości pojawiały się w różnych zapisach w księgach metrycznych lub też w dokumentach z lustracji parafii czy to starostwa.

Szkolnictwo w gminie Poczesna

Poczesna

Początki szkolnictwa w Poczesnej sięgają już XVIII wieku – pierwszy budynek szkolny został wybudowany w 1792 r. w oparciu o decyzje i środki Komisji Edukacji Narodowej. Wiek XIX to okres rozbiorów – nie ma państwa polskiego i polskie szkolnictwo praktycznie nie istniało. Ponowne nauczanie w Poczesnej ma związek z działalnością Polskiej Macierzy Szkolnej – stowarzyszenia, które powstało w 1905 r. W wykazie szkół Macierzy Szkolnej w 1906 r. Poczesna widnieje na pierwszym miejscu w regionie częstochowskim. W okresie międzywojennym w latach 1918-1939 istniała już szkoła 7-klasowa, która początkowo mieściła się w budynkach prywatnych. Nowy, piętrowy budynek szkoły (obecny ośrodek zdrowia) został wybudowany w 1937 r. – w tamtym czasie był to najokazalszy budynek w gminie. W czasie II wojny światowej nauczyciele mieszkający w Poczesnej prowadzili tajne nauczanie. 1 września 1945 r. rozpoczęła ponownie swoją działalność 7-klasowa szkoła podstawowa, która ma siedzibę w budynku wybudowanym przed wojną. Na początku lat 60. XX wieku w ramach ogólnopolskiego programu „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie” rozpoczęto budowę nowoczesnego budynku szkolnego, którego otwarcie nastąpiło 1 września 1965 r. Dla podkreślenia związku naszych ziem z górnictwem szkole nadano imię zmarłego w 1963 r. pisarza Gustawa Morcinka, którego twórczość osadzona była w realiach tradycji górniczych Śląska. W latach 1999-2001 w wyniku reformy systemu edukacji w budynku funkcjonował Zespół Szkół Gminnych obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum. W 1999 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły gimnazjalnej. Od 1 września 2001 r. po zlikwidowaniu Zespołów obie szkoły funkcjonują jako oddzielne placówki. W 2011 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły podstawowej im. G. Morcinka. Szkoła Podstawowa położona jest w Kolonii Poczesnej.

Huta Stara B

Pierwsza szkoła w 1818 roku mieściła się w budynku prywatnym. W 1871 roku wybudowano budynek szkoły. W 1938 roku szkoła otrzymała nowy budynek. W 1960 roku otwarto nowy budynek szkoły, który w latach 2002/2003 przeszedł remont. Od 2008 roku Szkoła podstawowa im. Kazimierza Wielkiego i Gimnazjum im. Jana Pawła II tworzą Zespół Szkół.

Wrzosowa

W latach 1928-1929 wybudowano szkołę podstawową we Wrzosowej. Od 2008 roku szkoła podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego tworzą Zespół Szkół.

Nierada

Od 1932 roku działa szkoła podstawowa w Nieradzie. Zajęcia początkowo odbywały się w prywatnych budynkach. W 1958 roku oddano do użytku nowy budynek.W latach 2004/2005 przeprowadzono jego remont, a w 2006 roku wybudowano salę gimnastyczną. Szkoła położona jest w Michałowie.

Słowik

Po 1945 roku nauczanie odbywało się w domach prywatnych. W 1960 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły. W latach 2004/2005 przeprowadzono jego remont. Szkoła Podstawowa i Przedszkole tworzą Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Instytucje oświatowe

Przedszkola

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku: 18 nauczycieli, 33 uczniów
 • Szkoła Podstawowa w Nieradzie – Przedszkole
 • Przedszkole Publiczne we Wrzosowej: 7 nauczycieli, 62 uczniów
 • Przedszkole Publiczne w Poczesnej: 10 nauczycieli, 83 uczniów
 • Przedszkole Publiczne w Hucie Starej B: 7 nauczycieli, 75 uczniów
 • Przedszkole Publiczne w Hucie Starej A: 5 nauczycieli, 42 uczniów

Szkoły Podstawowe

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku: 17 nauczycieli, 113 uczniów
 • Szkoła Podstawowa w Nieradzie
 • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B: 23 nauczycieli, 148 uczniów
 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej: 23 nauczycieli, 147 uczniów
 • Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej: 27 nauczycieli, 230 uczniów

Gimnazja

 • Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego we Wrzosowej: 21 nauczycieli, 130 uczniów
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Hucie Starej B: 13 nauczycieli, 88 uczniów
 • Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej: 25 nauczycieli, 199 uczniów

Biblioteki

 • Biblioteka w Nieradzie
 • Biblioteka Gminna we Wrzosowej
 • Biblioteka Gminna w Poczesnej
 • Biblioteka Gminna w Hucie Starej B

Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji

Gminny Ośrodek Kultury w Poczesnej to pierwotna jego nazwa. Reaktywował on swą działalność po kilkuletniej przerwie , na mocy uchwały Rady Gminy Poczesnej z dnia 29 marca 1994 r. rozpoczynając działalność merytoryczną 2 maja 1994 r. Natomiast z dniem 28 maja 1998 r. rozszerzono zakres działalności o sport i rekreację tworząc jednostkę pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Poczesnej. Kolejna zmiana zakresu działań placówki to przekształcenie jednostki samorządowej w instytucję upowszechnienia kultury. 8.11.2005 r. Rada Gminy utworzyła instytucję pod nazwą Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

Publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą: Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej zwany dalej „ Zespołem” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Organem założycielskim i sprawującym nadzór nad Zespołem jest Rada Gminy w Poczesnej. Siedziba Zespołu mieści się w Poczesnej ul. Szkolna 3. W realizacji statutowych zadań Gminny Zespół współdziała w szczególności z:

 • Narodowym Funduszem Zdrowia
 • ZOZ w Blachowni i innymi ZOZ-ami w zależności od potrzeb.

Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej obejmuje:

 • Ośrodek Zdrowia w Poczesnej
 • Ośrodek Zdrowia we Wrzosowej
 • Ośrodek Zdrowia w Nieradzie

Ochotnicza Straż Pożarna

W gminie działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Są to jednostki typu S-2, które są wyposażone w niezbędny sprzęt gaśniczy oraz ratowniczy. Cztery z wymienionych jednostek są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Są to jednostki z Poczesnej, Huty Starej A, Bargłów i Wrzosowej. Jednostki te zostały włączone do KSRG na podstawie porozumienia między komendantem rejonowym PSP, podmiotem tworzącym jednostkę – czyli Urząd Gminy oraz tą jednostką. W gminie Poczesna jest sześć jednostek OSP:

 • OSP Poczesna
 • OSP Huta Stara A
 • OSP Bargły
 • OSP Wrzosowa
 • OSP Słowik
 • OSP Nierada

We wszystkich jednostkach działa 284 strażaków czynnych, 22 wspierających, 20 honorowych. Razem jest 326 strażaków, w tym 3 kobiety. Na zawodach wojewódzkich, które odbyły się 31 maja 2008 roku drużyny z Nierady i Poczesnej reprezentowały powiat częstochowski. Sekcja kobiet z Nierady zajęła miejsce 9, a sekcja chłopców z Poczesnej ukończyła zawody na 7 miejscu.

Sport

Istotną rolę w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży i zagospodarowaniu wolnego czasu spełniają kluby sportowe:

 • Olimpia w Hucie Starej „B” istniejąca od 1977 r. prowadzi sekcje piłki nożnej (młodzików, juniorów i seniorów) liczącą ok. 70 zawodników o przewadze młodzieży w wieku 15-16 lat. Zespół bierze udział w rozgrywkach A klasy w II grupie częstochowskiej. Prezesem zarządu klubu jest pan Łukasz Wlazło.
 • LKS „Grom-Złota Dama” powstał w 2003 r. na bazie klubu „Grom” i „Złotej Damy”.

Sekcja tenisa stołowego i warcabów 100-polowych zrzesza ok. 50 zawodników w wieku od 7 do 60 lat. Prezesem zarządu klubu jest Artur Sosna, a trenerem warcabów 100-polowych pan Stanisław Markowski, tenisa stołowego Henryk Pałasz, wieloletni działacze społeczni.

 • Gminny Klub Sportowy Grom Poczesna

Klub został utworzony w 2009 roku na bazie istniejącego dawniej klubu. Od sezonu 2009/2010 bierze udział w rozgrywkach ligowych Częstochowskiej „B” Klasy w której gra do dziś. Prowadzi sekcje piłki nożnej Juniorów Młodszych i Seniorów.

W gminie organizowany jest od 2007 roku turniej sołectw o Puchar Wójta Gminy w piłce nożnej.

Kolarstwo

Od 1 czerwca 1990 odbywa się w Poczesnej Ogólnopolskie Kryterium O Puchar Wójta Gminy Poczesnej. Zawody te są jednocześnie I Otwartymi Mistrzostwami Śląska w Kryterium. Od 2005 w Poczesnej odbywa się również Memoriał Adama Gryglewskiego.

Turystyka

 • Przez gminę przebiegają szlaki rowerowe:

Szlak rowerowy zielony.svg Korwinów - Poczesna

Szlak rowerowy niebieski.svg Szlak Dębowcówka, Częstochowa Kręciwilk - Poraj

Szlak rowerowy żółty.svg Szlak Rowerowy "Przełomu Warty", Częstochowa Kręciwilk - Mstowa

 • oraz szlaki piesze:

POL Szlak czarny.svg Szlak im. Barbary Rychlik, Korwinów - Jastrząb

POL Szlak zielony.svg Szlak Walk 7 Dywizji Piechoty Wrzesień 1939, Częstchowa Kręciwilk - Janowa

Zabytki

Na tereni gminy znajdują się zabytki, m.in.

 • drewniany dom w Hucie Starej B z 1867 roku
 • kościół w Poczesnej wybudowany w latach 1870-1878
 • kapliczka w Nowej Wsi z 1880 roku
 • dawny pałac oraz dawne zabudowania cegielni w Korwinowie z 1887 oraz dawnej fabryki z 1901 roku
 • domy fabryczne i założenie dworsko-parkowe we Wrzosowej z 1899 roku oraz dawne zabudowania fabryki cementu
 • budynek Urzędu Gminy w Poczesnej wybudowany pod koniec XIX wieku
 • kaplica w Poczesnej z 1914 roku
 • młyn w Korwinowie z 1937 roku
 • dworzec kolejowy w Korwinowie z lat 20 XX wieku
 • dwór w Hucie Starej B z 1932 roku
 • młyn w Korwinowie z 1937 roku

Struktura powierzchni

Według danych z roku 2002 gmina Poczesna ma obszar 60,13 km², w tym:

 • użytki rolne: 66%
 • użytki leśne: 16%

Gmina stanowi 3,96% powierzchni powiatu.

Demografia

Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 12 470 100 6424 51,5 6046 48,5
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
207,4 106,8 100,5

Źródła

 • Oficjalna strona gminy Poczesna

Sołectwa

Bargły, Brzeziny-Kolonia, Brzeziny Nowe, Huta Stara A, Huta Stara B, Kolonia Poczesna, Korwinów, Mazury, Michałów, Nierada, Nowa Wieś, Poczesna, Słowik, Wrzosowa, Zawodzie.

Pozostałe miejscowości

Dębowiec, Kolonia Borek, Młynek, Sobuczyna, Szymczyki, . Na terenie gminy znajdowała się w XVIII wieku wieś Całka, obecnie część Poczesnej oraz wieś Hutki, obecnie część Nowej Wsi. Na terenie Korwinowa znajdowała się osada Młyńskie Wały.

Sąsiednie gminy

Częstochowa, Kamienica Polska, Konopiska, Olsztyn, Starcza

Kody pocztowe w gminie Poczesna (wyświetlono 3/3)

Wtyczki społecznościowe

Lubisz Gminę Poczesna, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o Gminie Poczesna

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-19 11:40:57

Szybka zmiana regionu Polski