Menu
Home» » » » »

Mapa miejscowości Kłodzko


Informacje o Kłodzko:

Ilość ulic: 199

Ilość kodów pocztowych: 1

Współrzedne geograficzne N: 50.437778

Współrzedne geograficzne E: 16.652781

Strefa numeracyjna: Kierunkowy 74

Liczba ludności: 28500

Gęstość ludności: 1 118,8 os./km²

Powierzchnia: 25 km²

Wysokośc npm: 278

Rodzaj gminy: miejska

TERC: 5020108021

Tablice rejestracyjne: DKL

Herb Kłodzko:

Herb Kłodzko

Flaga Kłodzko:

Flaga Kłodzko

Oficjalna strona miejscowości

Dzielnice, Kłodzko

 • Dzielnica: Książek

 • Dzielnica: Leszczyny

 • Dzielnica: Nowy Świat

 • Dzielnica: Ustronie

Kłodzko

Kłodzko (łac. Glacium, Glacensis urbs, Glocium, niem. Glatz, czes. Kladsko) – miasto i gmina w województwie dolnośląskim, będące siedziba powiatu kłodzkiego, wiejskiej gminy Kłodzko. Leży w Kotlinie Kłodzkiej nad rzeką Nysą Kłodzką.

Główne miasto ziemi kłodzkiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa wałbrzyskiego.

Według danych GUS z 30 czerwca 2010, miasto liczyło 27 790 mieszkańców.

Środowisko naturalne

Geografia

Największe miasto powiatu kłodzkiego, będące stolicą historycznego hrabstwa kłodzkiego. Leży w północno-wschodniej części Kotliny Kłodzkiej, u południowo-zachodnich podnóży Gór Bardzkich na wysokości ok. 290-370 m. Najniższym punktem jest ujście Ścinawki na północy Ustronie, a najwyższym zbocza Czerwoniaka na południu przy granicy z Krosnowicami.

Granice administracyjne miasta wyznaczają:

 • na północy ujście Ścinawki do Nysy Kłodzkiej,
 • na wschodzie schodzą w dolinę Jodłownika na granicy Mariańskiej Doliny i Wojciechowic, a następnie przez grzbiet odchodzący od Kłodzkiej Góry w Górach Bardzkich, a ciągnący się po Owczą Górę, schodzą przez kulminację do doliny Jaszkówki, na granicy z Jaszkową Dolną,
 • na południu biegną wzdłuż skraju wyraźnej terasy Doliny Nysy Kłodzkiej, aż do ujścia Białej Lądeckiej. Stąd na na południowym zachodzie zboczem Czerwoniaka przechodzi w dolinę Bystrzycy Dusznickiej na granicy Starego Wielisławia i Książka. Potem w górę Bystrzycy Dusznickiej do Zagórza,
 • na zachodzie ciągną się przez rozległy płaskowyż obok Mikowic do Leszczyn.

Warunki naturalne

Rozciągłość zabudowań miejskich w kierunku południkowym wynosi ok. 7,6 km, a w kierunku równoleżnikowym ok. 6,4 km. Oś całego zespołu miejskiego wyznacza Nysa Kłodzka wraz z dopływami. W samym mieście od Nysy oddziela się Młynówka, obejmująca dużą wyspę, na której leży dawne Przedmieście Piasek oraz nowe osiedle.

Kłodzko leży na klimatycznej strefie przejściowej, z niewielką przewagą klimatu kontynentalnego. Średnia temperatura roku wynosi 7,4° C, z kolei roczna amplituda sięga 19,3° C. Opady atmosferyczne zamykają się w graniach 599 mm.

Kłodzko rozwinęło się nad Nysą Kłodzką. W obrębie miasta uchodzą do niej tylko małe cieki o charakterze potoków: Jodłownik i Jaszkówka. Powyżej niego do Nysy Kłodzkiej wpływa Bystrzyca Dusznicka. Przed samym Kłodzkiem zasilana jest ona jeszcze przez Białą Lądecką, a po za terytorium miasta na północy przez Ścinawkę.

Specyfika położenia Kłodzka oraz zbieg kilku ważniejszych cieków przyczynia się czasem do znacznych szkód wskutek spiętrzenia wód Nysy Kłodzkiej. Do największych powodzi należały te z: 1310 r., 1938 i 1997 r. Nysa tworzy tu także Młynówkę, zasilającą kiedyś dwa młyny i wydzielającą Wyspę Piasek.

Przyroda

Flora

Roślinność naturalna Kłodzka należy do Działu Sudeckiej Krainy Podgórza Okręgu Środkowosudeckiego.

Przy intensywnym zagospodarowaniu rolniczym już w średniowieczu Kotlina Kłodzka została pozbawiona w większości zadrzewienia, które zostały zastąpione przez pola uprawne. Świadectwem po tych dawnych zespołach leśnych są nieliczne okazałe drzewa o charakterze pomnikowym, jak np. 400-letni cis na Jurandowie o 14 m wysokości i obwodzie 1,5 m oraz 300-letni klon o wysokości 16 m i obwodzie 4,38 m.

W niektórych rzadkich dolinkach zachowały się fragmenty łęgu jesionowego Caricii remotae-Fraxinetum z licznymi skrzypami olbrzymimi, śledziennicą naprzeciwlistną, przetacznikiem górskim i bodziszkiem żałobnym.

Na łąkach użytkowanych w sposób mniej intensywny spotkać można wiele roślin, takich jak: rdest wężownik, pełnik europejski zwany Różą Kłodzką oraz jaskier.

W samym mieście jedyne większe zespoły drzewiaste zachowały się na terenach Fortecznej Góry i Owczej Góry, głównie od północy i zachodu. Są to drzewostany dębowo-lipowe z bukiem i grabem o charakterze parkowym, podobnie jak nad Młynówką, nad którą malowniczy akcent tworzą wierzby płaczące. Poza centrum występują głównie przy ulicach klony i lipy.

Pomniki przyrody

W mieście Kłodzku rośnie 5 drzew, które są uznane za pomniki przyrody. Są to:

 • jesion wyniosły – w parku miejskim przy ul. Armii Krajowej, obwód 424 cm,
 • topola czarna – w parku miejskim przy ul. Daszyńskiego, obwód 505 cm,
 • topola biała – w parku miejskim ul. Daszyńskiego przy murze klasztoru Franciszkanów, obwód 340 cm,
 • cis pospolity – na prywatnej posesji przy ul. Rajskiej, obwód 220 cm,
 • tulipanowiec amerykański – w parku miejskim przy ul. Daszyńskiego, obwód 200 cm.

Fauna

W samym mieście występują wróble domowe i gołębie domowe.

Toponimia

Kłodzko po raz pierwszy pojawia się na kartach historii w 981 r. jako castellum Kladsko . Nazwę tą - niewątpliwie czeskiego pochodzenia - wywodzi się od drewnianych kłód (czes. kláda), które ułatwiały przeprawę przez rzekę lub kłód z których zbudowany był obronny gród na Górze Fortecznej.

W późnym średniowieczu, w wyniku intensywnej kolonizacji niemieckiej, nazwa miasta przeewoluowała w kierunku formy Glatz (1291). W późniejszych wiekach niemieccy badacze tworzyli na jej podstawie pozbawione lingwistycznego uzasadnienia teorie o możliwości założenia miasta przez Rzymian. Dowodzić miały jej znalezione tu monety rzymskie czy rzekome pochodzenie nazwy Glatz od łacińskiego wyrazu glacies (lód). Jeszcze w XIX w. próbowano dowodzić, że twórcą miasta był Henryk I Ptasznik lub nawet Karol Wielki.

Na mapach z XIX i XX wieku polską nazwą miasta było najczęściej Kładzko. Po włączeniu miasta do Polski przyjęto ostatecznie spolonizowaną formę Kłodzko, zacierając czeskie pochodzenie nazwy.

Symbole miasta

Herb Kłodzka

Herbem Kłodzka jest biały lew na czerwonym polu, ze złotą koroną i podwójnym ogonem. Tradycja przypisuje nadanie herbu miastu królowi Przemysłowi Ottokarowi II w połowie XIII w. Jest najstarszym symbolem miasta, który pojawia się już w średniowieczu.

Flaga Kłodzka

Flaga miejska w postaci dwóch poziomych pasów: żółtego i czerwonego. Barwy te wywodzą się z herbu hrabstwa kłodzkiego. Flaga została ustanowiona uchwałą rady miejskiej w 1990 r. Wywieszana jest z okazji lokalnych uroczystości, spotkań miast partnerskich.

Hejnał Kłodzka

Jest to melodia odtwarzana uroczyście z wieży ratuszowej codziennie w samo południe o 12:00. Pierwszy kłodzki hejnał skomponował Tadeusz Kaszczuk, a po raz pierwszy został odegrany 10 maja 1962 r. Autorem kolejnej melodii był Stanisław Dąbrowski. Obecny hejnał powstał w 2000 r. i został skomponowany na zamówienie Urzędu Miasta w Kłodzku przez wrocławskiego muzyka Bogusław Klimsę.

Historia

Na dzieje i znaczenie miasta wpłynęło jego położenie w północno-wschodniej części Kotliny Kłodzkiej na pograniczu polsko-czeskim.

W okolicy Kłodzka istniało skupisko starego osadnictwa wczesnośredniowiecznego, a nawet wcześniejszego. Przez miasto przechodziła jedna z odnóg tzw. Szlaku bursztynowego. Pod koniec X wieku gród należał do suwerennego państwa libickiego, którego władcą był Sławnik, ojciec św. Wojciecha. Data śmierci Sławnika – 981 zanotowana przez czeskiego kronikarza Kosmasa jest pierwszą wzmianką historyczną o Kłodzku.

Przez cały XI w. Ziemia kłodzka było terenem uporczywych walk między Piastami, a Przemyślidami. W 1003 r. Kłodzko zostało na krótko opanowane przez Bolesława Chrobrego. W 1114 r. gród został zdobyty przez księcia Sobiesława I, który w 1137 r. zawarł z Bolesławem Krzywoustym pokój zielonoświątkowy, potwierdzający przynależność ziemi kłodzkiej do Czech.

W 2 połowie XII w. położone u stóp kasztelańskiego zamku podgrodzie zaczęło przekształcać się w osadę o charakterze rzemieślniczo-targowym, zamieszkiwaną przez ludność słowiańską. Rejon na północ od rynku) kolonizowany był przez Niemców. Kolonizacja niemiecka wzmogła się po przybyciu w 1169 r. do Kłodzka joannitów. Rozwinięta z podgrodzia osada targowa przekształciła się w miasto, zanim nastąpiła oficjalna lokacja. Niestety nie zachował się dokument lokacyjny, ale niektórzy historycy uważają, że mogło to nastąpić już w 1223 r. Natomiast herb przedstawiający lwa z dwoma ogonami został nadany miastu dopiero za panowania Przemysła Ottokara (1253)-1278). Pierwsza wzmianka o wójcie kłodzkim pochodzi z 29 III 1275 r. W miejsce kasztelanów władzę w mieście objęli wójtowie. W zamku wybudowanym po 1129 r. na Górze Zamkowej rezydowali starostowie – namiestnicy królewscy, zarządzający całą ziemią kłodzką.

Na zasadzie dożywotniego lenna ziemią kłodzką władali Piastowie śląscy: Henryk IV Probus (1278-1290), Henryk VI Dobry (1327-1335) i Bolko II ziębicki (1337-1341).

W wyniku lokacji uformował się nowy układ przestrzenny miasta, który z niewielkimi zmianami przetrwał do dzisiaj. W 1324 r. miasto wykupiło wójtostwo. Od 1310 r. joannici prowadzili w mieście szkołę parafialną, której najwybitniejszym uczniem był późniejszy arcybiskup praski Arnoszt z Pardubic. W 1349 do Kłodzka za sprawą Arnoszta przybyli augustianie, którym arcybiskup ufundował klasztor i kolegiatę na Górze Zamkowej. W jego skryptorium powstał najprawdopodobniej Psałterz floriański.

Rozwój Kłodzka został częściowo zahamowany przez wojny husyckie; do ponownego ożywienia doszło dzięki królowi Jerzemu z Podiebradów, który ustanowił miasto w 1458 r. siedzibą hrabstwa. W 1501 r. Kłodzko i całe hrabstwo odkupił od Podiebradów Ulrich von Hardeck. wiek XVI rozpoczął korzystny okres w dziejach miasta, trwający do wojny trzydziestoletniej.

W 1526 r. Kłodzko wraz ze Śląskiem i Czechami przechodzi pod panowanie Habsburgów. Okres ten naznaczony był konfliktami społeczno-religijnymi związanymi z reformacją. W 1562 r. luteranie stanowili większość mieszkańców Kłodzka, przejmując kościół parafialny. Reformacja przyczyniła się również do upadku klasztorów bernardynów i franciszkanów w mieście. budynki klasztorne zamieniono na szpitale, a ogrody na cmentarze dla mieszkańców przedmieść.

Na początku wojny trzydziestoletniej Kłodzko opowiedziało się po stronie Fryderyka V, elektora Palatynatu. W 1622 r. miasto zostało zdobyte przez Austriaków. Zniszczeniu uległ zamek, który Austriacy postanowili zamienić w twierdzę. Pracami fortyfikacyjnymi kierował w latach 1680-1702 Jakub Carove wg projektu Saebischa. W czasie I wojny śląskiej Kłodzko na mocy pokoju wrocławskiego (1742 r.) przeszło pod panowanie Prus. Fryderyk II Wielki, doceniając strategiczne położenie miasta, przystąpił do modernizacji fortyfikacji poaustriackich i rozbudowy twierdzy. W czasie wojny siedmioletniej Austriacy zdobyli miasto w 1760 r., ale musieli je zwrócić Prusom na mocy pokój w Hubertusburgu (1763 r.). Ostatni raz twierdza oblegana była podczas wojen napoleońskich w 1807 r.

W latach 1862-1905 wybudowano linie kolejowe. Kłodzki węzeł kolejowy dawał połączenia z Wrocławiem, Wałbrzychem, Kudową i Stroniem. W latach 1864-1874 w dzielnicy Jurandów wzniesiono nowy, olbrzymi kompleks szpitalny. W 1877 r. zniesiono status twierdzy i zezwolono na swobodną rozbudowę miasta. W latach 1880-1911 nastąpiła rozbiórka bram i większości murów miejskich. Następuje rozbudowa miasta w kierunku południowym, wschodnim i zachodnim.

Na dwudziestolecie międzywojenne przypada dalsza rozbudowa miasta. Powstają nowe osiedla otaczające centrum Kłodzka. Na początku 1939 r. Kłodzko liczyło 22 tys. mieszkańców. W czasie II wojny światowej w twierdzy utworzono obóz jeniecki i filię obozu koncentracyjnego Gross-Rosen (Rogoźnica). W końcu wojny miasto ogłoszono twierdzą (Festung Glatz), która miała bronić się do końca. Ostatecznie zdecydowano o poddaniu się bez walki. 9 maja 1945 r. do Kłodzka wkroczyły wojska radzieckie. Na podstawie ustaleń między aliantami na początku czerwca władzę w mieście objęła administracja polska, mimo motywowanych historycznie roszczeń terytorialnych zgłaszanych przez Czechosłowację; ludność niemiecką przesiedlono do Niemiec.

W lecie 1945 r. dotarły do Kłodzka pierwsze transporty repatriantów z Kresów Wschodnich. Zorganizowano szkolnictwo, instytucje kulturalne. W 1947 t. powstał Kłodzki Oddział Towarzystwa Tatrzańskiego i Towarzystwo Ziemi Kłodzkiej, które od 1948 r. zaczęło wydawać Roczniki Kłodzkie. W Kłodzkim Ośrodku Kultury działalność rozpoczął teatr dramatyczny i orkiestra symfoniczna. Działające po wojnie Muzeum Miejskie zostało w 1963 r. przekształcone w Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

W połowie lat 50. XX w. miały miejsce katastrofy budowlane, polegające na usuwaniu się ścian wyrobisk wielokondygnacyjnych piwnic. Stało się to uzasadnieniem dla dokonanej w następnych latach rozbiórki całych kwartałów północnej części Starego Miasta, która przyniosła nieodwracalne straty w zabytkowej strukturze miasta. Chcąc zapobiec dalszemu pogarszaniu się sytuacji, zlecono naukowcom z AGH w Krakowie opracowanie projektu zabezpieczenia kłodzkiej starówki. Prace zabezpieczeniowe wykonało Przedsiębiorstwo Robót Górniczych z Wałbrzycha, które jednocześnie oddało do użytku podziemną trasę turystyczną (600 m długości) w 1976 r. Na początku lat 60. XX w. ruszyło budownictwo mieszkaniowe na obrzeżach miasta. W 1968 r. założono Kłodzkie Przedsiębiorstwo Budowlane, a w kilka lat później Kłodzką Fabrykę Domów. Następnie przystąpiono do budowy największego w mieście zespołu mieszkaniowego – osiedla im. Kruczkowskiego. W połowie lat 80. zmodernizowano układ komunikacyjny w mieście poprzez budowę obwodnicy północnej z estakadą nad Nysa Kłodzką oraz wyprowadzono główny ruch samochodowy z Piasku.

Stacjonująca w Kłodzku Sudecka Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza została w 1992 r. zastąpiona przez Straż Graniczną, a pułk zmechanizowany zajmujący koszary przy ul. Walecznych przekształcony w piechotę górską.

W nocy z 7/8 lipca 1997 Kłodzko zostało zalane przez Powódź Tysiąclecia. Woda podniosła się o 8,71 m ponad zwykły poziom Nysy Kłodzkiej, pustosząc znaczny obszar miasta. Następne lata przyniosły odbudowę zniszczeń powodziowych oraz rewitalizację starówki. W ramach pomocy rządowej i wsparciu gminy Warszawy-Centrum przyznano powodzianom domki czterorodzinne, które ustawiono w rejonie Jurandowa, tworząc osiedle im. Warszawy-Centrum. Kolejne 100 mieszkań wybudowano przy ul. Korytowskiej. Powódź okazała się najbardziej groźna dla starego budownictwa na Piasku.

Następne lata przyniosły odbudowę zniszczeń powodziowych oraz rewitalizację starówki, które wykonano przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. W 2009 r. rozpoczęto budowę galerii Twierdza Kłodzko oraz krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 3.

Architektura i urbanistyka

Układ urbanistyczny

Kłodzko zachowało częściowo oryginalny układ urbanistyczny miasta średniowiecznego, ściśle dostosowanego do ukształtowania terenu i podporządkowany obronnej roli zamku, a później twierdzy. Najstarsza część miasta leży na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej, na wysokiej terasie, u stóp Fortecznej Góry. Powoduje to, że na terenie starego miasta występują znaczne różnice wysokości, wynoszące ok. 20 m w przypadku rynku, a rzeki, a pomiędzy twierdzą a rzeką aż ok. 60 m. Stąd też duża liczba ulic jest stromych, a nawet biegnie po stopniach, jak w przypadku ul. Spadzistej, co nadaje tej części miasta malowniczość. Obszar starówki oddzielony jest od pozostałych części miasta przez parki, które przybierają formę plantów, skwerów i zieleńców. Nietknięty przez wojnę średniowieczny układ działek i zabudowań Starego Miasta został silnie zaburzony rozbiórkami przeprowadzanymi od l. 50. XX w., szczególnie w jego północnej części.

Nieco nowsza jest część Kłodzka położona na wyspie Piasek, utworzonej przez Młynówkę. Dominantą całego zespołu miejskiego jest potężna twierdza bastionowa położona na Fortecznej Górze i nieco mniejsza twierdza pomocnicza na Owczej Górze. Miasto ma nietypowe ukształtowanie, ponieważ całkowicie wypełniło wąską dolinę rzeczną pomiędzy oboma wzniesieniami, wykorzystując strategiczne położenie tego miejsca. Natomiast w dzielnicach stanowiących dawniej odrębne osady, takie jak: Ustronie, Jurandów, Leszczyny, Zagórze czy Książek zachowały w całości swój pierwotny układ urbanistyczny w postaci wsi łańcuchowych lub folwarków.

We wschodniej części miasta, za historycznymi przedmieściami: wojciechowickim i wygonem wznosi się na nierównym ternie pnącym się do góry osiedle domów jednorodzinnych powstałe w drugiej połowie XX w. Rozciąga się z niego panorama na całe miasto, z której widoczne jest po drugiej stronie, powstałe w tym samym czasie osiedle im. Kruczkowskiego, wybudowane z wielkiej płyty.

Zabytki

Kłodzko posiada jeden z bogatszych, zróżnicowanych i cenniejszych w kraju obiektów zabytkowych tworzących wspaniałą panoramę Do cenniejszych obiektów należą:

 • bastionowa twierdza na miejscu wcześniejszego zamku z 1577, przebudowanego w latach 1680-1702, w największym stopniu rozbudowana przez króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego,
 • późnogotycki kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, rozpoczęty przez joannitów w 1344 r., ukończony w początku XVI w.; wnętrze przebudowane w okresie baroku (1660-1670); wyposażenie wnętrza głównie barokowe – ołtarz główny z 1727-1729 (K. Tausch), ambona z 1717 (M. Klahr), a także gotycka XIV-wieczna figura Madonny z czyżykiem,
 • barokowy zespół klasztorny franciszkański: kościół Matki Boskiej Różańcowej (1628-1631, przebudowa ok. 1711) i klasztor,
 • kościół św. Jerzego i św. Wojciecha, dawniej Chrystusa Króla, pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1275 r. W XIV w. założono tu klasztor joannitów, który spłonął w 1469/1470 r. Budowę obecnego kościoła w stylu barokowym rozpoczęli w 1643 r. bernardyni, w prezbiterium znajduje się pozostałość sklepienia gotyckiego. Nad kościołem góruje wieża dobudowana w 1760 r.; przy kościele klasztor z drugiej połowy XVII w., od 1946 zajmowany przez ss. klaryski,
 • gotycki most na Młynówce z lat ok. 1280-1390 z barokowymi figurami, stylistycznie powiązany z mostem Karola w Pradze,
 • ratusz z końca XIX w., z renesansową wieżą,
 • dawne kolegium jezuickie (1655-1690, C. Lurago),
 • Muzeum Ziemi Kłodzkiej w budynku dawnego konwiktu jezuickiego,
 • renesansowe i barokowe kamienice z XVI-XVIII w.,
 • kamienny średniowieczny krzyż pokutny.

Zieleń miejska

Wokół starego miasta ciągną się parki powstałe na miejscu dawnej fosy i murów obronnych. Zajmują one łączną powierzchnię 25,1 ha. Obecnie w Kłodzku istnieje sześć parków:

Tereny zieleni w mieście (2002)
Rodzaj Powierzchnia
Parki spacerowo-wypoczynkowe 18,6 ha
Zieleńce 6,5 ha
Tereny zieleni osiedlowej 43,5 ha
Lasy 30,5 ha
 • Park Przyjaciół Wojsk Górskich – zwany dawniej Parkiem Młodzieży, położony w północno-wschodniej części osiedla Kruczkowskiego, założony po 1945 r. na miejscu dawnego cmentarza,
 • Park im. R. Traugutta – znajduje się we wschodniej części starego miasta, założony w XIX w. jako jeden z fragmentów plantów, promenady miejskiej okalającej kłodzką starówkę. Poprzednio na jego miejscu znajdował się cmentarz żołnierzy francuskich, oblegających Kłodzko w 1807 r.
 • Park Esperanto – powstał w 1. połowie XIX w. jako skwer w centrum miasta, obecna nazwa od lat 80. XX w.
 • Park Sybiraków – założony w połowie XIX w. jako element promenady staromiejskiej, obecna nazwa od 1995 r.
 • Park Przyjaźni – powstał w 2. połowie XIX w. jako końcowy fragment promenady staromiejskiej. W latach 80. XX w. w związku z budową nowego mostu na Nysie Kłodzkiej został przedzielony na dwie części.
 • Park im. św. Wojciecha – powstał jako skwer po 1945 r. na miejscu dawnych dwóch cmentarzy, obecna nazwa od lat 90. XX w.

Okolice obu twierdz porośnięte jest przez lasy, które występują również w w południowej części miasta, u stóp Czerwoniaka oraz we wschodniej części miasta, porastając szczyty: Mariańską Górkę i Kukułkę. Na granicach miasta znajdują się ogródki działkowe:

 • POD Nowy Świat
 • POD Kolejarz
 • POD Odrodzenie
 • POD Światowiec
 • POD Światowid
 • POD Zwycięstwo
 • POD Perła: I, II, III
 • POD PKP Rozkwit
 • POD Westerplatte
 • POD Ślązak

Gospodarka

Struktura użytkowania ziemi w mieście (2002)
Rodzaj Powierzchnia  %
Grunty orne 1120 ha 44,8%
Pastwiska 169 ha 6,76%
Łąki 238 ha 9,52%
Sady 24 ha 0,96%
Użytki rolne (Σ) 1541 ha 61,64%
Lasy 38 ha 1,52%
Pozostałe grunty i nieużytki 921 ha 36,84%
Użytki i nieużytki rolne (Σ) 2500 ha 100%

Rozwinięty jest przemysł drzewny, spożywczy, odzieżowy i metalowy.

Rolnictwo

Rolnictwo nie odgrywa w gospodarce miejskiej większej roli, aczkolwiek w peryferyjnych dzielnicach miasta znajdują się gospodarstwa rolne, których na początku lat 90. XX w. było 219. Ponadto w Kościelnikach, Leszczynach i w Książku działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Obecnie z pracy w rolnictwie utrzymuje się niespełna 3% ludności czynnej zawodowo. Rozwinięte jest zaplecze techniczne i przetwórcze rolnictwa. W mieście działa mleczarnia, magazyny zbożowe, wylęgarnia drobiu, młyn, rozlewnia wód mineralnych, zakłady mięsne.

Przemysł

Po upadku komunizmu w Polsce w 1989 r. sytuacja przemysłowa Kłodzka nie przedstawiała się w dobrym świetle. W mieście działało kilka zakładów przemysłowych, ale brakowało takich o poważniejszym znaczeniu. Do największych zakładów należały: Fabryka Urządzeń Technicznych, filia fabryk mebli i Zakłady Produkcji Leśnej Las.

W 2 połowie lat 90. XX w. wraz z postępującą restrukturyzacją wiele przedsiębiorstw nie zdołało przetrwać w warunkach gospodarki wolnorynkowej, co spowodowało ich zamkniecie i gwałtowny wzrost bezrobocia. W 1997 r. uruchomiono Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną, której jedną z podstref ulokowano w Kłodzku. Objęła ona powierzchnię 45,9 ha w północno-zachodniej części miasta (Leszczyny). Wkrótce potem ulokowały swój kapitał tutaj następujące firmy: Steinhoff meble, General Electric, produkujący elektryczną aparaturę rozdzielczą i sterowniczą niskiego napięcia oraz Effect System, świadczący usługi w branży reklamowej.

Handel i usługi

W końcu lat 80. XX w. handel w mieście prowadziło 211 sklepów o łącznej powierzchni 24 tys. m², z czego 65 było państwowych, 117 spółdzielczych, a 29 prywatnych. Działało 46 zakładów gastronomicznych (16 prywatnych).

Wraz z liberalizacją systemu gospodarczego własną działalność gospodarczą podjęło w 1990 r. aż 980 osób. W 2. połowie lat 90. wzrosła liczba handlarzy, którzy mieli do dyspozycji targowisko przy ul. Kościuszki oraz powstałą w 1995 r. Halę Targową Merkury. Do końca dekady kwitnął prywatny handel, czego jedną z przyczyn było nadgraniczne położenie Kłodzka, blisko granicy z Czechami. Tendencja ta zaczęła się odwracać na początku XXI, czego wyraźnym symptomem była sprzedaż hali Merkury.

W mieście swoje supermarkety otwarły Biedronka oraz E.Leclerc (2004). W 2009 r. ukończono budowę Galerii Twierdza Kłodzko, w której siedzibę znalazły takie marki jak Leroy Merlin i Carrefour. W 2010 r. otwarto drugą część kompleksu handlowo - usługowego Galeria Twierdza Kłodzko II. Znajdują się tam m.in. Media Expert, Jysk, Komfort, Biedronka, McDonald's i kino Cinema3D.

Miasto pełni funkcję lokalnego ośrodka administracyjnego, finansowego, oświatowego oraz centrum opieki zdrowotnej. Mieszczą się tu placówki użytku publicznego, m.in. siedziba rejonu dróg wojewódzkich, Sądu Rejonowego, inspektoratu PIP, Sanepidu, ZUS i Urzędu Skarbowego. W Kłodzku znajduje się 7 banków (PKO BP S.A., Bank Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BGŻ S.A., Kredyt Bank S.A., Bank Spółdzielczy S.A. i BPS S.A.), 4 placówki pocztowe, kilka agencji ubezpieczeniowych, targowisko miejskie, 6 dyskontów spożywczych oraz wiele lokali handlowo-usługowych skupionych przy ulicach Starego Miasta.

Rynek pracy

Według danych na 2003 r.Kłodzku zatrudnionych jest 8819 osób, z czego najwięcej z nich pracuje w sektorze usługowym: 5848, a następnie przemysłowym – 2963 osób. W rolnictwie zatrudnionych jest tylko 8 osób.

Stopa bezrobocia w Kłodzku w 2008 r. wyniosła 10,6% i była jedną z najniższych w powiecie kłodzkim, gdzie bezrobocie wynosi 24% i jest jedną z najwyższych w województwie dolnośląskim.

Demografia

Powierzchnia miasta zajmuje 24,84 km², co przy obecnej liczbie mieszkańców (28 081 w grudniu 2008) daje gęstość zaludnienia równą 1130 osób na 1 km². Miasto zajmuje 225. miejsce pod względem powierzchni, zaś pod względem liczby ludności w Polsce – 158..

 • Ludność Kłodzka na przestrzeni stuleci:

Na początku XIX wieku w mieście mieszkało 5 tysięcy osób (dane z 1816), ale już w połowie tego stulecia liczba mieszkańców uległa podwojeniu i przekroczyła 10 tysięcy. W kolejnych dekadach ludność Kłodzka systematycznie rosła poza krótkim okresem bezpośrednio po I wojnie światowej, kiedy to uległa zmniejszeniu. Na kilka lat przed II wojną światową liczba ludności przekroczyła 20 tysięcy.

Jedną z konsekwencji przegranej przez Niemcy wojny była zmiana granic i utrata ziemi kłodzkiej na rzecz Polski oraz przesiedlenie dotychczasowej ludności nimieckiej. W 1950 r. liczba mieszkańców zmalała do 17 tysięcy; poziom zaludnienia sprzed wojny udało się osiągnąć już na przełomie lat 50. i 60. XX w.

Na początku XXI w. ludność Kłodzka wzrosła do 30 tysięcy, jednak kilka lat później wobec ujemnego przyrostu naturalnego i migracji systematycznie spadała, osiągając w 2008 r. 28 tysięcy.

Wg prognozy demograficznej w następnych latach liczba ludności ponownie zacznie wzrastać. Prognoza ta spełni się, o ile – jak założono – utrzyma się dotychczasowe zjawisko migracji z miasta. W przypadku pomyślnych wyników działań podjętych dla ożywienia gospodarki na obszarze miasta, zmiany migracyjne mogą być osłabione lub nawet odwrócone.

Największą populację Kłodzko miało w 1998 r.

 • Struktura płci mieszkańców Kłodzka wg danych z 30 czerwca 2009
Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 28 003 100,0 14 962 53,4 13 041 46,6
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
1 127,3 602,3 525,0
 • Struktura płci i wieku mieszkańców Kłodzka wg danych z dnia 30 czerwca 2008 r.

Kultura

Kłodzko jest regionalnym ośrodkiem kultury, znanym z wielu cyklicznych imprez. Entuzjaści zamiłowani w regionalistyce działają w Towarzystwie Miłośników Ziemi Kłodzkiej.

Instytucje

Głównymi organizatorami życia kulturalnego w mieście są:

 • Muzeum Ziemi Kłodzkiej – powstało w 1963 r., jest to placówka muzealna i naukowa, obejmująca swoim zainteresowaniem teren ziemi kłodzkiej i jego wielonarodową spuściznę kulturową, a w szczególności geologię, geografię, historię, historię kultury materialnej i sztuki regionu.
 • Kłodzki Ośrodek Kultury – instytucja kulturalna powstała w 1951 r., mieści się w nim m.in. galeria sztuki, kino, teatr, przekształcony w 2009 r. w Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – założona w 1946 r.

Imprezy

Obecnie do najważniejszych imprez plenerowych organizowanych w mieście należą:

 • Dni Kłodzka – największa impreza organizowana pod koniec maja przez władze miasta od 1961 r.
 • Dni Twierdzy Kłodzkiej – rekonstrukcja zdobywania twierdzy kłodzkiej przez wojska napoleońskie w 1807 r.; organizowane od 2006 r.
 • Kłodzkie Wieczory Muzyki Organowej – odbywają się corocznie od 1987 r. Jest to cykl koncertów odbywających się w kościołach: Wniebowzięcia NMP i Matki Bożej Różańcowej, które trwają od kwietnia do października i grupują znakomitych wykonawców z kraju i zagranicy.
 • Święto Ulicy Daszyńskiego – festyn organizowany przez władze miejskie, Zespół Szkół Społecznych, kłodzkich franciszkanów i Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe na początku maja.
 • Open Summer Festival - po raz pierwszy miał miejsce w 2007 r. Rozgrywa się na twierdzy kłodzkiej, na której mają miejsce liczne zawody, konkursy, prezentacje i koncerty.

Od 2009 r. odbywa się konkurs "Asy Kłodzkie", który stanowi wyróżnienie dla osób i instytucji, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju Kłodzka. Statuetka Gryfickiej Regi przyznawana jest na początku lutego każdego roku.

Media lokalne

W mieście wydawanych jest sześć gazet o zasięgu lokalnym: Euroregio Glacensis, Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej, Panorama Ziemi Kłodzkiej, Wiadomości Kłodzkie, Głos Kłodzczan i Kurier Kłodzki.

Sporo informacji na temat bieżących wydarzeń z Kłodzka można znaleźć również na stronach Gazety Wrocławskiej, gdzie przez wiele lat co piątek ukazywała się wkładka dotycząca powiatu kłodzkiego (Magazyn kłodzki) i Gazety Kłodzkiej.

Lokalnym radiem jest Polskie Radio Wrocław, które ma swoje studio w ratuszu. Od 2007 r. działa Radio Kłodzko, które nadaje swój program od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 10.00 na falach średnich w paśmie 1485 kHz.

Na terenie miasta działa telewizja kablowa Telewizja Kłodzka, którą można odbierać również w innych miejscowościach ziemi kłodzkiej.

Od początku 2008 roku swoją działalność w Kłodzku rozpoczęła Telewizja Sudecka. Działająca już od 15 lat na terenie powiatu dzierżoniowskiego stacja, poszerzyła swoją działalność o niektóre miasta ziemi kłodzkiej (Kłodzko, Lądek, Polanica-Zdrój, Nowa Ruda). Swoje materiały nadaje w sieci kablowej Vectra oraz w Internecie.

Od 1 października 2010 roku działa portal internetowy Klodzko24.eu założony przez wydawcę Gazety Kłodzkiej.

Edukacja

Kłodzko stanowi lokalny ośrodek edukacyjny. Znajduje się tu 5 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 4 szkoły średnie. W placówkach prowadzonych przez Urząd Miasta, według danych z roku szkolnego 2008/2009 uczyło się 1650 dzieci w szkołach podstawowych, wliczając w to klasy "0" oraz 830 uczniów w gimnazjach. W szkołach średnich prowadzonych przez powiat kłodzki naukę pobierało 3089 uczniów. W mieście działają wydziały i zamiejscowe ośrodki dydaktyczne kilku wrocławskich uczelni wyższych.

Lista szkół znajdujących się w Kłodzku:

Szkoły podstawowe

 • Szkoła Podstawowa nr 2 ( w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II) – ul. Zamiejska 24.
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja – ul. Jana Pawła II 4.
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Unii Europejskiej – ul. Bohaterów Getta 22.
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki ( w Miejskim Zespole Szkół)- ul. Sienkiewicza 61.

Gimnazja

 • Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza – ul. Zawiszy Czarnego 5.
 • Gimnazjum nr 2 (w Miejskim Zespole Szkół) – ul. Sienkiewicza 61
 • Gimnazjum Integracyjne (w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II) – ul. Zamiejska 24.
 • Gimnazjum Publiczne im. W. Reymonta – ul. Traugutta 1a.

Szkoły ponadgimnazjalne

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego – ul. Wojska Polskiego 11.
 • Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości – ul. Szkolna 8.
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego – ul. Bohaterów Getta 6.

Szkoły specjalne

 • Zespół Szkół Specjalnych (szkoła podstawowa, gimnazjum) – ul. Wyspiańskiego 2.
 • Zasadnicza Zawodowa Szkoła Specjalna – ul. Warty 70.

Uczelnie wyższe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu – Wydział Turystyki w Kłodzku
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa TWP we Wrocławiu – ośrodek zamiejscowy w Kłodzku (pedagogika i pedagogika specjalna)
 • Uniwersytet Wrocławski – ośrodek zamiejscowy w Kłodzku (pedagogika, administracja)
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu – punkt konsultacyjny w Kłodzku

Bezpieczeństwo

Policja i straż miejska

Na terenie Kłodzka swoją siedzibę ma Komenda Powiatowa Policji, przy pl. Chopina. Swoją służbę w terenie pełni ośmiu dzielnicowych. W mieście działa także Straż miejska, powołana w 1990 r., która razem z policją dba o porządek publiczny. Jej siedziba znajduje się w kłodzkim ratuszu. Obecnie jej komendantem jest Piotr Występski. Formacja ta liczy 10 strażników.

W Kłodzku ma swoją siedzibę jeden z ośmiu zakładów karnych na Dolnym Śląsku, w którym przebywa obecnie 665 skazanych, osadzonych w czterech oddziałach: aresztu śledczego, terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo,terapeutycznego dla tymczasowo aresztowanych i skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych oraz półotwartego.

Straż pożarna

W Kłodzku swoją siedzibę ma Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, gdzie funkcjonuje jednostka ratowniczo-gaśnicza. Pierwszym komendantem, po wojnie, straży pożarnej w Kłodzku był ppor. Stefan Siudalski. Funkcję tę pełnił od 1 lipca 1945 r. do 31 marca 1949 r. Remiza mieści się przy ul. Traugutta.

Służba zdrowia

W 1989 r. ochroną zdrowia zajmowały się 4 ośrodki zdrowia i 5 przychodni. Na terenie miasta działy dwa szpitale: Szpital Miejski przy ul. Niskiej oraz Szpital Rejonowy, w których łączna liczba łózek wynosiła 635. Działało tu 81 lekarzy, 20 dentystów i 12 farmaceutów, którzy pracowali w 6 aptekach.

Sytuacja uległa poprawie w ciągu dwóch dekad od upadku komunizmu. W 1999 r. rozpoczęto proces reorganizacji służby zdrowia przekształcając Szpital Rejonowy w Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, któremu podporządkowano inne szpitale powiatu. Zlikwidowano Szpital Miejski. Zwiększyła się liczba przychodni, w tym prywatnych oraz aptek (do 17). Mimo to nadal trwają prace nad restrukturyzacją służby zdrowia, wobec jej rosnącego zadłużenia.

Jednostki wojskowe

Kłodzko ze względu na swoje strategiczne położenie ma długą tradycję wojskową. Po zakonczeniu II wojny światowej w miescie stacjonowały dwie jednostki wojskowe: Sudecka Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza i pułk pancerny. W 1992 r. zostały one zastąpione odpowiednio przez straż graniczną i 22 Brygadę Piechoty Górskiej Obrony Terytorialnej, przekształconą następnie w 2008 r. w 22 Batalion Piechoty Górskiej. Jej koszary zajmują spore tereny we wschodniej części Kłodzka.

Współcześnie w Kłodzku swoją siedzibę ma Sudecki Oddział Straży Granicznej oraz wojskowa komenda uzupełnień.

Infrastruktura

Gospodarka komunalna

Zasoby mieszkaniowe (2005)
Forma własności Liczba  %
Mieszkania gminne 2582 23,8
Mieszkania spółdzielcze 3227 29,8
Mieszkania zakładów pracy 455 4,2
Mieszkania TBS 0 0,0
Mieszkania osób fizycznych 4547 42,0
Pozostałe mieszkania 21 0,2
Σ 10 832 100

Kłodzko według danych z 2008 roku posiadało 10939 mieszkań o łącznej powierzchni 676 309 m². W mieście 99,2% mieszkań miało dostęp do wodociągów, 87,7% do łazienki, a 80,2% posiadało centralne ogrzewanie. Przeciętna powierzchnia użytkowa klodzkiego mieszkania to 61,8 m², a 24,1 m² przypadało na 1 mieszkańca. Zarządem mieszkań należących do gminy zajmuje się Zakładd Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z.o.o.

Ze struktury wiekowej zasobu mieszkaniowego w Kłodzku wynika, że 42% mieszkań zostało wybudowanych przed 1944 r. Zasób współczesny, czyli wybudowany po 1989 r. to jedynie 13% mieszkań. Z danych sporządzonych podczas spisu powszechnego z 2002 r. wynika, że wiele mieszkań zostało wybudowanych w latach 70. i 80. XX w. w technologii uprzemysłowionej (bloki spółdzielni mieszkaniowej), które obecnie wymagają znacznych nakładów na remonty i termomodernizacje. Ze względu na wiek zasobu mieszkaniowego zauważalny jest duży stopień zuzycia technologicznego i funkcjonalnego.

Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o. są jednostką organizacyjną gminy miejskiej, która zajmuje się m.in. dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, gospodarką odpadów komunalnych.

W 2008 roku 99,2% mieszkańców Kłodzka korzystało z sieci wodociągowej, 87,7% z sieci kanalizacyjnej, 90,7% z sieci gazowej. Przeciętny mieszkaniec Kłodzka w 2008 roku zużył 39,0 m³ wody z wodociągów, 1 685,4 kWh energii elektrycznej, 422,1 m³ gazu z sieci.

Infrastruktura techniczna

Do Kłodzka doprowadzone są dwie linie elektryczne 110 KV i 20 KV. Sieć miasta zasilana jest ze stacji GPZ 110/20 KV zlokalizowanej przy ulicy Dusznickiej. W zachodniej części miasta, przy ul. Objazdowej zlokalizowany jest zakład energetyczny. Lokalnym operatorem elektroenergetycznym jest EnergiaPro.

Głównym źródłem zaopatrzenia Kłodzka w wodę jest ujęcie wody podziemnej zlokalizowane w południowej części miasta, przy ulicy Korczaka w rejonie tzw. obszaru wodonośnego na Książku. Ze względu na zróŜnicowanie wysokości położenia miasta, zlokalizowano trzy zbiorniki wyrównawcze. Łączna wydajność ujęć komunalnych miasta wynosi 329 m³/h. W 2006 r. długość czynnej rozdzielczej sieci wodociągowej w mieście wynosiła 64,1 km.

Kłodzko prawie na całym obszarze zurbanizowanym posiada ogólną sieć kanalizacyjną, której długość wynosi 55 km. Na terenie miasta znjduje się biologiczna oczyszczalnia ścieków, zlokalizowaną w dzielnicy Ustronie.

Przez teren miasta przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia. Poprzez stacje redukcyjne I° i II°, gaz ziemny rozprowadzony jest po obszarze Kłodzka. W północnej części Kłodzka znajduje się Zakład Gazowniczy. W 2006 r. liczba gospodarstw domowych odbierających gaz w mieście wynosiła 9596, zaś długość czynnej sieci wynosiła 83 km.

Gospodarka cieplna Kłodzka opiera się w większości na własnych, indywidualnych, lokalnych kotłowniach, czyli domowych piecach grzewczych opalanych głównie węglem kamienny. Jedynie niewielka część budynków zasilana i ogrzewana jest z istniejącego Zakładu Energetyki Cieplnej, są to głównie nowe osiedla powstałe w drugiej połowie XX w.

Ochrona środowiska

W północnej części miasta (okolice ul.Sierpowej) zlokalizowane jest składowisko odpadów komunalnych i przemysłowych o pojemności 740 tys. m3. Odpady komunalne z gospodarstw domowych w 2005 r. wyniosły 6013 ton. Rozpatrywane są propozycje budowy poza terenem miejskim nowego wysypiska odpadów wraz ze spalarnią w porozumieniu z sąsiednimi gminami powiatu kłodzkiego.

Wspólnoty religijne

Na terenie miasta działalność religijną prowadzą następujące wspólnoty:

Kościół rzymskokatolicki

Kościół rzymskokatolicki posiada na terenie Kłodzka cztery parafie:

 • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego – jednocześnie siedziba Dekanatu Kłodzko, siedziba parafii: nowo wybudowany kościół przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
 • Parafia Wniebowzięcia NMP – siedziba parafii: kościół Księży Jezuitów, pl. Kościelny 9
 • Parafia Matki Bożej Różańcowej – siedziba parafii: kościół O.O. Franciszkanów, pl. Franciszkański 1
  • Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP – siedziba parafii: kościół "przy szpitalu", ul. Szpitalna 1

Protestantyzm

 • Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa – Zbór w Kłodzku
 • Kościół Chrześcijan Baptystów – Zbór w Kłodzku
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski – parafia, ul. Kolejowa 2
 • Kościół Zielonoświątkowy – Zbór w Kłodzku ,ul. Grunwaldzka 2b

Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy

 • Sala Królestwa Świadków Jehowy, zbór Kłodzko

Transport

Transport drogowy

Kłodzko jest węzłem komunikacyjnym dla miejscowości leżących w powiecie kłodzkim. W mieście mają swój początek dwie dwie drogi krajowe: 46 do Szczekocin i 33 do Boboszowa (granicy z Czechami). Ponadto przez miasto przebiega trasa europejska 8E67 .

Pod koniec lat 80. XX w. trwały pracę nad budową obwodnicy. Do tej pory wykonano jedynie jej północną część – tzw. Estakada Doliny Nysy Kłodzkiej, liczącą 700 m.

Komunikację autobusową zapewnia przedsiębiorstwo PKS Kłodzko. Miasto ma połączenia dalekobieżne do Wrocławia, Wałbrzycha, Warszawy, Głogowa, Jeleniej Góry, Zielonej Góry, Gorzowa Wlkp., Katowic, Kielc, Częstochowy, Bolesławca, Jastrzębia Zdroju, Krakowa, Mielca, Legnicy, Lublina, Lublińca, Łodzi, Opola, Piotrkowa Trybunalskiego, Słupska, Tarnowa, Tomaszowa Lubelskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Zakopanego i Zamościa, a w sezonie również do Ustki i Kołobrzegu. Ważniejsze linie lokalne to Kłodzko – Wrocław, Kłodzko – Wałbrzych, Kłodzko – Kudowa-Zdrój, Kłodzko – Stronie Śląskie, Kłodzko – Bystrzyca Kłodzka i inne. Egzystują również linie międzynarodowe do Czech (Praha, Nachod), Niemiec, Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Transport kolejowy

Kłodzko posiada dworzec kolejowy oraz kilka przystanków kolejowych w granicach miasta. Stacje PKP Kłodzko Główne i przystanek osobowy Kłodzko Miasto, w sąsiedztwie którego znajduje się dworzec PKS, oba te dworce znajdują się na 130 km linii kolejowej Wrocław Główny-Międzylesie. 93,5 km odcinek do Wrocławia uruchomiono 21 września 1874, a niespełna rok później otwarto 36,5 km odcinek do Międzylesia. Całą linię zelektryfikowano w latach 1991-1994. Ponadto istnieje 51 km linia kolejowa Kłodzko-Wałbrzych Główny. Tę 1-torową linię uruchomiono 15 października 1880. W latach 1912-1945 funkcjonowała w całości jako linia 2-torowa (po zakończeniu II wojny światowej rozebrano drugi tor na 6-km odcinku: Jedlina Zdrój-Wałbrzych Główny). 9 grudnia 2007 została zamknięta dla ruchu pasażerskiego i poddana częściowemu remontowi, kursowanie pociągów przywrócono 6 stycznia 2009.

Obecnie z Kłodzka można dojechać pociągiem do: Wrocławia, Legnicy, Wałbrzycha, Świdnicy, Dzierżoniowa, Międzylesia.

Komunikacja miejska

Komunikację miejską i podmiejską obsługuje PKS Kłodzko oraz prywatna firma A-VISTA.

Polityka i administracja

Osiedla

W Kłodzku nie ma pomocniczych jednostek podziału administracyjnego miasta, takich jak osiedla czy dzielnice jednak zwyczajowo miasto od czasów średniowiecza dzieli się na osiedla podane poniżej:

 • Stare Miasto
 • Przedmieście Piasek
 • Osiedle Nysa
 • Przedmieście Ząbkowickie
 • Przedmieście za Zieloną Bramą
 • Osiedle im. Gustawa Morcinka
 • Osiedle im. Dąbrówki
 • Osiedle im. Leona Kruczkowskiego
 • Książek
 • Kościelniki
 • Zagórze
 • Leszczyny
 • Ustronie
 • Osiedle Nowy Świat
 • Osiedle im. św. Wojciecha
 • Osiedle im. Henryka Sienkiewicza
 • Przedmieście Wojciechowickie
 • Jurandów
 • Osiedle im. Warszawy-Centrum
 • Przedmieście Nyskie
 • Osiedle Krzyżna Góra

Władze miasta

Kłodzko ma status gminy miejskiej. Mieszkańcy Kłodzka wybierają do swojej rady miasta 21 radnych w wyborach co 4 lata, w trzech okręgach wyborczych. Organem wykonawczym władz jest burmistrz. Siedzibą władz miasta jest ratusz, znajdujący się przy pl. Bolesława Chrobrego.

Burmistrzowie Kłodzka (od 1990):

 • 1990-1991 Wojciech Matuszewski
 • 1991-1994 Ryszard Wójcik
 • 1994-1995 Stefan Cygnarowicz
 • 1995-1998 Małgorzata Kwiatkowska
 • 1998-1999 Dorota Kawińska-Domurad
 • 1999-2002 Zbigniew Biernacki
 • 2002-2006 Roman Lipski
 • od 2006 r. Bogusław Szpytma

Mieszkańcy Kłodzka wybierają parlamentarzystów z okręgu wyborczego Wałbrzych, a posłów do Parlamentu Europejskiego z dolnośląsko-opolskiego okręgu wyborczego z siedzibą we Wrocławiu. W mieście znajdują się 3 biura poselskie: Zbigniewa Chlebowskiego, Jakuba Szulca i Moniki Wielichowskiej z PO oraz 2 biuro senatorskie: Mieczysława Szyszki (PiS) i Romana Ludwiczuka (PO).

Miasto jest siedzibą powiatu kłodzkiego. W Kłodzku znajduje się także siedziba gminy wiejskiej Kłodzko. Swoje siedziby mają tutaj także sąd i prokuratura rejonowa.

Miasta partnerskie

Miasto Kraj Data podpisania umowy
 Carvin  Francja 10 maja 1980
 Bensheim  Niemcy 17 czerwca 1991
 Náchod  Czechy 1995
 Fleron  Belgia 1995
 Rychnov nad Kněžnou  Czechy 6 grudnia 2008

Kłodzko jest członkiem Związku Miast Polskich.

Sport i rekreacja

Kłodzko posiada skromną bazę sportową, położoną przy ulicach: Kusocińskiego i Sportowej. W skład kompleksu obiektów sportowych, zajmujących łącznie powierzchnię ponad 10 ha, którymi zarządza Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wchodzą:

 • boisko do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą,
 • boisko do piłki nożnej z nawierzchnią sztuczną (z możliwością gry w hokeja),
 • 5 kortów tenisowych (na dwóch kortach działalność klubową prowadzi Kłodzkie Towarzystwo Tenisowe) z nawierzchnią naturalną z zapleczem i kawiarenką,
 • 3 korty tenisowe z nawierzchnią sztuczną,
 • 3 boiska do piłki plażowej,
 • 2 boiska asfaltowe do gry w siatkówki
 • 2 boiska asfaltowe do gry w koszykówkę, place zabaw dla dzieci i młodzieży,
 • tor wyścigowy dla modeli samochodowych, plac do jazdy na łyżwo-rolkach z 10-metrową rampą,
 • basen otwarty 25 m z brodzikiem,
 • studio odnowy fizycznej,
 • przystań kajakowa,
 • padok dla koni.

Ponadto w mieście znajdują się 4 hale sportowe. Do najbardziej wiodących dyscyplin sportowych w mieście zaliczana jest piłka nożna, koszykówka i sporty motorowe. W mieście działa aktualnie jeden klub sportowy: MKS Nysa Kłodzko, który posiada m.in. sekcje piłki nożnej (IV liga) i koszykówki (II liga). Drużyna rozgrywa mecze na stadionie miejskim. Z kolei koszykarze (ASK Doral Nysa Kłodzko) grają w położonej w sąsiedztwie hali sportowej. Klub powstał w 1945 r.

Do chętnie odwiedzanych przez mieszkańców miejsc rekreacji zaliczyć można jeszcze parki, otaczające Starówkę. Na południowo-zachodnim skraju twierdzy znajduje się czynny w okresie zimowym tor saneczkowy.

Przez Kłodzko zostały wytyczone 4 szlaki rowerowe:

Turystyka

Kłodzko jako największe miasto ziemi kłodzkiej i jej historyczna stolica jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w kraju. Do największych atrakcji turystycznych zaliczyć można twierdzę kłodzką, most gotycki na Młynówce oraz zespół budowli w centrum.

Kłodzko stanowi dobrą bazę wypadową w głąb kotliny kłodzkiej. W mieście, w pobliżu stacji kolejowej Kłodzko Miasto, zaczyna się POL Szlak żółty.svg żółty szlak turystyczny, biegnący w kierunku Kłodzkiej Góry.

Miasto dysponuje znaczną bazą noclegową, którą tworzą:

 • Hotele:
  • Casa d'Oro (36 miejsc) – ul. Grottgera 7;
  • Hotel Korona (40 miejsc) – ul. Noworudzka 1;
  • Hotel Marhaba (50 miejsc) – ul. Daszyńskiego 16;
  • Hotel Astoria (59 miejsc) – pl. Jedności 9;
 • Miejskie Schronisko Młodzieżowe (66 miejsc) – ul. Nadrzeczna 5;
 • Dom Wycieczkowy (40 miejsc noclegowych) – ul. Kusocińskiego 2;
 • Campingi: ul. Kusocińskiego 1 (60 miejsc), ul. Nowy Świat (40 miejsc).

W mieście znajdują się dwie podziemne trasy turystyczne:

 • Podziemna Trasa Turystyczna Tysiąclecia Państwa Polskiego – otwarta w 1976 r. Liczy 600 m długości i prowadzi od bocznego wejścia do Gimnazjum nr 1 przy ul. Zawiszy Czarnego przez odremontowane i zabezpieczone piwnice, pod domami przy ul. Spadzistej, Kościelnej, Armii Krajowej, Tumskiej i Czeskiej do wyjścia u stóp twierdzy.
 • Podziemna Trasa Turystyczna w Twierdzy Kłodzkiej – wiedzie po południowo-wschodniej części twierdzy, częściowo nad ziemią. Udostępniona na początku lat 70. XX w.

Znani kłodzczanie

 • Georgius Aelurius (ur. 1598 w Ząbkowicach Śląskich, zm. 1627 w Kłodzku) – ewangelicki kaznodzieja, dyrektor gimnazjum w Ząbkowicach, autor fundamentalnej kroniki o dziejach hrabstwa kłodzkiego (Glaciographia oder Glätzische Chronik...) z 1625.
 • Michael Friedrich Althan (ur. 1680 w Kłodzku, zm. 1734 w Vácu) – kardynał, wicekról Neapolu w latach 1722-1725, a od 1730 biskup Vácu.
 • Arnoszt z Pardubic (ur. 1297 w Kłodzku, zm. 1364 w Roudnicach nad Labem) – biskup praski od 1342 i pierwszy arcybiskup od 1343, współzałożyciel Uniwersytetu Karola w Pradze.
 • Dieter Augustin (ur. 1934 w Kłodzku, zm. 1989 w Monachium) – niemiecki aktor filmowy.
 • Hede Bartsch-Wache (ur. 1889 w Kłodzku, zm. 1969 w Bonn) – poetka i pisarka, redaktorka wielu wydawnictw kłodzkich.
 • Paul Rogalla von Bieberstein (ur. 1835 w Kłodzku, zm. 1907 w Dreźnie) – niemiecki generał-major, dowodził w wojnie austriacko-pruskiej z 1866.
 • Robert Boese (ur. 1887 w Wirkach, zm. 1944 w Kłodzku) – prawnik, założyciel i wydawca kłodzkich czasopism: Verein fūr Heimatkunde i Glatzer Heimatblätter.
 • Wacław Brejter (ur. 1903 we Lwowie, zm. 1981 w Kłodzku) – malarz i grafik, pierwszy dyrektor Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
 • Ludwig Brieger (ur. 1849 w Kłodzku, zm. 1919 w Berlinie) – bakteriolog, profesor Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, współpracował z Robertem Kochem i Paulem Ehrlichem.
 • Georg Emmerich (ur. 1422 w Kłodzku, zm. 1507 w Zgorzelcu) – burmistrz Zgorzelca
 • Andreas Faulhaber (ur. 1713, zm. 1757 w Kłodzku) – duchowny katolicki, jezuita; sądzony za współudział w dezercji 2 żołnierzy, których nie chciał wydać, skazany i stracony w Kłodzku; jego zwłoki miały podobno wisieć 2 lata i 7 miesięcy; w 1930 rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny (przerwany przez II wojnę światowa).
 • Helena Getterowa (ur. 1904 w Wilnie, zm. 1982 we Wrocławiu) – działaczka kulturalna i oświatowa, współzałożycielka Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej i inicjatorka wydawania Roczników Ziemi Kłodzkiej.
 • Dietrich von der Glezze (zm. ok. 1290) – najstarszy znany z imienia poeta ziemi kłodzkiej, autor liczącego 888 wierszy eposu o żonie rycerza Henryka ze Szwabii. Żył i zmarł na dworze wójta Wilhelma z Vidnavy.
 • Friedrich Wilhelm Geier (ur. 1903 w Kłodzku, zm. 1965 w Karlsruhe) – prawnik, prezydent Izby Sadu Federalnego RFN, specjalista od prawa międzynarodowego.
 • Johann Georg Heinsch (ur. ok. 1647 w Kłodzku, zm. 1712 w Pradze) – malarz barokowy, działający na terenie Czech.
 • Friedrich Wilhelm Hemprich (ur. 1796 w Kłodzku, zm. 1825 w Massawie) – zoolog, lekarz, odkrywca, badacz Erytrei.
 • Peter Hentschel (ur. 1939 w Kłodzku, zm. 2006 w Kolonii) – niemiecki prawnik, członek Deutschen Akademie für Verkehrswissenschaft.
 • Gerhard Hirschfelder (ur. 1907 w Kłodzku, zm. 1942 w KL Dachau ) – błogosławiony, niemiecki ksiądz katolicki, przeciwnik narodowego socjalizmu.
 • Johann Franz Hoffmann (ur. 1699/1701 w Kłodzku, zm. 1766 w Pradze) – malarz barokowy, działał na terenie Czech, ziemi kłodzkiej i Śląska.
 • Emma Ihrer (ur. 1857 w Kłodzku, zm. 1911 w Berlinie) – niemiecka polityk, związkowiec, członkini SPD, walcząca o prawa kobiet.
 • Klemens Jocwig (ur. 1936 w Kłodzku) – niemiecki redemptorysta, profesor teologii.
 • Karol II Liechtenstein-Kastelkorn (ur. 1623 w Kłodzku, zm. 1695 w Ołomuńcu) - biskup ołomuniecki
 • Erich Kittmann (ur. 1892 w Kłodzku, zm. 1979 w Mittenwaldzie) – malarz, grafiki i portrecista, twórca m.in. oficjalnych portretów dworskich w Danii i Niemczech.
 • Marta Klubowicz (ur. 1963 w Kłodzku) – polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna.
 • Zbigniew Kulczycki (ur. 1916 w Krakowie, zm. 1982 w Warszawie) – polityk, historyk, w latach 1947-1949 mieszkał w Kłodzku, gdzie pełnił funkcję starosty kłodzkiego; współorganizator i pierwszy przewodniczący Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej.
 • Jan Kulka (ur. 1939 w Katowicach, zm. 2000 w Łomży) – poeta, publicysta, działacz Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, współorganizator Kłodzkich Wiosen Poetyckich.
 • Annelies Kupper (ur. 1906 w Kłodzku, zm. 1987 w Monachium) – śpiewaczka operowa (sopran) o światowej sławie.
 • Jörg Marx (ur. 1918 w Kłodzku, zm. 1989 w Leimen) – od 1949 r. właściciel wydawnictwa specjalizującego się w regionie kłodzkim, wydawca wielu publikacji na temat Kłodzczyzny.
 • Bogusław Michnik (ur. 1945 w Wieleniu) – poeta, animator życia kulturalnego w Kłodzku.
 • Dawid Origanus (ur. 1558 r. w Kłodzku, zm. 1628 we Frankfurcie nad Odrą) – matematyk, profesor uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą.
 • Paul Preis (ur. 1900 r. w Kłodzku, zm. 1979 w Lindescheid) – kompozytor wielu dzieł (operetki, oratoria, pieśni, utwory orkiestrowe), dyrygent w Görlitz, Wrocławiu, Dusznikach Zdroju i Długopolu Zdroju, chórmistrz wielu chórów, a także zbieracz pieśni ludowych regionu i organizator życia muzycznego.
 • Max Reimitz (ur. 1891 w Prudniku, zm. 1973 we Fritzlar) – nauczyciel rysunku, malarz, organizator życia kulturalnego Kłodzka w latach 1930-1945.
 • Rudolf Richter (ur. 1881 w Kłodzku, zm. 1957 we Frankfurcie nad Menem) – światowej sławy geolog, specjalista od paleozoiku.
 • Friedrich Wilhelm Riemer (ur. 1774 r. w Kłodzku, zm. 1845 r. w Weimarze) – bibliotekarz, profesor filologii germańskiej; nauczyciel domowy Wilhelma von Humboldta, a od 1803 Goethego, później wydawca jego dzieł; uwieczniony przez Mannna w Lotcie z Weimaru.
 • Karl Seydelmann (ur. 1793 w Kłodzku, zm. 1843 w Berlinie) – niemiecki aktor.
 • Renée Sintenis (ur. 1887 w Kłodzku, zm. 1965 w Berlinie) – impresjonistyczny grafik i rzeźbiarz, od 1957 profesor Akademii Sztuki w Berlnie, autor m.in. symbolu miasta – niedźwiedzia.
 • Leo Stehr (ur. 1901 w Kłodzku, zm. 1969 w Berlinie) – muzyk, kompozytor m.in. oper.
 • Jakub Szulc – wiceminister zdrowia w rządzie Donalda Tuska
 • Edmund Tauwitz (ur. 1812 w Kłodzku, zm. 1894 w Pradze) – kompozytor wielu dzieł m.in. (oper i mszy), chórmistrz i kapelmistrz mi.n we Wrocławiu, Warszawie i Rydze.
 • Johann Theodor von Tschech (ur. 1595 w Kłodzku, zm. 1649) – teozof działający na dworze książąt legnicko-brzeskich.
 • Witold Turkiewicz (ur. 1926 w Kobryniu) – plastyk, grafik, dyrektor Muzeum Ziemi Kłodzkiej, w latach 1960-1970 tworzył szatę graficzna Roczników Ziemi Kłodzkiej.
 • Sophie Charlotte Elisabeth Ursinus (ur. 1760, zm. 1836 w Kłodzku) – seryjna morderczyni, która w 1806, podczas oblężenia Kłodzka przez Francuzów, zatruła studnie w forcie. Jej portret, który do 1945 r. znajdował się w kłodzkim Muzeum Regionalnym pojawił się w 1997 r. w krakowskim salonie "Desy"
 • Hugo von Wiese und Kaiserwaldau (ur. 1844 w Zielonej Górze, zm. 1903 w Kłodzku) – oficer, historyk wojskowości, szczególnie ziemi kłodzkiej.
 • Leopold von Wiese und Kaiserwaldau (ur. 1876 w Kłodzku, zm. 1969 w Kolonii) – profesor uniwersytetu w Kolonii, twórca nowoczesnej socjologii, autor ok. 200 prac z tego zakresu o uznanej wartości.
 • Octavio von Zedlitz-Neukirch (ur. 1840 w Kłodzku, zm. 1919 w Berlinie) – konserwatywny polityk, poseł w Reichstagu.
 • Anna Zelenay (ur. 1925 w Łucku, zm. 1970 w Warszawie) – poetka.
 • Bogdan Zdrojewski (ur. 1957 w Kłodzku) – prezydent Wrocławia w latach 1990-2001, minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Donalda Tuska.
 • Bruno Zwieker (ur. 1889 w Kłodzku, zm. 1966 w Inzell) – malarz i ilustrator, twórca scenek rodzajowych z ziemi kłodzkiej.

Zobacz też

 • 11 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego
 • Synagoga w Kłodzku
 • Synagoga w Kłodzku (ul. Chrobrego)
 • Cmentarz żydowski w Kłodzku
 • Stary cmentarz żydowski w Kłodzku
 • Kłodzkie Towarzystwo Górskie
 • 22 Brygada Piechoty Górskiej Obrony Terytorialnej

Pokaż ulice na literę: (Znalazłem 199)

ABCDFGHJKLŁMNOPRSŚTWZŻ

A

ul. Akacjowa
ul. Anny Zelenay
ul. Armii Krajowej

B

ul. Boguszyn
ul. Bohaterów Getta
pl. Bolesława Chrobrego
ul. Broniewskiego Władysława
ul. Browarna
ul. Brzoskwiniowa
ul. Brzozowa
ul. Bukowa

C

ul. Cedrowa
ul. Chełmońskiego Józefa
Pl. Chopina
pl. Chopina Fryderyka
ul. Cicha
ul. Cisowa
ul. Cyprysowa
ul. Czarnieckiego Stefana
ul. Czereśniowa
ul. Czeska

D

ul. Dąbrówki
ul. Dąbrowskiej Marii
ul. Daszyńskiego
ul. Daszyńskiego Ignacego
ul. Dębowa
ul. Drzymały Michała
ul. Dunikowskiego Ksawerego
ul. Dusznicka
ul. Dworcowa
ul. Długosza Jana

F

ul. Fabryczna
ul. Forteczna
pl. Franciszkański

G

ul. Gierymskich Braci
ul. Gołogłowy
ul. Grabowa
ul. Graniczna
ul. Grodzisko
ul. Grottgera
ul. Grottgera Artura
ul. Grunwaldzka

H

ul. Harcerzy
ul. Hołdu Pruskiego
ul. Hłaski Marka

J

Pl. Jagiełły Władysława
ul. Jana Pawła II
ul. Jaskółcza
ul. Jaśminowa
ul. Jasna
ul. Jaworowa
pl. Jedności
ul. Jesionowa
ul. Jodłowa

K

ul. Kasztanowa
ul. Kilińskiego Jana
ul. Klonowa
ul. Kolejowa
ul. Konopnickiej Marii
ul. Kopernika Mikołaja
ul. Korczaka
ul. Korczaka dr. Janusza
ul. Korfantego Wojciecha
ul. Korytowska
ul. Kościelna
pl. Kościelny
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki Tadeusza
ul. Kowalska
ul. Kołłątaja Hugona
ul. Krakusa
ul. Krasińskiego Zygmunta
ul. Kromera Józefa
ul. Krótka
ul. Krzywa
ul. Kusocińskiego
ul. Kusocińskiego Janusza
ul. Kwiatowa
ul. Kłodzko Nowe

L

ul. Lipowa
ul. Lisia
ul. Lutycka

Ł

ul. Łąkowa
ul. Ławica
ul. Łukasiewicza Ignacego
ul. Łukasińskiego
ul. Łukasińskiego Waleriana
ul. Łużycka

M

ul. Malczewskiego
ul. Malczewskiego Jacka
ul. Mariańska
ul. Matejki Jana
ul. Miarki Karola
ul. Mickiewicza Adama
ul. Modrzewiowa
ul. Moniuszki Stanisława
ul. Morcinka Gustawa
ul. Morelowa
ul. Muzealna
ul. Myśliwska
ul. Młodych

N

ul. Nad Kanałem
ul. Nadrzeczna
ul. Nałkowskiej Zofii
ul. Niska
ul. Norwida Cypriana Kamila
ul. Noworudzka
ul. Nowy Świat

O

ul. Objazdowa
ul. Ogrodowa
ul. Okrzei
ul. Okrzei Stefana
ul. Orkana Władysława
ul. Ostatnia

P

park Esperanto
park Przyjaźni Wojsk Górskich
ul. Partyzantów
ul. Piastowska
ul. Piękna
ul. Piłsudskiego marsz. Józefa
ul. Podgórna
ul. Podgrodzie
ul. Połabska
ul. Półwiejska
ul. Promenada
ul. Przerwy-Tetmajera Kazimierza
ul. Przyjaciół Dzieci
ul. Ptasia

R

ul. Rajska
ul. Rakowa
ul. Rataja Macieja
ul. Reja Mikołaja
ul. Reymonta Władysława Stanisława
ul. Rodzinna
ul. Różana
ul. Rzepichy

S

ul. Sienkiewicza H.
ul. Sierpowa
ul. Skośna
ul. Sosnowa
ul. Spadzista
ul. Sportowa
ul. Spółdzielcza
ul. Stroma
ul. Stryjeńskiej Zofii
ul. Stwosza Wita
ul. Szarego Floriana
ul. Szkolna
ul. Szpitalna
ul. Słoneczna
ul. Słowackiego Juliusza
ul. Słowiańska

Ś

ul. Ścinawica
ul. Śląska
ul. Śliwkowa
ul. Śnieżna
ul. Św. Wojciecha
ul. Świerkowa

T

ul. Targowa
ul. Towarowa
ul. Traugutta
ul. Traugutta Romualda
ul. Tumska

W

ul. Walasiewiczówny
ul. Walasiewiczówny Stanisławy
ul. Walecznych
ul. Wandy
ul. Warszawy-Centrum
ul. Warty
ul. Widokowa
ul. Wiejska
ul. Wielisławska
ul. Wierzbowa
ul. Więźniów Politycznych
ul. Wilcza
ul. Willowa
ul. Wiosenna
ul. Wiśniowa
ul. Wita Stwosza
ul. Witosa
ul. Witosa Wincentego
ul. Wodna
ul. Wojciecha św.
ul. Wojska Polskiego
ul. Wolności
ul. Wyspiańskiego
ul. Wyspiańskiego Stanisława
ul. Wyszyńskiego
ul. Wyszyńskiego kard. Stefana
ul. Wzniesienie
pl. Władysława Jagiełły

Z

ul. Zagórze
ul. Zajęcza
ul. Zamiejska
ul. Zamkowa
ul. Zawiszy Czarnego
ul. Zelenay Anny
ul. Zielona

Ż

ul. Żeromskiego Stefana

Kody pocztowe, Kłodzko (wyświetlono 1/1)


Ocena internautów miejscowości Kłodzko
Średnia ocena: 3.8
liczba ocen: 18

Wtyczki społecznościowe

Lubisz miejscowość Kłodzko, kliknij Google +1 , lub Lubię to!

Komentarze o miejscowości Kłodzko

Ostatnia data aktualizacji: 2012-03-16 20:45:54

Szybka zmiana regionu Polski