Menu
Home» » » »

Gmina Karlino - Informacje

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Populacja: 9

Gęstość populacji: 65 osób/km²

Powierzchnia: 141,03 km²

TERYT: 3201035

Numer kierunkowy: 94

Tablice rejestracyjne: ZBI

Urząd gminy Karlino

Adres: pl. Jana Pawła II 6, 78-230

Oficjalna strona gminy Karlino

Gmina Karlino

Gmina Karlino – gmina miejsko-wiejska położona jest w województwie zachodniopomorskim, w północno-zachodniej części powiatu białogardzkiego. Do 31 grudnia 1998 r. gmina wchodziła w skład województwa koszalińskiego. Siedzibą gminy jest miasto Karlino. Jedyna gmina miejsko-wiejska w powiecie białogardzkim.

Miejsce w województwie (na 114 gmin):
powierzchnia 75., ludność 41.
Gmina stanowi 16,7% powierzchni powiatu.

Położenie

Gmina leży na Równinie Białogardzkiej. Przez miasto i gminę przepływają rzeki Parsęta i wpadająca do niej Radew, obie są dostępne dla kajaków i obecne w herbie gminy. Tereny leśne zajmują 15% powierzchni gminy, a użytki rolne 78%.

Sąsiednie gminy:

Demografia

Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2008):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób  % osób  % osób  %
Ogółem 9.133 100 4.609 51 4.524 49
Miasto 5.805 100 2.985 51 2.820 49
Wieś 3.328 100 1.624 49 1.704 51

Gminę zamieszkuje 18,9% ludności powiatu.

Gospodarka

Na terenie gminy utworzono podstrefę Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obejmującą wyznaczone 4 kompleksy o łącznej powierzchni 72,18 ha.

Komunikacja

Transport drogowy

Przez gminę Karlino prowadzi droga krajowa nr 6 (łącząca miasto przez Biesiekierz (16 km) do Koszalina (28 km) i do Rymania (27 km) oraz droga wojewódzka nr 163 do Białogardu (8 km) i przez Dygowo (18 km) do Kołobrzegu (29 km).

Transport kolejowy

Karlino uzyskało połączenie kolejowe w 1859 r. po wybudowaniu odcinka z Kołobrzegu do Białogardu, w 1878 r. przedłużoną do Szczecinka, a rok później do Poznania. Fragment linii przez Karlino został zelektryfikowany w 1988 r. Do Karlina prowadziła także kolej wąskotorowa o szerokości 1000 mm od 1915 r. po wydłużeniu odcinka Gościno- Pobłocie Wielkie przez Lubiechowo. Z Lubiechowa prowadziła także linia do Włościborza otwarta także w 1915 r. Obie linie zostały zamknięte pod koniec lat 50. i wkrótce potem rozebrane. Obecnie w gminie czynne są 2 stacje: Daszewo i Karlino

Poczta

W gminie czynny jest jeden urząd pocztowy: Karlino (78-230).

Zabytki

 • Pałac, spichlerz, park w Koziej Górze
 • Dwór w Karlinku
 • Kościół, park, dwór w Karścinie
 • Kościół w Karwinie
 • Park w Krukowie
 • Kościół, pałac, park w Lubiechowie
 • Dwór, park w Malonowie
 • Kościół, park w Mierzynie
 • Dwór, park w Mierzynku
 • Dwór, park w Pobłociu Wielkim
 • Dwór, park w Poczerninie
 • Park w Syrkowicach
 • Park w Zwartowie

Miejscowości

Gmina Karlino posiada 15 sołectw - najmniej w powiecie.

 • Miasto:
Karlino
 • Sołectwa:
Daszewo, Domacyno, Garnki, Gościnko, Karlinko, Karścino, Karwin, Kowańcz, Lubiechowo, Malonowo, Mierzyn, Mierzynek, Pobłocie Wielkie, Syrkowice i Zwartowo.
 • Wsie:
Chotyń, Czerwięcino, Krukowo, Poczernino, Ubysławice, Wyganowo i Wietszyno
 • Osady:
Brzeźno, Dębolas, Kozia Góra, Krzywopłoty, Lubiechowo-Przystanek i Witolub
 • Nieistniejące miejscowości:
Lisiny.

Ekologia

Aby utrzymać dobry stan środowiska naturalnego gmina Karlino inwestują w wiele przedsięwzięć ekologicznych. Do ważniejszych zadań jakie realizują władze gminy należą:

 • Inwestycje w rozbudowę sieci wodociągowej, obecnie większość miejscowości gminy Karlino jak i samo miasto jest zwodociągowane. Problemem na początku lat 90. XX wieku było to, iż wiele wsi prezentowało model wsi "popegeerowskiej", a co za tym idzie większość ujęć wody była w złym stanie. Niektóre ujęcia wodne, ze względu na przekroczony stan amoniaku, musiały ulec likwidacji. Od tego czasu poczyniono inwestycje które zmieniły ten stan rzeczy. Obecnie ujęcie dla miasta Karlino ma wydajność 100m³/h, a zastosowane w nim technologie i urządzenia należa do najnowocześniejszych.
 • Inwestycje w kanalizację sanitarną – w latach 1994-1995 miasto Karlino wybudowało nowoczesną oczyszcalnię ścieków o przepustowości 1347 m³/h. Oczyszczalnia ta działa w oparciu o zasadę rowu recyrkulacyjnego z osadem niskoobciążonym. W skład tego urządzenia wchodzi karta mechaniczna, piaskownik wirowy, reaktor cyrkulacyjny, osadniki wtórne pionowe, pompownie osadu oraz punkt zlewny ścieków dowożonych. W latach 1994-1999 wykonano kanalizację w większości wsi gminy.
 • Gazyfikacja – początki tejże inwestycji sięgają lat 1994-1995, kiedy gaz ziemny doprowadzono do trzech wsi gminy. Od roku 1998 realizowany jest wspólny program gminy Karlino i spółki G.EN. GAZ ENERGIA (d. PETRICO) polegający na rozbudowie sieci gazyfikacyjnej na terenie Miasta i gminy Karlino.
 • Uciepłowienie miasta – we wcześniejszych latach miasto posiadało na swym terenie 5 kotłowni osiedlowych opalanych węglem i kilkadziesiąt prywatnych kotłowni. Dążono jednak do uporządkowania sytuacji ciepłowniczej na terenie miasta. W związku z tym zlikwidowano wszystkie kotłownie węglowe zastępując ją jedną, gazowo-olejową, o większej wydajności 3600 kW. Równocześnie działają dwie kotłownie gazowe o mocach 110 kW i 140 kW.
 • Gospodarka odpadami – od roku 1993 zawarto porozumienie pomiędzy Karlinem, Białogardem miastem i Białogardem gminą o wspólnej inwestycji- budowie wysypiska odpadów komunalnych. Powstało ono w Krzywopłotach. Wyposażone jest w nowoczesny system odgazowywania, budynek przepompowni odcieków oraz brodzik dezynfekcyjny. Wysypisko ma powierzchnię ogólną 3,5 ha.
 • Edukacja ekologiczna – prowadzona wśród uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych. Ma za zadanie uświadomić mieszkańcom istotę ekologii w codziennym życiu, organizowane są liczne sympozja, realizowane programy edukacyjne. W 1993 roku zostało utworzone koło terenowe Polski Klub Ekologiczny Pomorza Zachodniego.

Współpraca międzynarodowa

Partnerzy Urzędu Miasta i Gminy to:

 • Niemcy Dargun od 13 czerwca 2000
 • Dania Gmina Skælskør od 20 czerwca 2002 do 1 stycznia 2007
 • Niemcy Wolgast od 3 stycznia 2006

Zobacz też

 • zdjęcie satelitarne gminy (TerraServer)
 • Polska Baza Kolejowa (stacja Karlino)

Kody pocztowe w gminie Karlino (wyświetlono 1/1)

Wtyczki społecznościowe

Lubisz Gminę Karlino, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o Gminie Karlino

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-19 12:32:24

Szybka zmiana regionu Polski