Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Zduńska Wola


Informacje o Zduńska Wola:

Ilość ulic: 324

Ilość kodów pocztowych: 1

Współrzedne geograficzne N: 51.599998

Współrzedne geograficzne E: 18.966999

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 43

Liczba ludności: 44900

Gęstość ludności: 1788 os./km²

Powierzchnia: 24.6 km²

Wysokośc npm: 173

Rodzaj gminy: miejska

TERC: 101901

Tablice rejestracyjne: EZD

Herb Zduńska Wola:

Herb Zduńska Wola

Flaga Zduńska Wola:

Flaga Zduńska Wola

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Zduńska Wola

 • Dzielnica: Frajszyca

 • Dzielnica: Henryków

 • Dzielnica: Kolonia Karsznice

 • Dzielnica: Krobanówek

 • Dzielnica: Nowe Miasto

 • Dzielnica: Osmolin

 • Dzielnica: Rozomyśl

 • Dzielnica: Stęszyce

 • Dzielnica: Swędzieniejewice

 • Dzielnica: Zduny

Zduńska Wola

Zduńska Wola — miasto i gmina w centralnej Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim. Położone jest na Wysoczyźnie Łaskiej, na obszarze prawie równinnym, nad rzeką Pichną, prawym dopływem Warty. Jest siedzibą gminy i powiatu, a także członkiem Związku Miast Polskich.

Prawa miejskie zostały nadane w 1825 r., jednak historia osadnictwa na terenach Zduńskiej Woli sięga XIV wieku. Od XIX wieku miasto prężnie rozwijało się jako ośrodek przemysłu włókienniczego, zaś w dwudziestoleciu międzywojennym - jako węzeł kolejowy będący częścią magistrali węglowej.

Według danych statystycznych z 31 grudnia 2009, miasto liczyło 43 969 mieszkańców. Powierzchnia miasta wynosi 24,58 km².

Geografia

Położenie

Zduńska Wola leży w centralnej części województwa łódzkiego, w odległości ok. 45 km na zachód od Łodzi.

Miasto leży na Wysoczyźnie Łaskiej, na obszarze prawie równinnym, łagodnie opadającym ku dolinie Warty. Centrum miasta znajduje się na niewielkim wzniesieniu nad Pichną, prawym dopływem Warty. Graniczy od południa z gminą Zapolice, od zachodu, północy i północnego wschodu z gminą wiejską Zduńska Wola, od wschodu z gminą Sędziejowice w powiecie łaskim.

W XI i XII w. tereny, na których powstała Zduńska Wola, wchodziły w skład kasztelanii sieradzkiej, w późniejszym okresie - województwa sieradzkiego. W 1795 obszar ten znalazł się w departamencie kaliskim Królestwa Prus, od 1807 w departamencie kaliskim Księstwa Warszawskiego, a od 1816 — w województwie kaliskim Królestwa Polskiego. W połowie lat czterdziestych XIX w. miasto znalazło się w nowo utworzonej guberni warszawskiej, a od 1867 r. w guberni kaliskiej. Już wówczas Zduńska Wola była znaczącym ośrodkiem gminnym w powiecie sieradzkim. W okresie międzywojennym miasto wchodziło w skład powiatu sieradzkiego w województwie łódzkim. W 1939 Niemcy włączyli je do Rzeszy Niemieckiej jako część prowincji Kraj Warty, zmieniając jednocześnie nazwę na Freihaus. W latach pięćdziesiątych XX w. powiększono znacznie obszar Zduńskiej Woli, przyłączając do niej następujące miejscowości: Stęszyce, Rozomyśl, Osmolin Wieś, Osmolin Kolonie i Zduny (od 1 stycznia 1955). 1 lipca 1956 utworzono powiat miejski Zduńska Wola. Kolejne znaczne zmiany granic miasta nastąpiły w styczniu 1973 - wówczas do Zduńskiej Woli włączono Karsznice, sołectwo Krobanówek oraz część wsi Henryków, Krobanów (z powiatu sieradzkiego), Marzenin i Bilew (z powiatu łaskiego). Po wprowadzeniu reformy administracji państwowej w 1975 Zduńska Wola weszła w skład województwa sieradzkiego, jednocześnie powiększano jej obszar, przyłączając Nowe Miasto i Swędzieniejewice. Wskutek reformy administracyjnej w 1999 Zduńska Wola stała się miastem powiatowym w województwie łódzkim.

Odległości od największych miast Polski:

Osiedla

Zduńska Wola nie jest podzielona na osiedla w sensie administracyjnym (jednostki pomocnicze gminy). Poniższy spis zawiera osiedla, których nazwy są powszechnie używane przez mieszkańców oraz władze miasta. Umieszczone są na planie dostępnym na oficjalnej stronie miasta. Mimo to, często można spotkać w użyciu inne nazwy, gdyż wymienione poniżej nie stanowią oficjalnego podziału administracyjnego.

 • Osiedle "Narwiańska"
 • Osiedle Zachód
 • Osiedle "Żytnia"
 • Osiedle Tysiąclecia
 • Osiedle Hetmańskie
 • Osiedle Panorama
 • Osiedle "Szkolna-Zielona"
 • Osiedle Osmolin
 • Osiedle "Łaska"
 • Osiedle "Różana"
 • Osiedle Bema
 • Osiedle Karsznice
 • Osiedle Nowe Miasto
 • Osiedle Pastwiska
 • Osiedle Jana Pawła II
 • Osiedle Południe
 • Osiedle "Złota"

Środowisko naturalne

Zduńska Wola leży w obszarze Wysoczyzny Łaskiej w makroregionie Niziny Południowowielkopolskiej. Rzeźba terenu jest mało urozmaicona - średnia wysokość terenu waha się między 170 a 180 m n.p.m., osiągając maksymalnie 192 m n.p.m.. Przez miasto przepływają dwie niewielkie rzeczki - Pichna i Tymianka, w większości nieuregulowane. Wśród zbiorników wodnych znajdują się dwa stawy położone w parku miejskim, zbiornik retencyjny Kępina o powierzchni 7,4 ha oraz niewielki zbiornik przeciwpożarowy położony w przemysłowej części miasta. Nie występują żadne surowce mineralne. Dawniej wydobywany był piasek i żwir na potrzeby lokalne. Obecnie trwają prace nad wykorzystaniem energii geotermalnej.

Miasto leży w strefie klimatycznej umiarkowano-przejściowej. Roczne opady wahają się pomiędzy 500 a 600 mm. Średnia temperatura stycznia wynosi -2,5 °C, a lipca 18 °C. Okres wegetacyjny trwa od początku kwietnia do początku października i trwa 215 dni.

Demografia

Zduńska Wola liczy ok. 44 tys. mieszkańców, plasując się przy tym na 102. miejscu w Polsce i 10. miejscu w województwie łódzkim. Powierzchnia miasta wynosi 24,58 km², co daje gęstość zaludnienia równą 1788 os./km²

Struktura ludności

Dane o ludności z dnia 31 grudnia 2009:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 43 969 100 23 152 52,66 20 817 47,34
wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) 8058 18,33 3921 8,92 4137 9,41
wiek produkcyjny (18–65 lat) 28 514 64,85 14 001 31,84 14 513 33,01
wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) 7397 16,82 5230 11,89 2167 4,93

Struktura płci i wieku mieszkańców Zduńskiej Woli wg danych z 31 grudnia 2009

Ludność miasta

Information2.svg Osobny artykuł: Ludność Zduńskiej Woli

Historia

Najstarsza zachowana informacja o miejscowości pochodzi z 1394, kiedy to posłużono się zamiennie nazwami „Zduny” i „Wola”. Sądząc po dacie pierwszych zapisków i nazwie osady, można przypuszczać, że powstała ona w wyniku kolonizacji na prawie polskim.

W końcu XIV lub na początku XV w. Zduńska Wola była już centrum dóbr noszących taką samą nazwę, do których zaliczano ponadto pobliskie wsie: Paprotnie, Pstrokonie, Wozniki i Zduny. W ciągu kolejnych stuleci obszar dóbr zmieniał się wielokrotnie. W drugiej połowie XVIII w. Zduńska Wola spełniała funkcje lokalnego centrum gospodarczego. Ówczesny jej właściciel Feliks Złotnicki, łowczy szadkowski, w 1773 lub 1774 uzyskał od króla Stanistawa Augusta Poniatowskiego przywilej na odbywanie w ciągu roku 12 targów w miejscu zwanym Czekaj (Czekay). Prawdopodobnie znajdowało się ono na osi rynek-kościół parafialny, lub na skrzyżowaniu dróg łączących Sieradz z Łaskiem oraz Szadek z Widawą. Można zatem przypuszczać, iż najstarsza część miasta znajdowała się w rejonie pl. Wolności i ul. Kościelnej. Przez wiele lat na oznaczenie tej miejscowości używano zamiennie nazw: Zduńska Wola i Czekaj.

Nie zachowały się do naszych czasów żadne dowody na to, że XVIII-wieczny Czekaj otrzymał prawa miejskie. Mimo braku formalnych praw miejskich, ośrodek już wtedy spełniał funkcje miejskie dzięki swojemu położeniu na szlaku handlowym kalisko-piotrkowskim. Mieszkały w nim 33 rodziny polskie i żydowskie oraz 6 komornic. Znajdował się tu ratusz, kościół katolicki, bożnica i szkoła, w pobliżu były 2 młyny, wiatrak, browar i dwór. Aczkolwiek wśród mieszkańców przeważali rolnicy, nie brakowało jednak garbarza, szewca, kucharza, stolarza, strycharza, kowala, 2 krawców, piekarza, cyrulika, kupca, rymarza i 2 kuśnierzy.

Dalszy rozwój osady jest związany z działalnością dziedzica rodu - Stefana Prawdzic Złotnickiego. Już u progu XIX w. najliczniejszą grupę wśród pozarolniczych zawodów w osadzie stanowili tkacze, którzy od 1816 r. posiadali własny cech. Jednak dopiero dwa lata później, dzięki staraniom Złotnickiego, rozpoczął się masowy napływ tkaczy ze Śląska, Saksonii i Czech. Działalności osadniczej Złotnickiego sprzyjała ówczesna polityka rządu Królestwa Polskiego, który wspierał uprzemysłowienie wielu ośrodków w kraju. Zawierając umowę z rządem, Złotnicki zobowiązał się do wybudowania i uruchomienia w terminie do 1825 r. fabryki płótna zatrudniającej 60 majstrów tkaczy. Zadanie to nie było łatwe, bowiem w tym czasie już w kilku miastach rodził się na podobnych zasadach nowoczesny przemysł włókienniczy i dziedzic Zduńskiej Woli korzystał z usług agentów werbujących tkaczy. Przybywający do miasta osadnicy zawierali z dziedzicem umowy indywidualne, na mocy których otrzymywali 2 morgi gruntu, ogród, 9 klocków sosnowych, 2000 sztuk cegieł oraz 27 talarów na budowę domu. W zamian zobowiązani byli do świadczenia różnego rodzaju usług na rzecz dworu, płacenia czynszu i uruchomienia warsztatów tkackich. W późniejszym czasie dla osiedlających się "fabrykantów" wystawiał Złotnicki domy mieszkalne. Do 1823 r. wzniesiono ich 130.

Dynamiczny rozwój osady spowodował, że w połowie lat dwudziestych XIX w. jej mieszkańcy wystąpili z wnioskiem o nadanie Zduńskiej Woli praw miejskich. 29 grudnia 1824 na pełnomocników specjalnych do starań o uzyskanie praw miejskich wybrano Wojciecha Krugiera, Mikołaja Olszewskiego, Michała Kanta, Samuela Georga, Augusta Francke i Jakuba Hiller-Warszawskiego. W marcu 1825 wystąpił Złotnicki do Komisji Województwa Kaliskiego z prośbą o nadanie Zduńskiej Woli praw miejskich. Prośba ta została rozpatrzona pozytywnie na mocy uchwały Rady Administracyjnej z 25 października. Wydany z tej okazji akt erekcyjny określił wzajemne stosunki między Złotnickim i mieszkańcami oraz ustalił przemysłowy charakter miasta.

Osadnicy - w dużym stopniu niemieckojęzyczni i ewangeliccy - zmienili krajobraz kulturowy miejscowości. Urbanizacja Zduńskiej Woli spowodowała również rozwój w mieście społeczności żydowskiej. Po 1918 w mieście były dwie szkoły hebrajskie, trzy spółdzielcze banki żydowskie, okazały dom kahalny. W 1939 na 25 tys. mieszkańców 10 tys. było Żydami.

W 1930 roku na obszarze ówczesnej wsi Karsznice powstała osada kolejarska dla obsługi nowej linii towarowej ze Śląska do Gdyni. Osada szybko stała się jednym z największych węzłów towarowych w kraju.

W Zduńskiej Woli urodził się i został ochrzczony św. Maksymilian Maria Kolbe, który dziś jest patronem miasta.

Związki wyznaniowe

 • Kościół rzymskokatolicki
  • Parafia rzymskokatolicka św. Maksymiliana M. Kolbego
  • Parafia rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • Parafia rzymskokatolicka (Bazylika Mniejsza) Wniebowzięcia NMP - Sanktuarium Świętego Maksymiliana
  • Parafia rzymskokatolicka św. Antoniego
  • Parafia rzymskokatolicka św. Pawła Apostoła
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski
  • Parafia w Zduńskiej Woli
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
  • Zbór w Zduńskiej Woli
 • Kościół Chrześcijan Baptystów
  • Zbór w Zduńskiej Woli
 • Świadkowie Jehowy
  • Zbór Zduńska Wola

Infrastruktura

Transport

Transport drogowy

Miasto przecina wspólny odcinek dwóch dróg krajowych nr:

W okolicy miasta planowana jest także budowa S8 drogi szybkiego ruchu S8.

Transport kolejowy

W Zduńskiej Woli krzyżują się dwa ważne szlaki kolejowe:

W mieście znajdują się 3 stacje kolejowe:

 • Zduńska Wola
 • Zduńska Wola Karsznice
 • Zduńska Wola Płd.
Komunikacja

Information2.svg Osobny artykuł: MPK Zduńska Wola

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

29 czerwca 2010 w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi podpisane zostało porozumienie z marszałkiem województwa łódzkiego Włodzimierzem Fisiakiem, wicemarszałkiem Witoldem Stępieniem oraz prezydentami i burmistrzami 10 innych miast dotyczące podjęcia współpracy dla uruchomienia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, która swoim zasięgiem obejmować będzie również Zduńską Wolę.

Przemysł

Zduńska Wola była największym miastem dawnego województwa sieradzkiego. Tu rozwija się prężnie przemysł odzieżowy i włókienniczy.

Istnieje tutaj kilka znanych nie tylko w kraju, ważnych dla regionu firm:

 • Fabryka Wyrobów Frotowych i Kocowych "Zwoltex" S.A.
 • Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Wola"
 • Icopal SA - producent materiałów budowlanych (dawna Izolacja SA)
 • Ferax - producent rajstop Gatta
 • Mabudo – producent domów energooszczędnych, wytwórnia betonu,zakład prefabrykacji (na terenie byłego FaDom)
 • Browar Staropolski
 • Agros Nova (dawniej Sonda, Garden)
 • Izodom 2000 Polska
 • Aves
 • Automark
 • Taro sp.j
 • Budvar Centrum S.A.
 • Borg Automotive Sp. z o.o.
 • Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z.o.o

W dzielnicy Karsznice znajduje się węzeł kolejowy, dawniej jeden z najważniejszych w kraju z ekspozycją zabytkowego taboru kolejowego.

Architektura

Zabytki i muzea

 • Dom urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbe , Muzeum Maksymiliana Marii Kolbe
 • Dworek Złotnickich, obecnie Urząd Miasta
 • Muzeum Zgromadzenia Małego Dzieła Boskiej Opatrzności Księży Orionistów na Ziemiach Polskich
 • Muzeum Historii Miasta
 • Skansen lokomotyw i Izba Historii Taboru PKP
 • Domy tkackie

Według rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisane są obiekty:

 • kościół parafialny pw. Wniebowzięcia MB, ul. Kościelna, 1891, nr rej.: 382/A z 23.08.1991
 • kościół ewangelicko-augsburski, 1926, nr rej.: 295 z 17.05.1976
 • dawna plebania ewangelicko-augsburska, 1895, nr rej.: 384/89 z 17.10.1989
 • dom św. Maksymiliana Kolbego (dom tkacki), ul. św. M. Kolbego 9, drewniany, XIX w., nr rej.: 388/A z 2.05.1991
 • cmentarz żydowski, ul. Kacza 18 ( w tym ogrodzenie z bramami ), 1826, nr rej.: A/101 z 27.12.2010
 • dom, ul. Kościelna 13, 1825, nr rej.: 301 z 30.12.1967 oraz 960-XIII-77
 • dom, ul. Kościuszki 9, 1 poł. XIX w., nr rej.: 992 z 30.12.1967
 • dom, ul. Kościuszki 11, 1 poł. XIX w., nr rej.: 993 z 30.12.1967
 • budynek liceum sztuk plastycznych, ul. Sieradzka 29, pocz. XX w., nr rej.: 318 z 22.02.1985
 • dom, ul. Złotnickiego 6, 1 poł. XIX w., nr rej.: 995 z 30.12.1967

Pomniki i tablice

 • Pomnik Józefa Piłsudskiego (pl. Wolności)
 • Tablica ku czci Stefana Prawdzic Złotnickiego, założyciela miasta (budynek urzędu miasta, ul. Złotnickiego)
 • Tablica upamiętniająca zduńskowolan zamordowanych przez hitlerowców (pl. Wolności)
 • Tablica upamiętniająca żydowską synagogę zniszczoną w czasie II wojny światowej (ul. Sieradzka)
 • Pomnik Jana Pawła II (Aleje Kościuszki)
 • Pomnik poległych w walce w obronie ojczyzny (Pasaż Rajczaka)
 • Tablice z okazji 200. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki (Aleje Kościuszki, ul. Parkowa)
 • Tablica pamiątkowa ku czci kpt. Władysława Jachowicza ps. "Konar" (ul. Dąbrowskiego)
 • Tablica upamiętniająca Ignacego Boernera (budynek Poczty Polskiej, ul. Kilińskiego)
 • Pomnik św. Maksymiliana Marii Kolbego, patrona Zduńskiej Woli (przy bazylice na ul. Kościelnej)
 • Pomnik Kazimierza Kałużewskiego, Juliusza Sylli i innych kolejarzy-członków ruchu oporu w Karsznicach, rozstrzelanych przez hitlerowców (pl. Zwycięstwa)
 • Tablica pamiątkowa poświęconą ks. Jerzemu Popiełuszce
 • Tablica poświęcona pisarzowi Januszowi Teodorowi Dybowskiemu (ul. Złotnickiego)
 • Pomnik ku czci pomordowanych podczas likwidacji getta żydowskiego w Zduńskiej Woli (cmentarz żydowski, ul. Kacza)
 • Popiersie Mikołaja Kopernika przed Szkołą Podstawową nr 6 (ul. Złota)

Zieleń miejska

Tereny zielone Zduńskiej Woli zajmują obszar około 475 hektarów, co stanowi prawie 20% powierzchni miasta. Wliczane są w to lasy, parki, skwery, pastwiska, łąki itp.

Największym kompleksem leśnym w granicach miasta jest Las Paprocki (68 ha), położony przy południowej granicy miasta. Dominującymi gatunkami drzew są olcha, brzoza, jesion, świerk i sosna. Pozostałe, skromniejsze i mniej zwarte kompleksy leśne zajmują łącznie około 40 ha.

W centrum miasta, przy Dworku Złotnickich, znajduje się Park Miejski o przeważającym drzewostanie liściastym. Niektóre z drzew zostały uznane za pomniki przyrody, m.in. najstarsze drzewo w mieście - wiąz szypułkowy o obwodzie ok. 650 cm.

Ponadto, po obszarze całego miasta porozrzucane jest 57 sztuk drzew objętych ochroną prawną - w tym szpaler klonów srebrzystych przy ul. Dolnej.

Kultura

Życie kulturalne miasta

W Zduńskiej Woli działa Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego, powstała w 1946 roku. Z jej zbiorów korzysta ponad 6500 osób (dane z 2006 r.). Oprócz popularyzacji czytelnictwa, prowadzi również inne formy działalności, takie jak: wystawy, pogadanki, lekcje biblioteczne, kiermasze, spotkania autorskie, wieczory bajek czy wieczory literackie. Od 4 kwietnia 2000 r. pełni funkcję biblioteki powiatowej. Wraz z przyjęciem tej roli, do placówek podległych MBP dołączono biblioteki miejskie i gminne z okolicznych miejscowości. Obecnie sieć ta liczy 15 bibliotek.

W tym samym budynku co MBP, swoją działalność kulturalną prowadzi Miejski Dom Kultury, powołany do życia Uchwałą Nr 32/160/61 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zduńskiej Woli z dniem 1 września 1961 r. Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w grupach tanecznych, muzycznych, wokalnych, teatralnych, plastycznych i literackich. W czerwcu 2008 r. MDK uruchomił swoją filię na osiedlu Karsznice

Ponadto, na terenie Zduńskiej Woli działają:

 • Powiatowe Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, w skład którego wchodzi Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury "Na Pięterku", Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Szkolne Schronisko Młodzieżowe
 • Dom Kultury "Lokator"
 • Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu, Filia w Zduńskiej Woli
 • Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli

W drugiej połowie XX w. funkcjonowały w mieście kina "Hel" i "Tkacz". Pierwsze zamknięto w latach 80., drugie - po tymczasowej przerwie w działalności, a następnie przemianowaniu na "Hollywood" - zakończyło swoją aktywność na początku XXI wieku.

Lokalne media

W Zduńskiej Woli wydawane jest kilka gazet o zasięgu regionalnym, m.in.: tygodnik Siedem dni, Dziennik łódzki, bezpłatny tygodnik Extra. Ponadto, działa sieradzka rozgłośnia regionalna Nasze Radio 104,7 FM, zduńskowolska telewizja kablowa ZW Media oraz Regionalna TELEWIZJA INTERNETOWA TELEWIZJA CENTRUM - telewizjacentrum.pl . Oprócz tego, funkcjonują portale internetowe lokalnych gazet oraz portal informacyjny ezdunska.pl.

Sport i rekreacja

Na terenie miasta funkcjonuje kilka klubów i stowarzyszeń, które kształcą kulturę fizyczną dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • Pogoń-Ekolog Zduńska Wola - piłka nożna (zob. też Pogoń Zduńska Wola)
 • ZKS GATTA Zduńska Wola (dawniej Mabudo Ferax Suchoczasy) - piłka nożna
 • MKPS Lokator Zduńska Wola - piłka siatkowa dziewcząt
 • MKS PMOS Zduńska Wola - piłka nożna, piłka siatkowa chłopców, lekkoatletyka. Wychowankami klubu są Michał Stasiak, Adrian Budka, Łukasz Masłowski.
 • MUKS "Park" Zduńska Wola - lekkoatletyka
 • KS Resursa Zduńska Wola - lekkoatletyka
 • MMLUKS "SPRINT" Zduńska Wola - lekkoatletyka
 • Rugby Klub Zduńska Wola - rugby siedmioosobowe
 • Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego w Zduńskiej Woli
 • Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego LOK "Sokół" Zduńska Wola
 • Sekcja Strzelecka Domu Kultury "LOKATOR" Zduńska Wola
 • Klub Sportowy "Gimnazjon" Break Dance i Akrobatyka sportowa

Infrastrukturą sportową zarządza wraz z klubami MOSiR "Relaks" - Miejski Ośrodek Sportu "Relaks".

Na terenie miasta odbywają się również amatorskie rozgrywki, które są istotnym elementem w popularyzacji sportu:

 • ALS - Amatorska Liga Siatkówki w Zduńskiej Woli
 • ZALK - Zduńskowolska Amatorska Liga Koszykówki
 • MHL PN - Miejska Halowa Liga Piłki Nożnej

Edukacja

Lista placówek oświatowych

Przedszkola:

 • Publiczne Przedszkole nr 2
 • Publiczne Przedszkole nr 3
 • Publiczne Przedszkole nr 4
 • Publiczne Przedszkole nr 5
 • Publiczne Przedszkole nr 6
 • Publiczne Przedszkole nr 7
 • Publiczne Przedszkole nr 9
 • Publiczne Przedszkole nr 10
 • Publiczne Przedszkole nr 11

Szkoły podstawowe:

 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Władysława Broniewskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Żeromskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 14

Gimnazja:

 • Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Publiczne Gimnazjum nr 2 im. św. Alozjego Orione
 • Publiczne Gimnazjum nr 3 im. św. Maksymiliana Marii Kolbego
 • Publiczne Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Prawdzic Złotnickiego
 • Publiczne Gimnazjum nr 5
 • Gimnazjum nr 6 (w ramach Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej)

Szkoły ponadgimnazjalne:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
 • Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte
 • Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli
 • Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 (w ramach Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej)

Szkoły artystyczne:

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
 • Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro

Szkoły policealne i wyższe:

 • Wyższe Seminarium Duchowne Księży Orionistów
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
 • Punkt Zamiejscowy Politechniki Łódzkiej w Zduńskiej Woli
 • Policealne Studium Ekonomiczno-Administracyjno-Prawne
 • Policealne Studium Zawodowe - CKU w Sieradzu

Współpraca międzynarodowa

Miasta i gminy partnerskie:

 • Zarasai, Litwa
 • Pietrasanta, Włochy
 • Valmiera, Łotwa

Zobacz też

 • Cmentarz żydowski w Zduńskiej Woli
 • miasta w Polsce
 • Związek Miast Polskich

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 324)

ABCDFGHIJKLŁMNOPRSŚTUWZŻ

A

ul. Agrestowa
ul. Akacjowa
ul. Astrowa
ul. Azaliowa

B

ul. Bacewicz Grażyny
ul. Baczyńskiego Krzysztofa Kamila
ul. Bałtycka
ul. Bema gen. Józefa
ul. Boczna
ul. Bogusławskiego Wojciecha
ul. Borowa
ul. Braterska
ul. Brzozowa
ul. Bukowa

C

ul. Cedrowa
ul. Cementowa
ul. Ceramiczna
ul. Chełmońskiego Józefa
ul. Chopina Fryderyka
ul. Cicha
ul. Cisowa
ul. Cyprysowa
ul. Czarnieckiego Hetmana Stefana
ul. Czarnieckiego Stefana (Hetmana Stefana Czarnieckiego)
ul. Czechy
ul. Czeremchy
ul. Czeska

D

droga Droga Polna
ul. Dąbrowskiego
ul. Dąbrowskiego Jarosława
ul. Daleka
ul. Dębowa
ul. Dionizów
ul. Dobra
ul. Dojazd
ul. Dolna
ul. Drwęcka
ul. Dworcowa
ul. Dybowskiego Janusza Teodora
ul. Dziewiarska
ul. Długa
ul. Długosza Jana

F

ul. Fabryczna
ul. Fredry Aleksandra

G

ul. Gajewniki
ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa
ul. Getta Żydowskiego
ul. Gierymskiego Aleksandra
ul. Gołębia
ul. Grabowa
ul. Graniczna
ul. Grochowiaka Stanisława
ul. Grunwaldzka
ul. Grzybowa
ul. Głogowa
ul. Główna

H

ul. Henrykowska
ul. Hetmańska

I

inne Pasaż dr. Jakuba Lemberga
inne Pasaż im.Janusza Kusocińskiego
inne Pasaż Powstańców Śląskich
ul. Iglasta
ul. Inżynierska
ul. Irysowa
ul. Iwaszkiewicza Jarosława

J

ul. Jabłeczna
ul. Jagodowa
ul. Jana III Sobieskiego
ul. Jana Kazimierza
ul. Janiszewice
ul. Jaracza Stefana
ul. Jarzębinowa
ul. Jaśminowa
ul. Jasna
ul. Jaworowa
ul. Jałowcowa
ul. Jedności
ul. Jesionowa
ul. Jodłowa
ul. Juliusza

K

ul. Kacza
ul. Kaczeńcowa
ul. Kalinowa
ul. Kanałowa
ul. Karsznicka
ul. Karłowicza Mieczysława
ul. Kasztanowa
ul. Kałużewskiego Kazimierza
ul. Kilińskiego
ul. Kilińskiego Jana
ul. Klasztorna
ul. Klonowa
ul. Kmicica Andrzeja
ul. Kobusiewicza
ul. Kobusiewicza prof. dr. Tadeusza
ul. Kochanowskiego Jana
ul. Kolbego
ul. Kolbego św. Maksymiliana Marii
ul. Kolejowa
ul. Kombatantów
ul. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Konopnickiej Marii
ul. Konwaliowa
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Kościelna
al. Kościuszki Tadeusza
ul. Koścoelna
ul. Kosodrzewiny
ul. Kossaka
ul. Kossaka Juliusza
ul. Kołłątaja Hugona
pl. Krakowski
ul. Krańcowa
ul. Kręta
ul. Królewska
ul. Krótka
ul. Krucza
ul. Kryształowa
ul. Krzywa
ul. Kwiatowa
ul. Kłosowa

L

ul. Laskowa
ul. Lawendowa
ul. Leśmiana Bolesława
ul. Leśna
ul. Leszczynowa
ul. Liliowa
ul. Lipowa
ul. Liściasta
ul. Ludowa

Ł

ul. Łąkowa
ul. Łanowa
ul. Łaska
ul. Łódzka

M

ul. Maciejów
ul. Magnoliowa
ul. Maja 1
ul. Malczewskiego Jacka
ul. Malinowa
ul. Maratońska
ul. Marzenińska
ul. Matejki Jana
ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza Adama
ul. Miła
ul. Modrzejewskiej Heleny
ul. Modrzewiowa
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Mostowa
ul. Murarska
ul. Młynarska

N

ul. Nadziei
ul. Narciarska
ul. Narutowicza Gabriela
ul. Narwiańska
ul. Nałkowskiej Zofii
ul. Nerska
ul. Niemcewicza Juliana Ursyna
ul. Norwida Cypriana Kamila
ul. Notecka
ul. Nowomiejska
ul. Nowy Świat

O

ul. Obrońców Westerplatte
ul. Obywatelska
ul. Odrzańska
ul. Ogrodowa
ul. Okrzei Stefana
ul. Olimpijska
ul. Opiesińska
ul. Orla
ul. Orzechowa
ul. Orzeszkowej Elizy
ul. Orzycka
ul. Osmolińska

P

park Złotnickiego Park Miejski im. Stefana
ul. Paderewskiego Ignacego Jana
ul. Paprocka
ul. Parkowa
ul. Partyzantów
ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Marii
ul. Piaskowa
ul. Piekarska
ul. Pilicka
ul. Piniowa
ul. Piwna
ul. Piłkarska
ul. Platanowa
ul. Podbipięty Longinusa
ul. Podleśna
ul. Podmiejska
ul. Pokoju
ul. Pola Wincentego
ul. Polna
ul. Pomorska
ul. Popiełuszko ks. Jerzego
ul. Poprzeczna
ul. Porębska
ul. Poświatowskiej Haliny
ul. Poziomkowa
ul. Poznańska
ul. Północna
ul. Południowa
ul. Prosta
ul. Prusa Bolesława
ul. Przejazd
ul. Przemysłowa
ul. Przybosia Juliana
ul. Przyjaźni
ul. Przytorze

R

rondo Polskiej Macierzy Szkolnej
rondo Rondo Solidarności
ul. Radosna
al. Rajczaka Feliksa
ul. Reja Mikołaja
ul. Reymonta Władysława
ul. Robotnicza
ul. Rolna
ul. Różana
ul. Rycerska

S

ul. Sadowa
ul. Sejmowa
ul. Serdeczna
ul. Sienkiewicza Henryka
ul. Sieradzka
ul. Siewna
ul. Sikorskiego gen. Władysława
ul. Skargi Piotra
ul. Skrzetuskiego Jana
ul. Skłodowskiej-Curie Marii
ul. Sokola
ul. Solskiego Ludwika
ul. Sosnowa
ul. Spacerowa
ul. Spokojna
ul. Sportowa
ul. Spółdzielcza
ul. Społeczna
ul. Srebrna
ul. Staffa Leopolda
ul. Staszica Stanisława
ul. Stawowa
ul. Struga Andrzeja
ul. Strzelecka
ul. Stwosza Wita
ul. Sucharskiego mjr. Henryka
ul. Sylli Juliusza
ul. Szadkowska
ul. Szaniawskiego Jerzego
ul. Szkolna
ul. Szpakowa
ul. Szpitalna
ul. Szymanowskiego Karola
ul. Słoneczna
ul. Słonimskiego Antoniego
ul. Słowackiego Juliusza
ul. Słowiańska

Ś

ul. Śnieżna
ul. Świerkowa

T

ul. Targowa
ul. Tischnera ks. prof. Józefa
ul. Tkacka
ul. Tomaszewskiego Bronisława
ul. Topolowa
ul. Torfowa
ul. Torowa
ul. Traugutta Romualda
ul. Tulipanowa
ul. Turystyczna
ul. Tuwima Juliana
ul. Twardowskiego ks. Jana
ul. Tymienice
ul. Tymienicka

U

ul. Ukośna
ul. Urocza

W

ul. Warcka
ul. Wąska
ul. Wczasowa
ul. Wiązowa
ul. Widawska
ul. Wiejska
ul. Wieniawskiego Henryka
ul. Wierzbowa
ul. Wiklinowa
ul. Wilcza
ul. Wileńska
ul. Wiosenna
ul. Wiślana
ul. Wiśniowa
ul. Witkiewicza Stanisława Ignacego
ul. Wodna
ul. Wojska Polskiego
ul. Wolna
pl. Wolności
ul. Wolska
ul. Wołodyjowskiego Michała
ul. Wrzosowa
ul. Wschodnia
ul. Wspólna
ul. Wychodnia
ul. Wymysłów
ul. Wyspiańskiego Stanisława
ul. Wyszyńskiego Kardynała Stefana
ul. Władysława Jagiełły

Z

ul. Zachodnia
ul. Zagłoby Jana Onufrego
ul. Zakątna
ul. Zakopiańska
ul. Zamenhofa Ludwika
ul. Zbożowa
ul. Zduńska
ul. Zgody
ul. Zielona
ul. Zielonogórska
pl. Zwycięstwa
ul. Złota
ul. Złotnickiego
ul. Złotnickiego Stefana

Ż

ul. Żeglińska
pl. Żelazny
ul. Żeromskiego
ul. Żeromskiego Stefana
ul. Żółkiewskiego Stanisława
ul. Żurawia
ul. Żytnia

Kody pocztowe, Zduńska Wola (wyświetlono 1/1)


Ocena internautów miejscowości Zduńska Wola
Średnia ocena: 4.0
liczba ocen: 5

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Zduńska Wola, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Zduńska Wola

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 20:23:08

Szybka zmiana regionu Polski